П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 10.12.2019 г., /вторник/ от 13,00 часа в заседателната зала на Общинския съвет, на адрес: гр. Цар Калоян, ул. Ген. Тотлебен № 4 /сградата на Д „Социално подпомагане/, при следния дневен ред:

1. Докладни записки.

2. Разни.

Забележка:

   На 10.12.2019 г., /вторник/ от 10:00 часа ще се проведе съвместно заседание на ПК по бюджет и финанси, икономическа и инвестиционна политика, ПК по нормативна уредба, ред и сигурност, по устройство на територията, пътна, и селищна мрежа и благоустрояване, ПК по образование, наука и култура, здравеопазване и спорт ПК по социална политика, ПК по земеделие и екология и ПК за извършване на проверки за несъвместимост, за имущество и интереси в помещението до сградата на Дирекция „Социално подпомагане" - община Цар Калоян, гр.Цар Калоян, ул. Тотлебен № 5.

 

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 18.11.2019 г., /понеделник/ от 16,00 часа в заседателната зала на Общинския съвет, на адрес: гр. Цар Калоян, ул. Ген. Тотлебен № 4 /сградата на Д „Социално подпомагане/, при следния дневен ред:

1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 година.

2. Определяне състава на постоянните комисии на Общинския съвет.

3. Докладни записки.

4. Разни.

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река