П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 55, ал. 3, т. 2 и т.3'' от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 31.01.2020г., /петък /от 1000 часа в заседателната зала на Общинския съвет, на адрес: гр. Цар Калоян, ул. Ген. Тотлебен № 4 /сградата на Д „Социално подпомагане/, при следния дневен ред:

 

1. Докладни записки

 

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ      

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 24.01.2020 г., /петък/ от 13:00 часа в заседателната зала на Общинския съвет, на адрес: гр. Цар Калоян, ул. Ген. Тотлебен № 4 /сградата на Д „Социално подпомагане/, при следния дневен ред:

1. Полагане на клетва от следващия в листата на партия ,,ДПС‘‘ общински съветник.

2. Докладни записки.

3. Разни.

 

Забележка:

На 24.01.2020 г., /петък/ от 10:00 часа ще се проведе съвместно заседание на ПК по бюджет и финанси,икономическа и инвестиционна политика, ПК по нормативна уредба, ред и сигурност,по устройство на територията,пътна,и селищна мрежа и благоустрояване, ПК по образование, наука и култура,здравеопазване и спорт ПК по социална политика, ПК по земеделие и екология и ПК за извършване на проверки за несъвместимост, за имущество и интереси в помещението до сградата на Дирекция „Социално подпомагане" - община Цар Калоян, гр.Цар Калоян, ул. Тотлебен № 4.

 

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река