ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЦАР КАЛОЯН

 

I. Комисия по бюджет и финанси, икономическа и инвестиционна политика;

 

1. Мерал Илхан Калаалиева - председател;

2. Нихат Ибрямов Кьосеибиш - член;

3. Ангел Милков Ангелов - член;

 

II. Комисия по нормативна уредба, ред и сигурност, по устройство на територията, пътна, и селищна мрежа, и благоустрояване.

 

1. Акиф Ахмедов Ахмедов - председател;

2. Али Хасан Язаджи - член;

3. Ангел Милков Ангелов - член;

 

III. Комисия по образование, наука, култура, здравеопазване и спорт:

 

1. Несибе Джелял Моллаали - председател;

2. Акиф Ахмедов Ахмедов - член;

3. Найден Хинков Късов – член;

 

IV. Комисия по социална политика;

 

1. Нихат Ибрямов Кьосеибиш - председател;

2. Несибе Джелял Моллаали - член;

3. Йордан Ненков-член - член;

 

V. Комисия по земеделие и екология;

 

1. Ибрахим Адемов Джиджикьосев - председател;

2. Мерал Илхан Калаалиева - член;

3. Ариф Руждиев Арифов - член;

 

VI. Комисия за извършване на проверки за несъвместимост, за имущество и интереси;

 

1. Али Хасан Язаджи - председател;

2. Ибрахим Адемов Джиджикьосев - член;

3. Ахмед Шабен Гропа - член;

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река