Покана 

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 15.03.2013 г.,  /пeтък/ от 1330часа в заседателната зала на Общинския съвет при следния дневен ред:

 

 

  1. Предложение относно "Изработване на Общ устройствен план на Община Цар Калоян".
  2. Докладни записки.
  3. Разни

 

Забележка:

 

На 15.03.2013 г., /петък/от 1000 часа ще се проведе  заседание на  ПК по бюджет, финанси, икономика и следприватизационен контрол в кабинета на председателя на общинския съвет;

 

На 15.03.2013 г., /петък/  от 1030 часа ще се проведе заседание на  ПК по приватизация, евроинтеграция, нормативна уредба, социална политика и селско стопанство в кабинета на председателя на общинския съвет;

 

На 15.03.2013 г., /петък/от 1100 часа ще се проведе заседание на ПК по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустройство в кабинета на председателя на общинския съвет;

 

На 15.03.2013 г.,  /петък/ от 1130 часа ще се проведе заседание на ПК по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност в кабинета на председателя на общинския съвет;

 

 На 15.03.2013 г.,  /петък/от 1145 часа ще се проведе заседание на ПК за извършване на проверки за установяване на конфликт на интереси в кабинета на председателя на общинския съвет.

 

РЕФАН АШИМ              /П/

 

Председател на ОбС

 

ДО  Г-Н/Г-ЖА/

Покана

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 11.02.2013 г.,  /понеделник/ от 13.30 часа в заседателната зала на Общинския съвет при следния дневен ред:

 

1.      Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2012.

2.      Докладни записки, отнасящи се за бюджет 2013.

3.      Приемане на бюджета на община Цар Калоян за 2013.

4.      Докладни записки.

5.      Разни

 

Забележка:

На 11.02.2013 г.,  /понеделник/ от 1000 часа ще се проведе  заседание на  ПК по бюджет, финанси, икономика и следприватизационен контрол в кабинета на председателя на общинския съвет;

На 11.02.2013 г.,  /понеделник/ от 1030 часа ще се проведе заседание на  ПК по приватизация, евроинтеграция, нормативна уредба, социална политика и селско стопанство в кабинета на председателя на общинския съвет;

На 11.02.2013 г.,  /понеделник/ от 1100 часа ще се проведе заседание на ПК по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустройство в кабинета на председателя на общинския съвет;

На 11.02.2013 г.,  /понеделник/ от 1130 часа ще се проведе заседание на ПК по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност в кабинета на председателя на общинския съвет;

 На 11.02.2013 г.,  /понеделник/ от 1145 часа ще се проведе заседание на ПК за извършване на проверки за установяване на конфликт на интереси в кабинета на председателя на общинския съвет.

РЕФАН АШИМ               /П/

Председател на ОбС

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река