П О К А Н А

Кмета на община Цар Калоян

 

На основание чл.44,т.5 от ЗМСМА,чл.84 от Закона за публичните финанси и чл.17,ал.2 от Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне,поемане,изпълнение и отчитане на бюджета на Община Цар Калоян

 

КАНИ НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА

на 01.02.2021година/понеделник/от 10.00часа в залата на Читалище“Съзнай себе си“ на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА,което ще се проведе под формата на дискусионен форум.На тази среща ще се представят пред местната общност годишните цели,приоритетите и намеренията,и тяхното финансово отражение в проекто-бюджета на общината през 2021 година

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПРЕЗ 2021 г. В ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с предстоящо приемане от Общински съвет – Цар Калоян на „План-сметка за разходите през 2021 г., необходими за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване в Община Цар Калоян, , Кметът на Община Цар Калоян кани всички заинтересовани лица да присъстват на организираното обществено обсъждане, което ще се проведе на 25.01.2021 г. /понеделник/ от 11:00 ч. в залата на Народно читалище „Съзнай себе си-1895 г.“, в гр. Цар Калоян.

Общественото обсъждане се организира с цел физическите и юридическите лица да получат актуална информация за необходимите разходи по поддържането на чистотата на територията на община Цар Калоян за 2021 г. и да предоставят своето мнение, предложения или становища по предложената от Община Цар Калоян План-сметка, въз основа на която Общински съвет Цар Калоян да вземе решение. Предлаганата План-сметка включва планираните разходи за битови отпадъци през 2021 г. за гр. Цар Калоян, с. Езерче и с. Костанденец. Същата включва необходимите разходи по дейности за услугите по 62, от ЗМДТ, както следва:

1.      събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;

2.      третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;

3.      поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

План - сметката е изготвена за територията на цялата община. Икономическата обосновка на План-сметката за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане чистота на териториите за обществено ползване са разработени съгласно действащата нормативна уредба. На заинтересованите лица и техните организации се осигурява право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, във всеки работен ден от 8,00 ч. до 17, 00 ч. в сградата на Община Цар Калоян, Фронт-офис.

Съгласно разпоредбата на чл.66, ал. 3, т. 2 от ЗМДТ мнения, становища и предложения могат да се подават до 17:00 ч. на 22.01.2021 г. на официалния имейл адрес на Община Цар Калоян – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.или до 17:00 ч. на 22.01.2021 г. в Деловодството на Общината.

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река