П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 10.12.2019 г., /вторник/ от 13,00 часа в заседателната зала на Общинския съвет, на адрес: гр. Цар Калоян, ул. Ген. Тотлебен № 4 /сградата на Д „Социално подпомагане/, при следния дневен ред:

1. Докладни записки.

2. Разни.

Забележка:

   На 10.12.2019 г., /вторник/ от 10:00 часа ще се проведе съвместно заседание на ПК по бюджет и финанси, икономическа и инвестиционна политика, ПК по нормативна уредба, ред и сигурност, по устройство на територията, пътна, и селищна мрежа и благоустрояване, ПК по образование, наука и култура, здравеопазване и спорт ПК по социална политика, ПК по земеделие и екология и ПК за извършване на проверки за несъвместимост, за имущество и интереси в помещението до сградата на Дирекция „Социално подпомагане" - община Цар Калоян, гр.Цар Калоян, ул. Тотлебен № 5.

 

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река