Удостоверение за раждане – оригинал


* Удостоверението се издава само веднъж за всички родени в град Цар Калоян

Необходими документи:

- Документи за самоличност на родителите.

Срок на извършване: до 7 дни след датата на раждане

Услугата е безплатна.

Удостоверение за раждане - дубликат

Необходими документи:

- Искане (по образец); Искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице;
- Лична карта на лицето или на родител за непълнолетно дете;

- Нотариално заверено пълномощно от титуляра за издаване на акт чрез трето лице.

Срок на извършване: веднага

Такса: 3.00лв.

Удостоверение за граждански брак-оригинал

Необходими документи:

- Заявление;

- Декларация за сключване на граждански брак;

- лични карти на младоженците;
- лични карти на кумовете;
- медицински свидетелства, валидни 30 дни от датата на издаването, които са изведени от съответните здравни заведения и имат заключение на лекаря, че лицата могат да сключат граждански брак;
- младоженците, ненавършили 18 години трябва да представят разрешение от съответния районен съд;
- попълнени декларации за сключване на гр. брак, които трябва да се подпишат лично пред дл. лице по гр. състояние;
- квитанция за платена такса, ако се ползва Ритуалната зала на община Цар Калоян – таксата се заплаща в Фронт офиса.

** Ако встъпващите в брак са избрали режим на имуществените си отношения, представят обща декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим. Ако е сключен брачен договор, представят удостоверение от нотариуса относно датата на договора и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и района му на действие.

Удостоверението се издава при сключване на граждански брак

Безплатна услуга

** При сключване на граждански брак от длъжностно лице по гражданско състояние извън отдел ГРАО без ритуал – 30 лв. без ддс

 

Удостоверение за граждански брак-дубликат

* Услугата се извършва за лица, които са сключили граждански брак в ОбщинаЦар Калоян

Необходими документи:

- Искане;
* Искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице
Необходимо е да се посочи годината на сключване на гражданския брак и трите имена на съпруга/та

- Документ за самоличност на един от съпрузите или на упълномощеното лице.

Срок на извършване: веднага

Такса: 3.00 лв

Препис-извлечение от акт за смърт-за първи път

Необходими документи:

- Съобщение за смърт, издадено от компетентно медицинско лице;

- Документ за самоличност на починалото лице;

- Документ за самоличност на обявителя;

- Декларация

Срок на извършване: веднага

Безплатна услуга

 

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

* Издава се за починали лица в град Цар Калоян

Необходими документи:

- Искане;
* Необходимо е да се посочи датата на смъртта и трите имена на починалото лице

- Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения.

Срок на извършване: 3 дни

Такса: 3.00 лв

 

Издаване на удостоверение за липсана съставен акт за гражданско състояние

* Издава се за лица, родени или починали в гр.Цар Калоян, при установена липса на съставен акт за раждане или смърт в актовите книги

Необходими документи:

- Искане;

- Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения.

Срок на извършване: веднага

Такса: 3.00 лв.

 

Удостоверение за наследници

* Удостоверението за наследници се издава само за граждани с постоянен адрес/местожителство/ в град Цар Калоян

Необходими документи:

- Искане;
* Искането се отправя от законен наследник или от изрично упълномощено друго лице;

- Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения.

Срок на извършване: 3 дни             Такса: 5.00 лв.

 

Удостоверение за семейно положение, съпруг и деца

Необходими документи:

Искане;

* Искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице;

- Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения;

Срок на извършване: 3 дни

Такса: 3.00 лв.

 

Удостоверение за семейно положение

Необходими документи:

- Искане;

* Искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице;

- Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения;

Срок на извършване: 3 дни

Такса: 3.00 лв.

 

Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Необходими документи:

Искане;

* Искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице;

- Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения;

Срок на извършване: 3 дни

Такса: 3.00 лв.

Удостоверение за родените от майката деца

* Удостоверението се издава само за граждани с постоянен адрес /местожителство/ в Община Цар Калоян 

Необходими документи:

Искане;

* Искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице;

- Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения;

Срок на извършване: 3 дни

Такса: 3.00 лв.

 

Удостоверение за идентичност на лице с различни имена

 Необходими документи:

Искане;

* Искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице;

- Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения;

Срок на извършване: 3 дни

Такса: 3.00 лв.

 

 

Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

* Удостоверението се издава само за граждани с постоянен адрес в град Цар Калоян. Необходими документи:

Искане;

* Искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице;

- Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения;

Срок на извършване: 3 дни

Такса: 3.00 лв.

Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

* Удостоверението се издава само за граждани с постоянен адрес в град Цар Калоян. 

Необходими документи:

Искане;

* Искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице;

- Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения;

Срок на извършване: до два дни

Такса: 5.00 лв. + 10.00 лв. заверка за чужбина

 

Удостоверение за постоянен адрес 

Необходими документи:

Искане;

* Искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице; -  Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения.

Срок на извършване: веднага

Такса: 3.00 лв.

Удостоверение за настоящ адрес 

Необходими документи:

Искане;

* Искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице;

 

 

- Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения, или съдебно удостоверение;

Срок на извършване: веднага

Такса: 3.00 лв

Удостоверение по регистрите за гражданската регистрация 

Необходими документи:

Искане;

* Искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице;

- Документ за самоличност;

Срок на извършване: веднага

Такса: 3.00 лв

Удостоверение за правно ограничение - юрист

Необходими документи:

Искане;

* Искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице;

- Документ за самоличност;

Срокна извършване: веднага

Такса: 5.00 лв.

Припознаване на дете

Необходими документи:

- Декларация за припознаване , която се попълва от двамата родители пред длъжностното лице по гражданско състояние или нотариално заверена декларация ;

- Документи за самоличност на родителите;

- Удостоверение за раждане – оригинал.

Срок на извършване: веднага

Услугата е безплатна.

 

Заверка на документи за чужбина 

Необходими документи:

Искане

* Искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице;

- Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения;

- Документи по гражданско състояние, издадени на територията на Община Цар Калоян.

Срок на извършване: веднага

Такса: 5.00 лв

 

Възстановяване и промяна на име по чл.19а от ЗГР

Необходими документи:

- Документ за самоличност на заинтересованото лице;

- Заявление за възстановяване или промяна на имена по чл.19а от ЗГР
или 
-Заявление за възстановяване или промяна на имена на непълнолетен по чл.19а от ЗГР

- Заверено ксерокопие на акт за раждане и акт за граждански брак.

Срок на извършване: веднага

Услугата е безплатна.

 

Издаване на преписи на удостоверения или препис-извленения от съставени актове за гражданско състояние

 

Необходими документи:

Искане

* Искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице;

- Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения.

Срок на извършване: до два дни

Такса: 3.00 лв

 

Актове за гражданско състояние

Необходими документи:

- Заверен превод на акта за гражданско състояние на български гражданин в чужбина;

- Документ за самоличност на един от родителите или на упълномощено лице.

Срок на извършване: веднага

Услугата е безплатна.

 

Удостоверения за настойничество

Необходими документи:

- Искане за попечителство/настойничество;

- Декларация за заместник попечител/настойник;

- Декларация за участие в настойнически съвет;

- Лични карти на родителите (съпруга);

- Съдебно решение за поставяне под пълно или ограничено запрещение;

- За малолетни и непълнолетни – препис-извлечение от акт за смърт на родител и/или документ, удостоверяващ невъзможността да се упражняват родителски права.

Услуга е безплатна.

 

Адресна карта за промяна на настоящ адрес

Необходими документи:

- При смяна на настоящ адрес –Заявление за смяна на настоящ адрес;
* Заявлението се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице;
- Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения.
- 
Декларация-съгласие за регистрация

Срок на извършване: веднага

Такса: 3.00 лв.

Удостоверение за промени на постоянен адрес 

Необходими документи:

Искане;

* Искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице;

- Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения;

Срок на извършване: веднага

Такса: 3.00 лв.

 

Удостоверение за промени на настоящ адрес 

Необходими документи:

Искане;

* Искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице;

- Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения;

Срок на извършване: веднага

Такса: 3.00 лв.

 

Образуване на настойнически дела

Необходими документи:

Искане за попечителство/настойничество;

Декларация за заместник попечител/настойник;

Декларация за участие в настойнически съвет;

- Лични карти на родителите (съпруга);

- Съдебно решение за поставяне под пълно или ограничено запрещение;

- За малолетни и непълнолетни – препис-извлечение от акт за смърт на родител и/или документ, удостоверяващ невъзможността да се упражняват родителски права.

Услуга е безплатна.

 

Удостоверение за вписване в регистъра на населението

Необходими документи:

- Искане;
* Искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице;

- Документ за самоличност;

Срок на извършване: веднага

Такса: 3.00 лв

Установяване на наличието на българско гражданство

* Услугата се извършва на лица с постоянен адрес в гр.Цар Калоян

Необходими документи:

- Молба - по образец;

* Заявлението се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице;

- Удостоверение за раждане;

- Снимки в ляв полуанфас – 2 броя;

- Документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната – изселнически паспорт, писма за изселване от МВР и др. Могат да се представят и документи, издадени от държавата на заселването, с които се удостоверяват посочените по-горе обстоятелства. Документите подадени на чужд език трябва да бъдат преведени и легализирани;

- Справка по регистрите за населението относно гражданството на лицето

- Документ за платена държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв.

Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции

Писмо или искане от съответната институция.

Процедура по признаване на чуждестранни решения свързани с гражданското състояние

* Услугата се извършва на лица с постоянен адрес в гр.Цар Калоян

Необходими документи:
-
 Молба - по образец;

- Нотариално заверена декларация – по образец;

- Преведено и заверено чуждестранно решение, влязло в сила;

- Документ за самоличност на заинтересования


Срок на извършване: до 14 дни

Такса: 10.00 лв.

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река