Срокове и банкови сметки за заплащане на местни данъци и такси през 2012 година

Община Цар Калоян  уведомява всички данъкоплатци относно сроковете за плащане на местни данъци и такси на територията на Община Цар Калоян:

ПАТЕНТЕН ДАНЪК – четири равни вноски
Първа вноска – 31 януари 2012
Втора вноска – 30 април 2012
Трета вноска – 31 юли 2012
Четвърта вноска – 31 октомври 2012
Лицата, предплатили в първия срок, ползват 5 % отстъпка.

ДАНЪК НЕДВИЖИМ ИМОТ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ – кампанията по събирането ще започне от 01.03.2012 г. на две равни вноски
Първа вноска – 30 юни 2012
Втора вноска – 30 октомври 2012
Лицата предплатили от 01.03.2012 до 30.04.2012 ползват 5 % отстъпка

ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО – две равни вноски
Първа вноска – 30 юни 2012
Втора вноска – 30 октомври 2012
Лицата предплатили от 01.03.2012 до 30.04.2012 ползват 5 % отстъпка

Касите на Дирекция „Местни данъци и такси”, на пл. „Демокрация” №1, работят с граждани всеки делничен ден от 8.00 до 12.00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

Желаещите да внесат местните данъци и такси по банков път, могат да извършват банкови преводи по следната сметка на Община Цар Калоян

IBANномер: BG63CECB97908459251000
Банка ЦКБ АД – клон Разград BIС –
CECBBGSF 
по следните кодове за плащане: 

442100-Данък върху недвижимите имоти 

442400-Такса „Битови отпадъци” 

 

 

УКАЗАТЕЛНО ТАБЛО ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

 

ВИД НА

АДМИНИСТРАТИВНАТА

УСЛУГА

ТАКСА ЗА

АДМИНИСТРАТИВНАТА

УСЛУГА

СРОК

НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

1.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА

ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА

НЕДВИЖИМ ИМОТ НА

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

1.обикновена услуга – 4.00 лв.

 

2.бърза услуга – 6.00 лв.

 

3.експресна услуга – 10.00 лв.

- 14 дни

 

                  - 3 дни

 

- 24 часа

2.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА

ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА

НЕДВИЖИМ ИМОТ НА

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И

ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ

 

 

1.обикновена услуга – 10.00 лв.

 

2.бърза услуга – 15.00 лв.

 

3.експресна услуга – 20.00 лв.

 

- 14 дни

 

                  - 3 дни

 

- 24 часа

3.УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЗМДТ

И ДОПК / за платени данъци,

декларирани данни и др./

1.обикновена услуга – 2.00 лв.

 

2.бърза услуга – 3.00 лв.

 

3.експресна услуга – 4.00 лв.

- 7 дни

 

                  - 3 дни

 

- 24 часа

4.ИЗДАВАНЕ  НА ПРЕПИСИ ОТ ДОКУМЕНТИ СЪХРАНЯВАНИ В ОБЩИНСКИ ДАНЪЧЕН АРХИВ

 

за един брой лист – 1.00 лв.

 

 

 

 

 

 

 


 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река