ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ЦАР КАЛОЯН

 

Длъжност Име, Презиме, Фамилия
     
  РЪКОВОДСТВО
1 Кмет ДАУД АЛЯОВЛУ
2 Председател на ОбС ГЮНАЙ УЗУНАЛИ
3 зам. председател на ОбС РЕФАН АШИМ
4 Зам. кмет БЕЛГИН ХЮСЕИН
5 Зам. кмет ИВАЙЛО ТОНЕВ
6 Кмет на кметство Езерче ХЮСЕИН РЕХАНОВ
7 Кмет на кметство Костанденец ЙОРДАН НЕНКОВ
8 Секретар на община  
 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

  Дирекция "Финансово стопанска"
9 Директор  МЕЙЛИН ХАСАНБАШЕВА
10 гл. Юрисконсулт ЕЛИЗ ХАЛИЛ
11 гл. счетоводител ВЕНЕТА ЙОРДАНОВА
12 ст. счетоводител ЛЕЙМАН ЧАЛЪК
13 ст. специалист Касиер ЮМГЮЛСУН ЧИРАКОВА
14 ст. счетоводител ИННА ДЕЧЕВА
15 Ст. счетоводител БЕЙТИ ФУЧЕДЖИ
17 ст. спец. "АО" ЮЛКЕР ЮЛКИНОВА
18 ст. Специалист"АПОН САЛИХА ДЖИГОВА
19 ст. спец. "АО" ДЕНКА ЙОРДАНОВА
20 гл. експерт "ГЗ" ВАСИЛ ДОНЧЕВ
     
     
  СПЕЦИАЛИЗИРАНА  АДМИНИСТРАЦИЯ 
  ДИРЕКЦИЯ "МДТ И ПРОЕКТИ"
21 Директор  ЕМИНЕ ЧАКАЛ
22 ст. спец. "Проекти" ДИМИТРИНКА ГАНЕВА
23 ст. спец. "Проекти" ХАТИДЖЕ АХМЕДОВА
24 ст. Спец "Проекти" ЪШЪЛ АКОВА
25 секретар на МКБППМН ХАТИДЖЕ АЙДЪНОВА
26 ст. спец. "Култура" ПЕТЯ ГЕЦОВА
27 Технически сътрудник НЕЗАХАТ МУСТАФОВА
  Звено "МДТ" 
28 ст. специалист МДТ АЙСЕЛ КАРАМУСТАФАА
29 касиер събирач МДТ КЪЙМЕТ ЧИРАК
30 счетоводител МДТ ВЕСИЛЕ СЕБАХАТИНОВА
31 касиер събирач МДТ НАЗИФЕ КАСИМОВА
  ДИРЕКЦИЯ " СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ"
32 Директор  ИВАЙЛО ТОНЕВ
33 гл. експерт "ЕСГРАОН"  ЗЕЛИХА  АМДИ
34 гл. архитект СТЕФКА ДОНЕВА
35 Ст. спец."Незаконно строителство" ЦОНКА ПЕНЕВА
36 Ст. спец. "Районен техник" ВЕЛИКА АНДРЕЕВА
37 гл. експерт "Общ.собственост и Търгове" ЙОРДАНКА ТОДОРОВА
38 ст. специалист "Общинска собственост" МЕТИН КАРАСЮЛЕЙМАН
39 гл. експерт "Стопански дейности" ИЛИЯ НЕДЕЛЧЕВ
40 ст. спец. "Служител по сугурността" ГЕОРГИ ЕНЧЕВ
41 шофьор НАБИ ЧАКАЛ
42 шофьор ОЗАН  ПАЧАДЖИ
43 хигиенист ЕМИНЕ ИБРЯМ
44 хигиенист ЕСМА СИБРЕЛИ
  ДЕЙНОСТ "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЧИСТОТА"
1 работник КЯЗИМ КЬОСЕИБИШ
2 работник ИБРЯМ ХЮСНЮ
3 работник МУСТАФА САЛИ
4 работник МАХМУД ГРОПА
     
     
  ДЕЙНОСТ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"
1 мед. Сестра ФЕРИДЕ МАХРЯМ
2 мед. Сестра ЗЕЛИХА КЬОСЕИБИШ
3 мед. Сестра АЙШЕ ЕКРЕМ
4 мед. Сестра ДАРИНА ДЕЧЕВА
5 мед. Сестра ШИРИН СЕЛИМ
     
  ДЕЙНОСТ "ОТБРАНА "
1 дежурен ОбС ИСМАИЛ ИСМАИЛОВ
2 дежурен ОбС МЕТИН ГАРИБ
3 дежурен ОбС САХЛИМ ДЖАФЕР
4 дежурен ОбС КАДИР ШЕФКЕДОВ
5 дежурен ОбС ДЖЕМИЛ ШАБАН
     
  ДЕЙНОСТ "ДСП"
1 ст. специалист ДСП АФИЗЕ РЕСНЕЛИ
2 домакин ХАЛИМЕ ЯРЪМКАШ
3 готвач СЕВИНЧ ПИСАНЦАЛИЕВА
4 санитар ВЕСЕЛА ДЕЧЕВА
5 шофьор ЛЮТФИ ГРОПА
     
  ДЕЙНОСТ "ОБРАЗОВАНИЕ"
1 ДИРЕКТОР НА СОУ  ГР. ЦАР КАЛОЯН НЕЛИ ХИНКОВА
2 ДИРЕКТОР НА ОУ С. ЕЗЕРЧЕ ЦВЕТАЛИНА ЗАНКОВА
3 ДИРЕКТОР НА ОДЗ ГР. ЦАР КАЛОЯН РОСИЦА АЛЕКСАНДРОВА
4 ДИРЕКТОР НА ЦДГ С. ЕЗЕРЧЕ НЕВИН БУРУК

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река