Покажи брой 
Заглавие Посещения
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4“ 477
Топъл обяд в условията на пандемията ще предоставя Община Цар Калоян 541
Община Цар Калоян е с одобрено проектно предложение по програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020“. 545
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“ 571
ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.040-0075-C01 от 03.07.2019 г. 652
Проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян“ за работа в условията на корона-вируса 767
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“ ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.040-0075-C02 от 03.07.2019 г. 656
КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 1527
ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 1219
Предложение относно приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива 948
Предложение относно одобряване на план-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за 2020г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци и цени на услуги за 2020 791
Процедура за кандидатстване, подбор и наемане на специалист „Здравни грижи” за почасово предоставяне на услуги в домашна среда 1007
Прием на заявления от кандидат – потребители на почасови интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда 947
Процедура за кандидатстване, подбор и наемане на 8 (осем) специалисти в областта на социалните дейности за почасово предоставяне на услуги в домашна среда 875
ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА ЗАВЕТ И ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН”, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 905
Проекти - Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и Рехабилитация и благоустрояване на прилежащо пространство към СОУ Христо Ботев 589
Проект "Подобряване на достъпа на заетост и насърчаване на социалното включване на уязвими групи в община Цар Калоян" 1266
Община Цар Калоян ви кани на Кръгла маса за разискване на възможностите за работа на хората с увреждания 1295
Кръгла маса за разискване на възможностите за работата на хората с увреждания 1423
Община Цар Калоян стартира информационна кампания "Хората с увреждания могат" 1591

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река