Покажи брой 
Заглавие Посещения
Проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян“ за работа в условията на корона-вируса 25
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“ ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.040-0075-C02 от 03.07.2019 г. 25
КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 391
ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 227
Предложение относно приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива 234
Предложение относно одобряване на план-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за 2020г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци и цени на услуги за 2020 185
Процедура за кандидатстване, подбор и наемане на специалист „Здравни грижи” за почасово предоставяне на услуги в домашна среда 336
Прием на заявления от кандидат – потребители на почасови интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда 280
Процедура за кандидатстване, подбор и наемане на 8 (осем) специалисти в областта на социалните дейности за почасово предоставяне на услуги в домашна среда 297
ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА ЗАВЕТ И ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН”, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 308

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река