ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПРЕЗ 2021 г. В ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с предстоящо приемане от Общински съвет – Цар Калоян на „План-сметка за разходите през 2021 г., необходими за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване в Община Цар Калоян, , Кметът на Община Цар Калоян кани всички заинтересовани лица да присъстват на организираното обществено обсъждане, което ще се проведе на 25.01.2021 г. /понеделник/ от 11:00 ч. в залата на Народно читалище „Съзнай себе си-1895 г.“, в гр. Цар Калоян.

Общественото обсъждане се организира с цел физическите и юридическите лица да получат актуална информация за необходимите разходи по поддържането на чистотата на територията на община Цар Калоян за 2021 г. и да предоставят своето мнение, предложения или становища по предложената от Община Цар Калоян План-сметка, въз основа на която Общински съвет Цар Калоян да вземе решение. Предлаганата План-сметка включва планираните разходи за битови отпадъци през 2021 г. за гр. Цар Калоян, с. Езерче и с. Костанденец. Същата включва необходимите разходи по дейности за услугите по 62, от ЗМДТ, както следва:

1.      събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;

2.      третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;

3.      поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

План - сметката е изготвена за територията на цялата община. Икономическата обосновка на План-сметката за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане чистота на териториите за обществено ползване са разработени съгласно действащата нормативна уредба. На заинтересованите лица и техните организации се осигурява право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, във всеки работен ден от 8,00 ч. до 17, 00 ч. в сградата на Община Цар Калоян, Фронт-офис.

Съгласно разпоредбата на чл.66, ал. 3, т. 2 от ЗМДТ мнения, становища и предложения могат да се подават до 17:00 ч. на 22.01.2021 г. на официалния имейл адрес на Община Цар Калоян – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.или до 17:00 ч. на 22.01.2021 г. в Деловодството на Общината.

 

Докладна записка от Ивайло Тонев вижте тук

ПОКАНА 10 12 2020

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река