Покажи брой 
Заглавие Посещения
НАРЕДБА № 24 ЗА СЪЗДАВАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 87
НАРЕДБА№ 23 за организация и управление на гробищните паркове на територията на община Цар Калоян 431
НАРЕДБА № 22 ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 1540
НАРЕДБА № 21 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 1329
НАРЕДБА №20 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ,ПОЕМАНЕ,ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН, ОБЛ.РАЗГРАД 1925
НАРЕДБА №19 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Цар Калоян 2433
Н А Р Е Д Б А №18 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Цар Калоян 2536
Н А Р Е Д Б А № 17 ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СТОПАНИСВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ И ГОРИ ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНД В ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН, ОБЛАСТ РАЗГРАД 3405
НАРЕДБА №16 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН (Aктуализирана 22.08.2019) 2620
НАРЕДБА №15 за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Общинс Цар Калоян 2982
НАРЕДБА №14 за прилагане на публично-частните партньорства 2725
НАРЕДБА №13 за успловията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове 2637
НАРЕДБА №12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Цар Калоян - Актуализирана 29.01.2019 г. 3561
НАРЕДБА №11 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Цар Калоян 2293
НАРЕДБА №10 за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Цар Калоян 2052
НАРЕДБА№9 за рекламно - информационната дейност на територията на Община Цар Калоян (Aктуализирана 15.09.2017) 2442
НАРЕДБА №8 за условията и реда за принудителното изпълнение на заповедите по чл.196, ал.3 от ЗИД на ЗУТ 2067
Наредба №7 за управление на отпадъците на територията на Община Цар Калоян 3016
НАРЕДБА №6 за управление на общинските пътища (Aктуализирана 28.07.2017) 2569
НАРЕДБА №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (Aктуализирана 26.02.2018) 3597
НАРЕДБА №3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян 3526
НАРЕДБА №3-A а организацията, реда и контрола на търговската дейност и услуги и защита на потребителите на територията на Община Цар Калоян 3300
НАРЕДБА №2 за съставянето,изпълнението и отчитането на общинския бюджет 3544
НАРЕДБА №1 за осигуряване на обществения ред, подържане на чистотата ... (Aктуализирана 07.12.2015) 4986

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река