З А П О В Е Д

 

          НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

21.12.2012 г.                                  № ОХ-889                                         София

 

Съдържание:

Обявяване на длъжности във военни формирования на видовете въоръжени сили за приемане на служба в доброволния резерв и определяне на условията и реда за провеждане на конкурси за приемане на служба в доброволния резерв.

 

 

На основание чл. 26, т. 6 и чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), чл. 25, ал. 2 и ал. 4 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ) и във връзка с чл. 5, ал. 1, ал. 3 и ал. 4от Правилника за прилагане на закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ)

 

З А П О В Я Д В А М:

 

1. Обявявам провеждането на конкурси за заемане на длъжности за резервисти във военните формирования от Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили, съгласно Приложение 1.

          2. Командирите на Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските силида задължат структурите по личния състав да разясняват на освободените от военна служба необходимостта от служба в доброволния резерв, реда за кандидатстване и предимствата за резервистите от нея, както и да определят местата за провеждане на конкурсите и назначат състава на комисиите за провеждане на конкурсите.

Същите да се произнасят по жалби на кандидати участващи в тях, съгласно чл. 9 от ППЗРВСРБ.

2.1. Командирите/началниците на военни формирования да информират освободените от военна служба военнослужещи за възможността и условията за заемане на длъжности в доброволния резерв.

          3. Условия и ред за провеждане на конкурсите:

3.1. конкурсите да се проведат по документипри спазване на изискванията на ЗРВСРБ, ППЗРВСРБ и тази заповед;

3.2. кандидатите за участие в конкурсите да отговарят на следните изисквания:

3.2.1. да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

3.2.2. да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;

3.2.3. да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

3.2.4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

3.2.5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

3.2.6. да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;

3.2.7. да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв;

3.3. кандидатите могат да заявят до три длъжности за заемане,като длъжностите могат да бъдат в различни военни формирования, но от един вид въоръжена сила.

          4. Срок за провеждане на конкурсите до 31.05.2013г.

4.1. срок за подаване на документи за кандидатстване за служба в доброволния резерв в съответната териториална структура за водене на военния отчет – до 11.05.2013г. включително;

4.2. до17.05.2013г. съответните териториални структури на Централното военно окръжие да изпратят документите на кандидатите за служба в доброволния резерв във военното формирование провеждащо конкурса.

 

5. Кандидатите за участие в конкурса да подадат заявление до съответния началник на териториална структура за водене на военния отчет по постоянен адрес, с приложени към него:

5.1. автобиография;

5.2. заверени копия от диплома за завършено образование и/или свидетелство за квалификация;

5.3. декларация за наличие/липса на трудово или служебно правоотношение и копие на документ за трудов стаж (ако има такъв);

5.4етапна епикриза от личния лекар иличния амбулаторен картон;

5.5. документ от психо-диспансер по местоживеене, удостоверяващ психическото здраве;

5.6. свидетелство за съдимост;

5.7. декларация, че нямат друго гражданство освен българско;

5.8. служебна бележка от Националната следствена служба, че срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

5.9. свидетелство за завършен курс по начална и/или специална военна подготовка и копие от военна книжка (за тези, които притежават);

5.10. декларация, че желаят да бъдат приети на служба в доброволния резерв с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в резерва (ако имат такова);

5.11. декларация, че е съгласен да участва в операции или мисии извън страната;

5.12. други документи съобразно изискванията на длъжността, за която кандидатстват.

          6. Началникът на Централното военно окръжие (ЦВО) да:

6.1. изготви обява за длъжностите от доброволния резерв, която да изпрати в дирекция „Връзки с обществеността” за обявяванена Интернет-страницата на Министерството на отбраната. Обявата да се публикува на интернет-страницата на ЦВО и да се постави на общодостъпно място в подчинените на ЦВО териториални структури;

6.2. организира:

6.2.1. провеждането на дейностите и мероприятията по привличането на кандидати за резервисти, разясняването на начина за попълване на документите за кандидатстване и сроковете за подаването им, както и за допускането до участие в конкурс по т.3;

6.2.2.информирането, на не класираните кандидатите от предния конкурс, за възможността да кандидатстват за длъжности в доброволния резерв обявени с настоящата заповед при спазване изискванията на ЗРВСРБ, ППЗРВСРБ и тази заповед;

6.2.3. регистрирането и отчета на кандидатите за служба в доброволния резерв;

6.2.4. изпращането на кандидатите за резервисти, чийто документи са комплектувани съгласно т.5, в съответните военномедицински органи и специализирани звена и органи по психологическото осигуряване по чл. 24, ал. 2 и 3 от ЗРВСРБ, за определяне на годността им за служба в доброволния резерв и психологическата им пригодност за служба в доброволния резерв.

Кандидатите определени за негодни или психологически непригодни за служба в доброволния резерв да не се допускат до участие в конкурс;

6.2.5. изпращането на документите по т.5 на кандидатите, които отговарят на изискванията за участие в съответния конкурс, на комисията за неговото провеждане.

Към заявлението, освен документите по т.5, съответната териториална структура за водене на военния отчет да прилага:

-удостоверение, относно основанието за освобождаване от военна служба (при условие, че са изпълнявали военна служба);

-удостоверение, относно вписане/невписване на кандидата на военен отчет;

-експертно решение за годност за служба в доброволния резервна кандидата по т. 7.2.и документ от специализираните звена и органи по психологическото осигуряване в Българската армия, удостоверяващ психологическата пригодност по т. 7.3.;

-копие от разрешение за достъп до класифицирана информация, при наличие;

6.2.5.1. основният пакет от документи да се изпраща във военното формирование по първото желание на кандидата;

6.2.5.2. във военните формирования по следващо желание на кандидата да се изпращат копия от заявлението, автобиографията и от експертното решение за годността на кандидата;

6.3. изпращането в дирекция „Управление на човешките ресурси” (ДУЧР) анализ на дейностите по т. 6.2 до 20 дни след срока по т.4.2.

 

7. Началникът на Военномедицинска академия (ВМА)до 18.01.2013г.да организира:

7.1. медицинското освидетелстване за годност и оценката на психологичната пригодност на кандидатите за служба в доброволния резерв, във Военно медицинска академия – МБАЛ София, Варна и Пловдив;

7.2. медицинското освидетелстване за годност за служба в доброволния резерв на кандидатите, в съответствие с Наредба № Н-2/08.02.2011г. за военномедицинска експертиза на годността за военна служба в мирно време;

7.3. извършването на оценка на психологичната пригодност на кандидатите за приемане на служба в доброволния резерв в Центъра по психично здраве и превенция (ЦПЗП) - ВМА, в съответствиес Наредба Н-12/18.05.2011г. за психологичното осигуряване на военнослужещите от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната (обн. в ДВ бр.44 от 2011г., изм. и доп. бр.96 от 2011г. и бр. 66 от 2012г.);

7.3.1. изпращането на протоколите от проведената оценка на психологичната пригодност на кандидатите за приемане на служба в доброволния резерв в съответната структура на ЦВО, изпратила кандидатите до ВМА;

7.4. извършването на оценка на психологичната пригодност на кандидатите за приемане на служба в доброволния резерв в деняна завършване на медицинското освидетелстване за годност на кандидатите;

7.5. до 02.04.2013г. да завърши медицинското освидетелстване за годност и оценката на психологичната пригодност на кандидатите за служба в доброволния резерв.

          8. Комисията за провеждане на конкурса:

8.1. да провери съответствието на кандидатите по наличните подадени документи с изискванията за длъжността;

8.2. да класира кандидатите в низходящ ред, по следните критерии:

·         заемане на същата или сходни длъжности;

·         време, през което е заемал същата или сходни длъжности;

·         придобита специалност;

·         участие в операции или мисии извън страната;

·         вписан ли е на военен отчет;

Други умения подпомагащи изпълнението на задълженията на длъжността, за която кандидатства, ако длъжностната характеристика ги изисква;

8.2.1. за всяка длъжност да изготви протокол;

8.3.в 10-дневен срок след завършването на конкурса писмено да запознае кандидатите с резултатите от конкурса и да върне документите на некласираните кандидати чрез съответната териториална структура за водене на военния отчет;

8.4. при отказна определения кандидат за съответната длъжност, същата да се предлага на следващия кандидат от протокола по т. 8.2.1., по реда на класирането им.

             9. Командирът/началникът на военното формирование, провеждащо конкурса в срок до 30.04.2013г. да организира издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация с определените за назначаване на длъжност кандидати.

                   10. След изтичане на сроковете по чл. 9 от ППЗРВСРБ и получаване на разрешението за достъп до класифицирана информация, съответният оправомощен командир/началник на военно формирование да:

 10.1. сключи договор за служба в доброволния резерв и да назначи на длъжност определения кандидат, като срокът на сключения договор е не по-дълъг от 5 години и не надвишава пределната възраст на кандидата за служба в доброволния резерв;

10.2. определи времето за явяване на резервиста във военното формирование;

10.3. изпрати екземпляри от договора за служба в доброволния резерв, съгласно чл. 28 от ЗРВСРБ;

10.4. уведоми до 23.04.2013г. по команден ред ДУЧР за резултатите от проведения конкурс;

10.5. уведоми до 17.06.2013г. по команден ред ДУЧР за броя на сключените договори по обявения конкурс и за не заетите длъжности по Приложение 1 и да направипредложения за оптимизиране на процеса.

                 11. Дирекция „Връзки с обществеността” да организира и проведе ефективна и постоянна информационно - рекламна кампания за презентиране пред обществеността на службата в доброволния резерв, съвместно с ЦВО.

Изпълнението на заповедта възлагам на длъжностните лица по т. 2, началника на Военномедицинска академия и началника на Централно военно окръжие.

 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 АНЮ АНГЕЛОВ

 

 

- Областен военен отдел – Разград, бул „Априлско въстание”19

 и тел 084/62-26-86

 

 

Приложение 1

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река