Председател:

Белгин Хюсеин – Заместник кмет по „Социални дейности и образование” на Община Цар Калоян; 

Секретар: Халиме Яръмкаш – управител на ЦНСТ и ЦСРИ, гр. Цар Калоян;;

Членове:

1.       Хюсеин Реханов Хюсеинов  – Кмет на кметство Езерче;

2.       Хинко Хинков – Кметски наместник на кметство Костанденец;

3.       Нели Хинкова Тодорова – Директор на СОУ „Христо Ботев”, гр. Цар Калоян; 

4.       Представител на  Дирекция „Социално подпомагане”,  гр. Цар Калоян; 

5.       Несибе Моллаали - Общински съветник;

6.       Йордан Ненков - Общински съветник;

7.       Ангел Ангелов - Общински съветник;

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река