Покажи брой 
Заглавие Посещения
Проект за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 12
Предложение за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Цар Калоян 88
П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” - ГРАД ЦАР КАЛОЯН 168
НАРЕДБА ЗА СЪЗДАВАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 167
Докладна записка относно приемане на изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени 221
Предложение относно приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 за управление на отпадъците на територията на община Цар Калоян; 363
Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности 402
Предложение Приемане на Наредба за организацията и управлението на гробищните паркове (гробищата) на територията на община Цар Калоян 446
Приемане на изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 447
Изменение и допълнение на Наредба №12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Цар Калоян 603

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река