РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО чл.35, ал. 1, т. 1 – 4

от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на общинските съветници при Общински съвет–Цар Калоян, на кметове на кметства и кметски наместници на територията на община Цар Калоян

 

Вх. № Структурни и длъжностни наименования Име, презиме, фамилия

Декл.по чл.35, ал. 1, т.1 от ЗПКОНПИ

дата на подаване

Декл.по чл.35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

дата на подаване

Декл.по чл.35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ

дата на подаване

Декл.по чл.35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ

дата на подаване

2 3 4 5 6 7 8
1 Председател на Общински съвет-Цар Калоян Гюнай Шабан Узунали 1/08.11.2019 г.      
2 Зам. Председател на Общински съвет-Цар Калоян Рефан Ашим Делимустафа 2/08.11.2019 г.      
3 Общински съветник Ангел Милков Ангелов 3/08.11.2019 г.      
4 Общински съветник Али Хасан Язаджи 4/11.11.2019 г.      
5 Общински съветник Ариф Руждиев Арифов 5/11.11.2019 г.      
6 Общински съветник Найден Хинков Късов 6/11.11.2019 г.      
7 Общински съветник Йордан Ненков Ненков 7/12.11.2019 г.      
8 Общински съветник Ахмед Шабан Гропа 8/13.11.2019 г.      
9 Общински съветник Акиф Ахмедов Ахмедов 9/13.11.2019 г.      
10 Общински съветник Шукри Мехмедов Джамферов 10/13.11.2019 г.      
11 Общински съветник Ибрахим Адемов Джиджикьосев 11/13.11.2019 г.      
12 Общински съветник Несибе Джелял Моллаали 12/13.11.2019 г.      
13 Общински съветник Мерал Илхан Караалиева 13/20.11.2019 г.      
14 Кмет на кметство с. Езерче Хюсеин Реханов Хюсеинов 14/20.11.2019 г. 14 а/20.11.2019 г.    
15 Кметски наместник Кметство Костанденец Денка Димитрова Неделчева 15/02.12.2019 г.      
17 Кметски наместник Кметство Костанденец Денка Димитрова Неделчева   16/02.12.2019 г.    
18            
19            
20            

 

Архив на декларациите - СВАЛИ ТУК

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река