ДО 
Г-Н /Г-ЖА/ 
 
 
 
 П О К А Н А
 
 
 
 
 
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 22.08.2019 г., /четвъртък/ от 11:00 часа в помещението до сградата на Дирекция „Социално подпомагане" - община Цар Калоян, гр.Цар Калоян, ул. Тотлебен № 5, при следния дневен ред:
 
1. Докладни записки.
 
2. Разни.  
 
Забележка: 
На 22.08.2019 г., /четвъртък/ от 10:00 часа ще се проведе съвместно заседание на всички постоянни комисии на ОбС-Цар Калоян в помещението до сградата на Дирекция „Социално подпомагане" - община Цар Калоян, гр.Цар Калоян, ул. Тотлебен № 5;
 
 
 
 
 
 
ГЮНАЙ УЗУНАЛИ  /П/
Председател на 
Общински съвет – Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река