ПРОЕКТО -БЮДЖЕТ 

МЕСТНИ  ПРИХОДИ И МЕСТНИ  РАЗХОДИ  ЗА 2019 Г.

   
   
  бюджет Изпълнение Проекто  
пара  Наименование на параграф   към бюджет  
граф   2018г. 30.11.2018 2019г.  
1 ПРИХОДИ: 476830 520068 510650  
1.1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 205500 222166 225000  
01 03 Патентен данък 5000 3477 5000  
13 01 Данък върху недвижими имоти 25000 23749 25000  
13 03 Данък върху превозни средства 135000 155222 155000  
13 04 Данък при придобиване на имущество 40000 39718 40000  
  при дарение и възм.начин        
20 00 Други данъци 500 0 0  
  Общо данъчни приходи: 205500 222166 225000  
1.2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 96250 96019 88350  
24 04 Нетни приходи от продажба на услуги 0 0 0  
24 05 Приходи от наеми на имущество 11000 12301 13000  
24 06 Приходи от наеми на земя 85000 83428 75000  
24 07 Приходи от дивиденти 250 290 350  
  Общо неданъчни приходи: 96250 96019 88350  
1,3 ОБЩИНСКИ ТАКСИ        
27 01 За ползване на детски градини 32000 30016 30000  
27 02 За ползване на детски ясли 4500 3559 4000  
27 04 За домашен социален патронаж и др.услуги 15000 15972 15000  
27 05 За ползване на тротоари,тържища 2300 2107 2300  
27 07 За битови отпадъци 80000 72797 80000  
27 10 За технически услуги 3500 5218 5000  
27 11 За административни услуги 24000 21762 21000  
  Общо общински такси: 161300 151431 157300  
1.4. Глоби санкции и наказ.лихви        
28 02 Глоби санкции и наказ.лихви 100 10936 12000  
  Общо глоби,санкции и наказ.лихви 100 10936 12000  
1.5. Др.неданъчни приходи        
36 11 Получени застрахователни обещ.ДМА 0 0 0  
3619 Др.неданъчни приходи 5300 6368 6500  
  Общо неданъчни приходи: 5300 6368 6500  
1,6 Внесени ДДС и др.данъци        
37 01 Внесен ДДС -3200 -12346 -3200  
37 02 Внесен данък върху приходите от СД -2000 -2649 -3000  
37 09 Внесени др.данъци -2300 -3103 -3500  
  Общо внесени ДДС и др.данъци -7500 -18098 -9700  
1,7 Помощи и дарения от страната        
45 01 Помощи и дарения от страната 5100 5650 6000  
1,7 Нефинансови активи        
4000 Постъпления от продажба на земя,сгради и обур. 5580 40334 20000  
  Общо нефинансови активи: 5580 40334 20000  
1,8 Приходи от концесии        
41 00 Приходи от концесии 5200 5262 5200  
  Общо приходи от концесии: 5200 5262 5200  
           
  бюджет Изпълнение Проекто  
пара  Наименование на параграф   към бюджет  
граф   2018г. 30.11.2018 2019г.  
1,9 Получени субсидии        
31 12 Обща изравнителна субсидия 458200 458200 582900  
31 13 Целева субсидия за КР 130300 117288 164800  
31 18 Целеви трансфери 600000 0 0  
  Общо получени субсидии: 1188500 575488 747700  
1.10. Трансфери        
61 02 Възст.трансфери за извозване на смет -72000 -36214 -70000  
  Всичко трансфери: -72000 -36214 -70000  
1,11 Временни безлихвени заеми 57250 -26453 26453  
1,11 Депозити и средтва 830804 797720 1320827  
9501 Остътък на 01.01.2018 830804 830804 0  
9507 Остатък на 31.12.2018 0 -33084 1320827  
  ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ: 2481384 1830609 2535630  
2 МЕСТНИ РАЗХОДИ        
2.1. Общинска администрация        
10 13 Постелен инвентар и облекло 17850 0 19600  
10 15 Материали 33000 25613 30000  
10 16 Вода,горива и ел.енергия 56500 46930 56500  
10 20 Разходи за външни услуги 104424 110440 138231  
10 30 Разходи за текущ ремонт 10000 7764 13672  
19 01 Платени данъци,мита и такси 1500 2867 4000  
10 51 Командировки в страната 5000 5399 5000  
1052 Командировки в чужбина 500 1488 2000  
10 62 Разходи за застраховки 8500 10993 10000  
10 91 Разходи за СБКО 9000 7365 6500  
10 92 Разходи за глоби нак.лихви 1000 5919 5000  
10 98 Др.некласифицирани разходи 6500 5828 7000  
46 00 Разходи за чл.внос 4000 5847 6000  
51-53 Капиталови разходи 20228 20442 177812 13 012 лв.
  Общо: 278002 256895 481315 пр.ост.кр
2.2. Общински съвет        
01 00 Заплати по трудови правоотнош. 47000 47348 52000  
02 00 Заплати по извънтрудови правоотношения 50000 25764 48000  
05 51 Осигуровки за ДОО 7300 9637 11000  
05 60 ЗОВ от работодател 5500 3646 5500  
05 80 ДЗПО от работодател 3000 2123 3000  
10 13 Постелен инвентар и облекло 1000 0 1000  
10 15 Материали 400 11 400  
10 16 Вода,горива и ел.енергия 3500 2546 3000  
10 20 Разходи за външни услуги 4200 6519 7500  
10 51 Командировки в страната 600 941 1000  
10 52 Командировки в чужбина Командировки в чужбина 0 494 500  
10 91 Др.разходи за СБКО 1200 1105 1200  
10 98 Др.некласифицирани разходи 2900 1730 2900  
46 00 Членски внос 400 390 400  
  Общо: 127000 102254 137400  
           
  бюджет Изпълнение Проекто  
пара  Наименование на параграф   към бюджет  
граф   2018г. 30.11.2018 2019г.  
2.3. Детски градини        
10 11 Храна 44543 83399 60000  
10 13 Постелен инвентар и облекло 10800 0 10800  
10 15 Материали 6000 4091 6000  
10 16 Вода,горива и ел.енергия 65000 53501 65000  
10 20 Разходи за външни услуги 22383 13970 16000  
10 99 Останали разходи за издръжка 6590 28504 8000  
5100 Капиталови разходи 432627 431808 0  
  Общо: 587943 615273 165800  
2,5 Домашен социален патронаж        
01 00 Заплати по тр.и служебни правоотн. 37000 27408 37000  
02 00 Др.доплащания 100 1169 1200  
05 51 Осигурителни вноски за ДОО 4000 4183 4800  
05 60 ЗОВ от работодател 1800 1458 2000  
05 80 ДЗПО от работодател 1000 813 1000  
10 11 Храна 15000 15477 15000  
10 16 Вода,горива и ел.енергия 13270 13416 14000  
10 20 Разходи за външни услуги 2000 4960 5000  
10 99 Останали разходи за издръжка 3730 5902 6000  
  Общо: 77900 74786 86000  
2.6. Клубове на пенсионера и инвалида        
10 16 Вода,горива и ел.енергия 880 1932 800  
10 20 Разходи за външни услуги 1000 584 1000  
10 99 Останали разходи за издръжка 1620 3434 2000  
  Общо: 3500 5950 3800  
2.7. Програми за временна заетост        
10 0 0 Издръжка 0 17049 15000  
  Общо: 0 17049 15000  
2.8. Осветление на улици и площади        
10 16 Вода,горива и ел.енергия 42500 32637 30000  
10 99 Останали разходи за издръжка 26170 14989 15000  
  Общо: 68670 47626 45000  
2,9 Озеленяване        
01  00 Заплати по тр.и служебни правоотн. 36600 31352 36600  
02 00 Др.възнаграждения и плащания 2000 180 1000  
05 51 Осигурителни вноски за ДОО 4000 5033 5600  
05 60 ЗОВ от работодател 1500 1677 2000  
05 80 ДЗПО от работодател 800 394 800  
10 16 Вода,горива и ел.енергия 2300 1271 2000  
10 20 Разходи за външни услуги 300 123 300  
10 99 Останали разходи за издръжка 2700 6992 2500  
  Общо: 50200 47022 50800  
2.10. Чистота        
10 16 Вода,горива и ел.енергия 23000 17128 23000  
10 20 Разходи за външни услуги 11700 44117 41200  
10 99 Останали разходи за издръжка 8100 5038 8000  
  Общо: 42800 66283 72200  
  бюджет Изпълнение Проекто  
пара  Наименование на параграф   към бюджет  
граф   2018г. 30.11.2018 2019г.  
2.11. Спорт за всички 19000 27246 20000  
  Общо: 19000 27162 20000  
2,12 Обредни домове и зали         
42 14 Обещетения и помощи по решение на ОбС 2500 2187 2500  
10 99 Останали разходи за издръжка 3500 6598 3500  
  Общо: 6000 8785 6000  
2.13. Служби и дейности по пътищата        
10 15 Материали 100 0 100  
10 20 Разходи за външни услуги 23000 28486 32815 7785 зимно
10 62 Разходи за застраховки 700 0 0 2018г.
  Общо: 23800 28486 32915  
2.13. ДОФИНАНСИРАНЕ-ОБЩ.АДМИНИСТР.        
01 00 Заплати по тр.и служебни правоотн. 67900 35765 75000  
02 00 Др.доплащания 15000 10908 15000  
05 51 Осигурителни вноски за ДОО 9000 6782 10000  
05 60 ЗОВ от работодател 4000 2316 4500  
05 80 ДЗПО от работодател 2177 740 2400  
  Общо: 98077 56511 106900  
2.14. Др.дейности по икономиката        
10 15 Материали 700 300 500  
10 16 Вода,горива и ел.енергия 3700 1800 2000  
  Общо: 2700 2100 2500  
2.15. Доброволни формирования за защита        
1000 Издръжка 0 0 5000  
  Общо: 0 0 5000  
2.16. Изграждане и ремонт на улична мрежа        
10 00 Издръжка 2804 8128 5000  
51-53 Капиталови разходи 1092988 467982 1300000 1300000
  Общо: 1095792 474427 1305000 пр.ост.кр
  ОБЩО МЕСТНИ РАЗХОДИ: 2481384 1830609 2535630  
           
  ИЗГОТВИЛ ПРОЕКТА:        
       ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: В.ЙОРДАНОВА        
           

ПРОЕКТО -БЮДЖЕТ 

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ И ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ ЗА 2019 Г.

    ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
           
     
     
           
  Бюджет Изпълн. Проекто Корек-
пара  Наименование на параграф 2018г. 30.11. бюджет ции
граф     2018г. 2019г.  
1 ПРИХОДИ: 2576071 2380906 2573816  
1.1. Собствени приходи 11577 11552 11360  
24 05 Приходи от наем на имущество 300 275 300  
24 06 Приходи от наем на земя 11400 11400 11400  
36-19 Други неданъчни приходи 120 120 0  
37-02 ДДС върху прих.от ст.дейност -343 -343 -340  
45-01 Текущи помощи и дарения 100 100 0  
  Всичко собствени приходи: 11577 11552 11360 за образование
1.2. Трансфери        
31 11 Обща допълваща субсидия 2251332 2068107 2513764  
3118 Получени целеви трансфери 3000 3600 0  
31 28 Получени целеви трансфери 12142 12142 0  
61 00 Трансфери между бюджети 262415 262415 0  
  Всичко трансфери: 2528889 2346264 2513764 чл.50ЗДБРБ
1.3. Трансфери от държ.предприятия 4968 4968 0  
6400 Получени трансфери 4968 4968 0  
1.4. Събрани средства по бюджета 0 -12515 0  
88-03 Събрани средства от за СЕС 0 -12515 0  
95  00 Депозити и средства 30637 30637 0  
95 01 Остатък в началото на периода 30637 30637 48692 пр.остатък
95 07 Остатък в края на периода   0 0  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  Бюджет Изпълн. Проекто Корек-
пара  Наименование на параграф 2018г. 30.11. бюджет ции
граф     2018г. 2019г.  
2 РАЗХОДИ:        
2.1. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ        
2.1.1. гр.Цар Калоян        
01,02 Възнаграждения 359306 310806 386800  
05 00 Осигурителни вноски  70500 73589 77550  
  Общо: 429806 384395 464350  
2.1.2. Кметство с.Езерче        
01,02 Възнаграждения 22396 20929 24700  
05 00 Осигурителни вноски  4304 4023 4750  
  Общо: 26700 24952 29450  
2.2. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ        
2.2.1. Др.дейности по вътр.сигурност        
02 00 Възнаграждения  16320 6000 17040  
05 00 Осигурителни вноски  6720 706 7400  
10 00 Издръжка 1900 350 1900  
  Общо: 24940 7056 26340  
2.2.2. Отбранително моб.подготовка        
02 00 Възнаграждения  37640 35349 46730  
05 00 Осигурителни вноски  7010 7792 7700  
10 00 Издръжка 13050 6218 13050  
  Общо: 57700 49359 67480  
2,3 ОБРАЗОВАНИЕ 1397221 1308125 1541621 24358лв.пр.ост.
2.4. Др.дейности по здравеопазването        
01,02 Възнаграждения 36360 31692 37970  
05 00 Осигурителни вноски  6750 7234 7200  
10 00 Издръжка 1001 4290 1001  
  Общо: 44111 43216 46171  
2.5. КУЛТУРА-Читалища        
45 00 Субсидии на организации с нест.цел  92125 68341 122946 18 556 лв.
  Общо: 92125 68341 122946 прех.ост.
2.6. Център за настаняване от семеен тип        
45 00 Субсидии   194000 180594 221080  
  Общо: 194000 180594 221080  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  Бюджет Изпълн. Проекто Корек-
пара  Наименование на параграф 2018г. 30.11. бюджет ции
граф     2018г. 2019г.  
2.7. Център за рехабилитация        
45 00 Субсидии 45000 41580 48600  
  Общо: 45000 41580 48600  
2.8. Програми за временна заетост 251970 259341 0  
2.9. Др.служби по соц.осигуряване 11234 12868 5778 пр.остатък
2.10. Спорт за всички 1264 1079 0  
2.11. Резерв 0 0 0  
2.12. преходен остатък-Образование 0 0 0  
  ОБЩО ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 2576071 2380906 2573816  
           
     
Забележка: Размерът на "Образование"гр.Цар Калоян е по
чл.50 от ЗДБРБ за 2019г.,ще се разпредели по формули за учебните 
  и детски заведения,след заповед на кмета на общината  
           
                                      Изготвил:В.йорданова          
  Гл.счетоводител        
           
           

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река