ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 01.11.2018 г., /четвъртък/ от 13:00часа в помещението до сградата на Дирекция „Социално подпомагане" - община Цар Калоян, гр.Цар Калоян, ул. Тотлебен № 5, при следния дневен ред:

1. Докладни записки.

2. Разни.

Забележка:

  • На 01.11.2018 г., / четвъртък/ от 10:00 часа ще се проведе съвместно заседание на ПК по бюджет и финанси, ПК по нормативна уредба, ред и сигурност, ПК по образование, наука и култура и ПК по здравеопазване и спорт,в помещението до сградата на Дирекция „Социално подпомагане" - община Цар Калоян, гр.Цар Калоян, ул. Тотлебен № 5;
  • На01.11.2018 г., / четвъртък /от 10:15 часа ще се проведе съвместно заседание на ПК по икономическа и инвестиционна политика, ПК по устройство на територията, пътна и селищна мрежа и благоустрояване, ПК по социална политика, ПК по земеделие и екология и ПК за извършване на проверки за несъвместимост, за имущество и интереси,в помещението до сградата на Дирекция „Социално подпомагане" – община Цар Калоян, гр.Цар Калоян, ул. Тотлебен № 5.

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ /П/

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река