П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 20.04.2018 г., /петък/ от 13:00 часа в помещението до сградата на Дирекция „Социално подпомагане" - община Цар Калоян. гр.Цар Калоян, ул. Тотлебен №5, при следния дневен ред:

1. Докладни записки.

2. Разни.

Забележка:

  • На 20.04.2018 г., /петък/ от 10:00 часа ще се проведе съвместно заседание на ПК по бюджет и финанси, ПК по нормативна уредба, ред и сигурност, ПК по образование, наука и култура и ПК по здравеопазване и спорт,в кабинета на председателя на Общинския съвет;
  • На 20.04.2018 г., /петък/ от 10:30 часа ще се проведе съвместно заседание на ПК по икономическа и инвестиционна политика, ПК по устройство на територията, пътна и селищна мрежа и благоустрояване, ПК по социална политика и ПК по земеделие и екология,в кабинета на председателя на Общинския съвет;

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ /П/

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река