ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 30.11.2018 г., /петък/ от 10:30часа в помещението до сградата на Дирекция „Социално подпомагане" - община Цар Калоян, гр.Цар Калоян, ул. Тотлебен № 5, при следния дневен ред:

1. Докладни записки.

Забележка:

  • На 30.11.2018 г., /петък/ от 10:00 часа ще се проведе съвместно заседание на ПК по бюджет и финанси, ПК по устройство на територията, пътна и селищна мрежа и благоустрояване и ПК по земеделие и екология ,в помещението до сградата на Дирекция „Социално подпомагане" - община Цар Калоян, гр.Цар Калоян, ул. Тотлебен № 5;

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ /П/

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река