П О К А Н А

Кмета на община Цар Калоян

 

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА,чл.84 от Закона за публичните финанси и чл.17,ал.2 от Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне,поемане,изпълнение и отчитане на бюджета на Община Цар Калоян

 

КАНИ НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА

на 07.01.2019година/понеделник/от 10.00часа в залата на общината на ул.Г.Тотлебен/Детски кът,Социални грижи/ на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОДИНА,което ще се проведе под формата на дискусионен форум.На тази среща ще се представят пред местната общност годишните цели,приоритетите и намеренията и тяхното финансово отражение в проектобюджета на общината през 2019 година

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 30.11.2018 г., /петък/ от 10:30часа в помещението до сградата на Дирекция „Социално подпомагане" - община Цар Калоян, гр.Цар Калоян, ул. Тотлебен № 5, при следния дневен ред:

1. Докладни записки.

Забележка:

  • На 30.11.2018 г., /петък/ от 10:00 часа ще се проведе съвместно заседание на ПК по бюджет и финанси, ПК по устройство на територията, пътна и селищна мрежа и благоустрояване и ПК по земеделие и екология ,в помещението до сградата на Дирекция „Социално подпомагане" - община Цар Калоян, гр.Цар Калоян, ул. Тотлебен № 5;

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ /П/

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река