П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 55, ал. 3, т. 2 и т.3'' от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 03.04.2020г., /петък /от 10.00 часа в Народно Читалище "Съзнай себе си - 1895 г." гр. Цар Калоян,при следния дневен ред:

 

1.Докладни записки

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река