ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 55, ал. 2, т. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Цар Калоян,  което ще се проведе на 02.04.2013 г.,  /вторник/ от 1730 часа в кабинета на председателя на Общинския съвет при следния дневен ред:

1. Докладни записки.

 

 

 

 

 

 

РЕФАН АШИМ        /П/

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян

 

 

Покана 

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 15.03.2013 г.,  /пeтък/ от 1330часа в заседателната зала на Общинския съвет при следния дневен ред:

 

 

  1. Предложение относно "Изработване на Общ устройствен план на Община Цар Калоян".
  2. Докладни записки.
  3. Разни

 

Забележка:

 

На 15.03.2013 г., /петък/от 1000 часа ще се проведе  заседание на  ПК по бюджет, финанси, икономика и следприватизационен контрол в кабинета на председателя на общинския съвет;

 

На 15.03.2013 г., /петък/  от 1030 часа ще се проведе заседание на  ПК по приватизация, евроинтеграция, нормативна уредба, социална политика и селско стопанство в кабинета на председателя на общинския съвет;

 

На 15.03.2013 г., /петък/от 1100 часа ще се проведе заседание на ПК по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустройство в кабинета на председателя на общинския съвет;

 

На 15.03.2013 г.,  /петък/ от 1130 часа ще се проведе заседание на ПК по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност в кабинета на председателя на общинския съвет;

 

 На 15.03.2013 г.,  /петък/от 1145 часа ще се проведе заседание на ПК за извършване на проверки за установяване на конфликт на интереси в кабинета на председателя на общинския съвет.

 

РЕФАН АШИМ              /П/

 

Председател на ОбС

 

Още статии ...

  1. 1 Покана за сесия

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река