ДО  Г-Н/Г-ЖА/

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на11.09.2014 г.,  /четвъртък/ от1330часа в заседателната зала на Общинския съвет  при следния дневен ред:

1. Докладни записки

2. Разни

Забележка:

На 11.09.2014 г.,  /четвъртък/от 1000 часа ще се проведе  заседание на  ПК по бюджет, финанси, икономика и следприватизационен контрол в кабинета на Председателя на Общинския съвет;

На 11.09.2014 г.,  /четвъртък/от 1030 часа ще се проведе заседание на  ПК по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустройство в кабинета на Председателя на Общинския съвет;

На 11.09.2014 г.,  /четвъртък/от 1100 часа ще се проведе заседание на ПК по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност в кабинета на Председателя на Общинския съвет;

На 11.09.2014 г.,  /четвъртък/от 1130 часа ще се проведе заседание на ПК по приватизация, евроинтеграция, нормативна уредба, социална политика и селско стопанство в кабинета на Председателя на Общинския съвет;

 На 11.09.2014 г.,  /четвъртък/  от 1150 часа ще се проведе заседание на ПК за извършване на проверки за установяване на конфликт на интереси в кабинета на Председателя на Общинския съвет.

 

РЕФАН АШИМ              /П/

Председател на ОбС

П О К А Н А

 

 

Община Цар Калоян кани физически и юридически лица, разполагащи с необходимата техника за извършване на дейности по почистване, в срок до 12.09.2014 г., да представят предложения за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет: „Премахване на отложени наноси в коритото на р. Хлебаровска пред моста на ул. „Кирил и Методий“ и в района на площад „Демокрация“.

С Постановление № 256/22.08.2014 г. на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, Приложение № 1 към чл. 1, т. 1, с № 14.1., за Община Цар Калоян са одобрени средства в размер на  2 333 лева. 

Средствата са предназначени за премахване на отложени наноси в коритото на р. Хлеборовска пред моста на ул. „Кирил и Методий“ и в района на площад „Демокрация“.

Към предложенията следва да бъдат приложени следните документи: 

Документ за регистрация на участника (нотариално заверено копие) или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър-за юридическите лица;

Копие на лична карта-за физическите лица.

Удостоверение за регистрация на участника по ЗДДС или декларация, че няма такава регистрация.

Предлагана цена за изпълнение, с без вкл. ДДС.

Срок за изпълнение на поръчката;

 

 

 

 

 

 

Инж. Ахмед Ахмедов

Кмет на Община Цар Калоян

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река