ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за дейносттапоуправлението на човешките ресурси

в Общинска администрация Цар Калоян

 

Компетенциите на служителя по "Човешки ресурси" са посочени в чл.18, от Устройственния  правилник на общинската администрация и са във връзка с:

1. наемане и подбор на кадри;

2. въвеждане на новопостъпили служители;

3. оценка на трудовото изпълнение и развитие в кариерата;

4. програми за обучение и професионална квалификация;

5. проектиране на работните места;

6. разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики;

7. длъжностно и поименно разписание на администрацията

8. процедурни действия по назначаване, преназначаване и освобождаване на служителите на администрация;

9. процедурни действия по наложени дисциплинарни наказания на служителите на

администрация;

10. методически указания по управление на човешките ресурси.

ГЛАВА ПЪРВА    ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I ОБХВАТ

Чл. 1(1) С тези вътрешни правила се уреждат функциите, дейността, задачите и

организацията на работа, свързани с назначаването, управлението и освобождаването

на човешките ресурси, както и реда за създаване и движение на документите, които съпътстват тези процеси.

(2)По смисъла на предходната алинея Правилата определят конкретните задължения на ръководителите на административните звена и служителите в общинска

та администрация, произтичащи от техните трудови и служебни правоотношения.

Чл. 2 Вътрешните правила определят правата (компетентностите), задълженията и

отговорностите на служителите, свързани с изготвяне на актове, касаещи

правоотношенията на служителите на общинската администрация, съгласно действащото законодателство.

Раздел II    ДЕЙНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Чл.3(1) Назначаването, преназначаването, освобождаването и налагането на

дисциплинарни наказания на служителите в общинската администрация и реализирането на правата и задълженията, произтичащи от законодателството на страната, свързано с трудовите и служебните правоотношения, се извършва от кмета на общината , в качеството му на орган по назначаването.

(2) С упълномощаване, когато съгласно нормативната уредба това е допустимо, определени документи и актове, свързани с дейностите по ал.1 могат да се подписват и от секретаря на община.

Чл. 4 Служителят по  „Човешки ресурси“организира, отговаря, изпълнява функции и дейности по управление на знанието, подготовка на атестирането на служителите в администрацията, подготовка на конкурсните процедури за назначаване на служители, подготовка на конкурентен подбор за свободна длъжност в администрацията, създаване, съхраняване и актуализиране на служебните и трудовите досиета на служителите, които произтичат от:

1. Закона за държавния служител;

2. Кодекса на труда;

3. Закона за администрацията;

4. Наредбата за служебното положение на държавните служители;

5. Наредбата за конкурсите за държавни служители;

6. Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията;

7. Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната

администрация;

8. Постановленията на Министерски съвет за работната заплата в бюджетните

Организации и дейности за съответната година и други нормативни актове;

 

Раздел IIIФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ

Чл. 5 В Дирекция „МДТ и Проекти“,служителят по "Човешки ресурси":

1. организира и отговаря за правилното изготвяне на документите по назначаване,

преназначаване, преместване, заместване, съвместяване, командироване и освобождаване на служителите от общинската администрация;

2. организира и отговаря за създаването, съхраняването и актуализирането на служебните и трудовите досиета на служителите, издава, води и съхранява служебните и трудовите книжки;

3. изготвя становища по предложения за налагане на дисциплинарни наказания;

4. изготвя актове свързани с ползване на отпуски от служителите;

5. участва в разработването на вътрешни правила, инструкции и процедури за работата, организацията на дейността по управлението на човешките ресурси;

6. организира, участва и отговаря за подготовката на конкурсни процедури и конкурентен подбор за свободните длъжности в общинската администрация;

7. следи за редовното подаване на изискуемите по ЗДСл и КТ декларации за служителите,както и за наличието или липсата на условията определени в чл. 7 от Закона за държавния служител;

8. участва в процедурите по чл. 329 (права на подбор при намаляване на числеността) от Кодекса на труда, извършвани при необходимост;

9. следи за изтичането на изпитателните срокове на служителите;

10. изпраща информация до Регистъра на държавните служители;

11. следи и своевременно подава уведомления по чл. 62, ал. 5от КТ в НАП;

12. подготвя и оформя необходимите документи за пенсиониране и трудоустрояване;

13. изготвя статистически справки за работната заплата и движението на кадрите;

14. подготвя проекти на заповеди за изплащане на обезщетения по ЗДСл и КТ;

15. осъществява дейностите по оказване на методическа помощ, свързани с атестирането и обучението на служителите;

16. изготвя атестационните формуляри и проектите на актове за повишаване в ранг на

държавните служители;

17. участва в дейностите по разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики;

18. дава насоки по разработването на работни планове, длъжностни характеристики и

индивидуални планове за обучение на служителите;

19. следи за навременното провеждане на междинните срещи при атестирането;

20. изготвя годишен план за задължително и специализирано обучение на служителите в общинската администрация, в зависимост от потребностите от обучение на служителите и съгласно изискванията на ИПА -София;

21. участва в подготовката на конкурсни процедури и конкурентен вътрешен

подбор за свободните длъжности в общинската администрация;

 

Раздел IV  ДОКУМЕНТООБОРОТ

на документи по управление на човешките ресурси

Чл. 6 Резолираната от Кмета входяща поща се регистрира от  специалист „АПОН“

във входящия дневник, като се отразява датата на постъпването и резолюцията.

Чл. 7 Длъжностното лице по чл.6 регистрира резолюцията, с определения приоритет и срок на документа и предава материала на служителя по  „ЧР“.

Чл. 8 Разпределените материали се изготвят в поставените срокове в три екземпляра

-един за адресата и един за служителя, един за деловодството за съхранение   от документа и фотокопие на документа от изходяща и входяща поща

Чл. 9(1) Изходящата поща се съгласува с главния юрисконсулт на общината  и

Секретаря на общината и се подписва от Кмета на община.

Раздел V ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ,ПОИМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ И РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ

Чл.11(1) Длъжностното разписание на общинската администрация се изготвя в съответствие с нормативно определените стандарт и форма.

(2) Ново длъжностно разписание се изготвя:

1.  при направени структурни промени;

2 . при промени в нормативната база, налагащи това.

(2) Утвърждаването се извършва от Кмета на общината с подпис и печат.

Чл. 12 (1) Поименно разписание на длъжностите и работните заплати се изготвя в

съответствие с нормативно определените стандарт и форма, въз основа на утвърденото длъжностно разписание и издадените заповеди и допълнителни споразумения/трудови договори.

(2) Изготвянето, съгласуването и утвърждаването му се извършва по реда и начина,

определени в чл. 11.

Чл. 14 Служителят по  „ЧР“изготвя проектна организационно-управленска структура на

общинската администрация при настъпили структурни промени, която се предлага

от Кмета на общината за одобряване от Общинския съвет по реда на чл.21,ал. 1 т.2 от ЗМСМА.

Чл.15 При необходимост се изготвя заверена и съгласувана със Секретаря на общината, извадка към определена дата от поименното разписание, на база текущото движение на персонала.

Чл.16 Служителят по  „ЧР“отговаря за точното съставяне на длъжностното разписание,

поименното разписание на длъжностите и работните заплати, както и на     организационно -управленската структура на общинската администрация.

 

ГЛАВА ВТОРА   ПРАВООТНОШЕНИЯ

 

Раздел I  ДОКУМЕНТИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ

Чл.17 Документи, които се представят на служителя по  „ЧР“ при сключване на трудов договор:

1. заявление (молба) за назначаване, с входящ номер от деловодството на ОбА и поставена резолюция от Кмета на общината;

2. копие от документ за самоличност;

3. копие от документ за придобито образование, специалност, квалификация,

правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за

длъжността или работата, за която лицето кандидатства;

4. документи, удостоверяващи общия трудов, служебен и осигурителен стаж, от които при необходимост се преценява, с оглед функциите на длъжността, професионалния опит;

5. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след

преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;.

6. свидетелство за съдимост;

7. актуална автобиография;

8. други документи, когато това се налага от изискванията за заемане на съответната

длъжност по трудово правоотношение;

Чл.18(1) Документи, които се представят на  служителя по  „ЧР“ при назначаване на държавна служба :

1. писмено заявление за назначаване по образец, съгласно Приложение No1 към чл.2, ал.1 от Наредбата за документите за заемане на държавна служба;

2. копие от документ за самоличност;

3. копие от документ за придобито образование, специалност, квалификация,

правоспособност, научно звание или научна степен, които се

изискват за длъжността;

4. документи, удостоверяващи общия трудов, служебен и осигурителен стаж, от които се преценява, с оглед функциите на длъжността, професионалния опит;

5. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратявана за повече от 3 календарни месеца;

6. свидетелство за съдимост при първоначално постъпване на работа в съответната

администрация;

7. документ за присъден ранг, ако лицето е работило като държавен служител, или

декларация, че за първи път постъпва на държавна служба;

8. други документи, когато това се налага от изискванията за заемане на съответната

длъжност за държавен служител;

10. служебно се прилага екземпляр от протокола на конкурсната комисия;

11. актуална автобиография;

(2) Към заявлението за назначаване по ал.1, т.1 се прилага декларация, съгласно

приложение No2 към Наредбата за документите за заемане на държавна служба.

(3) Когато лицето постъпва за първи път на държавна служба, към заявлението за

назначаване по ал. 1, т.1 се прилага и декларация, съгласно приложение No3 към

Наредбата за документите за заемане на държавна служба.

Чл.19 Служителят по "Човешки ресурси" прилага представените документи към служебното или трудово досие на новоназначения.

 

Раздел II ВЪЗНИКВАНЕ, УСЛОВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВООТНОШЕНИЯТА

Чл.20(1) Назначаването на служител на свободна длъжност, определена за заемане по служебно правоотношение в администрацията, се извършва по реда на Закона на

държавния служител и задължително се предхожда от конкурс.

(2) Назначаването на служител на свободна длъжност, определена за заемане по трудово правоотношение в администрацията, се извършва по реда на Кодекса на труда.

Чл.21(1) Обявяването на свободна длъжност в общинската администрация за заемане чрез конкурс се предхожда от:

1. докладна, адресирана до органа по назначаване, от съответния директор на дирекция, съгласувана със секретаря, за започване на конкурсна процедура по Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители(НПКДС);

2. попълване на Приложение No1 към чл.4 от НПКДС, от непосредствения ръководител на конкурсната длъжност, а ако няма такъв от органа по назначаването или от определен от него служител .

(2) След получаване на разпореждане да се пристъпи към конкурс,

Секретаря на общината и служителя по „ЧР“ , подготвят заповедта, с която се обявява длъжността.

(3) За провеждане на конкурса се назначава конкурсна комисия със заповед на кмета на община, като в състава й на основание чл.6, ал.2 от НПКДС се включва и служителя по "Човешки ресурси".

(4) След приключване работата на конкурсната комисия, с изготвяне на протокол за

проведения конкурс, в съответствие с взетото решение от органа по назначаването,

служителя по  „ЧР“ подготвя проект на акт за назначаване, който се съгласува

по реда на чл.25 от тези правила.

Чл.22(1) Назначаване на служител от администрацията на свободна длъжност от по-

високо длъжностно ниво (повишаване в длъжност) се извършва чрез конкурентен подбор.

(2) Конкурентният подбор се предхожда от:

1. докладна от прекия ръководител, съгласувана със Секретаря на Общината, за

иницииране на процедура за конкурентен подбор ,с определяне на минималните,

специфичните и допълнителните изисквания за длъжността;

2. Служителят по  „ЧР“ изготвя списък на служителите, отговарящи на изискванията;

3. прекият ръководител, съгласувано със служителя по  „ЧР“,отправя писмена покана до служителите, отговарящи на изискванията;

4. след получаване на съгласие от съответните служители, се извършва конкурентния

подбор;

(3) Конкурентният подбор приключва с мотивирана докладна от прекия ръководител.

Докладът се съгласува със Секретаря;

(4) При съгласие на органа по назначаване се пристъпва към изготвяне на съответния акт.

Чл.23. Преназначаването на свободна длъжност от същото длъжностно ниво в

администрацията, може да се извърши само ако държавният служител е изразил писмено съгласие и при получено конкретно разпореждане от лицата по чл.3, като

актът/допълнителното споразумение се съгласува по реда на чл.25.

Чл.24. Служителят по "Човешки ресурси" изготвя проект на заповед за назначаване/трудов договор след предоставяне на документите по чл.17 или чл.18, от страна на кандидата,.

Чл.25(1) Заповедта/договорът задължително се съгласува с:

-секретаря;

(2) Заповедите/трудовите договори/ допълнителните споразумения се извеждат

с номер и дата от служителя по „ЧР“.

Чл.26 За държавни служители, назначени за първи път на държавна служба се определя срок за изпитване 1 година, а за служителите по трудово правоотношение

–от 3 до 6месеца.

Чл.27 Назначените лица постъпват на работа след връчване на:

1. заповед за назначаване или трудов договор;

2. длъжностна характеристика;

3. служебна карта /ако е необходимо/

Чл.28 След връчването на заповедта за назначаване или трудовия договор,

Служителят по "Човешки ресурси":

1. уведомява дирекцията, в която ще работи лицето -за деня на неговото постъпване;

2. предава в срок, изведените заповеди/трудови договори/ споразумения на ст. Специалист „Касиер“ , изготвящ заплатите.

Чл.29 В 30 -дневен срок от постъпване на работа на служителя, съответният оценяващ

ръководител го подпомага в изготвянето на работен план.

 

Раздел III  ДЛЪЖНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чл.30 Служителят по  „ЧР“ организира разработването на длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация.

Чл.31Секретарят на общината или упълномощен от него служител с ръководни функции  може да определи и допълнителни изисквания за длъжностните характеристики

.

Раздел IV ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВООТНОШЕНИЕТО

Чл.32

(1) Заявление за прекратяване на правоотношението по взаимно съгласие се подава

до органа по назначаване в десетдневен срок преди заявената дата, чрез деловодството на ОбА;

(2) Заявлението се съгласува с Директора на съответната дирекция, Секретаря на

Общината и Кмета;

(3) При несъгласие на органа по назначаване, заявлението се счита за едномесечно

предизвестие;

Чл.33 В съответствие с разпореждането на органа по назначаване, служителят по „ЧР“

изготвя проект на заповед за прекратяване на правоотношението.

Чл.34 Служителят по  „ЧР“ уведомява служителя за взетото решение.

Чл.35. При връчване на заповедта за прекратяване:

(1)Служителят представя  1. служебна карта /ако има такава/;

(2)Служителят получава срещу подпис оформена трудова и/или служебна книжка.

 

Раздел V  СЛУЖЕБНИ И ТРУДОВИ КНИЖКИ

Чл.36 Служителят по  „ЧР“ води дневници за издадените, получени и съхранявани служебни книжки по образец.

Чл.37 Служителя по  „ЧР“ извършва вписванията на обстоятелствата, произтичащи от

трудовите и служебни правоотношение със служителите.

Чл.38 Служебните и трудовите книжки на служителите при приключване се подписват от гл. счетоводител и Кмета на община.

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река