УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА  НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЦАР КАЛОЯН

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

на    дейност,    и в _ общинската

ч.1. С този правилник се определят организацията и  функционалните задължения на административните звенаобщинска администрация на община Цар Калоян

чл.2. В състава на общината влизат 3 населени места, в това число 2 кметства.

чл.З. Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.

чл.4. Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.

ГЛАВА ВТОРА

КМЕТ НА ОБЩИНАТА

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл.5. (1) Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт.

 1. Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити
  по бюджета на общината.
 2. Кметът   упражнява    общо    ръководство    и    контрол    на    общинската
  администрация и представлява общината.
 3. В своята дейност кметът на общината се ръководи от закона, актовете на
  общинския съвет и решенията на населението.

чл.6. (1) При осъществяване на дейността си кметът на общината се подпомага от двама заместник-кметове.

(2) Кметът на общината, в случаите разрешени от закона, може да упълномощава или възлага със заповед на заместник-кметовете, кметовете на кметства, секретаря на общината и други служители от общинската администрация свои правомощия, като определя функциите им.

чл.7. Кметът на общината не може да ръководи политическа партия или нейна структура, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде управител или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата му.

Раздел II

ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

чл.8. (1) Кметът на общината:

1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. Внася  за  одобрение  от общинския  съвет  структурата  на   общинскатаадминистрация;

3. Назначава    и    освобождава    от   длъжност   заместник-кметовете    на      общината,     ръководителите на звената  на  издръжка  отобщинския              бюджет, служителите в общинската администрация с изключение на тезипо чл.46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни  наказания;

  4тговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издаваписмени       заповеди,   задължителни   за   началниците  на  съответните                  полицейскислужби;

5рганизира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския      бюджет;

6. Организира изпълнението на дългосрочните програми;

 7.Организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита  пред него за това. - Изпраща на общинския съвет актовете си, издадени в      изпълнениена неговите решения в 7-дневен срок от издаването им;

8. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от
актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

9. Възлага   изпълнението   на   свои  функции  на  кметовете  на   кметствата,
координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността
при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актоветеи действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия иможе да отменя техни актове;

10. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и
движения,  както и с други органи на местното самоуправление в страната и вчужбина;

11. Организира и провежда действия по защита на населението при бедствия
и аварии;

12. Възлага или разрешава изработването на  устройствени планове и техни  изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определениустройствени   планове   при  условията  и   по  реда  на  Закона  за  устройство  на
територията и организира изпълнението им;

13. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и
може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в коитосе поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица отобщинската администрация;

14. Осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет;

15. Утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;

16съществява     правомощията    си    по    придобиване,    управление    и
разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирмипо ред и условия, регламентирани в ЗОС;

17. Изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;

18.Определя наименованието на длъжностите на държавните служители иразпределението  им   по  групи  и  рангове,  съгласно  Единния  класификатор  надлъжностите в администрацията приет от МС на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДС);

19.Писъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДС;

20. Утвърждава   длъжностното   разписание   на  служителите  в  общинскатаадминистрация;

21. Прави публичен отчет пред общинския съвет и населението на общинатана.12. месеца;

 22. Организира развитието на партньорски отношения с общини от страната ичужбина и с неправителствени организации;

23. Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.

(2) Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон,
под законов нормативен акт или с решение на общинския съвет.

(3) Кметът на общината,  в случаите, определени  от закона,  изпълнява  и
функции, възложени му от централните държавни органи.

чл.9. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

ГЛАВА ТРЕТА

ЗАМЕСТНИК -КМЕТОВЕ НА ОБЩИНАТА и КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

Раздел I

ЗАМЕСТНИК КМЕТОВЕ

чл.10. Кметът на общината назначава за срока на мандата си заместник-кметове в съответствие с одобрената структура на общинската администрация. Техните пълномощия могат да бъдат прекратени предсрочно без предизвестие със заповед на кмета на общината.

чл.11. Заместник-кметовете не са държавни служители.

чл.12. Заместник-кметовете на общината не могат да ръководят политическа партия или нейна структура, да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат управители или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски; дружества и кооперации за времето на мандата.

чл.13. (1) Заместник-кметовете подпомагат кмета на общината, съобразно този правилник и възложените им функции както следва :

1.Заместник кмет по стопански дейности – координира и контролира дейностите на служителите към  Дирекция „Финансово-стапанска” , Дирекция „Стопански дейносит”  и звено „МДТ”като:

- участва в комисии за провеждане на  търгове , конкурси и концесии

-в  рамките  на   компетентността   на  общината  осъществява   връзката  и координацията на съвместната работа с органите на МВР и другите институции по въпросите на обществения ред, безопасността на движението и спазването на законността на територията на общината

- координира подготвянето на програми за основен и текущ ремонт,реконструкция и модернизация на инфраструктурата на общината

- контролира дейността по изпълнението на Наредба №1 приета на  ОбС-Цар Калоян

- оказва контрол върху транспортните средства на общината

- осъществява контакти с фирми и ведомства,създатели на софтуер и компютърна техника,използвани в работата на общинската администрация и сключва сделки с тях при придобиването им.

- Координира поддържането на наличната компютърна техника,мрежовите операционни системи илокалната мрежа на общината  

осигурява  технически  и  организира  международното сътрудничество наобщината, двустранните и многостранни проекти, в които тя участва;

 -събира и предоставя информация за проекти, представляващи интерес заобщината;

 - координира   дейността   на   Отдел “Проекти”   в   областта   наекологията с РИОСВ, ХЕИ, ДВСК, РДНСК, РДВР, както и с:

 -неправителствените екологични и природозащитни организации и движения, ~

 -научната общност (висшите училища и университети), частните и държавни  фирми,   неправителствените   организации   и   със   специалисти   в   областта   наекологията;

-контролира екологичното състояние на общината;

-участват в комисии за доставка на програмни продукти и компютърна техника;

-Във връзка с чл.8,ал.1 от Закона за нотариусите удостоверява подписите на частни лица,които са едностранни актове и не подлежат на вписване,подписа и съдържанието на пълномощно по чл.37 от Закона за задълженията и договорите,както верността на преписи и извлечения от документи и книжа.

Вменени са му функции на а Вътрешният одитор които се състоят в следното :

Изготвя и предоставя за съгласуване от Кмета на общината стратегически и годишен план за дейността на Вътрешния одит

Участва пряко в проучване,планиране ,изпълнение и докладване по утвърдените стратегически и годишен план

Осъществява вътрешни и външни комуникации при изпълнение на функциите

Представя годишен доклад за дейността по вътрешен одит и оценка на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол

Докладва за резултатите от одитните ангажименти и всички значими въпроси, породени от тях, дадените препоръки и предприетите действия за подобряване дейността на организацията.

Докладва за адекватността на ресурсите за вътрешен одит

Представя доклади за попълнението на годишния план за дейността на вътрешния одит

Докладва за всички случае, в които е била ограничена дейността на вътрешния одит

Координира взаимодействието с външните одитори

Организира оценяването на всяка нова система за финансово управление и контрол, както и на всяка промяна на структури и функции в организацията

Не разглася факти и обстоятелства, станали му известни при или по повод изпълнение на служебните му задължения, освен в случаите предвидени в закон

Спазва стандартите за вътрешен одит,етичния кодекс на вътрешните одитори и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор

При идентифициране на индикатори за измама  вътрешният одитор да уведомява незабавно Кмета на общината и дава предложение за предприеване на мерки или уведомяване компетентните органи

Вътрешният одитор няма право да осъществява функции и дейности в бюджетната органзация различна от дейността на вътрешен одит

Длъжен е да познава действащото законодателство в Репулбика България, свързана с одиторската дейност, като /ЗВОПС/Закон за вътрешния одит в публичния сектор,Закона за финансо управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/ Закона за счетоводството, национални и международни стандарти, Кодекса на труда, Закона за обществените поръчки, Закона за общинската сабственост, Закона за общинския бюджет, Постановленията за неговото прилагани и др.,да работи с материали, съдържащи класифицирана информация като:

-       при създаване, съхраняване и работа с материали, съдържащи класифицирана информация, отговаря за тяхната наличност, като в края на работата с тях лично ги предава в регистратурата за подпис

  -  не разгласява класифицирана информация в нарушение на законоустановения  ред

Изпълнява всички нареждания и допълнително възникнали задачи от кмета на общината в рамките на основната дейност и целите на длъжността.

2. Заместник кмет по социални дейности: с делегирани функции по ”Здравеопазване”, “Спорт” , “Култура”  , дейност „Озеленяване” и дейност „ДСП” , училища дирекция „МДТ и Проекти”

-координира   дейността   на   общинските   училища,   детски   заведения   и
извънучилищни    звена    за    организиране    на   учебно-възпитателния    процес   иосъществява   контакти   с   Министерство   на   образованието   и   науката   (МОН)   иРегионалните    инспекторати    по    образованието    на   МОН,   в   съответствие   сизискванията   на   Закона   за   народната   просвета   и   Правилника   за   неговотоприложение;

-осигурява условия за здравното обслужване и сигурността в общинскитеучилища и детски заведения;

-провежда общинската здравна политика на територията на общината;

-разработва     програми     за     поетапно     технологично      обновяване      вздравеопазването, чрез осъществяване на инвестиционни проекти  по линия  нанационални здравни програми, финансирани от бюджета или от специализиранифондове;

-организира   детското   и   ученическо   здравеопазване   на   територията   наобщината;

- съвместно с регионалните структури на Министерство на здравеопазването иРайонните здравноосигурителни каси (РЗОК) разработва и актуализира здравната  карта на общината;

- защитава   интересите   на   гражданите   пред   държавните   и    регионалниинституции, отговарящи за здравеопазването;

-осъществява връзки с други институции, имащи отношение към решаванепроблемите на общинското здравеопазване;

-участва в комисии, разглеждащи здравни проблеми в общината;

- подготвя    и    организира    изпълнението    на    общинската    програма    за  предоставяне на социални услуги на гражданите;

 - организира  дейността   на   домашния   социален   патронаж,   клубовете   напенсионера  и  инвалида,  общинските  трапезарии   и  други   местни  дейности   посоциалните грижи;

-координира организацията за изпълнението на общинската културна програма и отбелязване
на   годишнини,   свързани   с   местния,   регионалния   и   националния   културно-исторически календар;

-координира организацията за провеждането на местните, национални и международни конкурсии фестивали, определени като приоритети в културната програма на общината;

-  координира работата на общинските културни институти и читалищата, и на тези със смесено финансиране. Осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с Министерството на културата относно прилагане на специфичните нормативни изисквания.

-координира в изготвянето на  програми,  стратегии  и  планове за устойчиво развитие по отношение на околната среда;

-участва  в   разработването,   провеждането  и  контрола  на  мероприятията,касаещи опазването и възстановяването на природата и екологичната политика натериторията на общината;

контролира служителите към дирекция „МДТ и Проекти”

а/ изпълнението на утвърдените процедури и правила

б/ извършване на всички действия по чл.57 от ДПК във връзка с приетите данъчни задължения по ЗМДТ

в/ при издаване на удостоверения по искане на на данъчните субекти и външни институции във връзка с декларирани данни, по чл.226,ал.1 от ДПК ,по чл.41 от ЗМДТ,при изпращане на покани по чл.145,ал.7 от ДПК ,при приемане на данъчни декларации по чл.41 отЗОДФЛ

- Контролира дейността по изпълнението на Наредба №3 на ОбС – Цар Калоян

- участва в организацията заизготвянето и реализирането на проекти за привличане на средства от национални и международни програми и фондове, за развитие на инфраструктурата и подпомагане дейностите на общината, както и при разработване и реализиране на съвместни програми и проекти с неправителствени организации.

- Председател е на МКБППМН

    (2) Кметът на общината определя със заповед заместник - кмет, който да изпълнява функциите му при негово отсъствие от общината.

Раздел II

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

чл.14.  В състава на община Цар Калоян влизат следните кметства: 

 1. кметство Езерче
 2. кметство Костанденец

чл.15. Кметовете на кметства не могат да ръководят политически партии или техни структури, да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат управители или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

чл.16. (1) Кметът на кметство:

- Изпълнява бюджета на общината в частта му за  кметството;

- Организира   провеждането   на   благоустройствени,   комунални   и   другимероприятия;

- Упражнява   контрол   за   законосъобразното   използване   и   отговаря   за
поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията
на кметството;

- Назначава и освобождава служителите от общинската администрация, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената структура и утвърденото длъжностно разписание

- Приема  мерки за  подобряване и възстановяване на околната среда иорганизира охраната на полските имоти;

- Води регистрите на населението и за гражданско състояние и изпращаактуализационни съобщения до ЕСГРАОН;

- Осигурява   извършването   на   административни   услуги   на   физически   и юридически лица;

- Оосигурява спазването на обществения ред; има правомощия по чл. 68, 70,
73, 74, 76, 78 и 80 от Закона за Министерство на вътрешните работи (ЗМВР), насъответната територия до пристигане на полицейския орган;

- Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;

- Представлява    кметството    пред    населението,    пред    обществени    иполитически организации и пред други кметства;

- Прави  публичен  отчет пред  населението  на  кметството  на  всеки 6 /шест/ месеца;

- Свиква общо събрание на населението в кметството;

- В седем дневен срок предствавя пред кмета на общината препис на издадените от него актове .

 1. Кметовете на кметства могат да участват в заседанията на общинския
  съвет   с   право   на   съвещателен   глас   и   задължително   вземат   участие   приобсъждането на въпроси, отнасящи се до кметството.
 2. Кметът на кметство изпълнява и други функции, възложени от закона,
  под законови нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета наобщината.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл.17. Общинската администрация извършва административни услуги при спазване на принципите на законност, бързина, достъпност и икономичност на производството по предоставянето на тези услуги и спазва изискванията за качествено и удобно за физическите и юридическите лица административно обслужване.

чл.18. (1) Общинската администрация е обща и специализирана.

          (2) Общата администрация осигурява технически дейността  на органите  наместната власт и на специализираната администрация и извършва дейности поадминистративното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.

         (3)Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяванетона правомощията на органите на местната власт.

        (4)Дирекциитеса структурни звена за ръководство,организация,   координация   и   контрол   в   съответните   сфери   от   работата   наобщинската администрация и осъществяват дейност в рамките на предоставенитеправомощия и функции, определени в нормативните актове и този правилник.

чл.19. Структурните звена на общинската администрация участват в изготвянето и реализирането на проекти за привличане на средства от национални и международни програми и фондове, за развитие на инфраструктурата и подпомагане дейностите на общината, както и при разработване и реализиране на съвместни програми и проекти с неправителствени организации.

Раздел II

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

чл.20. (1) Секретарят на общината се назначава и освобождава от кмета на общината.

   (2) Секретарят на общината трябва да бъде лице с висше образование.

   (3) Секретарят на общината не може да ръководи политическа партия или нейна структура, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде управител или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации.

чл.21. (1) Секретарят на общината организира, координира и контролира функционирането на общинската администрация за точното спазване на нормативните актове.

    (2) Секретарят на общината:

 1. Организира дейността на общинската администрация;
 2. Оговаря   за  условията   на   работа  на  служителите  на  общината  и  заорганизационно-техническото обзавеждане на службите;
 3. Организира   деловодството,   документооборота   в   общината   и   общинскияархив;
 4. Отговаря    за   дейността    на    службите    по    гражданска   регистрация    иадминистративно обслужване;
 5. Отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци вобщината;
 6. Следи за изготвянето и отговаря за публикуването на актовете на общината;
 7. Отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите;
 8. Подготвя и организира местните референдуми;
 9. Утвърждава     Вътрешните     правила     за     реда     и     организацията     наадминистративното обслужване на физическите и юридическите лица;
 10. Организира атестирането на служителите в общинската администрация.

11Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинскатаадминистрация;

12.Отговаря за воденето на регистъра за вероизповеданията;

13.Организира  и  контролира дейността на мобилизационната подготовка вобщината;

14.Организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързанис прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител,Закона за административното обслужване на физическите и юридически лица ипод законовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение.

15.Организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата наадминистрацията;

16.Изпълнява други дейности, определени от нормативни актове.

Раздел III

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

чл. 22. Общинската администрация     включва     обща     и специализирана администрация, структурирана в дирекции по Приложение №1

чл.23. Общата администрация се състои от една дирекция    “Финансово-стопанска “  

чл.24ал.1 Дирекция “Финансово –стопанска “ се ръководи от Директора на дирекцията  ,  до назначаванито на когото функциите му ще се изпълняват от заместник кмета по стопаски дейности както следва:

- Да издава разпореждания на основата  и в изпълнение на решенията на кмета на общината ,Общинския съвет и на държавните органи ,в рамките на Закона,съобразно правомощията си ,определени чрез структурното разписание на общината,ръководи административните звена и носи отговорност за тяхната работа.

- Да организира изготвянето на становища от дирекцията по проекти на актове, когато те са свързани с неговата дейност;

- Да предоставя информация на секретаря на общината за проблеми по движението на материалите по въпроси, включени във функциите на дирекцията;

- Да участва в работните съвещания на ръководството на общинската администрация, като предоставя становища по въпроси, включени във функциите на дирекция “Финансово и Стопанска”  , както и в заседание на ПК или ВК на ОбС, когато се разглеждат въпроси, касаещи пряко дейността и компетентността на съответната дирекция;

- Да разпределя задълженията и контролира работата на  служители към дирекцията  и подписва изготвените от тях становища, справки, писма и други документи;

- Да внася предложения до секретаря на общината по подбора и разпределението на кадрите, повишаването на квалификацията, поощряването на служителите в дирекцията и налагането на наказания;

- Да внася предложения за осигуряване на служителите в дирекцията със служебни помещения, средства за комуникации

ал.2Дирекция “Финансово –стопанска “  се състои от следните длъжности:

      - Гл. счетоводител

     -  Юрисконсулт   

- Счетоводител  

- Касиер 

- специалист АПОН

- Гражданска защита

- Административно  обслужване

1. Главния счетоводител е пряко подчинен на кмета на обащината и е със следните правомощия:

- Да участва в съставянето на бюджета на общината на основата на собствени приходоизточници и субсидии от държавата

- Да спазва стриктно законите, с които се уреждат въпросите за обхвата и начина за придобиване на общинска собственост

- Да контролира целесъобразността на разходването на финансовите средства в общината

- Да определя реда на движението на счетоводните документи, като контролира правилното съставяне на документите, регистрите и оборотните ведомости

- Да контролира правилното водене на счетоводните сметки

- Да контролира достоверното и своевременно отразяване на приходите и разходите, вноските за социалното осигуряване и разчетите с данъци и др.удръжки

- Да участва и следи за правилното провеждане на годишните инвентаризации                                                                                                                                   

-Да осъществява и контролира информационното взаимодействие със Статистика и др.външни организации, свързана с финансово-счетоводната дейност

- Да организира цялата финансово-счетоводна дейност на Общината

- Да организира изготвянето на становища  на актове, когато те са свързани финансово-стопанската  дейност на Общината;

- Да организира разработването и актуализирането на проекто бюджета, бюджета и отчета по бюджета  на общината на основата на собствени приходоизточници и субсидии от държавата

- Да предлага пред ръководството на Общината и Общинския съвет приемането на общинския бюджет

-Да подписва платежни нареждания ,счетоводни и касови отчети на общината

-Да представи изготвените в определения срок касови отчети,проекто бюджети ,счетоводни отчети в Министерството на Финансите  и в поделенията на Сметната палата

- Да дава методически указания на второстепените разпоредители,относно изготвянето на бюджетите и отчетите  за касовото изпълнение на бюджетите

-Следи за редовното получаване на субсидиите ,трансферите ,целевите средства  и отговара за тяхното разпределение

- Да изготвя и заверява баланса на общината и годишните счетоводни отчети

- След всяка промяна в структурата или заплащането на труда да изготвя поименно щатно разписание ,след представено и одобрено от Кмета на община структурно щатно разписание и го предлага на Кмета на общината за утвърждаване

- Да контролира верността на счетоводната информация по счетоводните сметки

-Да участва и следи за правилното отразяване в счетоводните отчети на годишните инвентаризации

- Да одобрява с Кмета на общината изготвените проекти и отчети за капиталовите разходи на общината за съответната финансова година

-Съгласно чл.15,ал.1 и 2 от Закона за счетоводството да отговаря за законосъобразността и целесъобразността на стопанските операции

- Да организира достоверното и своевременно отразяване вноските за социално осигуряване и разчетите с данъци и други удръжки

- Да спазва стриктно законите ,с които се уреждат въпросите за обхвата и начина за придобиване на общинска собственост

-Съгладно чл.17,ал.1 от Закона за счетоводството да определя формата на счетоводството                                                                                                                       

-Да осъществява и контролира информационното взаимодействие със Статистика и др.външни организации, свързана с финансово-счетоводната дейност

- Контролира   разходването   на   бюджетните   средства   и   стопанисване   на
материалните  активи   от  общинската  администрация,   звената   и   структурите   в
бюджетната сфера;

- Оказва методическа помощ на общинската администрация по прилагането на
нормативните документи, свързани с контролната дейност;

- Дава   становища   по   проекти   на   заповеди,   наредби   и  други  документи,
свързани с финансовата дейност на общинската администрация;

- Осъществява непрекъсната връзка и взаимодействие с външни контролниоргани;

- Упражнява   системен   контрол   по   целесъобразното   и   законосъобразноизразходване на бюджетните средства.

-Извършва проверка за верността на първичните счетоводни документи,включително изчисленията на количествата и сумите

- Извършва проверка за спазване на бюджетната дисциплина и приетите с бюджета на общината приоритети при изпълнение на разходната част

- Проверява съответствието на задълженията с бюджетните параграфи

- Проверява наличието на бюджетен кредит

-  Изпълнява и допълнителни задачи поставени от прекия ръководител и кмета.

- подготвя и актуализира проектите за щатно разписание на длъжностите в
общинската администрация, съгласно действащото законодателство;

- организира и разработва длъжностно и поименно разписание за заплатите на
служителите от общинската администрация, общинските дейности и звена и ги
представя за одобрение от кмета на общината;

- разработва   Вътрешни   правила   за   работната   заплата,   предлага   ги   заодобрение от кмета на общината и следи за тяхното изпълнение;

- анализира разходването на средствата от фонд "Работна заплата" и правицелесъобразни предложения;

 1. Юрисконсулта е пряко подчинен на кмета на общината и е със следните функции и задължения :

адължително дава мнение по законосъобразността на проектите на актове ирешения на общинския съвет;

- Дава мнение по законосъобразността на проектите на заповеди на кмета наобщината като ги парафира, а при несъгласие прилага мотивирано мнение;

- Съвместно   с   другите   звена   участва   при   съставянето,   изменението   ипрекратяването на договори;

- Контролира законосъобразното съставяне на договорите и другите актове,свързани с възникване,  изменение и прекратяване на служебните и трудовитеправоотношения със служителите, на заповедите за дисциплинарни наказания и затърсене на имуществена отговорност на виновните лица;

- Проучва и анализира прилагането на актовете на общинския съвет и принеобходимост прави предложение пред ръководството за усъвършенстването имили за вземане на мерки за правилното им прилагане;

- Осигурява  входящата  и  изходящата  кореспонденция  по съдебните дела,анализира  и  обобщава  резултатите от съдебните  и други дела  и  периодичноинформира кмета на общината за тях;

- Осъществява    процесуално    представителство    пред   всички    органи    насъдебната власт и арбитражен съд;

- Съдейства  и осигурява с правни средства своевременното  събиране навземанията на общината;      ,

- Дава мнение по постъпили жалби, сигнали и предложения;

- Съдейства за повишаване ефективността от стопанската и друга дейност вобщината; участва във всички конкурси и търгове, провеждани от общината и в комисиите по процедури за обществени поръчки.

Освен ,задълженията си като юрисконсулт , служителят изпълнява и функции  по етнически и демографски въпроси  като :

-подпомага дейността на служителите на ръководна и експертна длъжност в Общинска администрация Цар Калоян при  решаване на въпроси, свързани с етнически и демографски проблеми;

-оказва методическа помощ на Общинския съвет и кметовете на населени места  по възникнали въпроси в сферата на интеграция на малцинствата;

-осъществява контакти с организации с нестопанска цел за подпомагане на интеграционния процес на малцинствата в Община Цар Калоян;

-изготвя проекти за финансиране на заложени приоритетни направления в Общинската програма за интеграция на етническите малцинства;

-участва в разработване и реализация на проекти, съвместно с благотворителни и други неправителствени организации в областта на социалните дейности;

-набира, систематизира и анализира информация за протичащите в общината демографски процеси;

-обработва молби, жалби и сигнали на граждани, изпълнява и други задачи, свързани с областта му на дейност;

-участва при извършване на проверки по сигнали и жалби на граждани от други инстанции;

-участва в семинари и работни срещи на областно и национално ниво по демографски и етнически проблеми;

-при изпълнение на преките си задължения дава устни и писмени предложения и становища в рамките на закона.

           

3.  Счетоводителите са пряко подчинени на главния счетоводител и са със следните функции:

-изготвят   обобщени   счетоводни   отчети   за   изпълнение   на    бюджета    и
осъществява контрол за правилното разходване на средствата съгласно утвърдения
бюджет;

- извършват счетоводното отчитане на приходите и разходите на общинскиябюджет;

- изготвят заявките за необходими средства на общината;

- подготвят ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки върхузаплатите на работниците и служителите;

- водят    отчетност    на    всички    дълготрайни    активи    чрез    проверки    иинвентаризации в изпълнение на чл.чл. 21 и 22 от Закона за счетоводството;

- изготвят годишен  финансово-счетоводен отчет и  приложенията  към  него,съгласно чл.чл. 23 - 32 от Закона за счетоводството и Примерните националнисч ето водни стандарти

- организират     отчетността     на    дълготрайните    активи    на    общинскатаадминистрация;

- организират  съхранението   на  счетоводната  информация  и  ползването  йсъгласно чл.чл. 42-45 от Закона за счетоводството;

- подпомагат кмета на общината за правилното и законосъобразно използванена    финансовите    ресурси,    за    опазване    на    общинската   собственост   и    запредотвратяване  на  разхищения  и  злоупотреби  с парични средства и стоковоматериални ценности;

-организират    и    осъществява    материално-техническото    снабдяване    наобщинската администрация.

- Изготвят щатните разписания по дейности  и звена към общината и ги предлага на кмета на общината за одобряване 

- организират   разработването,   приемането  и  актуализация  на  бюджета  наобщината по пълна бюджетна класификация;

-изготвят бюджетна прогноза за следващи периоди;

- оказва методична помощ по разработването и изпълнението на бюджета навсички бюджетни дейности и кметства в общината;

- изготвят проекта за инвестиционната програма на общината и отчетите занейното изпълнение;

- осъществяват  оперативно ръководство за своевременно финансиране наразходите по всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в сфератана здравеопазване, образование, култура, социални дейности и кметства;

- извършват текущ и последващ контрол по своевременното завеждане настопанските операции и разходването на бюджетните кредити;

- подготвят   отчетите  за   касовото   изпълнение  на  бюджета  по  образец  наМинистерството на финансите, в частта му за плана и натуралните показатели;

- следят за своевременното внасяне на събраните суми от такси и услуги вприход на общинския бюджет;

- изготвят   предложения   до   общински   съвет  за   промени  в   Наредбата  заопределянето и администрирането на местните такси и цени на услуги по чл. 9 отЗакона за местните данъци и такси и тарифата към нея;

- съдействат за подготовката на план-сметките и калкулациите на разходитепри определяне размерите на местните такси и цени на услуги, предоставяни от
общината;

- организират изготвянето и изпращането на съобщенията на задълженителица за дължимите суми;

- представят   периодично   на   Националното   сдружение   на   общините   вРепублика  България унифицирана  информация за изпълнението  на  общинскиябюджет, с цел отстояване интересите на общините в преговорите с Министерство нафинансите и други министерства и ведомства.

4. Касиерът е пряко подчинен на главния счетоводител и  изпълнява следните функции :

Да приема , раздава и съхранява паричните средства в касата и ценни книжа ,като един час преди края на работния ден описва и приключва касовия лист  за деня и го предава на гл. счетоводител за проверка

- Осъществява касови операции по предварително оформени приходни и разходни документи от упълномощените за това лица

-Води касова книга за приходите и разходите по касата и приключва касовия лист за деня и го предава на гл. счетоводител за проверка и подпис

-Изготвя ведомостите за заплати на общинската администрация ,на дейностите към общината и на работещите по Национални и Европейски програми към общината,ТРЗ на МФ след представени заповеди за назначаване,освобождаване,отпуски ,болнични листове,съдебни решения от личния състав на общината до 3 число на месеца за предходния месец. Отговаря за тяхното правилно изчисляване пред органите на РУСО,Данъчните органи и др. проверяващи органи

- Изчислява болничните листи за временна нетрудоспособност

- Изготвя ежемесечни данни за РУСО за пенсионно и здравно осигуряване на персонала,работещ в общината по трудови и служебни правоотношения  и на персонала по временни  програми

- Изготвя образец 30 и УП 2 за пенсиониране на парсонала , работещ в общината и за преизчисляване на пенсиите

- Води досиетата на майките,ползващи обещетения за бременност и раждане

- Съхранява ведомостите за заплати ,трудовите договори,допълнителните споразумения ,болничните листове в срокове ,определени в Закона за счетоводството

- Изготвя таблица 2,таблица 2 а и таблица 8 за ФРЗ на списъчния и несписъчен състав в общината

- Изготвя платежни нареждания и всички платежни документи свързани с плащането на трудовите възнаграждения на персонала

- Не изплаща парични средства без подпис на РКО от Кмета на общината и гл. счетоводител

-Стриктно спазва Наредбата за плащанията и всички нормативни документи свързани с плащанията

- Изготвя справки и дава информация само на кмета на общината ,гл. счетоводител и проверяващите органи

- При отсъствието на даден счетоводител изпълнява неговите задължения до завръщането му

- Носи лична отговорност за допуснатите от него пропуски и нарушения по касовата дейност и при допуснат недостиг на касата

- Следи да не постъпват фалшиви банкноти имонети в касата

5. “АПОН” – деловодител и човешки ресурси е пряко подчинен на секретаря на общината и   изпълнява следните функции :

оддържа регистър на населението и локална база данни „Население" в
актуален вид;

- Съхранява документи и картотечни регистри в автоматичен информационен
фонд;

- Приема молби и заявления на граждани и издава документи в съответствие с
действащото законодателство,  касаещи  регистрите за  гражданско  състояние  и
личността на гражданите;

- Оказва методическа помощ в рамките на своята компетентност на кметоветена кметства и кметски наместници;

- Контролира работата на кметовете на кметства  порегистрация   на   гражданското   състояние   на   лицата,   правилното   оформяне   исъхранение на регистрите за населението и издаването на съответните документи;

- Води регистрацията по постоянен и настоящ адрес на гражданите;

- Извършва   и   други   дейности,   вменени   му   със   закон   или   подзаконовнормативен акт като компетенция на ГРАО.

- Приема и завежда молбите и жалбите на гражданите;

- Води специален дневник за жалбите и контролира сроковете по тяхното изпълнение ;

- Поддържа в ред картотеката на кореспонденцията;

- Контролира спазването на сроковете поставени в писмата с резолюция от кмета, зам. кметовете и секретаря на общината за частта, за която отговаря;

- Отговаря за архивния фонд на общината, касаещ деловодството.

- Осъществява организационното и техническото обслужване на общинскиясъвет и общинската администрация;

- Следи за своевременното изпълнението на решенията на общинския съвет иинформира кмета и секретаря на общината;

- Осъществява деловодната дейност на администрацията;

- Извършва   информационно-аналитична   работа   във   връзка   с   молбите, жалбите и сигналите на гражданите и организира приема на граждани;

- Организира    съхраняването   и   обработката   на   общинския   архив,   катопредоставя исканите справочни документи на физически и юридически лица;

- Подпомага дейността на кметовете на кметства и кметските наместници;

- Изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на
избори и допитвания до населението;

- Организира   и  осигурява   мероприятията   на   общината  при   вътрешно  и
международно сътрудничество, посещения на делегации от страната и чужбина, в.т.ч. и от побратимените градове;

- Оформя документи при сключване и промяна на трудовото правоотношение,допълнителната трудово заетост ,в съответствие с трудовото законодателство ,инструкциите и заповедите на кметана общината .Води личните досиета на служителите от администрацията и издава удостоверения и документи,свързани с тях.

6. Гражданска защита е пряко подчинен заместник кмета по стопански дейности и  изпълнява следните функции:

- служителя по ГЗ е орган на кмета на общината за организиране и провеждане на мероприятията по защита на населението,частната и личната собственост при критични ситуации и мирно време ,който :

А/- Изготвя /актуализира/ военновременен план на общината;

-Подготвя и организира провеждането на учебен сбор на кмета на общината по въпросите на ОМП;

-Изготвя /актуализира/ инструкция за дейността на дежурния на Общински съвет по сигурността /ОбСС/.

-Участва в съвместни проверки за състоянието и съхранението на военновременните запаси и държавни резерви на територията на общината, съвместно с Регионална дирекция “Държавен резерв и военновременни запаси /ДР и ВВЗ/. Тренировки и контролни проверки на дейността по ОМП в търговските дружества, фирми и предприятия от националното стопанство на територията на общината.

-Провежда занятия с дежурните по ОбСС за дейността им при привеждане в по-високо състояние и готовност.

-Организира заседанията на Общинския съвет по сигурността.

-Организира подготовката и участие на ръководния състав, в тренировки и учения провеждани в общината по ОМП.

-Организира фирмите, организациите и предприятията със стопанска и нестопанска дейност в общината при изпълнение на задачите по ОМП.

-Организира взаимодействието на общината с държавните структури по въпросите на ОМП и сигурността.

Б/ ВМЕНЕНИ СА МУ ФУНКЦИИ НА ДОМАКИН СНАБДИТЕЛ НА ОБЩИНАТА КАТО:

7.Служителите по административно обслужване са пряко подчинени на секретаря на общината и изпълняват следните функции:

-  Проучват   необходимостта   от   специализирани   потребителски   програмнипродукти за нуждите на общинска администрация и тяхната наличност на пазара наинформационни технологии;

- Приемат молби за административни услуги на фона на обслужване на едно гише на база утвърден от кмета на общината “Инструкция”

- Предават на физическите и юридически лица изготвените по тяхно исканедокументи;

 - Следят за спазването на сроковете за изпълнение на преписките (и веднъж надве седмици подава справка на заместник-кмета(овете), секретаря на общината ипредседателя на общинския 'съвет за просрочените преписки). Изготвя отчет за тяхпред кмета на общината;

- Организират и извършват инкасирането на местните приходи, събирани отобщината.    Внасят   ежеседмично    събраните    суми   по   сметките    на   данъчнатаадминистрация;

- Осигуряват   информация   за   административните   услуги,   извършвани   отобщината;

-Дават публичност на решенията на общинския съвет и нормативните актове, приети от него.

-Представят в срок  уведомления пред НОИ- Разград за сключени трудови договори ,допълнителни споразумения и акщтове за освобождаване

- внасят  предложения за усъвършенствуване на  работата в сектора според компетентността си.

- Поддържат Национналния регистър по смисъла на чл.61 от ЗА

- изпълняват други задължения, възложени им чрез длъжностните характеристики

- Извършва срещу заплащане копирни услуги за физическите и юридически лица

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл.25.Специализираната администрация се състои от две дирекци – Дирекция МДТ и проекти „ и Дирекция “Стопански дейности”

Ал.1 Дирекция „ МДТ и проекти „ се ръководи от Директора на дирекцията ,който  е пряко подчинен на Секретаря и е със следните задължения :

- Ръководи дейността на служителите от съответната дирекция

- Носи отговорност за изпълнението на задачите от служителите в дирекцията пред Кмета на общината

- Организира,контролира и отчита дейността на служителите от дирекцията

  -Издава разпореждания на основата  и в изпълнение на решенията на кмета на общината ,Общинския съвет и на държавните органи ,в рамките на Закона ,ръководи административните звена съобразно правомощията си ,определени чрез структурното разписание на общината  и носи отговорност за тяхната работа.

  - Организира изготвянето на становища от дирекцията по проекти на актове, когато те са свързани с неговата дейност;

- Участва в заседания на Общинския съвет.

-Предоставя информация на секретаря на общината за проблеми по движението на материалите по въпроси, включени във функциите на дирекцията;

  -  участва в работните съвещания на ръководството на общинската администрация, като предоставя становища по въпроси, включени във функциите на дирекция “Административно-правна и информационна  , както и в заседание на ПК или ВК на ОбС, когато се разглеждат въпроси, касаещи пряко дейността и компетентността на съответната дирекция;

   -разпределя задълженията и контролира работата на  служители към дирекцията  и подписва изготвените от тях становища, справки, писма и други документи;

  - организира разработването на длъжностните характеристики на служителитеот съответната дирекция , както и тяхнотоактуализиране;

  - Отговаря  за  приобщаването  на  новите  служители,  за  квалификацията  ипреквалификацията на кадрите, създава условия за повишаване на мотивацията иефективността на труда им;

Ал.2 Дирекция „ МДТ и проекти „   се състои от следните длъжности:

- Звено „МДТ”

 - специалист Проекти

- специалист Човешки ресурси

- специалист Култура

- Технически сътрудник

1.Звено „МДТ” са пряко подчинени на заместник кмета по стопански дейности и изпълняват следните функции :

Извършва дейности, свързани с обслужването на данъкоплатците по ЗМДТ;

Приемане, проверка и обработка на данъчни декларации по ЗМДТ;

Установяване на административни нарушения по ЗМДТ;

Администриране на данъчните и други публични общински вземания и

неданъчни публични вземания /глоби/, съгласно функционалната опетентност на звеното и утвърдените процедури;

Оказване на методологическа и практическа помощ на данъкоплатците по прилагане на данъчното законодателство, свързано със ЗМДТ;

Правилно и своевременно осчетоводяване на приходите по данъчните

декларации по ЗМДТ, данъчните актове и наказателните постановления, с цел поддържане на актуална данъчна сметка на данъчно задължените лица;

 Точно и своевременно събира и отчита събраните суми по видове данъци и такси.

   

2. Специалист Проекти

 -Разработва и реализира проекти и иновационни практики за преодоляване проблемите на безработицата в общината;

  - Разработва и изпълнява програми и проекти, отразяващи общинската политика за    преодоляване на безработицата;

-Организира и координира съвместно с Бюрото по труда изпълнението на общинската програма за временна заетост;

-Оформя документите при сключване и промяна на трудовото правоотношение, на допълнителна трудова заетост, в съответствие с трудовото законодателство, инструкциите и заповедите на кмета на общината и стриктно спазва процедурите по отчетност и контрол;

-Отговаря за правилното водене на личните досиета на наетите по програмите работници и издава документи и удостоверения, свързани с тях;

-Разпределя наетите по Програмите лица на групи по дейности и определя отговорници за всяка група;

-Изготвя и предава в ДБТ изискуемите по договор месечни отчетни документи и уведомява своевременно ДБТ за всички настъпили промени на дейности, обекти,групи работещи и други.

. Урежда отношенията между собственици и ползватели на земеделски земи по §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи;

-Събира и обобщава информация за Националния статистически институт и Областната служба “Земеделие и гори” относно растениевъдството и животновъдството в общината;

-Участвува в работата на комисията по § 62 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползване на земеделски земи, за придобиване на собственост върху ползваните земи; изготвя заповеди за признаване и отказване право на собственост;

-Изготвя предложения до общинския съвет за начина на стопанисване на земеделските земи и гори - общинска собственост;

-Подготвя и участва в търгове за отдаване под наем на земеделски земи и гори след решение на общинския съвет и подготвя съответните договори за отдаване под наем;

-разяснява възможностите за финансиране на проекти в земеделието;

- Организира и отговаря за изземването на земеделска земя и гори, която се ползва без правно основание

- Разработва стратегия на общината за подпомагане на дребните производители на селскостопанска продукция;

-Осигурява информационното обслужване на земеделските производители по отношение на нормативни актове, издавани от Министерството на земеделието и горите и другите държавни институции;

-Участва в организирането и провеждането на търгове и конкурси, свързани с разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;

-Изготвя програма за решаване на проблемите, свързани с бездомните кучета;

-Изготвя ежегоден анализ за изпълнение на Общинската програма за енергийна ефективност. Участва при изготвянето и актуализирането на Общински енергиен план и Годишна програма за неговото изпълнение.

- Събира информация за програми на ЕС и други донори, по които общината може да кандидатства;

-Събира и предоставя информация за приоритетите на общината и разработва проекти с цел кандидатстване за донорска подкрепа или привличане на инвеститори;

-Изготвя или участва в изготвянето на програми, стратегии и планове за устойчиво развитие по отношение на околната среда;

-Участва в разработването, провеждането и контрола на мероприятията, касаещи опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на територията на общината;

-Координира дейността на общинската администрация в областта на екологията с РИОСВ, ХЕИ, ДВСК, РДНСК, РДВР, както и с:

- неправителствените екологични и природозащитни организации и движения,

- научната общност (висшите училища и университети), частните и държавни

фирми, неправителствените организации и със специалисти в областта на екологията;

-Контролира екологичното състояние на общината;

-Изготвя задания на проекти за озеленяване;

-Въвежда и ръководи ефективна система за управление на отпадъците, чрез интегриран мениджмънт;

3. Специалист „Човешки ресурси” е пряко подчинен на директора на дирекцията и изпълнява следните функции :

- Приема и завежда молбите и жалбите на гражданите;

- Води специален дневник за жалбите и контролира сроковете по тяхното изпълнение

- Поддържа в ред картотеката на кореспонденцията;

- Контролира спазването на сроковете поставени в писмата с резолюция от кмета, зам. кметовете и секретаря на общината за частта, за която отговаря;

- Отговаря за архивния фонд на общината, касаещ деловодството.

-Осъществява организационното и техническото обслужване на общинскиясъвет и общинската администрация;

-Следи за своевременното изпълнението на решенията на общинския съвет иинформира кмета и секретаря на общината;

-Осъществява деловодната дейност на администрацията;

-Извършва   информационно-аналитична   работа   във   връзка   с   молбите, жалбите и сигналите на гражданите и организира приема на граждани;

-Организира    съхраняването   и   обработката   на   общинския   архив,   катопредоставя исканите справочни документи на физически и юридически лица;

-Оформя документи при сключване и промяна на трудовото правоотношение,допълнителната трудово заетост ,в съответствие с трудовото законодателство ,инструкциите и заповедите на кметана общината .Води личните досиета на служителите от администрацията и издава удостоверения и документи,свързани с тях.

- Организира и координира цялостната дейност на МКБППМН като:

одготвя планове и програми за дейността и, конкретни инициативи, проекти, самостоятелно или съвместно с други органи и организации;

рганизира пленарните заседания на МКБППМН;

нализира данните от различни източници за престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на общината, района, кметството;

одготвя отчетния доклад за дейността на МКБППМН за календарната година. Попълва образците от НСИ;

редлага и организира изследвания по проблемите, свързани с поведението на децата и предлага решения.

- Сезира специализираните органи в случаите, когато са нарушени правата на децата както от родителите, така и от  други лица.

- Представлява местната комисия при упражняване на контрол върху намиращите се на територията на общината детски педагогически стаи, социално-педагогически интернати, приюти, възпитателни училища-интернати, поправителни домове, домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни и върху дейността на настойниците и попечителите на малолетните и непълнолетните.

-Съвместно с инспекциите по труда упражнява контрол за спазването от работодателя на режима и условията за работа, установени за непълнолетните, настанени на работа по този закон.

- Взаимодейства с държавни органи, училищни власти, НПО, СМИ.

-Подготвя и организира разглеждането на простъпките /възпитателните дела/ на малолетните и непълнолетните:

-предлага на председателя тричленни състави за разглеждане на възпитателни дела;

-определя служебните обществени защитници;

-участва в тричленни състави за разглеждане простъпки на малолетни и непълнолетни и поведението на нехайните родители;

-упражнява контрол по изпълнението на възпитателните мерки и мерките за обществено взаимодействие по ЗБППМН;

-осъществява необходимите контакти с кмета в случаите, когато се обжалват наложени възпитателни мерки по чл.13, ал.1, б. “а-к”; със съдията – когато е приложена мярката по чл.13, б. “л”;

-подготвя, контролира и съхранява документацията по възпитателните дела и мерките за обществено въздействие по ЗБППМН.

-Ръководи и контролира дейността  на обществените възпитатели.     Подготвя предложение за размера на материалното им стимулиране съгласно Наредба №2/07.99г. от ЦКБППМН към  Министерството на правосъдието и Министерството на финансите

-Отговаря за провеждането и организира квалификационни мероприятия със специалисти от системата за БППМН.

- В случаите, когато секретарят отсъства по-продължително време, функциите му се изпълняват от определен от председателя член на МКБППМН.

4.Сециалист „Култура” е пряко подчинен на директира на дирекциято и изпълнява следните функции:

-Организира изпълнението на общинската културна програма и отбелязване на годишнини, свързани с местния, регионалния и националния културно- исторически календар;

- Организира провеждането на местните конкурси и фестивали и участие в национални и международни, определени като приоритети в културната програма на общината;

 - Извършва експертна дейност и координира работата на читалищата в пряко взаимодействие с МК относно прилагане на специфични нормативни изисквания

 - Сключва граждански бракове;

- Съдейства за привличане на спонсори,  дарители и стимулира спомоществователната инициатива за развитие на културните дейности.

-Контролира и съдейства за управлението, дейността, финансирането и издръжката на народните читалища на територията на общината.

- Подпомага общинската управа при вземането на решения относно предоставените за ползване държавни и общински имоти за читалищна дейност.

-Създава условия за опазване на културно-историческото наследство и превръща защитата му в основен елемент на политиката в областта на културата.

- Създава картотека на недвижимите паметници на културата и съдейства на органите на ТСУ за съхраняване на недвижимите паметници и средата,

- Оказва административен контрол в кметствата по спазването на специфичните разпоредби на Закона за паметниците на културата и тяхната среда.

- Организира и провежда традиционните крупни културни инициативи с национално значение - по утвърдена периодичност.

- Разработва по необходимост предложения за наименованията и преименуване.

- Съхранява архива н   ТКЗС , БСП , БКС , ТПК и издава удостоверения за трудов  стаж ,категоризация труд както и изготвя база за пенсия

5. Технически сътрудникслужителя е пряко подчинен на кмета на общината  и изпълнява следните функции :

Изпълнява технически функции по осигуряване и обслужване на кмета на общината.

- Подпомага кмета на общината в организиране дейността на кметската администрация съобразно правилника за вътрешния трудов ред.

- Подпомага кмета в организиране на провежданите оперативки.

-  Получава необходимата от кмета информация и предава от него такава.

- Осигурява технически функции за осъществяване дейността на кмета – телефонни връзки, посрещане на официални лица и гости ,граждани.

- Да получава, разпределя и съхранява и предава на кмета получената  информация ,като останалата пренасочва към съответните длъжностни лица.

- Да организира приемното време на кмета за граждани и служебни лица.

- Записва телефонни разговори в отсъствието на кмета и докладва за тях.

-  По нареждане на кмета организира отпечатването на отделни материали.

- Посреща и изпраща гостите, съветниците, служителите в общинската администрация и гражданите, с които кметът осъществява ежедневен контакт при спазване изискванията за културно поведение.

- Организира връзките и взаимоотношенията на кмета с Министерски съвет и различни ведомства,кметове на други общини в страната, ръководители на общински фирми,предприятия, служители от общинска администрация и др.

- Изпълнява и други задачи поставени от кмета на общината

Ал.3 Дирекция „Стопански дейности” се ръководи от заместник кмета по стопански дейности и се състои от следните служители:

 1. Директор на дирекция, който е пряко подчинен на заместник кмето по стопански дейности и изпълняма следните функции:/ До назначаванито на когото функциите му ще се изпълняват от заместник кмета по стопаски дейности/

- Ръководи дейността на служителите от съответната дирекция

-Носи отговорност за изпълнението на задачите от служителите в дирекцията пред Кмета на общината

-Организира,контролира и отчита дейността на служителите от дирекцията

-Издава разпореждания на основата  и в изпълнение на решенията на кмета на общината ,Общинския съвет и на държавните органи ,в рамките на Закона ,ръководи административните звена съобразно правомощията си ,определени чрез структурното разписание на общината  и носи отговорност за тяхната работа.

  -Организира изготвянето на становища от дирекцията по проекти на актове,    когато те са свързани с неговата дейност;

- Участва в заседания на Общинския съвет.

-Предоставя информация на секретаря на общината за проблеми по движението на материалите по въпроси, включени във функциите на дирекцията;

-Участва в работните съвещания на ръководството на общинската администрация, като предоставя становища по въпроси, включени във функциите на дирекция “Административно-правна и информационна  , както и в заседание на ПК или ВК на ОбС, когато се разглеждат въпроси, касаещи пряко дейността и компетентността на съответната дирекция;

-Разпределя задълженията и контролира работата на  служители към дирекцията  и подписва изготвените от тях становища, справки, писма и други документи;

-Организира разработването на длъжностните характеристики на служителитеот съответната дирекция , както и тяхнотоактуализиране;

 - Отговаря  за  приобщаването  на  новите  служители,  за  квалификацията  ипреквалификацията на кадрите, създава условия за повишаване на мотивацията иефективността на труда им;

 1. Главен експерт „ЕСГРАОН” е пряко подчинен на директора на дирекцията и изпълнява следните функции:

-Осигурява обслужването на населението на основа на водените регистри и автоматизирани информационни фондове по установения вид и ред.

-Осъществява цялостното информационно и документно обслужване на гражданите и юридическите лица по гражданско състояние и регистрация на населението. 

-Контролира гражданската регистрация и гражданското състояние на населението в Кметствата и населените места.

Поддържа регистър на населението и локална база "Население" в актуален вид.

Съхранява документи   и   картотечен   регистри   на   хартиен   носител   и   в автоматичен информационен фонд.

Съставя регистрите по гражданско състояние, поддържа и съхранява в предвидените от Закона за гражданската регистрация срокове.

Приема молби и заявления на граждани и издава документи в съответствие с действащото законодателство, касаещи гражданското състояние и гражданската регистрация на населението.

Води регистри по постоянен и настоящ адрес на гражданите.

Оказва методическа помощ в рамките на своята компетентност на кметовете на кметства, кметски наместници и специалисти.

Контролира работата на кметовете на кметства, кметските наместници по гражданската регистрация и гражданско състояние на лицата, правилното водене и съхранение на регистрите за население, на съответни документи.

Актуализира и подготвя избирателни списъци за избори.

Координира работата по организацията на административното обслужване в изпълнение Закона за администрацията, Административно-процесуалния кодекс и Наредбата за общите правила за организация на адиминстративното обслужване.

Извършва и други дейности, вменени със закон или подзаконов нормативен акт като компетенции на ГРАО.  

3.Служителят” Стопански дейности” е пряко подчинен на директора на дирекцията и  изпълнява следните функции:

-Участва в подготовката и ресурсното осигуряване на програмите за развитие на и поддръжка на цялостната транспортна ,енергийна и съобщителни системи на територията на общината.

- Прави предложения за транспортни схеми на общината

- Координира и контролира между селищния транспорт.

- Съдейства за ефективното използване на транспортните средства.

-Участва при подготвяне на програми за основен и текущ ремонт,реконструкция и модернизация на транспорта ,енергийна и съобщителни системи на територията на общината

- Подготвя тръжни книжа за определен изпълнител   на  СМР.

-Участва в подготовката и провеждането на приватизационни сделки в общината .

-Изготвя отчети и справки за хода на приватизационния процес

-Изготвя конкурсни    (тръжни)документи за обекти, на които експертите ТСУ ще изпълняват инвеститорски функции;

здава  удостоверения  за  регистрация   на  стационарни  и   нестационарни  обекти.

- Издава    и   подновява      лицензи .

- Категоризира   заведения  за   хранене  и  развлечения   и  хотели  и  частни  квартири.

-Изготвя  проекти  на  маршрутни  разписания   за  утвърждаване  на  между областни  автобусни  линии  и   общински   транспортни  схеми.

- Обслужва  гражданите  чрез    гише – “Фронт – офис”

-Изготвя  документация  за провеждане  на  конкурси  и  процедури   по  ЗОП   и  НПЗОП  и  Наредби  на  МТС.

Приема и обработва молби за разполагане на временни търговски обекти и рекламно-информационни елементи на територията на общината и ги внася за разглеждане пред компетентните органи. Подготвя договори в съответствие с наредбите на Общинския съвет

4.Служителите „Общинска собственост „ са пряко подчинени на директора на диракцията  и изпълняват следните функции:

Води картотека и съхранява цялостната документация на общинските имоти на територията на общината, съставя актове за общинска собственост;

Прави разработки и предложения за рационално използване на имотите – общинска собственост;

Идентифицира и актува незаети общински имоти.

Подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;

Отписва имотите, неправилно актувани като общинска собственост, както и тези, основанието на които е отпаднало;

Обработва и докладва преписките за отдаване под наем на имоти общинска собственост, подготвя документите, свързани с тях;

Приемат и обработват молби за разполаганенавременни търговски обекти (ВТО) и рекламно-информационни елементи на територията на общината и ги внасят за разглеждане в комисиите по ВТО и реклама. След решенията на Комисиите се подготвят договори, в съответствие с Наредбите на общинския съвет;

Обработва и докладва преписките за учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти и изготвя заповедите и договорите, свързани с тях;

Изготвя проекти за решения на ОбС за извършване на разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;

Организира провеждането на процедурите по отдаване под наем в съответствие с наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС на ОбС;

Координира и контролира процедурите предвидени в ЗУТ, касаещи имотите общинска собственост;

Извършва контрол по стопанисване на общински имоти, извършва огледи и изготвя констативни протоколи за състоянието им;

Изготвя и организира изпълнението на заповеди за освобождаване на общински нежилищни и жилищни имоти;

Изготвя справки и издава удостоверения по молби на физически и юридически лица за собствеността и ползването на имотите, заверява молби-декларации по обстоятелствени проверки;

Организира продажбата на обекти общинска собственост в съответствие с разпоредбите на ЗОС;

Подготвя и организира процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със Закона за концесиите и Наредбите на ОбС;

Води на отчет редовността на плащанията по договорите за наем на общински имоти;

Води на отчет жилищния фонд на общината;

Води и поддържа публичен електронен регистър на имотите общинска собственост

5. Главен архитект  е пряко подчинен на кмета на общината и има следните функции:

-Осъществява самостоятелно правомощия, съгласно Закона за устройство на територията и другите нормативни актове;

-Координира и контролира дейността на звеното "Устройство на територията" и издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по ЗУТ;

-Ръководи работата на Общински експертен съвет по устройство на територията.

6.Служителите „Незаконно строителство” и „Районен техник” са пряко подчинени на директора на дирекцията и изпълняват следните функции:

-зпълняват    функциите    и    задачите    по    устройство    на    територията,регламентирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ);

- Поддържат архив на одобрените устройствени планове и измененията им, иархив на издадените строителни книжа;

- Поддържат определените от ЗУТ регистри на решенията за изработване наподробни устройственй~"планове (ПУП) и на измененията им, регйстьр~на издаденитеразрешения за строеж, регистър на въведените в експлоатация строежи и др.;

- Организират    и    подпомагат   дейността   на    общинския   експертен    съвет,включително експертизи и становища по внесени проекти.

- Извършват      административно-технически     услуги     по     одобряване     на
устройствени и архитектурни проекти, визи за проектиране, издаване на разрешения
за строеж и актове за узаконяване съгласно ЗУТ;

- Упражняват   контрол   за   спазване   и   прилагане   на   общите   и   подробнитеустройствени планове, одобрени проекти и строителни книжа;

- Извършват контрол за недопускане на незаконно строителство, като съставя и
връчва актове на нарушителите;

- Изпълняват влезли в сила заповеди на кмета на общината за премахване на
незаконни строежи;

- Съставят констативни протоколи и подготвя заповеди на кмета за премахване
на неподходящи по вид и местонахождение второстепенни, стопански и временнипостройки, павилиони и будки;

- Извършват   технически   проучвания   и   проверки   по   молби   и   сигнали   награжданите и отговаря на същите;

- Издават удостоверения в рамките на своята компетентност;

- Участват в приемателни комисии, назначени от Регионалната дирекция за
национален и строителен контрол (РДНСК) и в комисии, свързани с дейността наобщината.

рганизира   изработването   на   нови   специализирани   кадастрални   карти,
регулационни планове и планове на подземната инфраструктура и съгласуването им  с инстанциите;

- Извършват  текущо  попълване  и  промени  на действащите  кадастрални  ирегулационни планове и разписни книги, до изработване на кадастър и имотенрегистър;

- Изготвят и придвижват преписките по допълване на кадастралните планове ипо частично изменение на регулационните планове;

рганизират обявяването на кадастрални, регулационни и нивелетни планове;

- Нанасят промени в разписните книги към наличните кадастрални планове припредставяне на документи за собственост;

ъководят, координират и контролират цялостната кадастрална окомплектовка
на документацията на общината при взаимодействие със службите на Агенция покадастъра;

-Съхраняват всички налични кадастрални и регулационни планове и техните
изменения в техническия архив;

 - Участват в приемателните комисии за приемане на геодезическите видове

- Проучват  и  предлагат  решение   по   постъпилите   молби   и  жалби   относнокадастралните и регулационни планове;

- Окомплектоват и изпращат преписки до съда;

- Издават скици,  справки  и удостоверения  за  идентичност,  за  случаите ,предвидени в закон или друг нормативен акт;

 - Извършват въводи във владение на възстановени имоти;

- Подготвят  документи   за   прокарване   на   временни   пътища   и   право   на
преминаване през чужди имоти;

звършват проверка на протокола за определяне на строителна линия и нивоза строеж и контролира изпълнението им;

аверяват протоколите за откриване на строителна площадка;

-Осъществяват контрол в строителство относно достигнатите проектни нива;

- Ограничават урегулирани поземлени имоти;

точняват  и  определят  административните  адреси,   съгласувано  с  отделТРАО";

одготвя преписки за промяна предназначението на земеделските земи,съгласно Закона за опазване на земеделските земи.

- Осъществяват    ръководство,    координация    и    контрол    на    капиталното
строителство (жилищно, просветно, здравно и др.) на територията на общината;

-Упражняват   контрол   и   следи   за   законосъобразността   при   оформяне   ииздаване на строителни книжа от общината, както и съгласува проекти съгласноиздадените заповеди от кмета на общината;

ъгласуват проекти на инженерната инфраструктура и благоустрояването вобщината;

-Участват   в   разработването   на   бюджетната   програма   за    обектите   отинженерната инфраструктура на общината и за обектите общинска собственост(жилищно, просветно, здравно и т.н.) за поддръжка и основен ремонт;

одготвят  строителни   книжа   и   разрешения   на   обекти,   финансирани   отобщината, на които изпълнява инвеститорски функции;

одготвят програма и провежда политика по енергийна ефективност;

зпълняват инвеститорски функции, свързани с проектирането, изгражданетона обекти от капиталното строителство, чистотата и озеленяването и извършвазаверки на заповедните книги за строежите;

-Подготвят   технико-икономическо   задание    (ТИЗ)    и    конкурсни    (тръжни)документи за обекти, на които ще изпълняват инвеститорски функции;

-Проверяват договорите на проектанти и строители, преди сключването им;

-Извършват    служебно    съгласуване    на    оценките    за    съответствие    наинвестиционните проекти;

-Участват   в  рамките  на  своите  компетентности   в   комисии,   свързани   сдейността на общината;

-Извършват проверка и подготвя доклади, становища и отговори на писма,молби и сигнали, свързани с дейността на отдела;

- Участват   в   разработка   на   краткосрочни    и   дългосрочни    програмимеждународни и местни, свързани с дейността на отдела;

- Съставят   актове   на   нарушителите   съобразно  дейността   на   звеното   исъгласно наредби на общинския съвет.

7 . Шофьорите  и механик шофьора са пряко подчинени на заместник кмета по стопански дейности и изпълняват следните функции   :   

Шофьорите:

Превозват служителите от общинската администрация

Отговарят за техническото състояние на автомобила

 Подготвят автомобила за преминаване на годишен технически преглед

Извършват регистрация на МПС пред контролните органи

 При повреда на поверения им автомобил изпълняват функциите си на друго превозно средство,определено от прекия му ръководител.

 Своевременно  представят пътните листи-изготвени по изискванията на Отдел “Финанси” и да отговаря за тяхната изрядност

Превозва служителите от общинската администрация

 След заплатена такса извършват услуги на населението с повереното му превозно средство

Шофьор—механик :

Отговаря за техническото състояние на автомобилите на общината

 Подготвя автомобилите за преминаване на годишен технически преглед

 Извършва регистрация на МПС на общината пред контролните органи

  При необходимост  замества шофьорите към община та

 Поддържа в изправност километро показателите

 Разписва ежедневно пътните листи на автомобилите за тяхната изправност.

 Превозва приходящите ученици от с. Костанденец до съответните учебни заведения/СОУ”Хр. Ботев” и ОДЗ”В. Левски” /и обратно.

                                                    

8.Служителят  по сигурността е пряко подчинен на кмета на общината и изпълнява следните дейности :

Следи за спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/ и на международните договори в тази област;

Прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;

Рразработва план за охрана на организационната единица чрез физически и технически средства и следи за неговото изпълнение;

Извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите;

Извършва обикновенно проучване по чл.47 от ЗЗКИ;

Уведомява ДКСИ при изтичане на срока на разрешенията, при напускане или преназначаване на служителя, както и при необходимост от подмяна на разрешението, свързано с достъп до определено ниво на класификация;

Информира незабавно в писмена форма ДКСИ и компетентната служба за всяка промяна, отнасяща се до обстоятелствата, свързани с издадените разрешения, удостоверения, сертификати или потвърждения;

Води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до КИ и на взетите мерки, за което информира незабавно ДКСИ;

Следи за правилното определяне нивото на КИ;

Разработва план за защита на КИ при положение на война, военно или друго извънредно положение.

ГЛАВА ПЕТА

ДЕЙНОСТИ

1.Дейност „Здравеопазване

2. Дейност „Озеленяване и чистота”

3.Дейност „Домашен социален патронаж”

4. Дейност „Отбрана”

 

ГЛАВА ШЕСТА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

чл. 26.Дейността на общинската администрация се осъществява от държавни служители и служители по трудово правоотношение.

чл.27. Длъжностното разписание се утвърждава от кмета на общината.

чл.28. (1) Служителите в общинската администрация осъществяват своята дейност в съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове и Вътрешните правила за работата на общинската администрация.

(2) Вътрешните правила за работа в община  Цар Калоян се утвърждават от кмета наобщината.

чл.29. (1) Длъжностите в общинската администрация се заемат от лица с професионална квалификация, включваща задължителна минимална степен на завършено образование и професионален опит, определени със закон.

(2) Секретарят на общината или упълномощен от него служител с ръководни функции може да определи и допълнителни изисквания с длъжностните характеристики.

Чл. 30. (1) Постъпването на държавна служба в общинската администрация става задължително след провеждане на конкурс.

(2) Със заповед на кмета на общината могат да бъдат определени и длъжностите по трудово правоотношение, които се заемат след провеждане на конкурс.

Чл. 31. Служители в общинската администрация изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата, съобразно длъжностните им характеристики.

Чл.32. (1) Ръководителите на административните звена ръководят, организират, контролират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността на съответното структурно звено в съответствие с определените в този правилник функции. Те изпълняват и други задачи определени от кмета на общината в кръга на дейността им.

(2) При отсъствие, ръководителя на административното звено се замества от определено със заповед на кмета лице от състава на администрацията.

ЧЛ.33.Служителите от общинската администрация са длъжни :

1Да изпълняват задълженията си точно, добросъвестно и безпристрастно в съответствие със законите на страната,

2. С ежедневната си работа да допринасят за издигане на авторитета на общинската администрация и за повишаване доверието на гражданите и институциите към органите на местната власт

3.Да спазват трудовота дисциплина и да използват работното си време за компетентно изпълнение на служебните си задължения и възложените от съответния ръководител задачи

4Професионално,културно и етично обслужване на гражданите

5Да познават в детайли нормативните документи ,които ползват в пряката си работа,с цел недопускане на грешки и нарушения ,засягащи интересите на гражданите и общината

6.Да проявяват инициативност и творчество и да правят предложения пред кмета ,заместник – кметовете  и секретаря за по-ефективно  управление на общината

7. Да повишават професионалната си квалификация и да следят и прилагат новостите в работата си

8. Да изготвят пълни и компетентни отговори на молби и жалби на граждани и висшестоящи органи от своята сфера  на дейност в законовия срок

9.Да опазват държавната и служебна тайна в съответствие със закона

10.Да ползват икономично канцеларските материали, ел.    енергия,вода,телефонни разговори и др. с цел намаляване на разходите за материална издръжка на общината

11.Да опазват и съхраняват документацията и кореспонденцията ,която получават и подготвят в съответствие с нормативните изисквания

12.Да спазват противопожарните изисквания  и условията за безопасност на труда

чл. 34. Сужителите могат да правят изявление от името на на общината само със съгласието на кмета на общината

чл.35. Служителите в общинската администрация имат право на представително или работно облекло за всяка календарна година.Конкретната стойност на представителното и работно облекло се определя ежегодно със заповед на кмета на общината. Средствата се осигуряват от общинския бюджет.

Чл.36. За изпълнение на своите задължения служителите имат право на възнаграждения по ред ,определен в Кодекса на труда , Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове

чл.37. (1)Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5 дневна работна седмица или както следва :

от 8.00ч до 12.00ч. и от 13.00ч до 17.00ч.  с почивка за хранене от 12.00ч до 13.00ч.,

ал.2 При необходимост от промяна със Заповед на кмета се определя друго работно време за отделни случаи.

чл. 38.  (1)  За принос при изпълнение на служебните си задължения служителите в общинската администрация имат право на отличия и награди

              (2) Награждаването на служителите от общинската администрация се извършва  със заповед на кмета на общината. В заповедта за награждаване се определя въдът отличие или награда

            (3) Кметът  на общината може по своя преценка едновременно да награди с отличие и с предметна награда 

чл.39. За нарушение на трудовата дисциплина служителите носят дисциплинарна отговорност  по Кодекса на труда или Закона за държавния служител.

чл.40. Служителите в общинската администрация имат всички права и задължения съгласно Кодекса на труда ,Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове ,свързани със тяхната дейност

чл.41. (1)В стуктурата на общинската администрация съгласно чл.29а, ал.2 от ЗМСМА , се назначават служители ,които подпомагат и осигуряват работата на общинския съвет

          (2)Заповедите за назначаване и освобождаване по ал.1 се извършват от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет .

         (3)служителите по ал.1 спазват всички изисквания за служители в общинската администрация.

        (4) Заповедите за награждаване ,наказване,командироване и отпуск на служителите по ал.1 се издават от кмета на общината ,съгласувано с председателя на общинския съвет.

чл.42.  Възлагането на задачи, свързани с организационно-техническото обслужване на общинския съвет и неговите комисии и контрола за дейността на служителите ,назначени по чл.29а,ал.2 от ЗМСМА ,се извършва от председателя на общинския съвет

ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

$1. Устройствения правилник на общинската администрация се издава на основание чл.44,ал.1,т.16 от Закона за местното самоуправление и местната организация,във връзка с чл.11 от Закона за администрацията.

$2. Устойствения правилник на общинската администрация е утвърден със

 Заповед  № 35/27.01.2012г. на кмета на общината и влиза в сила от 01.02.2012г.

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

У С Т Р О Й С Т В Е Н     П Р А В И Л Н И К

Н А

О Б Щ И Н А     ЦА Р     К А Л О Я Н

                       

СЪДЪРЖАНИЕ :

Глава първа                 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава втора                  КМЕТ НА ОБЩИНА

Раздел І                           Общи положения

Раздел ІІ                          Правомощия на кмета на общината

Глава трета                  ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ НА ОБЩИНАТА,

                                КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

Раздел І                          Заместник-кметове

Раздел ІІ                         Кметове на кметства

Глава четвърта             ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Раздел І                           Общи положения

     Раздел ІІ                          Секретар на община

     Раздел ІІІ                         Стурктурни звена на общинската администрация

Глава пета                   ДЕЙНОСТИ

Глава шеста               ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

                                ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 47. Образование:

 1. координира   дейността   на   общинските   училища,   детски   заведения   и
  извънучилищни    звена    за    организиране    на   учебно-възпитателния    процес   и
  осъществява   контакти   с   Министерство   на   образованието   и   науката   (МОН)   и
  Регионалните    инспекторати    по    образованието    на   МОН,   в   съответствие   с
  изискванията   на   Закона   за   народната   просвета   и   Правилника   за   неговото
  приложение;
  1. осигурява задължителното обучение на учениците до 16-годишна възраст;
  2. организира финансирането на общинските учебни и детски заведения, както
   и обслужващите звена.  Осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с
   Министерството   на   образованието   и   науката  и   Министерството  на  финансите
   относно прилагане на специфичните нормативни изисквания;
  3. осигурява условия за здравното обслужване и сигурността в общинските
   училища и детски заведения;
  4. осигурява условия за столово хранене, отдих, спортна база и транспорт за
   учениците и учителите;
   1. разработва мрежата на общинските училища и детските заведения;
   2. разработва програма за основни ремонти на сградния фонд на общинските
    училища, детски заведения и извънучилищни звена;
   3. разработва и създава условия за прилагане на общински образователни
    програми и проекти;
   4. участва в изготвянето на общинска програма за развитие и насърчаване на
    физическото възпитание, младежта, спорта и социалния туризъм;    
 1. координира дейността на спортните клубове на територията на общината;
 2. участва   в   комисии,   разглеждащи   образователни,   здравни,    социални,
  културни, спортни и младежки проблеми;
 3. участва в общинската комисия за борба с противообществените прояви на
  малолетните и непълнолетните (ППМН).

.

Чл. 26. Административната     дирекция     включва     обща     администрация, структурирана в следните звена:

 1. Канцелария;
 2. Правно-нормативно обслужване;
 3. Управление на собствеността;
 4. Човешки ресурси;
 5. Отбранително - мобилизационна подготовка;
 6. Информационно обслужване и технологии /или Център за информационно и
  административно обслужване на гражданите/;
  1. Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество;
  2. Финансово-счетоводни дейности;
  3. Методология и вътрешно ведомствен контрол;

10. Бюджет и финанси;
11.ГРАО.

Чл.27. Канцелария:

 1. осъществява организационното и техническото обслужване на общинския
  съвет и общинската администрация;
 2. следи за своевременното изпълнението на решенията на общинския съвет и
  информира кмета и секретаря на общината;
  1. осъществява деловодната дейност на администрацията;

4.'извършва   информационно-аналитична   работа   във   връзка   с   молбите, жалбите и сигналите на гражданите и организира приема на граждани;

 1. осъществява  методическо съдействие на Центъра за информационно и
  административно обслужване на гражданите (ако има такъв);
 2. организира    съхраняването   и   обработката   на   общинския   архив,   като
  предоставя исканите справочни документи на физически и юридически лица;
 3. организира   и   контролира   дейността   по   копиране   (размножаване)   на
  документи   и   материали   на   общинския   съвет,   общинската  администрация   и
  граждани, ползващи административна услуга;
 4. осигурява технически залите в основната административна сграда; подготвя,
  координира и контролира графика за тяхното използване;
 5. осигурява    необходимите    условия    за    санитарно-битово    и    хигиенно
  обслужване на общинската администрация;
 1. подпомага дейността на кметовете на кметства и кметските наместници;
 2. изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на
  избори и допитвания до населението;
 3. организира   и  осигурява   мероприятията   на   общината  при   вътрешно  и
  международно сътрудничество, посещения на делегации от страната и чужбина, в.
  т.ч. и от побратимените градове;
 4. осъществява методическо и логистично взаимодействие с отдел "Връзки с
  обществеността и протокол.

Чл. 28. Правно-нормативно обслужване:

 1. задължително дава мнение по законосъобразността на проектите на актове и
  решения на общинския съвет;
 2. дава мнение по законосъобразността на проектите на заповеди на кмета на
  общината като ги парафира, а при несъгласие прилага мотивирано мнение;
 3. съвместно   с   другите   звена   участва   при   съставянето,   изменението   и
  прекратяването на договори;
 4. контролира законосъобразното съставяне на договорите и другите актове,
  свързани с възникване,  изменение и прекратяване на служебните и трудовите
  правоотношения със служителите, на заповедите за дисциплинарни наказания и за
  търсене на имуществена отговорност на виновните лица;
 5. проучва и анализира прилагането на актовете на общинския съвет и при
  необходимост прави предложение пред ръководството за усъвършенстването им
  или за вземане на мерки за правилното им прилагане;
 6. осигурява  входящата  и  изходящата  кореспонденция  по съдебните дела,
  анализира  и  обобщава  резултатите от съдебните  и други дела  и  периодично
  информира кмета на общината за тях;
 7. осъществява    процесуално    представителство    пред   всички    органи    на
  съдебната власт и арбитражен съд;
 8. съдейства  и осигурява с правни средства своевременното  събиране на
  вземанията на общината;      ,
 1. дава мнение по постъпили жалби, сигнали и предложения;
 2. съдейства за повишаване ефективността от стопанската и друга дейност в

[ь/Щ§гА              Национално сдружение на общините в Република България

общината; участва във всички конкурси и търгове, провеждани от общината и в комисиите по процедури за обществени поръчки.

Чл.29. Управление на собствеността:

 1. организира, изпълнява и контролира поддръжката и ремонта на сградите на
  общинската администрация, сградите в кметствата и почивните бази на общината;
 2. осъществява   поддържането,   експлоатацията   и   техническия   контрол   на
  машините, оборудването, съоръженията"~й~~системите, осигуряващи дейността на
  общинската администрация, включително в почивните бази на общината;
 3. организира   и   контролира   спазването   на   нормативните   и   технически
  изисквания за противопожарна защита в сградите на общинската администрация;
 4. организира  експлоатацията  и  поддръжката  на  автопарка  на  общинската
  администрация, подготвя  и представя  автомобилите  на ежегодни  технически  и
  военни прегледи;
 5. осигурява   общинската   администрация   с   необходимите   консумативи    и
  материали за дейността й.

Чл.ЗО. Човешки ресурси;

 1. подготвя и актуализира проектите за щатно разписание на длъжностите в
  общинската администрация, съгласно действащото законодателство;
 2. организира и разработва длъжностно и поименно разписание за заплатите на
  служителите от общинската администрация, общинските дейности и звена и ги
  представя за одобрение от кмета на общината;
 3. разработва   Вътрешни   правила   за   работната   заплата,   предлага   ги   за
  одобрение от кмета на общината и следи за тяхното изпълнение;
 4. анализира разходването на средствата от фонд "Работна заплата" и прави
  целесъобразни предложения;
 5. организира разработването на длъжностните характеристики на служителите
  от общинската администрация, на общинските дейности и звена, както и тяхното
  актуализиране;
 6. изготвя разписанията по длъжности и ги предлага за одобрение от кмета на
  общината;
 7. оформя     документите     при     сключване     и     промяна     на     трудовото
  правоотношение, на допълнителна трудова заетост, в съответствие с трудовото
  законодателство, инструкциите и заповедите на кмета на общината. Води личните
  досиета  на  служителите  от общинската  администрация  и  издава  документи   и
  удостоверения, свързани с тях;
 8. отговаря  за  приобщаването  на  новите  служители,  за  квалификацията  и
  преквалификацията на кадрите, създава условия за повишаване на мотивацията и
  ефективността на труда им;
 9. води статистическата отчетност за числеността на персонала и плащанията
  от фонд "Работна заплата" и други източници;

10. оказва   методическо  ръководство  на   общинските   фирми   и   звена,   по
прилагането на нормативната база за заплащане на труда.

Чл. 31. Отбранително - мобилизационна подготовка:

 1. разработва   плана  за  привеждане   на   общината   от  мирно   във   военно
  положение и провежда мероприятия по подготовка за работа във военно време;
 2. разработва    военновременния    план    на    общината    и    го    актуализира
  периодично, в съответствие с методологията за военновременно планиране;
 3. координира и контролира изпълнението на задачите по подготовката за
  работа във военно време
 1. поддържа   пунктовете   за   военновременно  управление   на   общината   в
  техническа изправност;
 2. организира подготовката на ръководния състав за привеждане на общината
  от мирно във военно положение;
 3. подпомага при необходимост служба "Гражданска защита" към общината при
  осъществяване на дейността й;
 4. организира денонощно дежурство за поддържане готовността на общината за
  оповестяване при привеждане на страната от мирно във военно полбженйеГй при
  стихийни бедствия и аварии;
 5. информира периодично и при поискване Министерство на отбраната за
  изпълнението на задачите по подготовка на общината за работа във военно време;
 6. изпълнява и други задачи, възложени от шета на общината, свързани с
  подготовката на работа във военно време;
 1. организира и осъществява контрол за изпълнението на военновременни
  задачи;
 2. планира,   организира   и   осъществява  общинското  участие  в  учение  по
  отбранително-мобилизационната подготовка;
 3. контролира    изпълнението    на    нормативните   актове    по    формиране,
  съхранение и обновление на военновременните запаси;
  1. изпълнява функции по Закона за защита на класифицираната информация.

Чл. 32. Отдел "Информационно обслужване и технологии:

 1. поддържа наличната компютърна техника, мрежовите операционни системи,
  сървърите и локалната мрежа в общината;
 2. проучва   необходимостта   от   специализирани   потребителски   програмни
  продукти за нуждите на общинска администрация и тяхната наличност на пазара на
  информационни технологии;
 3. подготвя техническо задание за доставка или възлагане за разработка на
  софтуер и компютърна техника;
  1. участва в комисии за доставка на програмни продукти и компютърна техника;
  2. осъществява контакти с фирмите и ведомствата, създатели на софтуер,
   използван в работата на общината и оказва методична помощ на специалистите при
   приложението му;
   1. поддържа актуалността и развива Интернет страницата на общината.

Чл. 33. Центърът за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ):

 1. приема   и   регистрира   входящата   кореспонденция   като   я   предава   за
  изпълнение на звената в администрацията;
 2. предава на физическите и юридически лица изготвените по тяхно искане
  документи;
 3. следи за спазването на сроковете за изпълнение на преписките (и веднъж на
  две седмици подава справка на заместник-кмета(овете), секретаря на общината и
  председателя на общинския 'съвет за просрочените преписки). Изготвя отчет за тях
  пред кмета на общината;
 4. организира и извършва инкасирането на местните приходи, събирани от
  общината.    Внасят   ежедневно    събраните    суми   по   сметките    на   данъчната
  администрация;
 5. извършва срещу заплащане копирни услуги за физическите и юридически
  лица;
 6. осигурява   информация   за   административните   услуги,   извършвани   от
  общината;

7. дава публичност на решенията на общинския съвет и нормативните актове, приети от него.

Праснеше;

Чл.ЗЗ е валиден за общините с функциониращ ЦУИГ. При малките общини е възможно обединяване на звената по чл.32 и чл.ЗЗ.

Чл. 34. Връзки      с      обществеността,       протокол       и       международно сътрудничество:

 1. подпомага кмета на общината  при формулирането  и  разработването  на
  решения   за   реализиране   на   общинската   политика,   в   сферата   на   неговите
  правомощия и компетенции, както и представянето й пред обществеността;
 2. организира,     осигурява    и     осъществява     връзките     на     общината     с
  правителствени, политически, обществени и граждански организации;
 3. извършва  проучване   и  анализ   на  общественото   мнение   и   разработва
  проекти, програми и прогнози за усъвършенстване на местното самоуправление;
 4. провежда постоянна информационна политика с гражданите и специфични
  групи от населението по всички въпроси от техен интерес;
 5. създава условия за активна обратна връзка с гражданите, чрез дискусии,
  конференции,   обсъждания   и  други,   с   цел   коригиране   и   усъвършенстване   на
  взаимодействието на общинската администрация с тях;
 6. поддържа постоянна връзка с медиите за своевременно информиране на
  обществеността по политиката на общината и изграждане на коректен образ на
  кмета и общинската администрация и общинския съвет;
 7. разработва и разпространява  информационни  и  рекламни  материали  за
  общината (печатни, графични, фото, аудиовизуални и други);
 8. организира пресконференции, брифинги, изложби и презентации, кампании
  за донорство и спонсорство;
  1. организира и осигурява спазването на протокола в общината;
 1. осъществява  контакти  с  неправителствени  организации   от  страната   и
  чужбина и осигурява взаимен обмен на информация, знания и опит;
 2. работи за мобилизиране и обединяване на обществеността за подобряване
  здравословния начин на живот, жизнената среда и заетостта на младите хора в
  общината;
 3. води   и   поддържа   в   актуално   състояние    регистър    на    подписаните
  международни споразумения и архива за тях.

Чл. 38. Гражданска регистрация и административно обслужване (ГРАО):

 1. поддържа регистър на населението и локална база данни „Население" в
  актуален вид;
 2. съхранява документи и картотечни регистри в автоматичен информационен
  фонд;
 3. приема молби и заявления на граждани и издава документи в съответствие с
  действащото законодателство,  касаещи  регистрите за  гражданско  състояние  и
  личността на гражданите;
 4. оказва методическа помощ в рамките на своята компетентност на кметовете
  на кметства и кметски наместници;
 5. контролира работата на кметовете на кметства и кметските наместници по
  регистрация   на   гражданското   състояние   на   лицата,   правилното   оформяне   и
  съхранение на регистрите за населението и издаването на съответните документи;
 6. води регистрацията по постоянен и настоящ адрес на гражданите;
 7. извършва гражданските ритуали и издава съответните документи за тях.
 8. извършва   и   други   дейности,   вменени   му   със   закон   или   подзаконов
  нормативен акт като компетенция на ГРАО.

включва   следните

Чл.39. (1) Дирекция   "Специализирана   администрация"

структурни звена;

 1. Общинска собственост
 2. Икономически дейности
 3. Устройство на територията;
 4. Архитектурно-строителен контрол;
 5. Кадастър и регулация;
 6. Инвестиционна дейност;
 7. Екология и чистота;
 8. Образование;
 9. Здравеопазване;
 1. Социални дейности;
 2. Култура.

Чл. 40. Общинска собственост:

 1. издирва, проучва и комплектова документите, доказващи собствеността на
  общината и съставя актове за общинска собственост;
 2. проучва,  комплектова  и подготвя за  изпращане на  областния управител
  преписки за деактуване на имоти държавна собственост;
 3. подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти -
  държавна собственост;
  1. издирва и съставя актове за незаети общински имоти;
 4. подготвя  отписването  на  имотите,   неправилно   актувани   като   общинска
  собственост, както и тези, основанието на които е отпаднало;   

Национално сдружение на общините в Република България

14

 1. поддържа   в   актуалност   главния   регистър,   картотеката,   регистъра   на
  решенията по реституционните претенции на гражданите, както и спомагателните
  регистри за имотите общинска собственост;
 2. обработва и докладва преписките за отдаване под наем на имоти частна
  общинска собственост, и подготвя документите свързани с тях;
 3. обработва   и   докладва   преписките   за   учредяване   възмездно   право   на
  ползване върху общински имоти и изготвя заповедите и договорите, свързани с тях;

" ТЗТпрйема и обработва молби за разполагане~на~вр"еменни търговски обекти (ВТО) и рекламно-информационни елементи на територията на общината и ги внася за разглеждане в комисиите по ВТО и реклама. След решенията на Комисиите се подготвят договори, в съответствие с Наредбите на общинския съвет;

 1. изготвя   проекти   на   решения   на   общинския   съвет  за   разпоредителни
  действия с имоти частна общинска собственост и след приемането им ги изпълнява;
 2. организира   провеждането   на   процедурите   по   отдаване   под   наем   в
  съответствие с Наредбата по чл. 8 от Закона за общинската собственост;
 3. координира и контролира процедурите, предвидени в Закона за устройство
  на територията, касаещи имотите общинска собственост;
 4. извършва контрол по стопанисване на общински имоти, извършва огледи и
  изготвя констативни протоколи за състоянието им;
 5. изготвя и организира изпълнението на заповеди за изземване на общински
  имоти;
 6. изготвя споразумения към договори (за отдаване под наем) и предизвестия
  за прекратяването им;
 7. изготвя   справки   и   издава   удостоверения   по   молби   на   физически   и
  юридически лица за собствеността и ползването на имотите; заверява молби-
  декларации по обстоятелствени проверки;
 8. организира провеждането на търгове и конкурси при приватизация на обекти
  общинска собственост;
 9. подготвя и осъществява сключване на приватизационни сделки с общински
  имоти и вписване на ипотека при разсрочено плащане;
 10. води  на отчет постъпленията  от приватизирани общински обекти,  като
  подготвя уведомителни писма и искови молби при нередовни плащания;
 11. подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по договорите
  за наем на общински имоти, както и информация за просрочените плащания от
  нередовни наематели на общинска собственост;
 12. подготвя и организира процедурите по провеждане на конкурси и търгове за
  предоставяне   на  концесии  за  общински  обекти  и дейности,  в  съответствие  с
  Наредбата за концесиите в общината;
 13. констатира наличието на рекламно-информационни елементи и следи за
  редовното внасяне на приходите, съгласно Наредбата за рекламите на общината;
 14. следи   за   състоянието   на   общинските  имоти   и  прави  предложения  за
  осигуряване на бюджетни средства за ремонта и поддръжката им;
 15. води   регистрите   за   приватизация   и   следприватизационен   контрол   в
  съответствие с изискванията на Наредбата за данните, подлежащи на вписване в
  публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол;
 16. организира, координира и контролира изпълнението на жилищната политика
  на общината;
 17. изготвя предложения до кмета на общината и общинския съвет за промяна
  статута   на   общински   жилища.   Подготвя   необходимите  документи   свързани   с
  ползването на общинския жилищен фонд;
 18. подготвя информация в рамките на своята компетентност по Закона за
  кадастъра и имотния регистър и я изпраща до службите по вписвания и кадастъра.

Чл. 41. Икономически дейности:

на   програми    и   проекти, устойчивото    развитие   на
 1. организира   разработването   и   изпълнението
  отразяващи   общинската   политика   в   областта   на
  инфраструктурата;
 2. подпомага управителите на общински търговски дружества при изготвянето
  на бизнес-програмите им; осъществява контрол по изпълнението на дългосрочните
  и   краткосрочни  бизнес-програми;внася   предложения   до   общинския   съвет "за-
  изменение на дружествените договори, капитала на дружеството и договорите за
  управление на общинските фирми;
 3. води  регистъра  на  общинските  дружества,   предприятия   и  дружества   с
  общинско участие и координира дейността им;
 4. извършва   процедура   по   категоризация   на   заведенията   за   хранене   и
  средствата  за  подслон,   води   регистър   на   всички   издадени   удостоверения   и
  контролира спазването на изискванията за определената категория;
 5. консултира потребителите и упражнява контрол върху спазване на техните
  права в съответствие със Закона за защита на потребителите и  правилата за
  търговия;
 6. приема документи за удостоверения и за заверяване на регистри за търговия
  с вино, спирт и спиртни напитки и тютюневи изделия, обработва ги и след издаване
  на удостоверения ги вписва в регистър;
 7. приема документи за удостоверения и за заверяване на регистри за търговия
  с  отпадъци,  отломки  от  черни   и   цветни   метали   и   сплавите   им,   обработва
  документите и след издаване на удостоверение ги вписва в регистър;
  1. провежда процедури по издаване на разрешителни за обществен превоз;
 8. подготвя договори за обществен превоз и упражнява контрол по спазване на
  условията им;
 1. внася предложение до общинския съвет за одобряване на транспортната
  схема на общината;
 2. разработва условия за провеждане на конкурси, методика за оценка на
  оферти и провежда конкурси за разпределяне на превозите между превозвачите на
  основа на приетата от общински съвет транспортна схема;
 3. урежда отношенията между собственици и ползватели на земеделски земи
  по §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и
  ползване на земеделските земи;
 4. извършва справки и въз основа на тях издава служебни бележки относно
  правото на ползване на земеделски земи, служебни бележки от емлячните регистри;
 5. издава   удостоверения    по    искане    на    земеделски    производители    и
  собственици на възстановени земеделски земи;
 6. събира и обобщава информация за Националния статистически институт и
  Областната    служба    "Земеделие     и     гори"    относно     растениевъдството     и
  животновъдството в общината;
  1. извършва регистрация на земеделска и горска техника;
  2. участвува в работата на комисията по § 62 от Правилника за приложение на
   Закона за собствеността  и  ползване на земеделски  земи,  за  придобиване  на
   собственост върху ползваните земи; изготвя заповеди за признаване и отказване
   право на собственост; изготвя оценки на земеделски земи;
  3. изготвя предложения до общинския съвет за начина на стопанисване на
   земеделските земи - общинска собственост;
  4. подготвя и участва в търгове за отдаване под наем на земеделски земи
   след решение на общинския съвет и подготвя съответните договори за отдаване под
   наем.

Чл. 42. Устройство на територията:

 1. изпълнява    функциите    и    задачите    по    устройство    на    територията,
  регламентирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ);
 2. поддържа архив на одобрените устройствени планове и измененията им, и
  архив на издадените строителни книжа;
 3. поддържа определените от ЗУТ регистри на решенията за изработване на
  подробни устройственй~"планове (ПУП) и на измененията им, регйстьр~на издадените
  разрешения за строеж, регистър на въведените в експлоатация строежи и др.;
 4. организира    и    подпомага   дейността   на    общинския   експертен    съвет,
  включително експертизи и становища по внесени проекти.

Чл. 43. Архитектурно-строителен контрол:

 1. извършва      административно-технически     услуги     по     одобряване     на
  устройствени и архитектурни проекти, визи за проектиране, издаване на разрешения
  за строеж и актове за узаконяване съгласно ЗУТ;
 2. упражнява   контрол   за   спазване   и   прилагане   на   общите   и   подробните
  устройствени планове, одобрени проекти и строителни книжа;
 3. извършва контрол за недопускане на незаконно строителство, като съставя и
  връчва актове на нарушителите;
 4. изпълнява влезли в сила заповеди на кмета на общината за премахване на
  незаконни строежи;
 5. съставя констативни протоколи и подготвя заповеди на кмета за премахване
  на неподходящи по вид и местонахождение второстепенни, стопански и временни
  постройки, павилиони и будки;
 6. извършва   технически   проучвания   и   проверки   по   молби   и   сигнали   на
  гражданите и отговаря на същите;
  1. издава удостоверения в рамките на своята компетентност;
 7. участва в приемателни комисии, назначени от Регионалната дирекция за
  национален и строителен контрол (РДНСК) и в комисии, свързани с дейността на
  общината.

Чл. 44. Кадастър и регулация:

 1. организира   изработването   на   нови   специализирани   кадастрални   карти,
  регулационни планове и планове на подземната инфраструктура и съгласуването им
  с инстанциите;
 2. извършва  текущо  попълване  и  промени  на действащите  кадастрални  и
  регулационни планове и разписни книги, до изработване на кадастър и имотен
  регистър;
 3. изготвя и придвижва преписките по допълване на кадастралните планове и
  по частично изменение на регулационните планове;
  1. организира обявяването на кадастрални, регулационни и нивелетни планове;
 4. нанася промени в разписните книги към наличните кадастрални планове при
  представяне на документи за собственост;
 5. ръководи, координира и контролира цялостната кадастрална окомплектовка
  на документацията на общината при взаимодействие със службите на Агенция по
  кадастъра;
 6. съхранява всички налични кадастрални и регулационни планове и техните
  изменения в техническия архив;

участва в приемателните комисии за приемане на геодезическите видове

9. проучва  и  предлага  решение   по   постъпилите   молби   и  жалби   относно
кадастралните и регулационни планове;

 1. окомплектова и изпраща преписки до съда;
 2. издава скици,  справки  и удостоверения  за  идентичност,  за  случаите   ,
  предвидени в закон или друг нормативен акт;
  1. извършва въводи във владение на възстановени имоти;
 3. подготвя  документи   за   прокарване   на   временни   пътища   и   право   на
  преминаване през чужди имоти;
 4. извършва проверка на протокола за определяне на строителна линия и ниво
  за строеж и контролира изпълнението им;
  1. заверява протоколите за откриване на строителна площадка;
  2. осъществява контрол в строителство относно достигнатите проектни нива;
  3. ограничава урегулирани поземлени имоти;
 5. уточнява  и  определя  административните  адреси,   съгласувано  с  отдел
  ТРАО";
 6. подготвя преписки за промяна предназначението на земеделските земи,
  съгласно Закона за опазване на земеделските земи.

Чл. 45. Инвестиционна дейност:

 1. осъществява    ръководство,    координация    и    контрол    на    капиталното
  строителство (жилищно, просветно, здравно и др.) на територията на общината;
 2. упражнява   контрол   и   следи   за   законосъобразността   при   оформяне   и
  издаване на строителни книжа от общината, както и съгласува проекти съгласно
  издадените заповеди от кмета на общината;
 3. съгласува проекти на инженерната инфраструктура и благоустрояването в
  общината;
 4. участва   в   разработването   на   бюджетната   програма   за    обектите   от
  инженерната инфраструктура на общината и за обектите общинска собственост
  (жилищно, просветно, здравно и т.н.) за поддръжка и основен ремонт;
 5. подготвя  строителни   книжа   и   разрешения   на   обекти,   финансирани   от
  общината, на които изпълнява инвеститорски функции;
  1. подготвя програма и провежда политика по енергийна ефективност;
 6. изпълнява инвеститорски функции, свързани с проектирането, изграждането
  на обекти от капиталното строителство, чистотата и озеленяването и извършва
  заверки на заповедните книги за строежите;
 7. подготвя   технико-икономическо   задание    (ТИЗ)    и    конкурсни    (тръжни)
  документи за обекти, на които ще изпълняват инвеститорски функции;
  1. проверява договорите на проектанти и строители, преди сключването им;
 1. извършва    служебно    съгласуване    на    оценките    за    съответствие    на
  инвестиционните проекти;
 2. участва   в  рамките  на  своите  компетентности   в   комисии,   свързани   с
  дейността на общината;
 3. извършва проверка и подготвя доклади, становища и отговори на писма,
  молби и сигнали, свързани с дейността на отдела;
 4. участва   в   разработка   на   краткосрочни    и   дългосрочни    програми
  международни и местни, свързани с дейността на отдела;
 5. съставя   актове   на   нарушителите   съобразно  дейността   на   звеното   и
  съгласно наредби на общинския съвет.

Чл. 46. Екология, озеленяване и чистота:

1, изготвя или участва в изготвянето на  програми,  стратегии  и  планове за устойчиво развитие по отношение на околната среда;

 1. участва  в   разработването,   провеждането  и  контрола  на  мероприятията,
  касаещи опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на
  територията на общината;
 2. участва в оформянето и подсигуряването на финансовата обезпеченост на
  екологичните общински мероприятия и обекти;
 3. координира   дейността   на   общинската   администрация   в   областта   на
  екологията с РИОСВ, ХЕИ, ДВСК, РДНСК, РДВР, както и с:

-неправителствените екологйчШТГприродозащитни организации и движения, ~

-научната общност (висшите училища и университети), частните и държавни
фирми,   неправителствените   организации   и   със   специалисти   в   областта   на
екологията;

 1. контролира екологичното състояние на общината;
 2. изготвя задания на проекти за озеленяване;
 3. въвежда и ръководи ефективна система за управление на отпадъците, чрез
  интегриран мениджмънт;
 4. подготвя договорите за дейността по сметопочистването, сметоизвозването,
  поддържането на депата за твърди отпадъци и осигурява контрол по същата
  дейност;
 5. участва в изготвянето на графици за измиване на улици и площади, метене,
  снегопочистване, сметоизвозване и др., както и контролира тяхното изпълнение;
 1. упражнява редовен контрол по опазване на чистотата и зелените площи,
  стопанисване на зелените площи от граждани, физически и юридически лица;
 2. изготвя и реализира програма за решаване на проблемите, свързани с
  бездомните кучета;
 3. разяснява,   предупреждава   и   осведомява   широката   общественост   по
  отношение на  всички дейности, намерения и последствия, спрямо компонентите на
  околната среда и проблемите, свързани с тях, чрез всички средства за масова
  информация.

Чл. 47. Образование:

 1. координира   дейността   на   общинските   училища,   детски   заведения   и
  извънучилищни    звена    за    организиране    на   учебно-възпитателния    процес   и
  осъществява   контакти   с   Министерство   на   образованието   и   науката   (МОН)   и
  Регионалните    инспекторати    по    образованието    на   МОН,   в   съответствие   с
  изискванията   на   Закона   за   народната   просвета   и   Правилника   за   неговото
  приложение;
  1. осигурява задължителното обучение на учениците до 16-годишна възраст;
  2. организира финансирането на общинските учебни и детски заведения, както
   и обслужващите звена.  Осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с
   Министерството   на   образованието   и   науката  и   Министерството  на  финансите
   относно прилагане на специфичните нормативни изисквания;
  3. осигурява условия за здравното обслужване и сигурността в общинските
   училища и детски заведения;
  4. осигурява условия за столово хранене, отдих, спортна база и транспорт за
   учениците и учителите;
   1. разработва мрежата на общинските училища и детските заведения;
   2. разработва програма за основни ремонти на сградния фонд на общинските
    училища, детски заведения и извънучилищни звена;
   3. разработва и създава условия за прилагане на общински образователни
    програми и проекти;
   4. участва в изготвянето на общинска програма за развитие и насърчаване на
    физическото възпитание, младежта, спорта и социалния туризъм;    
 1. координира дейността на спортните клубове на територията на общината;
 2. участва   в   комисии,   разглеждащи   образователни,   здравни,    социални,
  културни, спортни и младежки проблеми;
 3. участва в общинската комисия за борба с противообществените прояви на
  малолетните и непълнолетните (ППМН).

Чл. 48. Здравеопазване:

 1. провежда оощйнската здравна политика на територията нгГобщйната;
 2. разработва   общинска   здравна   програма,   включително   и   по   ресурсното
  осигуряване на здравните дейности;
 3. разработва     програми     за     поетапно     технологично      обновяване      в
  здравеопазването, чрез осъществяване на инвестиционни проекти  по линия  на
  национални здравни програми, финансирани от бюджета или от специализирани
  фондове;
 4. организира   детското   и   ученическо   здравеопазване   на   територията   на
  общината;
 5. съвместно с регионалните структури на Министерство на здравеопазването и
  Районните здравноосигурителни каси (РЗОК) разработва и актуализира здравната
  карта на общината;
  1. координира и контролира дейността на общинските здравни заведения;
  2. координира и контролира дейността на детските ясли и млечните кухни;
  3. защитава   интересите   на   гражданите   пред   държавните   и    регионални
   институции, отговарящи за здравеопазването;
  4. осъществява връзки с други институции, имащи отношение към решаване
   проблемите на общинското здравеопазване;
 1. участва в комисии, разглеждащи здравни проблеми в общината;
 2. координира дейността за борбата с прекурсорите и наркоманиите,

Чл. 49. Социални дейности:

 1. подготвя    и    организира    изпълнението    на    общинската    програма    за
  предоставяне на социални услуги на гражданите;
 2. организира  дейността   на   домашния   социален   патронаж,   клубовете   на
  пенсионера  и  инвалида,  общинските  трапезарии   и  други   местни  дейности   по
  социалните грижи;
 3. организира дейността на специализираните заведения за социални услуги и
  за рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания съвместно с
  териториалните органи на МТСП;
 4. организира изпълнението на общинската програма за закрила на детето,
  съвместно с Дирекцията за социално подпомагане;
 5. организира и координира съвместно с Бюрото по труда изпълнението на
  общинската програма за временна заетост;
 6. организира разработването на проекти и координира съвместната дейност с
  благотворителни и други неправителствени организации в областта на социалните
  дейности;

Чл. 50. Култура:

 1. организира изпълнението на общинската културна програма и отбелязване
  на   годишнини,   свързани   с   местния,   регионалния   и   националния   културно-
  исторически календар;
 2. организира провеждането на местните, национални и международни конкурси
  и фестивали, определени като приоритети в културната програма на общината;

3. извършва експертна дейност и координира работата на общинските културни институти и читалищата, и на тези със смесено финансиране. Осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с Министерството на културата относно прилагане на специфичните нормативни изисквания.

Глава пета
____ ОРГАНИЗАЦИЯ НА Р АБОТАТАЛА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Чл. 51. Дейността на общинската администрация се осъществява от държавни служители и служители по трудово правоотношение.

Чл. 52. Длъжностното разписание се утвърждава от кмета на общината.

Чл. 53. (1) Служителите в общинската администрация осъществяват своята дейност в съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове и Вътрешните правила за работата на общинската администрация.

(2) Вътрешните правила за работа в община   се утвърждават от кмета на

общината.

Чл. 54. (1) Длъжностите в общинската администрация се заемат от лица с професионална квалификация, включваща задължителна минимална степен на завършено образование и професионален опит, определени със закон.

(2) Секретарят на общината или упълномощен от него служител с ръководни функции може да определи и допълнителни изисквания с длъжностните характеристики.

Целесъобразно  е   с  длъжностните  характеристики  да  се  определят  и следните специфични задачи:

 1. координация на работата  на  кметовете на кметства  и кметските
  наместници;
 2. поддържане   на   връзки   с   Националното   сдружение   на   общините   в
  Република България регионалните асоциации на общини и неправителствени
  организации;
 3. уреждане  на  въпросите,   свързани с обслужването на гражданите на
  място в съответните населени места и в определено време, от служители от
  общинската администрация.

Чл. 55. (1) Постъпването на държавна служба в общинската администрация става задължително след провеждане на конкурс.

(2) Със заповед на кмета на общината могат да бъдат определени и длъжностите по трудово правоотношение, които се заемат след провеждане на конкурс.

Чл. 56. Служители в общинската администрация изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата, съобразно длъжностните им характеристики.

Чл. 57. (1) Ръководителите на административните звена ръководят, организират, контролират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността на съответното структурно звено в съответствие с определените в този правилник функции. Те изпълняват и други задачи определени от кмета на общината в кръга на дейността им.

(2) При отсъствие, ръководителя на административното звено се замества от определено със заповед на кмета лице от състава на администрацията.Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река