(Поставя се в отделен непрозрачен плик с надпис върху плика само “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”.

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Избор на изпълнител за  ,,Строително ремонтни работи по проект „Благоустрояване на централна зона град Цар Калоян” по сключен Договор No 17/322/00894/17.12.2012 между община Цар Калоян и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

на

 

УЧАСТНИК : ……………………………………………….………………………………….

Седалище и адрес на управление : …………………………………………..……………., БУЛСТАТ/ЕИК ……………….., Адрес за кореспонденция ……………..…………..………,   тел ……………….…/факс …………..…………..

Разплащателна сметка:

Банка: ………………………… Град/клон/офис:……………………..

IBAN: ……………………………..

BIC: ……………………………….

Уважаеми Дами и Господа

Потвърждаваме, че сме се запознали с всички условия на изпълнение на поръчката и всички фактори на оскъпяване, които произтичат от местоположението на обектите, организационните и техни­ческите условия на Възложителя, условията на договора и разясненията по време на процедурата, и в предложената цена сме отчели всички разходи за изпълнение на поръчката в съответствие с посочените изисквания, както и всякакви други изисквания в нормативната уредба, които са задължителни за спазване при изпълнение на поръчката.

 

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

1. Предлагана цена на база количествено-стойностна сметка, неразделна част от настоящето предложение e

цена на СМР  …………….. лева  словом /…………….лева/ без включен ДДС 

и     …………….. лева  словом /…………….лева/ с включен ДДС 

2.  Единични цени,  доказани с анализи и калкулации към сметката  по т.1 А).

3. При формиране на единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи сме използвали следните ценообразуващи показатели:

·               средна часова ставка - .......лв./ч/час;

·               допълнителни разходи за труд - .....%;

·               допълнителни разходи за транспорт и механизация - …..%;

·               доставно-складови разходи за материали, - .....%;

·               печалба - ...%;

·               други по преценка на участника .......

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно ................................

/Посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР – УСН, ГАУДИ, Строител, Билдингмениджър или др./

 

Като се обвързваме да използваме посочените ценообразуващи елементи и при формиране на възникнали в процеса на изпълнение   непредвидени видове СМР

Приложение:

  1. Количествено стойностна сметка.
  2. Единични анализни цени …… броя

 

 

Дата:.........................г.                                                       Подпис и печат:...............................

гр. ………………….                                                                                                        /…………………../

                                                                                                                             (име и фамилия)

 

 

 

 

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река