ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

 

ДО   ………………………………………

 

От:.......................................................................................................................................................

(наименование на участника)

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:Избор на изпълнител  за ,,Строително ремонтни работи по проект „Благоустрояване на централна зона град Цар Калоян” по сключен Договор No 17/322/00894/17.12.2012 между община Цар Калоян и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,  ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 180 (сто и осемдесет)  календарни дни от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас,  като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с долуописаната оферта.

І. ПРЕДЛАГАМЕ  да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1.Срок за изпълнениеот ............... календарни дни от подписване на договора.

2. Гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни работи започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на обект/а/ите съгласно Договора и не могат да бъдат по-кратки от законоустановените, съобразно изискванията на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

3. Предложени от нас гаранционни срокове са:

Предлагаме гаранционни срокове над минималните (съгласно чл.20 ал.4 на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

(участника попълва  допълнителни срокове, ако в резултат на вложени материали с по-високо качество или използване на технологии или способи осигуряващи по високо качество може да осигури гаранция на готовите продукти по висока от изискуемата по закон. Тези обстоятелства трябва да бъдат доказани с представяне на сертификати за качество, гаранционни карти за предвидените за влагане материали, технологични карти и подобни. Предложения за допълнителни гранционни срокове, за които участника не е представил убедителни доказателства, комисията няма да взема впредвид при формиране на оценката на офертата по този показател)

 

 предложението е обосновано и доказано от кандидата с приложени доказателства за възможността му да осигури тези предложения –)

a.     за всички видове новоизпълнени строителни конструкции  и съоръжения, включително и за земната основа под тях –

o        минималния  срок по Наредба 2  е 10 години = 120 месеца 

o        предложение за допълнителен гаранционен срок  ………………. месеца

o        общо гаранция за новоизпълнени строителни конструкции  и съоръжения, включително и за земната основа …………. месеца

b.     за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации, контролно-измервателни системи и автоматика –

o        минималния  срок по Наредба 2  е 5 години = 60 месеца 

o        предложение за допълнителен гаранционен срок  ………………. месеца

o        общо гаранция за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации, контролно-измервателни системи и автоматика …………. месеца

c.      за  водоснабдителни съоръжения и системи –

o        минималния  срок по Наредба 2  е 8 години = 96 месеца 

o        предложение за допълнителен гаранционен срок  ………………. месеца

o        общо гаранция за  водоснабдителни съоръжения и системи…………. месеца

Пояснение : ако участника не предлага допълнителни -  над минимално изискуемите по Наредба 2 гаранционни  срокове   в Обща гаранция за всеки вид попълва минималните по Наредба 2 

4. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти”, приета с ПМС №235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба.

5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и одобрения технически  проект;

6. Изпълнението ще бъде съобразено с НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и изискванията на Управляващия орган.

II. Строително предложение

Организация и план на работа, и рискове застрашаващи изпълнението им съгласно изискванията на т.4 на Тхеническите спецификации

 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..………

 

 

III. Други условия и предложения свързани с техническото изпълнение:

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..………

Приложения :

1.       Линеен календарен план ( Образец 19);

2.       .........................................................

 

 

Дата,……………………...г.                                                           ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….

                                                           (име и длъжност на подписващия офертата)                                         

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река