Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

по чл. 56, ал. 1, т. 11  от  Закона за обществени поръчки

 

Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………………., с лична карта №  …………………., издаденaна ………………… от ………….............…., с ЕГН …………………., в качеството ми на………………………………….......................… (посочете длъжността) на  …………………………………..................……(посочете фирмата на участника) - участника в открит конкурс за възлагане на  обществена поръчка с предмет : Избор на изпълнител  за ,,Строително ремонтни работи по проект „Благоустрояване на централна зона град Цар Калоян” по сключен Договор No 17/322/00894/17.12.2012 между община Цар Калоян и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

 

            При определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, съм спазил изискването за минимална цена на труда, определена съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки

 

Известна ми е отговорността по чл.313 от НАКАЗАТEЛНИЯ КОДЕКС за посочване на неверни данни.

 

 

………………………г.                                         Декларатор: ………………………………

(дата на подписване)                                                                          (подпис и печат)

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река