АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1.         Наименование на участника ……………………………………………

2.            Координати:

Адрес:……………………………………………………….…………………

Телефон № ………………………….

Факс: ………………………………...

Е-mail: ……………………………….

3.         Лице, представляващо участника: ………………………….…………

                                   (трите имена)

……………………………………………………..……………………………

(данни по документ за самоличност)

…………………….……….………………..…………………………………  

(длъжност)

4.            Лице за контакти:.……….…………………………………………………

(трите имена)

…………………….……….……………………………………………………

(длъжност)

Телефон/факс/е-mail: ………………….….………………………………….

5.         Обслужваща банка…………………………………………………………

(наименование на обслужващата банка)

……………………………………………………………………………………

(адрес на банката)

                ……………………………………………………………………………………

(IBAN сметка, BIC код на банката)

Титуляр на сметката:…..…………………….……………………………

Дата,………………….. год.                                ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река