Функционално описание – общинска администрация


Структурата на общинската администрация е организирана в дирекции и отдели, които осигуряват изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове и решенията на Общинския съвет, подпомагат кмета при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.
Дейността на отделите се обособява по отделни направления в сектори, но те са функционални, а не йерархични нива.
Кметът на общината, в съответствие с утвърдената от Общинския съвет структура и численост на общинската администрация, утвърждава длъжностното щатно разписание на общинската администрация.
Назначаването на служителите по служебно или трудово правоотношение се извършва от кмета на общината, при условията и по реда на Закона за държавния служител и Кодекса на труда.
Изпълнението на задълженията на служителите в общинската администрация се основава на принципите на законност, лоялност, отговорност, стабилитет и политическа неутралност.
Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в общинската администрация имат правата, предвидени в Закона за държавния служител, в Кодекса на труда и в нормативните актове по прилагането им.

Длъжности в общинската администрация


Длъжност в общинската администрация е нормативно определена позиция, която се заема по служебно правоотношение или по трудово правоотношение, след спечелен конкурс, въз основа на определени изисквания и критерии, свързана е с конкретен вид дейност на лицата, които я заемат и се изразява в система от функции, задачи и задължения, утвърдени с длъжностна характеристика.
Дейността на общинската администрация се осъществява от: 1/ Държавни служители и 2/ Лица, работещи по трудово правоотношение.
Видовете длъжности в общинската администрация са: 1/ Ръководни; 2/ Експертни; 3/ Технически
Ръководните длъжности в общинската администрация се заемат от лица по служебно правоотношение.
Експертните длъжности в общинската администрация се заемат от лица по служебно или трудово правоотношение.
Техническите длъжности в общинската администрация се заемат от лица по трудово правоотношение.
Длъжностите главен счетоводител, младши юрисконсулт и главен архитект на общината се заемат по служебно правоотношение.
Държавни служители в община Цар Калоян са лицата, заемащи ръководни длъжности в общата администрация, експерти в специализираната администрация, главният счетоводител, младшият юрисконсулт и главният архитект.
Не са държавни служители, по смисъла на Закона за държавния служител, заместник-кметовете и лицата, които изпълняват технически функции в администрацията.
Длъжностите в общинската администрация се заемат по ред и при спазване на условията и изискванията на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, Кодекса на труда и други нормативни актове.

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река