СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА"

 

Община Цар Калоян като партньор на АСП, започна изпълнението на Проект №2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа" по Процедура за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ №2014BG05M9OP001-2.2015.001 «Нови алтернативи» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020.
Дейностите по проекта предвиждат предоставяне на услугата «Личен асистент» като целта е подобряване достъпа не само до социални, но и до здравни услуги на хората с увреждания.

Заявления от кандидат-потребителите и кандидатите за лични асистенти /по образец/ ще се приемат от 27.03.2015 г. до 09.04.2015 г./вкл./.

Заявления от кандидат-потребителите на услугата „личен асистент" по Проект „Нови възможности за грижа" ще се приемат в общинските администрации  27 март 2015 г. до 9 април 2015 г. включително.
Към заявлението по образец и задължителното приложение към него се прилагат следните документи:
документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител (за справка);
експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие).

В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица с увреждания, въз основа на която ще се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата и ще се извърши подбор на най-нуждаещите се потребители. Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите на услугата „Личен асистент" ще се извършват в дома им от служители на дирекциите „Социално подпомагане", обслужваща територията на съответната община.
Лицата, които желаят да бъдат лични асистенти подават заявление в общината (района) в същия срок - от 27 март 2015 г. до 9 април 2015 г. включително. Кандидатите вписват в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен потребител или потребители.
Към заявлението се прилагат следните документи:
документ за самоличност (за справка);
автобиография;
документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент" квалификация;
служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи" по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г.»
За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:
безработни лица;
трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.
Проект „Нови възможности за грижа" по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи" по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020» стартира изпълнението си на 18 март т.г. Общата стойност на Проекта възлиза на 64 966 534,16 лева и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.
Проектът се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане АСП чрез Главна дирекция „Социално подпомагане". Партньори по Проекта са всичките 265 общини, като на територията на Столична община ще се изпълнява от 23 района. Проектът е с продължителност 13 месеца, а срокът на предоставяне на социалната услуга „личен асистент" - до 10 месеца. Индикативният брой потребители на услугата е 12 000.
Основна цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.
Целеви групи са:
Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
Семейства на деца, с увреждания;
Самотно живеещи тежко болни лица. 

Индивидуалната оценка на потребностите на кандидат-потребителите ще се извършва в дома им от служители на Дирекция «Социално подпомагане» гр.Разград.

Образец на заявление и подробна информация може да получите в община Цар Калоян на 26.03.2015 г.
За въпроси се обръщайте към общинска администрация, Белгин Хюсеин-Секретар на община - І
II етаж.; тел.:08424/21-38,  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Съблюдавайки указанията в Методиката за извършване на оценка на потребностите от услугата "Личен асистент" и определяне на индивидуален месечен бюджет за потребителя в 3-дневен срок от изтичане на срока за подаване на заявленията от кандидатите за личен асистент следва ще се проведе интервю с кандидатите за лични асистенти. Интервюто ще се проведе от комисия, определена от Кмета на общината. Всички кандидати, които бъдат класирани за услугата следва да имат в предвид, че е ще вземат участие в обучение. С определените лични асистенти ще бъдат сключвани срочни трудови договори, като е възможно един личен асистент да обслужва един или повече потребители на услугата.

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река