ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН, ОБЛАСТ РАЗГРАД

 

Gerb_Zar_Kaloian1

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

ЗА

 УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПО ОТПАДЪЦИТЕ

ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ

2014 - 2020 год.

ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМАТА ЗА  УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ

 НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН  Е ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ  №59

ПО ПРОТОКОЛ №9 ОТ 17.12.2014 г.,  НА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЦАР КАЛОЯН

гр.Цар Калоян 2014 г.

 

 

                      

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ...........................................................................................................................4

1.ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА ЦАР  КАЛОЯН………………………………………….…………………………………………..4

1.1.Географска характеристика……………………………………………………………….…...4

1.2.Административно – териториална характеристика…………………………………...……..5

1.3. Кратка  екологична характеристика…………………………………………………….6

1.3.1. Водни ресурси………………………………………………………………………..6

1.3.2 .Почви……………………………………………………………………………...…….7

1.3.3.Въздух…………………………………………………………………………..……..8

1.3.4 . Гори…………………………………………………………………………..………8

1.3.5. Зелени площи…………………………………………………………………..……10

1.3.6. Шум……………………………………………………………………….….………10  

1.4. Икономически фактори…………………………………………………..………...10  

1.4.1.Селско стопанство……………………………………………………………..…….12

1.4.2.Инфраструктура……………………………………………………………..……….15

1.4.3 Управленски фактори………………………………………………………..………15

1.4.3.1.Наличие на отдели ( сектори ) специалности и квалификация на кадри…….….15

1.4.3.2. Нормативни документи във връзка с управлението на отпадъците.……...…..16

1.4.3.3. Проблеми във връзка с опазването на околната среда……………….……..…..16

1.4.4.Вредни физични фактори…………………………………………………..………..16  

1.4.5. Екологичните проблеми на селските места……………………………….……….17

2: ДОСТИЖЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ......................................................................................................................17

2.1. Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци……………………..17

2.2. Повторно използване и рециклиране……………………………………………..17

2.3.Подобряване на организацията за събиране и транспортиран…………………....17

2.4. Екологосъобразно обезвреждане на отпадъци…………………………………...18

2.5. Намаляване на риска от старите замърсявания с отпадъци………………………..19

2.6. Правно регулиране на управлението на отпадъци………………………………… 19

2.7. Работа с обществеността………………………………………………………………20

3: СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ И ПРАКТИКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ …………………………………………………………………………20

3.1.Източници на информация за отпадъците …………………………………………20

3.2. Анализ на съществуващото състояние и оценка по видове отпадъци ……………..21

3.2.1. Количества на отпадъците………………………………………………………...21

3.2.2. Битови отпадъци …………………………………………………………………..22

3.2.3. Строителни отпадъци……………………………………………………………….. 22

3.2.4. Производствени отпадъци ………………………………………………………..22

3.2.5. Опасни отпадъци……………………………………………………………………..22

3.3. Съществуваща практика за третиране на отпадъцит……………………………….23

3.3.1. Събиране……………………………………………………………………………23

3.3.2. Транспортиране……………………………………………………………………23

3.3.3. Депониране ………………………………………………………………………..23

3.3.4. Изгаряне на отпадъци………………………………………………………………24

3.3.5. Рециклиране и преработване на отпадъците ……………………………………..24

3.3.6. Други методи за третиране ………………………………………………………..24

3.4. Съоръжения за третиране на отпадъците…………………………………………...25

3.4.1. Депа за отпадъци…………………………………………………………………...25

3.4.2 Такси за депониране и третиране …………………………………………………25

3.4.3. Изгаряне на отпадъци……………………………………………………………...26

 

4: ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА И КОНТРОЛИРАЩА РОЛЯ НА ПУБЛИЧНИЯ И ЧАСТНИЯ СЕКТОР……………………………………………….27

4.1. Институционална рамка……………………………………………………………..27

4.1.1. Отговорности на местната власт………………………………………………….27

4.1.2. Съществуващи проблеми и ограничения в работата на институциите…………..30

4.2. Причинители и притежатели на отпадъци…………………………………………30

4.2.1. Промишленост …………………………………………………………………….31

4.2.2. Домакинства………………………………………………………………………….32

5: ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА И ПОЛИТИКА……………………………………33

5.1.Съществуваща законодателна рамка и политика на Република България и Европейския съюз 

5.2. Национална законодателна рамка и политика ……………………………………….33

6: ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ………………………….34

6.1. Принципи……………………………………………………………………………….34

6.2. Ограничения…………………………………………………………………………….36

6.3. Основни цели……………………………………………………………………………36

6.3.1. Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци…………………….37

6.3.2. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци……….37

6.3.3. Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците……………………………………………………………..38

6.3.4. Екологосъобразно обезвреждане на отпадъци……………………………………...38

6.3.5. Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци…….39

6.3.6. Правно регулиране на управлението на отпадъците…………………………….39

6.3.7. Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците …………………39

6.3.8. Укрепване на административния капацитет на институциите, отговорни за управлението на отпадъците в с………………………………………………………….39

6.3.9. Увеличаване на инвестициите в сектора ………………………………………….40

6.3.10. Участие на обществеността…………………………………………………….40

6.3.11. Управление на специфични потоци отпадъци в съответствие в изискванията на ЕС и националното законодателст…………………………………………………………40

6.3.11.1. Изграждане на ефективна система от съоръжения и инсталации за третиране на отпадъците ……………………………………………………………………………….42

6.3.11.2. Намаляване на здравния риск за пациентите и медицинския персонал, свързан с образуването, съхранението и третирането на отпадъците …………………………..42

7. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ.....................................................................................................44

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.................................................................................................................... 50  

 

ВЪВЕДЕНИЕ

 

   Общинска програма за управление на отпадъците е в съответствие с изискванията на чл. 79 от Закона за опазване на околната среда и чл.52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Програмата има за цел отразяване на актуалното състояние и планиране на дейностите с отпадъците на територията на Община Цар Калоян, в съответствие с нормативните изисквания. Управлението на отпадъците се осъществява с цел да се предотврати, намали и ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Формулираните цели са съобразени с елементите на Националната програма за управление на отпадъците и Програмата за прилагане на Директива 99/31/ЕС за депониране на отпадъците.

  Европейската комисия прие Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа през септември 2011 г. в изпълнение на една от водещите инициативи от Стратегията „Европа 2020”. Пътната карта е в основата на политиката на ЕС и на страните-членки на ЕС за устойчиво развитие. Фокусът е върху икономика, която да произвежда повече с по-малко суровини, като така се постига по-висока стойност с по-малко материали, а въздействието върху околната среда се свежда до минимум. С помощта на пътната карта се набелязват целите по този път и се посочват дейностите, необходими за постигането на устойчив растеж, основан на ефективността на ресурсите.

  Основна цел по отношение на отпадъците, съгласно раздела "Превръщане на отпадъците в ресурси", е: „До 2020 г. отпадъците да се управляват като ресурс. Генерираното количество отпадъци на глава от населението да е в състояние на абсолютен спад и да се рециклират повече материали и суровини от изключително значение. Оползотворяването на енергия ще е ограничено само до нерециклируеми материали, депонирането практически ще е премахнато” .

  Общата програма на ЕС за действие за околната среда до 2020 година „Благоденствие в рамките на нашата планета“, беше одобрена през ноември 2013 г. Един от основните тематични приоритети в тази седма по ред Програма на Общността за действия за околната среда е „ Превръщане на Съюза в ресурсно ефективна, екологична и конкурентоспособна ниско въглеродна икономика”. Подчертава се, че съществува и значителен потенциал за подобряване на предотвратяването и управлението на отпадъците в Съюза, за да се използват по-добре ресурсите, да се разкрият нови пазари, да се създадат нови работни места и да се намали зависимостта от вноса на суровини, като същевременно се понижат въздействията върху околната среда.

  Формулираните цели и приоритети за всички сфери от управлението на отпадъците следва да осигури прилагането на интегрирана и ефективна система за управление на отпадъци на всички нива.

  Анализът на съществуващото състояние по управление на отпадъците и идентифицирането на проблемите, са база за определяне на целите в Програмата и свързаните с тях мерки в Плана за действие. В него за всяка от посочените мерки са определени отговорните институции и необходимите финансови средства за обезпечаване на прилагане на програмата за периода 2014 –2020 година.

 

1.ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

 Община Цар Калоян

Площ: 161196 дка

Население: 6277

Населени места: 3

 

1.1.Географска характеристика

              Община Цар Калоян е разположена на площ от  161196 дка.

Намира се на главен път между Разград и Русе и отстои на 27 км от Разград, на 35 км от Русе и на 15 км от Ветово.

            Община Цар Калоян е разположена върху равнинен терен с елементи на малки котловини, които са отворени на север. Надморската височина е 150-300 м. Геоложкият строеж е разнообразен, представен предимно от варовици, пясъчници и мергели. По отношение на хидрогеоложкия строеж се наблюдава подчертано разнообразие от подземни води – карстови пукнатини и пори с ниво на налягане от 0,5 до 3 метра от повърхността. Те са агресивни спрямо строителни материали и съоръжения.

Климатът на общината се определя като умерено – континентален. Характеризира се с хладна пролет, горещо лято и продължителна есен. През зимата се наблюдават стабилни инверсионни състояния. Средногодишната относителна влажност на въздуха е 57 – 72 %. Средната температура през годината  е 10,9  градуса С.  

Преобладаващите ветрове са от североизток – с чести западни турбулентни потоци, характеризиращи се от смяна на баричните процеси. Характерни климатични явления са мъгли, слани, градушки и чести проливни есенни дъждове.

Растителност: Преобладават вторичните гори, в които широколистните видове са слабо развити. Наблюдават се габрови масиви и лесостепни видове храсти. Растителността е характерна за преобладаващите черноземни почви и умерено – континенталния климат на Община Цар Калоян.

 

1.2.Административно – териториална характеристика

         Съгласно настоящото административно – териториално деление на страната Община Цар Калоян е общински център. В рамките на общината има три населени места: гр. Цар Калоян и селата Езерче и Костанденец .

 Населението на общината е 6277  души, което представлява 4,9 % от населението на Област Разград.

По функционален тип:
Населено място

Функционален тип

с.Езерче

V ти

с.Костанденец

V ти

гр.Цар Калоян

VI ти

 

Възрастовата структура е следната:

По населени места:

Населено място

Всичко

с. Езерче

2031

с. Костанденец

397

гр. Цар Калоян

3849

Общо за общината:

6277

По пол:

Общо за общината

В т. ч.

 

 

мъже

жени

6277

3088

3189

       Обществените центрове са концентрирани в  центъра на града. Степента на наличие на търговски площи е задоволителна. Застъпени се хранително – вкусовата и леката промишленост, дребните занаяти, сферата на услугите и дребните производства. Като цяло районът може да се определи като земеделско – животновъден. Териториалната структура на промишлеността е мозаечна. Градската улична мрежа е относително добре развита, без голяма денивелация и наклони. Водоснабдяването с вода за питейни нужди е добро.  На територията на общината няма електрически подстанции, както и електропроводи от типа 110 КВ има изградени електрически проводи от 20 КВ на желязорешетъчни и железобетонни стълбове. Всички населени места са телефонизирани и радиофицирани.

 

1.3. Кратка  екологична характеристика

1.3.1. Водни ресурси

През територията на Община Цар Калоян протичат реките Бели лом, Малки лом и Хлебаровска, чиито води се вливат в река Дунав. Има множество водоеми, рибарници, които са отдадени на концесия и се използват за рибовъдство. Микрорайона е в зоната на умерено континенталната климатична подобласт на Дунавската равнина. Общината има подпочвени води които се ползват за водоснабдяване на общината с питейна вода. Предстои реконструкция на водопроводната мрежа в гр.Цар Калоян за която се кандидатства по програма съвместно - В и К - Цар Калоян и община. Водоснабдяването на населението с питейна вода е добро.

Налични водоеми за рибовъдна дейност към 2014 г.

Водоеми

Населено място

Площ/дка/

Собственост

Форма на стопанисване

 

Язовир  местност

“Девисил”

с.Езерче

 

64.943

 

 

 

Публична Общинска

собственост

Концесия за 15 г. от 07.07.1998 г.

 

 

Язовир местност

“Езиците”

 

гр.Цар Калоян

90.308

Публична Общинска

собственост

Концесия за 25 г. от 22.10.2002 г.

 

Рибарник местност “Езиците”

гр.Цар Калоян

28.511

Публична Общинска

собственост

Концесия за 10 г. от 03.10.2001 г.

 

Рибарник местност  “Габаре ”

 

гр.Цар Калоян

46 .672

Публична Общинска

собственост

Концесия за 25 г. от 22.10.2002 г.

 

Рибарник местност  “Габаре ”

 

гр.Цар Калоян

52.711

Публична Общинска

собственост

Концесия за 25 г. от 22.10.2002 г.

 

 Рибарник местност “Любин дол”

с. Езерче

36 318

Публична Общинска

собственост

Концесия за 25 г. от 27.02.2004 г.

 

 Рибарник местност “Любин дол „

с. Езерче

22 727

Публична Общинска

собственост

Концесия за 25 г. от 27.02.2004 г.

 

 Рибарник местност “Любин дол ”

с. Езерче

19 451

Публична Общинска

собственост

Концесия за 25 г. от 27.02.2004 год.

 

Рибарник местност „Долна илия”

с.Костанденец

54 318

Публична Общинска

собственост

Концесия за 25 г.

от 13.03.2014 год.

 

Рибарник местност „Долна илия”

с.Костанденец

41 189

Публична Общинска

собственост

Концесия за 25 г.

от 13.03.2014 год.

 

Рибарник местност „Долна илия”

с.Костанденец

18 852

Публична Общинска

собственост

Концесия за 25 г.

от 13.03.2014 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 .Почви

Почвите са национално богатство, органичен, незаменим и практически невъзстановим природен ресурс и опазването им е приоритет и задължение на държавните и общинските органи и на  физическите и юридическите лица.

Органа за управление по опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на  национално ниво се осъществява от министъра на околната среда и водите, министъра на земеделието и продоволствието, министъра на здравеопазването и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Опазването устойчивото ползване и възстановяване на почвите се осъществява на регионално ниво от областните управители, а на местно ниво – от кметовете на общини.

Процеси които увреждат почвите:

·         вкиселяване

·         засоляване

·         уплътняване

·         ерозия

·         замърсяване

·         свлачища

·         намаляване на почвеното вещество

     В община Цар Калоян, преобладават сиви горски почви и оподзолен чернозем. Почвите са с добра структура  богати на хумос.

Почвено-климатичната характеристика на общината създава възможност за отглеждането на  всички култури,  характерни за умерения климат и най-вече за  развитието на зърно производството и техническите култури. Освен изброените култури, почвено климатичните условия в района на Община Цар Калоян са подходящи за ягодоплодни и овощни насаждения. Традиционни селскостопански производства са: отглеждането и добиването на зърнени храни, тютюн, слънчоглед,трайни насаждения, дребното месно и млечно животновъдство и др.

  Основни критерии при определяне приоритетите  в устойчиво ползване и възстановяване на почвите са:

Устойчиво ползване на почвата като природен ресурс;

Опазване и подобряване на почвеното плодородие;

Намаляване на вредните последствия върху почвите;

  Общата територия на землището на  община Цар Калоян  е 161 196 декара  и се разпределя както следва:

Земеделски територии  113 879 дка  или 70,6 %  спрямо  общата площ.

Горски територии 40 700 дка или 25,0 %  спрямо общата площ.

Населени места и други урбанизирани територии 5 400 дка или 3,3  %  спрямо общата площ.

Водни течения и водни площи 670 дка или  0,4% спрямо общата площ.

Територии за добив на полезни изкопаеми и депа за отпадъци 185 дка или 0,1 % спрямо общата площ.

Територии за транспорт и инфраструктура  478 дка  или 0,3 % спрямо общата площ.

Премахване на риска от замърсяване на почвите от  събраните пестициди от базовия склад в с.Езерче. Склада се охранява  от Кметство с.Езерче  като се следи да няма  разпиляване  на прахообразните и течове за течните препарати.

 

1.3.3. Въздух

Територията на общината е в пояса на умерено-континенталния климат и има средна температура през годината 10,9 градуса, през януари 16 С, през юни 23 С. От метеорологичните параметри, влияещи върху нивото на замърсяване на приземния слой с аерозоли и газообразни вредни вещества, особено голяма роля имат:температурата на въздуха, неговата влажност, скорост, посока на вятъра, интензивността на турбулентния обем и др. Характерни за умерено-континенталната подобласт на Европейската климатична област е средна скорост на вятъра 1-2 м./сек. и високи валежни суми, които осигуряват добро разсейване и само очистване на атмосферния въздух. Община Цар Калоян не е включена в Единна система за наблюдение и контрол на атмосферния въздух. Ниския потенциал  на замърсяване на  въздуха има голямо  значение за хигиенната обстановка на общината.Това спомага за разсейване на вредностите в атмосферния  въздух и намаляване концентрациите в приземния въздушен слой. Основен фактор за това  е вятъра. Основните  източници на замърсяване на  атмосферния въздух са автотранспорта и битовите  отоплителни източници. Замърсяването на въздуха е незначително, тъй като торболентния обем е добър. Не се наблюдават замърсявания от наднормени количества прах, азотни и серни окиси,  оловни  аерозоли и др.  За получаване на по - достоверна информация  и осъществяване на по-качествен контрол на въздуха се препоръчва извършване на замервания с подвижна станция за фоново замерване на РИОСВ.         

1.3.4 . Гори

          До края на 19-ти век Лудогорието е било покрито с горски насаждения, които в по-голямата си част са изсечени и земите са преминали към селскостопанския фонд. Днес най-широко разпространение горската растителност има по повърхността на платата и сенчестите склонове и по-малко в долините, 18,61 % са горските територии в Община Цар Калоян. Свързаните с горските ресурси отрасли в общината нямат приоритетно значение.Само малка част от горите са общинска собственост.

 

 

Горски територии

40 700 дка

 

Дървопроизводствена . площи

Залесени територии

Голина

Храсти

Двор- гор. стоп.

Горски ливади

20320

20163

35

24

1

157

 

Защитени територии, гори и биоразнообразие

·         Гори – състояние, видове разнообразие  и т.н

 Горския фонд в общината обхваща  40700 дка   които  се стопанисвани от Държавно лесничейство Разград, само 3 % се стопанисват от общината и 1 %  от собственици.  Горите се управляват в съответствие с лесоустройствените  планове по райони и места. Преобладаващите видове са дъб, габър, топола, липа, бор, ела, смерч, орех, и др.

·         Резервати

На територията на община Цар Калоян се намират следните  защитени територии и защитени зони от мрежата „Натура 2000” съгласно  Закона за защитените територии и  Закона за биологичното разнообразие:

·         Част от  резерват  „Бели лом”,обявен със Заповед №393/12.05.1980г. на Председателя на Комитета за опазване на природната среда при МС. Той  се простира на площ  от 7730 дка -  територия заета от гори, скали и разливи на река Бели лом. В пещери и ниши има запазени останки от стари християнски манастири и църкви.  В землището на град Цар Калоян попадат 4051,463 дка.

·         Част от защитената местност „Ломия”, обявена като буферна зона на резерват „Бели Лом” със Заповед №764/19.08.1987 год. на Председателя на Комитета за опазване на природната среда при МС.Общата площ на защитената местност  е 2775,119 дка.В землището на гр.Цар Калоян попадат 1138,831 дка.

·         Защитена зона „BG0000608 Ломовете”

Разположена в землищата на селата Езерче и Костанденец и на гр.Цар Калоян- община Цар Калоян и землищата на селата Дряновец,Осенец и Раковски – община Разград,с обща площ 32488,93 ха; от която 109,4 ха горска територия – собственост на община Цар Калоян. Зоната е обявена в изпълнение на Директива за птиците (79/409/ЕИО) и Директива за местообитанията(92/43/ЕИО).

 

Защитена територия

Населено място

Площ дка

Защитена зона

Населено място

Площ дка

Година на обявяване

1

Защитена местност резерват „Бели лом”

гр.Цар Калоян

4051,463

 

 

 

12.05.1980 г.

2

Защитена местност „Ломия”

гр.Цар Калоян

1138,831

 

 

 

19.08.1987 г.

3

 

 

 

Защитена зона „Ломовете”

с.Езерче и

с.Костанденец

109,4

02.03.2007 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: Общинска администрация- Цар Калоян

 

·         Защитени видове растения и животни

   Фауната тук е от евросибирски и европейски тип. Спрямо зоогеографската подялба на България територията на общината попада изцяло в Дунавския район. По тази причина фауната бива  представена основно от равнинни биологични видове.

       Сред бозайниците най-популярни са благороден елен, сърна, див заек, дива свиня, язовецът и  горската мишка, а от птиците – фазан, яребица, сокол, дроздове и др.; прелетни птици – пъдпъдък, гълъб, гургулица. От местните фаунистични видове най-разпространени са златка, лисица, таралеж и др. Представители на влечугите тук са обикновената усойница, смокът-мишкар и слепокът.

В природен  резерват „Бели Лом” се срещат 174 вида  птици, от които 167 вида са защитени. Сред скалогнездящи птици - египетски лешояд, бухал, черен щъркел, белоопашат мишелов и др., както и повече от 150 вида други птици. Резервата се обитава от благороден елен, сърна, лисица, чакал, вълк, дива свиня, белка, видра и др., от 35 вида прилепи.

 Срещат се някои лечебни растения като – обикновено глухарче,магарешки бодил, еньовче, киселец, полско великденче, жълт кантарион, обикновен риган, бял равнец и други,които са важна съставка за редица лекарства. Не са  констатирани редки и защитени видове от червената книга на България.

 

1.3.5. Зелени площи

        В общинатае съхранено природното богатство.  Природата е запазена  екологично чиста. Местностите които имаме за отдих са за задоволяване нуждите на населението на общината, а именно:

  • в   местността   “Сали бей”    гр.Цар Калоян
  • в  местността   “Ореш баир” гр.Цар Калоян
  • в  местността   “Дервент”       с.Езерче
  • в  местността    “Буковец”      с.Костанденец

        Обектите се ползват от всички жители на територията на общината за семейни излети, пикници, туристически походи и др. дейности.

1.3.6. Шум 

        Основни източници на шум в общината са от Моторни превозни средства. Като в гр.Цар Калоян се наблюдава  повишаване на нивото на шум   през летните месеци, когато се увеличава потока на МПС, най-вече при  преминаването на тежкотоварни МПС  през населеното място в т. ч  в централната част на града  по   първокласен път Е 70 свързващ гр.Русе с гр.Разград. В общината не са правени измервания за нивото на  шум.

1.4. Икономически фактори

    Икономическото развитие на община Цар Калоян през годините се характеризира с различна динамика. През последните няколко години, както в страната, така и в общината се наблюдава лек спад на икономиката - приключи преструктурирането на търговията и услугите, които са изцяло в частната сфера.

  Промишлените предприятия в община Цар Калоян са представени от микро и много малки фирми в сферата на хранителната и леката промишленост.

Основни производствени обекти

 

Наименование

Собственост

Местополож.

брой

работници

Хранителна промишленост

 

 

 

 

 

1

Мандра

ЕТ”Дениз” Адем Джиджикьосев 

с.Езерче

5

2

Мандра

ЕТ”Мери” Ахмед Чакъров

с.Езерче

5

3

Мелница

Мери Мел-71ЕОД

гр.Цар Калоян

6

4

Фурна

ЗК“Торлак”

гр.Цар Калоян

3

5

Цех за ръчно  точени кори

Топик-2ЕОД

гр.Цар Калоян

5

 

Общо:

 

 

24

 

 

 

 

 

Лека промишленост

1

Обувна

“Теди-2002”ЕООД”

с.Езерче

77

2

Обувна

 “ТЕМПАК”ЕООД

с.Езерче

20

3

Обувна

ЕТ ”Добрев-Н”

с.Езерче

86

4

Шивашка

Каро Финес

гр.Цар Калоян

21

5

Шивашка

ЕТ Мустафа Аковлу

гр.Цар Калоян

14

 

Общо

 

 

246

 

 

 

 

 

 

 

Търговски обекти

 

 

1

Хранителен обект

„Пацони“

гр.Цар Калоян

5

2

ЕТ“Алпи“ Махмуд Гропов

Търговия на дребно

гр.Цар Калоян

3

3

ЕТ „Нептун 92- Йордан Йорданов“

Кафе аперитив

гр.Цар Калоян

2

4

ЕТ“Русан Колев“

Кафе аперитив

гр.Цар Калоян

3

5

ЕТ“Кадовлу-Сахлим Кадовлов“

Ресторант

с.Езерче

4

6

ЕТ “БАФ-Айше Зор“

Смесен магазин

гр.Цар Калоян

2

7

ЕТ “Кадем-Исмаил Салиев“

Смесен магазин

гр.Цар Калоян

3

8

ЕТ “Анита -2005-Нихат Чираков“

Смесен магазин

гр.Цар Калоян

2

9

ЕТ „Мутлу-ЕюбАли“

Смесен магазин

с.Езерче

2

10

ЕТ“Салиха Рашидова“

Смесен магазин

с.Езерче

2

11

ЕТ “Йълдъз Мустафа

Смесен магазин

с.Езерче

2

12

ЕТ “Таукчу-Юлкан Таукчу“

Смесен магазин

с.Езерче

2

13

ЕТ „Рая – Фикрие Белберова“

Кафе аперитив

с.Езерче

3

14

ЕТ “Младост-Хюсеин Кумалиев“

Бистро

 

с.Езерче

3

15

ЕТ“Дервент – Ерджан Елин“

Бистро

гр.Цар Калоян

4

16

ЕТ “Ахмед Сали Пюскюлю-Ахемон“

Бистро

гр.Цар Калоян

4

17

ЕТ „Гюлюмсер Мустафова“

Магазин за промишлени стоки

гр.Цар Калоян

2

18

ЕТ „Боб И –Баяр Хасанов“

Магазин за промишлени стоки

гр.Цар Калоян

3

19

ЕТ „Ахмед Карамустафа-Карата“

Магазин за промишлени стоки

гр.Цар Калоян

1

20

ЕТ „Гергана Велчева“

Магазин за промишлени стоки

гр.Цар Калоян

2

21

ЕТ „Сюзи-Нихат Кьосеибишев“

 

Бистро,

Билярд и мини-футбол

гр.Цар Калоян

3

22

ЕТ „Медико –М-Стоянка Колева“

Дрогерия

гр.Цар Калоян

1

 

Общо:

 

 

58

               

 

Хранителната промишленост е локализирана основно в град Цар Калоян и село Езерче. Това са мандри, една мелница и две фурни. Общият брой на заетите 45 души показва, че това са микро фирми. По-сериозна е трудовата заетост в леката промишленост – това са много малки фирми, в които са заети 276 души. Тя също е локализирана в град Цар Калоян и село Езерче. Четири фирми на обувната промишленост са локализирани в село Езерче, а три фирми на шивашката индустрия са локализирани в град Цар Калоян.

Основен отрасъл в общината остава селското стопанство. Основната част от  земята се обработва от земеделски кооперации. Частните селскостопански производители са малко .

 

1.4.1.Селско стопанство:

      През последните години се наблюдава значителен напредък в областта на селското стопанство, независимо от нестабилната икономическа обстановка в страната и в общината.

В общината работят 10 броя частни земеделски кооперации. Основни отрасли в селското стопанство са растениевъдството и животновъдството.

Застъпени са предимно зърнени и технически култури. Той включва 114065 дка обработваемата земя,  в т. ч  ниви  108954 дка, трайни насаждения  4755 дка които са основно в частния сектор, естествени ливади  356 дка. Зърнените култури  заемат  41 %, технически култури  39 %, трайни насаждения    5 %,  и др.   15 %.

        От  отрасъла растениевъдство се очакват  около 78000 тона биомаса от растителните отпадъци, която може да се използва за производство на екобрикети и други цели с цел подобряване  екологичното състояние на общината.

        Селското стопанство е един от отраслите, който намалява вредното си въздействие върху околната среда през последните години, поради рязкото намаляване  на използването на минерални торове и препарати за растителна защита.

        Паленето на стърнищата е един от основните негативни фактори на въздействие върху околната среда свързани с  отрасъла селско стопанство.

        Животновъдството е втория по значение отрасъл, който изцяло се развива в частния сектор. В общината се отглеждат говеда, овце и др. животни. Тенденциите са към изтегляне на животните във ферми извън населените места.

             Животновъдството няма стокова насоченост. Регистрираните животновъдни ферми през 2010 г. са 20 бр., през 2011г. – 26 бр., а през 2012г. - 28. Характерното за тях е, че не разполагат със съответните съвременни технологии за отглеждане на животните, следствие на което имат и ниска рентабилност. Животновъдството е представено от говедовъдство, биволовъдство, овцевъдство, козевъдство, свиневъдство и птицевъдство.

2010г.

Говеда

В.т.ч крави

Биволи

В.т.ч биволици

Овце

В.т.ч овце майки

Кози

В т.ч кози майки

801

505

74

56

1749

1538

511

405

2011г.

Говеда

В.т.ч крави

Биволи

В.т.ч биволици

Овце

В.т.ч овце майки

Кози

В т.ч кози майки

840

514

74

56

1600

1574

571

457

2012г

Говеда

В.т.ч крави

Биволи

В.т.ч биволици

Овце

В.т.ч овце майки

Кози

В т.ч кози майки

880

504

85

61

1550

1524

586

463

 

            2013г

 

Говеда

В.т.ч крави

Биволи

В.т.ч биволици

Овце

В.т.ч овце майки

Кози

В т.ч кози майки

 

865

501

83

60

1511

1506

567

453

 

2010г.

 

Свине

В.т.ч свине майки

Птици (общо)

В.т.ч кокошки носачки

Бройлери

 

Зайци

В.т.ч зайкини майки

Пчелни семейства

 

273

53

18509

4509

14000

280

40

3750

 

2011г.

 

Свине

В.т.ч свине майки

Птици (общо)

В.т.ч кокошки носачки

Бройлери

 

Зайци

В.т.ч зайкини майки

Пчелни семейства

 

220

50

18880

4880

14000

475

80

3195

 

2012г.

 

Свине

В.т.ч свине майки

Птици (общо)

В.т.ч кокошки носачки

Бройлери

 

Зайци

В.т.ч зайкини майки

Пчелни семейства

 

224

50

44723

4773

40000

750

73

3192

 

2013г.

 

Свине

В.т.ч свине майки

Птици (общо)

В.т.ч кокошки носачки

Бройлери

 

Зайци

В.т.ч зайкини майки

Пчелни семейства

 

219

49

42823

4700

39000

620

70

3126

                                       

 Брой  животни в община Цар Калоян, Източник: ОСЗ – Разград

 

За периода 2010-2012г. се наблюдава увеличаване на броя на говедата и по-конкретно броя на биволите. От приложените таблици е видно, че добро е развитието в отглеждането на бройлери. Всички останали животновъдства, изключвайки 28-те ферми, се отглеждат в дребните земеделски стопанства, което обяснява и ниската стоковост в животновъдството.   

     Остава нерешен проблема с отпадъците от животновъдството. Основните отпадъци от него е оборския тор, който предстои да се събира разделно с цел рационалното му използване, което ще предотврати  замърсяването на околната среда в общината.

      През последните години силно увеличение  има в отрасъла рибовъдството.   

      Общината предостави  на концесия  два язовира и  шест рибарника,  което допринесе за развитие на този отрасъл в областта на риболова и производството на риба. В тази област се разкриха нови работни места с тенденции отрасъла рибовъдство да нараства, като се увеличи производството на риба,  и се  засили  интереса на  гражданите  към спортния риболов.

Пчеларството е друг отрасъл, който се развива под формата на малки семейни пчелини.  

        В общината  функционират три  мандри, които преработват  животинска  продукция както следва:

 

 Млекопреработвателни предприятия / мандри/

по ред

 

Наименование

 

Адрес

1.

ЕТ “Росвер” Кръстьо Кръстев

гр.Цар Калоян

2.

ЕТ”Дениз” Ахмед Джиджикьосев

с.Езерче

3.

ЕТ”Мери” Ахмед Чакъров

с.Езерче

 

 

 

1.4.2.Инфраструктура:

        Състоянието на пътната мрежа в общината е задоволителна, вътре селищните пътища поетапно се асфалтират. Общината търси външно финансиране за подобряване на вътре селищните пътища. Обслужването на гражданите в общината се извършва от  преминаващи автобуси по  линията  Разград – Русе. На територията на общината няма железопътна гара. Най близката  ж.п  гара е в гр.Ветово  на 8 километра от гр.Цар Калоян.

Социални фактори

        По отношение  динамиката на доходите. През последните години има спад в доходите на населението. Доходите на населението са основно  от селското стопанство  животинска и растителна  продукция. По високи са доходите на хората заети  в обществения сектор. Разходите се разпределят за храна и облекло. Все по-малко средства се отделят за образование и култура.

Равнище на безработица – 11,71 %

 В общината има регистрирани безработни около 400

в т.ч  по пол:             жени     60 %

                                   мъже    40 % ,

по квалификация: квалифицирани       24 %

                                неквалифицирани   76 %

В сравнение с предишни години в момента в общината се наблюдава намаляване на безработицата. Прилагат се различни програми. Реализирани проекти за повишаване  на заетостта и преодоляване  на безработицата :

В действие е НП  “ОСПОЗ “ /  Национална програма от социални помощи  към осигуряване на заетост /

Национална програма”Старт на кариерата”

Национална програма”Личен асистент”.

Регионална програма по заетост

Работи се и по програми на Европейския съюз:

 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013”  Агенция за социално подпомагане.

 

1.4.3 Управленски фактори

    1.4.3.1. Наличие на отдели ( сектори ) специалности и квалификация на кадри

 В общината има издадена Заповед от 15.11.2012 год. на кмета на общината  за осъществяване на постоянен контрол на дейностите свързани с отпадъците.Отговорниците  по населени места са:

·         За гр.Цар Калоян  контрола осъществява г -н Найден Хинков Късов– зам. кмет по „Социални  дейности и образование”.

·         За с.Езерче контрола осъществява  г-н Хюсеин Реханов Хюсеинов – кмет на кметство.

·         За с.Костанденец  контрола осъществява г-н Йордан Ненков Ненков  кмет на  кметство .

      Към Дирекция „Местни данъци и такси и проекти” е обособена дейност „Проекти” където работят трима специалисти. Съществува и звено   “Озеленяване,чистота и опазване на околната среда”, към което работят 4-ма общи работници.

                  В общината  по НП  “ОСПОЗ”, Регионална програма по заетост, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013”,  съфинансирана от Европейския съюз  -   има  открити  бройки, които активно са включени в системата за опазване на околната среда, озеленяване и поддържане на населените места чисти и в добър естетически вид.

        Общината си сътрудничи с граждани , НПО, областта и съседни общини.

    1.4.3.2. Нормативни документи във връзка с управлението на отпадъците:

·         Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита здравето  и имуществото на територията на община Цар Калоян;

·         Програма за управление на дейностите с отпадъци на територията на община Цар Калоян;

·         Наредба № 7 за управление на отпадъците  на територията на община Цар Калоян;

В Общинския план за развитие на Община Цар Калоян  2014 – 2020 г. е залегнат  раздел – Екологично състояние и рискове;

·         Програма за Опазване на околната среда в Община Цар Калоян   2010 – 2015 год.

1.4.3.3. Проблеми във връзка с опазването на околната среда:

       Неправилното събиране, съхранение и унищожаване    на болничните отпадъци е един от проблемите, който резонира негативно и пряко върху общественото здраве, околната среда инехармонизира  със стандартите на Европа. В момента са налице неадаптирани, пространствено ограничени, неотговарящи на  изискванията  помещения за подготовка, съхранение и третиране на болничните отпадъци.  Съществуват ограничени финансови ресурси за закупуване на високо качествено оборудване, отговарящо на специфичните изисквания на световните стандарти и осигуряващи съвременно решение на обезвреждането на болничните отпадъци. С разработването и приемането на Национален план за управление на болничните отпадъци, ще се осъществи регионално централизирано  организиране на дейността по управлението им, което ще осигури по добра ефективност на процесите по  унищожаването на отпадъците, резонираща върху  екологичните и икономически цели на обществото.

        Друг проблем на Общината е съхраняването на негодните за  употреба  пестициди в базовия склад в с. Езерче, община Цар Калоян. Общината среща затруднения по осигуряване на средства за денонощна охрана и наем. Решаването па проблема може да стане по два начина:

·                    Пълнени в Б-Б кубове от фирми.

·                    Транспортирането и изнасянето им за унищожаване извън България.

        Състоянието на околната среда  и свързаните  с него здравни проблеми все повече  превличат интереса на обществеността. В РЗИ гр.Разград има изграден  отдел “Профилактика и промоция за здравето”. Основната задача в дейността на отдела е именно опазване здравето на населението, чрез оздравяване на околната среда и здравно възпитание на необходимото ниво. Това налага изграждане на система за добра координация и интеграция със специалисти от този отдел и подготвяне на хора от нашата община, които да участват в решаването на здравни-просветните задачи. Така  обществеността пряко ще участва в планирането, вземането на решения и изпълнението на политиката по отношение на околната среда.

1.4.4.Вредни физични фактори

   На територията на общината не са разположени  източници на йонизирани лъчения, способни да въздействат в  зоните на  обитаване и отдих.

   Въздействието на източници на  нейонизиращи лъчения /висококачествени, електромагнитни/  е сведено до  допустимите нива  чрез осигурената  хигиенно защитна зона на източника .

    Шумовите нива на въздействие се наблюдава в централната част на гр.Цар Калоян от автотранспорта – интензивен трафик, амортизиран автомобилен  парк, състоянието  на пътната  настилка. Фактора не е характерен за селата в общината.   

1.4.5. Екологичните проблеми на селските места:

·             Ниска степен на благоустройственост.

·             Недостатъчна мотивация на населението за опазване на околната среда.

·  Липса на финансови средства за опазване на околната среда.

2: ДОСТИЖЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ

  С изпълнението на Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците се създават условия за решаване на неотложните задачи,свързани с екологосъобразното управление на отпадъците.

През периода на действие на програмата ще се постигнат резултати при прилагането на мерките, предвидени в Плана за действие към нея, по-значимите от които са представени съобразно приоритетни направления на програмата.

2.1. Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци

   В община Цар Калоян се работи по схемите за намаляване на количествата образувани отпадъци, като едното направление към Битовите отпадъци, а другото към производствените и опасните. По трудно се постига контрола на отпадъците от населението отколкото от производствените фирми.

В изпълнение на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъците, Република България поема ангажимент за определяне на 54 броя регионални депа на територията и с това Община Цар Калоян е определена към област Разград.

2.2. Повторно използване и рециклиране

    Опасни отпадъци са тези, чийто състав и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда и са класифицирани като такива според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане. Този вид отпадъци се образуват най-вече в промишлените предприятия, но също така и в някои заведения от здравната сфера, а частично и в битовия сектор. Към тях спадат отработени масла и нефтопродукти, негодни за употреба батерии и акумулатори, Опасните отпадъци се предават за третиране на фирми притежаващи съответното разрешение по чл. 37 от ЗУО.

2.3.Подобряване на организацията за събиране и транспортиране

   За подобряване организацията управление на отпадъците в община Цар Калоян са закупени транспортни средства, кофи и контейнери за битови отпадъци.

 Транспортирането на отпадъците се извършва периодично и зависи от характера на населеното място, гъстотата на застрояване, от сезона, от вида и количеството генерирани отпадъци, от степента на обезпеченост с необходимите съдове. Същата трябва да осигурява необходимите санитарно-хигиенни изисквания, поради което не бива да се допуска период по-дълъг от 7 до 14 дни.

 Видът и броят на необходимите съдове и техника за събиране на отпадъците е в зависимост от населеното място, броя жители, характера на територията (релеф, климат, инфраструктура и др.), характер и гъстота на застрояване (разположение на жилищните и обществени сгради, предприятията и търговските обекти), начин на събиране (смесено, разделно) и периодичността на транспортиране.

  Отчитайки обстоятелството, че общината е от селски тип, считаме за най-подходящи несменяемите съдове за смет.  Това са съдовете, които обслужват непрекъснато дадена сграда или микрорайон, като периодично отпадъците от съдовете се претоварват на специализиран автомобил.

Съгласно домакинствата в общината, които  са 2 909, общият брой контейнери в общината са:

  • Тип „Бобър” метални с вместимост 1,1  -    200 бр.;
  • Тип „Бобър”пластмасови  с вместимост 1,1  -    39 бр.;
  • Тип „Мелба” метални  с вместимост 0,24 – 750 бр.

Налични съдове за събиране на битови отпадъци на територията на община Цар Калоян

Вид на материала в контейнерите

 

Вид съдове и материал

Собственост

Обем

 

 

(m3)

Брой

Честота на събиране на отпадъците, определена по видове съдове

1.

Тип „Бобър”

метални

Община Цар Калоян

1,1

200

от 7 до 14 дни

2.

Тип „Бобър”

пластмасови

Община Цар Калоян

1,1

39

от 7 до 14 дни

3.

Тип „Мелба”

метални

Община Цар Калоян

0,24

750

от 7 до 14 дни

 

Общината  разполага със следната специализирана техника:

  • Специализиран сметосъбиращ автомобил „BMC” с надстройка тип „Бобър”.
  • Верижен трактор  - булдозер.

 

 

2.4. Екологосъобразно обезвреждане на отпадъци

Община Цар Калоян, съвместно с общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат и Самуил участва в Регионално сдружение за управление на отпадъците по реда на Закона за управление на отпадъците. В Регионално депо – гр. Разград се депонират отпадъци от седемте общини. За обекта има издадено Комплексно разрешително КР №248-НО-ИО-АО/2008 г. от Министъра на околната среда и водите.

2.5. Намаляване на риска от старите замърсявания с отпадъци

На територията на община Цар Калоян не съществуват отпадъчни депа, които са в експлоатация. До 16.07.2009 г. депонирането на ТБО /твърди битови отпадъци/ се е извършвало на площадка, специално отредена за това в местността „Иванчов дол”, землище гр.Цар Калоян. Със Заповед № 274/16.07.2009 г. на Директора на РИОСВ – Русе се преустанови експлоатацията на депото, считано от 28 юли 2009г. Съществуващото депо за ТБО не се ползва за депониране на нови отпадъци. Извършват се периодични проверки от РИОСВ – Русе, относно състоянието на бившето депо.

  Община Цар Калоян, кандидатства за финансиране по реда на ПМС № 209/20.08.2009 г.  за осигуряване на финансиране за изграждането   на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването на общинските депа за битови отпадъци пред МОСВ с проект “Рекултивация на общински депа гр.Цар Калоян, Област Разград” с вх.№ 08-00-4861/12.11.2009 г.Представеният в ПУДООС проект е одобрен за финансиране с Решение на УО на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” с №310/26.10.2012 год.Същият е на етап -подписан договор с фирма „Изпълнител”.

 

2.6. Правно регулиране на управлението на отпадъци

 Закон за управление на отпадъците

 НАРЕДБА за разделно събиране на биоотпадъците (приета с ПМС № 275 ОТ 6 декември 2013 г., ДВ, бр. 107/13.12.2013 г.)

 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.)

 Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85/06.11.2012 г., изм. и доп., бр. 76/30.08.2013 г.)

 Наредба № 3 за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов диоксид (обн. ДВ, бр. 49/04.06.2013 г.)

 Наредба № 3 за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г., изм. и доп. бр. 23/20.03.2012 г.)

 Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн. ДВ, бр. 36 от 2013 г.)

 Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004г.) Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.)

 Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 10 от 05.02.2013 г.)

 Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (Приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г.,обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г.)

 Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (Приета с ПМС № 339 от 14.12.2004 г., обн., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004 г.).

 Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)

 Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)

 Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили (приета с ПМС № 50 от 9.03.2006 г., обн., ДВ, бр. 24 от 21.03.2006 г.)

 Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 355 от 28.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)

 Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (приета с ПМС № 120 от 30.05.2008 г., обн., ДВ, бр. 53 от 10.06.2008 г., изм. и доп., бр. 5 от 20.01.2009 г., в сила от 20.01.2009 г., изм., бр. 45 от 16.06.2009 г., бр. 69 от 3.09.2010 г., изм., бр. 85 от 29.10.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр. 29 от 8.04.2011 г., бр. 47 от 22.06.2012 г., в сила от 22.06.2012 г., изм., бр. 75 от 2.10.2012 г., в сила от 1.10.2012 г.; изм. с Решение № 9028 от 22.06.2012 г. на ВАС на РБ - бр. 87 от 9.11.2012 г.)

 Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (Приета с ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г.)

 Наредба № 14 от 15.11.2010 г. за реда и начина за изчисляване на размера на отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и след експлоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци (обн., ДВ, бр. 93 от 26.11.2010 г.)

 Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци (Приета с ПМС № 76 от 31.03.2011 г., обн. ДВ. бр.29 от 08.04.2011 г.)

 Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, (приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.) от ЗУО.

 Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Цар Калоян.

 

2.7. Работа с обществеността

   Община Цар Калоян ежегодно се включва в кампанията «Да изчистим България за един ден». Организират се акции за почистване, включени в кампанията като се осигурява участие и на обществеността.

 Ежегодно Община Цар Калоян провежда пролетно почистване, в което активно се включват училищата и някои предприятия. Основната работа се извършва от дейност „Чистота” ” към общината. Тя обслужва както населението, така и сградите за обществено ползване, предприятията и фирмите на територията на  общината.Като придобиване на известен опит се отчита работата по проектите за почистване на отпадъци и озеленяване, финансирани от ПУДООС в рамките на организираните конкурси към Националната кампания "За чиста околна среда".

3: СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ И ПРАКТИКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

3.1.Източници на информация за отпадъците

Министерството на околната среда и водите играе водеща роля в събирането, публикуването и разпространяването на информация за състоянието на околната среда и в частност на информацията, свързана с управление на отпадъците. Министерството изпълнява посочените функции чрез Изпълнителната Агенция по Околна Среда (ИАОС) и със съдействието на системата от Регионални инспекции по околна среда и водите (РИОСВ).

От 2013 г. е в сила Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 10 от 05.02.2013 г.)

Националният статистически институт (НСИ) обработва и управлява на национално ниво информацията, свързана с разходите за околна среда, въз основа на данни, предоставени от фирмите, общините и други институции. НСИ събира информация за неопасни производствени отпадъци чрез годишни статистически въпросници, попълвани от фирмите и за битови отпадъци - чрез информация, предоставена директно от общините.

Независимо от подобряващото се качество на събираната информация, през последните няколко години, мониторингьт на отпадъците в Р България все още не е на необходимото ниво. Основните проблеми в докладването, регистрацията, обработката и анализа на информацията за управлението на отпадъците в разглеждания период са:

- промените в използваната класификация на отпадъците и преминаването от национална номенклатура на отпадъците към Европейския Каталог на Отпадъците (EWC), затрудняват съпоставката на получените данни в периода преди и след 2003 г. Прилагането на новата класификация изисква по-продължителен период, с оглед уточняване на правилните кодове на отпадъците за всеки отделен случай;

- в областта на управление на битови отпадъци обект на наблюдение са единствено депата за битови отпадъци, обслужващи населените места с организирано събиране и в резултат на това, информацията за количеството на образуваните битови отпадъци е непълна, като липсват оценки за реално образуваните количества и разделно събраните фракции;

- все още постъпващата от общинските администрации информация за количествата образувани битови отпадъци е с недостатъчна достоверност. В основата на проблема е отсъствието на везни за претегляне на постъпващите в депата отпадъци и отчитането на количествата им става на база на транспортни документи;

- налице са ограничен брой проучвания за морфологичния състав на отпадъците;

- информацията за образуването и управлението на някои групи масово разпространени отпадъци като отработени масла, отпадъци от опаковки, негодни за употреба батерии и акумулатори, луминесцентни лампи и др., е непълна;

- независимо от стартиралия процес на въвеждане на софтуерни продукти за обработване на информацията в ИАОС все още значителна част от нея се събира и обработва на хартиен носител;

- данните за някои групи производствени и опасни отпадъци са непълни, основно поради факта, че все още предприятията не отделят необходимото внимание за правилното попълване на задължителните годишни отчети.

 

3.2. Анализ на съществуващото състояние и оценка по видове отпадъци

Анализът на съществуващото състояние е направен на база наличната информация за отпадъците в общината, която се събира от определените за това длъжностни лица на общинската администрация. Използвани са също натрупания практически опит през последните години и резултатите от конкретни изследвания и проучвания в другите подобни общини.

 

3.2.1. Количества на отпадъците

На територията на Община Цар Калоян се генерират – битови, строителни, производствени, опасни и органични. Опасни отпадъци се ограничават във видовете – акумулатори, отработени масла и нефтопродукти, луминесцентни лампи и болнични отпадъци.

Основната част от битовите отпадъци се генерират от домакинствата те се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци.

 

Количества на генерираните отпадъци за периода 2011- 2013г. година.

година

2011 год.в тонове

2012 год.в тонове

2013 год. в тонове

община Цар Калоян

355,000

942,000

1280,000

 

Количеството на събираните отпадъци се отчита по отчетна книга, съгласно Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците. Ежемесечна информация за количествата на приетите отпадъци се получава от Регионално депо-Разград.

 

3.2.2. Битови отпадъци

 Източник на данни за битовите отпадъци са общинските администрации, в чиито функции е дейността по тяхното управление. Обект на наблюдение са обслужваните населени места, в които съществува система за организирано събиране на отпадъците.

 

3.2.3. Строителни отпадъци

Строителни отпадъци се получават в резултат на строителна дейност, както и от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения. В общината делът им като цяло е минимален, поради обективни причини -слабо функциониращ строителен отрасъл. В отчетните форми отсъстват данни за количеството депонирани строителни отпадъци.

Информация за количествата на строителните отпадъци не се събира. Част от отпадъците се използват за запълване на нарушени терени, дупки по пътища или влагане в ново строителство. Останалите отпадъци, които са неизползваеми се депонират на Регионално депо за неопасни отпадъци в гр.Разград.

Според Рамковата Директива за отпадъци до 2020 г. подготовката за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от неопасни отпадъци от строителство и разрушаване следва да се увеличи най-малко до 70% от общото им тегло, като се изключват незамърсени почви, земни и скални маси от изкопи в естествено състояние. Същите цели са залегнали в ЗУО, който определя поетапно по години целите, за да се достигне крайната цел през 2020 г.:

- до 1 януари 2016 г. - най-малко 35 на сто от общото тегло на отпадъците

- до 1 януари 2018 г. - най-малко 55 на сто от общото тегло на отпадъците

- до 1 януари 2020 г. - най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците.

Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, в сила от ноември 2012 г., определя някои допълнителни изисквания за управлението на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали в строителството.

 

3.2.4. Производствени отпадъци

  Това са количества вещества (продукти, остатъци, суровини и материали),несъдържащи вредни замърсители, създаващи риск за здравето на хората и околната среда, които не могат да се използват в производството (поради липса на технологии или пазар), не могат да бъдат продадени и от които притежателят желае или е длъжен да се освободи. Най-важни между тях са отпадъчните материали, в резултат на производствения процес, трудно се разлагат и съдържат главно химични вещества. Производствените отпадъци обикновено са твърди, но често пъти могат да бъдат пластични или течни, трудно обработваеми. От гледна точка на обществената хигиена и здравеопазването в по-голямата си част са вредни и могат да се считат за опасни. За тяхното отстраняване обикновено се грижат самите предприятия.

На територията на община Цар Калоян не функционират големи предприятия, които да генерират количества типични производствени отпадъци в региона. Неопасните отпадъци и тези с характер на битови отпадъци от производствените предприятия се депонират на депо за ТБО Разград.

 

3.2.5. Опасни отпадъци

   В Община Цар Калоян опасни отпадъци са генерирани от масово разпространени за страната отпадъци- пестициди, акумулатори, отработени масла, болнични отпадъци и др., те обикновено са в малки количества. Болничните отпадъци се генерират предимно от “Здравна служба” гр.Цар Калоян и с.Езерче и  „Спешен център” в гр.Цар Калоян;

На територията на Община Цар Калоян не се третират опасни отпадъци. Съхраняват се опасни отпадъци – негодни и забранени за употреба пестициди с изтекъл срок на годност  намиращи се на склад в с.Езерче.

3.3. Съществуваща практика за третиране на отпадъците

 

По смисъла на ЗУО “отпадък” е вещество, предмет или част от предмет, за който няма предварително непосредствено приложение или от който притежателят желае или е длъжен да се освободи. Проблемите, свързани с отпадъците са строго специфични и комплексни. Отпадъците са пряк замърсител на въздуха, водите и почвата и носят риск за здравето на човека – затова решаването на проблемите, свързани с управлението на отпадъците се явява един от най-сериозните екологични проблеми. От друга страна, голяма част от тях притежават ценни суровинни качества и могат да бъдат отново оползотворени в производството като вторични суровини. Намаляване или ограничаване на замърсяването и оползотворяване могат да се осъществят с помощта на нови технологии, в подходяща икономическа среда. Предвид на това, решаването на проблемите изисква интегрираност на подходите, внедряване на нови технологии, създаване на подходяща икономическа среда и нормативна база.

 

3.3.1. Събиране

   Във връзка със завишените изисквания за опазване на човешкото здраве и околната среда, както и предстоящото увеличаване на обхвата на организираното сметоизвозване на ТБО, от месец юни 2010 година общината започна да извозва от гр.Цар Калоян и селата Езерче и Костанденец битовите отпадъци до Регионалното депо гр.Разград,  съгласно издаденото от МОСВ комплексно разрешително – КР №248-НО-ИО-АО/2008 г. в което община Разград е определена като оператор на Регионално  депо.

   Събирането на битовите и смесени битови /търговски/ отпадъци се извършва от специализиран сметосъбиращ автомобил „BMC” с надстройка тип „Бобър”. Контейнерите се поставят на определени места, където се обслужват от горепосочения автомобил. Използват се кофи тип „Мелба” и контейнери с обем 1.1 м 3 .

 

Описание на системата за събиране на битови отпадъци.

Битовите отпадъци са отпадъци от ежедневната дейност на човека в дома, в държавните и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговски обекти, обекти за отдих и забавления. Те сами по себе си представляват остатъци от продукти , хартия, дърво, стъкло, текстил и други вече използвани и ненужни предмети от ежедневието.

Всички тези отпадъци, взети заедно се характеризират като правило с голямо съдържание на бързо разлагащи се органични вещества. Те представляват опасност за околната среда и здравето на хората и би следвало възможно най-бързо да се изнесат и обезвредят.

 

3.3.2. Транспортиране

   Основните типове транспортни средства, които се използват за транспортиране на битовите отпадъци до ТБО са: самонатоварващи автомобили.

 В община Цар Калоян сметоизвозването се осъществява с автомобил „BMC” с надстройка тип „Бобър”- РР1569 АР;

 Събирането и транспортирането на отпадъците се извършва от дейност „Чистота” към Община Цар Калоян.

На територията на Община Цар Калоян няма изградена претоварни станции и площадки за разделно събиране на отпадъци.

 

3.3.3. Депониране

   До 16.07.2009 г. депонирането на ТБО /твърди битови отпадъци/ се е извършвало на площадка, специално отредена за това в местността „Иванчов дол”, землище гр.Цар Калоян. Със Заповед №274/16.07.2009г. на Директора на РИОСВ –Русе се преустанови експлоатацията на депото, считано от 28 юли 2009г. Съществуващото депо за ТБО не се ползва за депониране на нови отпадъци.Община Цар Калоян, съвместно с общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат и Самуил участва в Регионално сдружение за управление на отпадъците по реда на Закона за управление на отпадъците. В Регионално депо – гр. Разград се депонират отпадъци от седемте общини.

Към момента нерегламентираните селски сметища са закрити а събраните отпадъци се депонират в ТБО -Разград.

 Закрити (регламентирани) сметища на територията на Община Цар Калоян

по

ред

Населено място

ЕКНМ

Местност

Заета

Площ

(дка)

Година

на

създаване

1

2

4

3

4

 

1.

гр. Цар Калоян

77308

Динища/Иванчов дол/

43,194

1976

2.

с. Езерче

27156

Руски паметник

7,941

1993

3.

с. Езерче

27156

Кючуккула

3,070

1993

4.

с. Езерче

27156

Куругьол /Кладенеца/

46,697

1993

5.

с. Костанденец

38830

Долна Елия /Равност/

22.00

1980

 

3.3.4. Изгаряне на отпадъци

    Изгарянето на отпадъци все още има ограничено приложение в страната и на практика не се използва като метод за обезвреждане на битови отпадъци. При изгарянето се отделят вредни емисии в атмосферния въздух и се създават условия за замърсяване на приземния слой и почвата.

 

3.3.5. Рециклиране и преработване на отпадъците

  В община Цар Калоян няма изградена инсталация за рециклиране на отпадъци.Планира се изграждане на  система за разделно събиране на отпадъци.

 

3.3.6. Други методи за третиране

  В общината няма наложена практика за компостиране на отпадъци. Не се третират отпадъци с физико – химични или биологични методи.

ПРОБЛЕМИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

Основните проблеми, свързани с третирането на отпадъци в община Цар Калоян могат да бъдат обобщени както следва:

• отделяните разходи за управление на отпадъците на всички нива са недостатъчни, а инвестициите свързани с управлението на отпадъците - ограничени;

• прилагането на възприетата йерархия за управление на отпадъците ще бъде затруднено, ако не се въведат:

- изисквания за намаляване на отпадъците, постъпващи за депониране;

- програми за разделно събиране на отпадъците;

- увеличение на таксата за депониране.

• ограниченият обхват на системите за организирано събиране на битови отпадъци способства неконтролираното изхвърляне на отпадъците и появата на нови замърсявания с отпадъци;

• обществото не е достатъчно информирано за рисковете за околната среда, в резултат на неправилно третиране на отпадъците. Участието на гражданите в прилаганите схеми за разделно събиране следва да бъде засилено, като за целта трябва да се започне с обучение и провеждане на информационни кампании.

 

ТЕНДЕНЦИИ

  Формулирането на тенденции и прогнозирането на бъдещото състояние за третирането на отпадъци в страната респ. общината е в пряка зависимост от промените в законодателството в областта на управлението на отпадъците и неговото прилагане от страна на компетентните органи, от една страна и действията на засегнатите стопански субекти - от друга. Могат да бъдат изведени следните основни тенденции:

• Нарастване на разходите за събиране и третиране на битови отпадъци в резултат на преминаване към регионални съоръжения за обезвреждане и прилагане на различни схеми за разделно събиране.

• Нарастване дела на рециклираните отпадъци, в резултат на прилагане на нормативните изисквания и нарастване на разходите за обезвреждане.

• Нарастване на износа на опасни отпадъци за преработване и/или обезвреждане, поради липсата на подходящи съоръжения с достатъчен капацитет в страната.

 

3.4. Съоръжения за третиране на отпадъците

  Наличието на подходящи мощности за оползотворяване и обезвреждане е от решаващо значение за екологосъобразното управление на отпадъците. Предмет на тази част от програмата е съществуващото състояние на инфраструктурата за третиране на отпадъци в общината, свързаните с това проблеми и тенденции.

3.4.1. Депа за отпадъци

Битови отпадъци:

Битовите отпадъци на територията на община Цар Калоян се депонират в Регионално депо – гр. Разград. Депото се намира на разстояние около 25 км от общинския център.

3.4.2. Такси за депониране и третиране

Обезпечения за покриване на последващи разходи за затваряне на депата и отчисления за депониране на отпадъци. Този финансов инструмент се прилага в страната от 1 януари 2011 г. съгласно действащия по това време Закон за управление на отпадъците. Новият Закон за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г.), с разпоредбите на чл.60 и чл.64., отново въведе този финансов инструмент.

Обезпечения по чл.60 от ЗУО

Те се правят за всеки тон депониран отпадък. Целта на обезпеченията е в периода на експлоатация на съответното депо да се акумулира финансов ресурс, който собственикът на депото да използва за неговото закриване и рекултивация, след изчерпване на капацитета му. Задължението за обезпеченията по чл.60 се отнася и за общините, в случаите, в които те се явяват собственици на депо за отпадъци, независимо дали става въпрос за битови, строителни или опасни отпадъци, като обезпеченията не могат да бъдат под формата на банкова гаранция. В случаите, в които дадено депо за отпадъци се използва от няколко общини на регионален принцип, обезпеченията се внасят пропорционално на количествата депонирани отпадъци.

Обезпеченията се определяха първоначално в съответствие с Наредба № 14 от 15.11.2010 г. за реда и начина за изчисляване на размера на отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и след експлоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци, одобрена от министъра на финансите и министъра на околната среда и водите, а впоследствие – в съответствие с Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискван при депониране на отпадъци.

Размерът на обезпеченията за закриване и след експлоатационни грижи на площадката на депото в левове на тон отпадък се определя от собственика на депото (общината) въз основа на инвестиционния проект и/или проекта за рекултивация по формули, представени в приложението към Наредбата.

Размерът на обезпеченията на тон отпадък се актуализира от общината собственик на депото на всеки три години в съответствие с индекса на потребителските цени, публикуван от НСИ, и/или при промяна в параметрите за определянето му, която води до изменение от над 15% от първоначално определения размер на отчисленията за тон депониран отпадък.

Община Цар Калоян заплаща таксата по чл.60, ал.1 от ЗУО, в размер 3,86 лв. за тон предаден отпадък в Регионално депо –Разград. Отделно се заплаща и цена на услугата по обезвреждане на неопасни отпадъците, която е в размер 9,60 лв. за тон, както и:

Отчисления по чл.64,ал.1 от ЗУО (екотакса за депониране) -22,00 лв. на тон.

Тези отчисления се правят за всеки тон депонирани отпадъци с цел натрупване на средства както за изграждане на нови съоръжения за третиране на битови и строителни отпадъци, осигуряващи изпълнение от общините на нормативните изисквания, така и за извършването на последващи експлоатационни разходи, свързани с изградените съоръжения и инсталации за рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци.

Целта на отчисленията като икономически инструмент е да стимулират общините да намалят количествата на депонираните отпадъци за сметка на рециклираните и оползотворени отпадъци и да се натрупат средства за изграждане на инфраструктура за третиране на отпадъците. В случаите, в които дадено депо за отпадъци се използва от няколко общини на регионален принцип, то отчисленията се внасят пропорционално на количествата депонирани отпадъци.

Размерът на отчисленията за всеки тон депониран отпадък на депата се увеличава в годините и е както следва:

2011г. 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г. и всяка следваща

3 лв./т

9 лв./т

15 лв./т

22 лв./т

28 лв./т

36 лв./т

47 лв./т

61 лв./т

78 лв./т

95 лв./т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производствени неопасни отпадъци:

  Към настоящият момент на територията на община Цар Калоян производствени отпадъци на фирми, които нямат характер на опасни и не могат да бъдат рециклирани се депонират на регламентираното депо.

Опасни отпадъци

  На територията на общината съществува една площадка за съхранение на опасни отпадъци- пестициди със изтекъл срок на годност, намираща се в землището на с.Езерче. Към настоящия момент не са регистрирани други опасни отпадъци, за които се изисква отделна площадка за депониране.

3.4.3. Изгаряне на отпадъци

  Изгарянето на отпадъци не е разпространена практика. Към момента в страната няма изградена инсталация за изгаряне на битови отпадъци. Основните, причини за това следва да се търсят във високите разходи за изграждане на съоръженията за изгаряне, съпоставени със съществуващата практика за депониране на отпадъците, относително ниската калоричност на смесените битови отпадъци в страната, ограничените финансови възможности на общините за инвестиции в общинската инфраструктура за обезвреждане на отпадъците.

 

ПРОБЛЕМИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

Основните проблеми, свързани с третирането, преработването и обезвреждането на отпадъци могат да бъдат обобщени, както следва:

• липсата на техническа възможност за преработване и/или обезвреждане на значителна част от образуваните опасни отпадъци в страната е един от основните фактори, водещи до нелегално освобождаване от отпадъци, изхвърляне в канализацията и неконтролирано обезвреждане в съоръжения, които не са подходящи за целта;

• голяма част от съществуващите съоръжения и инсталации за обезвреждане, не отговарят на изискванията на нормативната уредба и съвременните технически стандарти;

• изграждането на заместващи мощности, съобразени с количествата и вида на образуваните отпадъци, ще бъде свързано с огромни инвестиции в инфраструктурата за преработка и обезвреждане. Допълнителен проблем е факта, че инвестициите следва да бъдат осигурени в относително кратък период от време;

• необходимите инвестиции свързани с опазване на околната среда, както и цялостното прилагане на екологичното законодателство, налагат внимателно планиране на фирмено ниво;

• необходимост от повишаване на таксите, заплащани от домакинствата, поради преминаването към регионални съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци, по-високите разходи за транспортиране и необходимите инвестиции за закупуване на нова специализирана техника;

• закриването на съществуващите депа за отпадъци ще бъде свързано със значителни разходи;

• все още частните инвестиции в обезвреждането на отпадъците са ограничени.

 

ТЕНДЕНЦИИ:

Тенденциите в областта на бъдещото развитие на националната, респ. общинската инфраструктура за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци са пряко следствие от промените в нормативната уредба през последните години и могат да бъдат обобщени, както следва:

• нарастване на разходите и инвестициите за третиране, преработване и обезвреждане на отпадъците, в резултат на прилагане на законодателството и съвременните технически стандарти;

• преминаване към регионални съоръжения за обезвреждане на отпадъците;

• въвеждане на допълнителни и реконструкция на съществуващи мощности за рециклиране на отпадъци, с оглед обезпечаване на целите, поставени на общинско ниво;

• въвеждане на нови методи и технологии за третиране на отпадъците

(напр. физико-химично третиране, компостиране) във връзка с очаквани промени в законодателството.

 

4: ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА И КОНТРОЛИРАЩА РОЛЯ НА ПУБЛИЧНИЯ И ЧАСТНИЯ СЕКТОР

4.1. Институционална рамка

   Задълженията и отговорностите на местните власти във връзка с организирането, разрешаването, финансирането, наблюдението и контрола на дейностите по управление на отпадъците са регламентирани основно от Закона за управление на отпадъците както и от Общински Наредби за управление на отпадъците, опазване на околната среда и отглеждане на животни за производствени и лични нужди.

4.1.1. Отговорности на местната власт

  Задължения на кмета на общината във връзка с управление на отпадъците на територията на общината:

Кметът на общината:

1. Организира управлението на дейностите по отпадъците, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

2. Осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица, на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане.

3. Осигурява достатъчно количество изправни съдове за събиране на битовите отпадъци (контейнери, кофи и други).

4. Определя границите на районите, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, вида на услугите, които ще се извършват в съответния район и честотата на сметоизвозване.

5. Предлага за одобряване от Общинския съвет план-сметка за разходите на услугите по управление на отпадъците и размера на такса ”битови отпадъци”.

6. Контролира дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на битови и строителни отпадъци.

7. Отговаря за избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци.

8. Организира прилагането на системи за разделно събиране на битови отпадъци, включително отпадъци от опаковки, най-малко за хартия, картон, метали, пластмаси и стъкло като определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки, както и транспортирането до депа или други инсталации и съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждането им.

9. Поддържа регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло и картон.

10. Осигурява площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т. ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци .

11. Контролира дейностите по управление на производствени и опасни отпадъци и изпълнението на програмите им.

12. Отговоря за предаването на отделените строителни отпадъци по време на принудителното премахване на строежи, за оползотворяване на материалите и за влагане на рециклирани строителни материали, включително за покриването на разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране.

13. Организира и контролира изпълнението на Общинската програма за управление на отпадъците.

14. Организира провеждането на мероприятия за почистване и хигиенизиране на населените места с привличане на широко обществено участие.

15. Използва разнообразни форми и средства за информиране на физическите и юридическите лица, относно прилагането на разпоредбите за управление на отпадъците.

16. Организира предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им.

Задължения на общинските съвети във връзка с управление на отпадъците:

Общинският съвет приема програми, определящи реда и местата за изхвърлянето, събирането, в т.ч. разделното, превозването, претоварването, обезвреждането и оползотворяването на битови, строителни и масово разпространени отпадъци. Приема Наредби регламентиращи заплащането на съответните местни данъци и такси за предоставянето на съответните услуги, както и налагането на санкции на нарушителите.

Програми:

Кметът на общината е отговорен за разработването и изпълнението на програми за управление на дейностите по отпадъците за територията на общината.

Програмите са неразделна част от общинската програма за околна среда и се разработват, приемат и отчитат по реда на Глава пета от Закона за опазване на околната среда. Минималният обхват на програмите включва:

·         анализ на състоянието и прогноза за вида, произхода, свойствата и количествата, образуваните или подлежащи на третиране отпадъци;

·         целите, етапите и сроковете за тяхното постигане;

·         начините и съоръженията за третиране или безопасно съхраняване;

·         описание на специализираните инсталации за третиране, както и на терените подходящи за третиране на отпадъците;

·         схема за движение на отпадъците към инсталациите за третиране;

·         специфични за съответната територия или предприятие решения за управление на дейностите по отпадъците;

·         финансови средства за осъществяване на програмата; мерки за изграждане на съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците на места, намиращи се възможно най-близо до източника на образуването им и чрез използването на най-подходящи методи и технологии;

·         план за привеждане в съответствие на действащи инсталации и съоръжения за обезвреждане на отпадъците, включващ конкретни мерки, средства и срокове за тяхното изпълнение;

·         мерки за третиране на биоразградими отпадъци с цел поетапно намаляване на техните количества и недопускане на депонирането им;

·         координация с други програми, имащи връзка с дейността;

·         система за отчет и контрол на изпълнението;

·         система за оценка на резултатите и актуализация на програмата;

·         информация за връзка с упълномощените лица, отговорни за управлението на отпадъците.

В допълнение на посочените изисквания, програмите следва да бъдат изготвени в съответствие с утвърдени от Министъра на околната среда и водите “Указания за обхват и съдържание на програмите за управление на дейностите по отпадъците”. Обектите, съоръженията, инсталациите и терените за третиране на отпадъците следва също така да бъдат отразени и в плановете за устройство на териториите. Общинската програма за управление на отпадъците преди внасянето и за разглеждане от общинския съвет подлежи на съгласувателна процедура „Преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка”т.е. внася се за разглеждане от РИОСВ. В общия случай, процедурата отнема 1 месец, след което подлежи на одобрение и отобщинския съвет.

Финансиране:

Кметът на общината прави предложение пред Общински съвет за размера на такса “битови отпадъци” предвидена от Закона за местните данъци и такси, като тя се коментира и приема с Решение на Общински съвет. Като основа за определяне размера на таксата служи одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:

·         осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

·         събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

·         проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци;

·         почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Информация и отчетност:

Кметът на общината отчита пред Общински съвет изпълнението на Програмата за управление на дейностите по отпадъци в срок до края на първото тримесечие на следващата година, като екземпляр от отчета се изпраща в РИОСВ - Русе.

В общината се събира информация за наличие и образуване на отпадъци с цел правилното управление на отпадъците. Информацията се подрежда в база данни и се ползва за нуждите на общината и други институции, имащи пряко отношение към проблема с отпадъците. Информацията се класифицира в раздели - опасни, производствени, битови, оползотворяване на съществуващи отпадъци.

Контрол:

Кметът на общината или упълномощени от него лица контролират дейностите свързани с:

·         образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на битови и строителни отпадъци;

·         депониране на производствени и опасни отпадъци и изпълнението на програмите за тяхното управление;

·         спазването на други изисквания, определени с общинските наредби.

·         организира и контролира закриването, рекултивацията на замърсени терени и последващ мониторинг на депата.

Санкции:

Кметът на общината или упълномощени от него лица, имат правото да издават наказателни постановления и да налагат глоби или имуществени санкции на физически и юридически лица за нарушенията, посочени в ЗУО. По бюджета на съответната община постъпват сумите от глоби и имуществени санкции по глава шеста от ЗУО - когато наказателните постановления са издадени от кмета на общината.

4.1.2. Съществуващи проблеми и ограничения в работата на институциите

Административен капацитет:

Административният персонал е често недостатъчно подготвен за изпълнение на възложените му от Закона задължения и отговорности. Разполага с ограничен бюджет и остаряла техника, което ограничава възможностите за изпълнение на възникналите проблеми.

Административни процедури:

Приетото национално законодателство не е подкрепено със съответните стандарти и методи за определяне компонентите и свойствата на отпадъците както и критериите за прилагане при контрола и отчитането. При извършване на отчетността се използват съществуващи налични данни от други общини. Често възникват казуси, които не могат да се разрешат на момента или дори не може да се намери отговор.

Финансиране на дейностите с отпадъци:

 

Такса за битови отпадъци:

  Таксите за битови отпадъци, определяни от общинските съвети и събирани от общините, се събират целево за обслужване на системите по сметосъбиране и сметоизвозване. В таксите се планират средства за събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъците така също за подмяна на съдовете, рекултивация на депото, почистване на стари замърсявания и изграждане на нови съоръжения за обезвреждане на отпадъците.

Затруднения:

Събраните средства не достигат за внедряване и прилагане на съвременни технически практики, както и за закриване на съществуващи нерегламентирани депа, проектиране на нови съоръжения и инсталации за обезвреждане и др. По социални съображения, общинските съвети не подкрепят повишаването на таксата смет.

Не се прилагат финансови стимули за домакинствата, търговските обекти и предприятията които прилагат принципите за разделно събиране и/или оползотворяване и намаляване на генерираните от тях отпадъци.

 

Постъпленията от таксите за битови отпадъци, не могат да покрият разходите за дейностите по отпадъците.

Държавен бюджет:

Целевото финансиране на общински проекти от страна на държавния бюджет не е пряко обвързано с целите и приоритетите в областта на управление на отпадъците. Необходимо е подобряване на координацията между институциите при определянето на проектите, в т.ч. разработване на ясни критерии за финансиране и процедури за контрол върху изпълнението им.

Често пъти със средства от държавният бюджет не се финансират дейности за управление на отпадъците.

Външно финансиране:

Недостъпност до фондовете за финансиране, неяснота към изискванията за разработване на проектните фишове. Бавене във фондовете при разглеждане на проектите, създадена необходимост от силно лоби.

Тенденции:

Реализацията на регионални инициативи при планирането, изграждането и експлоатацията на инфраструктурата за обезвреждане на битови отпадъци ще има все по-голямо значение.

Високите разходи за прилагане на съвременните изисквания за събиране, преработване и обезвреждане на отпадъците ще наложат детайлно планиране на дейностите по сметосъбиране и обезвреждане на отпадъците.

Прилагане на схеми на сътрудничество за публично – частно партньорство.

 

4.2. Причинители и притежатели на отпадъци

  Образуването на отпадъци съпътства всички дейности в бита, индустрията, търговската дейност, предлагането на услуги и т.н. Задълженията на причинителите на отпадъци са регламентирани със Закона за управление на отпадъците, общинските наредби както и с прилагането на принципа “замърсителят плаща”.

4.2.1. Промишленост:

   Промишлеността е основен причинител на отпадъци в страната и дейността в различните индустриални сектори ще бъде повлияна в значителна степен от промените в законодателството и високите изисквания за опазване на околната среда.

В редица случаи причинителите на отпадъци в промишлеността извършват и специализирани дейности, свързани със събиране, съхранение, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъците, получени в резултат на основната им дейност. В този смисъл към тях следва да бъдат прилагани и изисквания съгласно националната нормативната уредба.

Задължения и отговорности:

Общи задължения и отговорности:

Лицата, при чиято дейност се образуват или третират отпадъци, са длъжни да предприемат необходимите мерки, осигуряващи:

·         на първо място, предотвратяването или намаляването на количествата на образуваните отпадъци и съдържащите се в тях опасни вещества;

·         максимално оползотворяване на отпадъците, чието образуване не може да бъде предотвратено, чрез повторна употреба, рециклиране или използването им като енергиен източник;

·         подходящо обезвреждане на отпадъците, когато не могат да бъдат оползотворени ;

Отпадъците могат да бъдат третирани:

1. от причинителя - в собствени съоръжения, съгласно утвърдения проект на производствената дейност;

2. от лицата, на които е дадено разрешение, съгласно Закона за управление на отпадъците или комплексно разрешително по Закона за опазване на околната среда.

Притежателите на отпадъци са длъжни:

ü  да изпълняват разпоредбите за третиране на различните по вид, произход и свойства отпадъци;

ü  да поддържат в постоянна изправност и нормално действие съоръженията си за третиране на отпадъци;

ü  да предприемат всички мерки за несмесване на опасни отпадъци с други отпадъци или на оползотворими с неоползотворими;

ü  да организират безопасно съхраняване на отпадъците, за които няма подходящи средства за третирането им;

ü  при наличие на опасни отпадъци да определят отговорно лице и да създадат организация за безопасното им управление;

ü  да водят отчетност за отпадъците;

ü  в момента на поискване да осигурят достъп на контролните органи до технологичните линии, от които се получават отпадъци, съоръженията за третиране на отпадъците и документацията за отпадъците;

ü  да осигурят инструктаж и периодично обучение на персонала, който работи с опасни отпадъци;

ü  да предвидят и осъществят необходимите мерки за неразпространяване на замърсяване след закриване на обектите и дейностите, както и на инсталацията или съоръжението за обезвреждане на отпадъци;

ü  да предвидят необходимите финансови средства за планираните дейности, предвидени във фирмените програми за управление на отпадъците, намаляване количеството на образуваните отпадъци, изпълнение на плановете за мониторинг и закриване на инсталациите или съоръженията за обезвреждане на отпадъците ;

ü  да изготвят план за действие при възникване на аварии при осъществяване на дейности с отпадъци;

ü  да уведомяват компетентните органи за предстоящи промени в суровините и технологичните процеси, които биха довели до изменение в количествата или вида на образуваните отпадъци и техните опасни свойства;

Притежателите на отпадъци са отговорни за увреждането на качествата на околната среда по смисъла на Закона за опазване на околната средаи здравето и безопасността на хората, изложени на въздействието на отпадъците.

Информация и отчетност:

Лицата, чиято дейност е свързана с образуване и/или третиране на производствени и/или на опасни отпадъци, както и лицата, извършващи дейности по третиране на битови и/или строителни отпадъци, са длъжни да водят заверени от РИОСВ отчетни книги за отпадъците и изготвят отчети по Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Разрешения, регистрации, лицензии:

Дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на битови неопасни отпадъци се извършват от лица, притежаващи съответно разрешително, комплексно разрешително или регистрационен документ издаден по реда на глава пета, раздели І и ІІ или глава седма, раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда.

За дейности по събиране, транспортиране и временно съхраняване когато отпадъците нямат опасни свойства, директорът на РИОСВ издава Регистрационен документ по образец, одобрен от министъра на околната среда.

Програми:

Програми за управление на дейностите по отпадъците се разработват и изпълняват от:

Лицата, извършващи дейности с отпадъци, за които се изисква издаване на Разрешение по чл.35 от ЗУО

Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци разработват и изпълняват програми за управление на дейностите по отпадъците.

Програмите се съставят за продължителен период, който се определя в зависимост от очакваното развитие на производствените и други дейности, но не по-кратък от 3 години. Годишната дейност по управлението на отпадъците и изпълнението на програмите за тяхното управление се отчита през първото тримесечие на следващата година, а екземпляр от отчета се изпраща на РИОСВ.

Възстановяване на разходите:

Разходите за третирането и транспортирането на отпадъците са за сметка на причинителите, ако друго не е договорено. Когато причинителите на отпадъци са неизвестни, разходите по възстановяване качествата на околната среда се поемат от лицата, в чието фактическо притежание се намират отпадъците, до установяване на причинителя. Всички разходи за възстановяване качествата на околната среда след причинени вреди се възстановяват от действителните причинители.

Предаване и приемане на отпадъците:

Предаването и приемането на производствени, строителни и опасни отпадъци се извършват въз основа на писмен договор.

В редица случаи причинителите на отпадъци в промишлеността извършват и специализирани дейности свързани със съхранение, транспортиране, преработка и обезвреждане на отпадъците, получени в резултат на основната им дейност. В този смисъл към тях следва да бъдат прилагани и изискванията, които се отнасят за специализираните фирми за третиране на отпадъци.

 

4.2.2. Домакинства

   Домакинствата са другия съществен източник генериращ твърди битови отпадъци. Те заплащат такса “битови отпадъци”, която се налага като промил върху данъчната оценка на притежаваният недвижим имот. Размерът на такса “битови отпадъци” се изчислява от общинската администрация с одобрение от общинския съвет.

Гражданите са задължени да изхвърлят отпадъците си на определените за целта места и да спазват изискванията за поддържане чистотата на населените места. Общинските наредби предвиждат налагане на глоби и имуществени санкции на физически и юридически лица, които изхвърлят отпадъци на неразрешени за това места.

Съществуващи проблеми и ограничения:

Налице е обществена съпротива срещу повишаване на таксите за битови отпадъци, като това в значителна степен се дължи на липса на информация за рисковете за околната среда, в резултат на неправилно третиране на отпадъците, липсата на прозрачност и обществено обсъждане при определяне на таксите и обществен контрол върху разходите за опазване на околната среда;

В редица случаи такси за битови отпадъци се събират в райони, където общината не предоставя услуга по събиране и транспортиране на отпадъците;

Не съществуват финансови стимули към физическите лица, които предават вторични суровини за рециклиране на изкупвателните пунктове.

Тенденции:

Прилагането на европейските стандарти за обезвреждане на отпадъците ще доведе до нарастване на таксите за битови отпадъци, респ. на разходите на домакинствата, в резултат на:

- по-високите технически изисквания към съоръженията и инсталациите за обезвреждане на отпадъци и свързаните с това разходи;

- по-високи транспортни разходи, във връзка с преминаването към регионални съоръжения;

- прилагането на различни схеми за разделно събиране ще бъде в пряка зависимост от повишаването на общественото съзнание и активното участие на гражданите в различните схеми за разделно събиране. Това изисква по-големи усилия от страна на местните власти за информиране на обществеността, с цел предоставяне на възможно най-подробна информация за участието в различни схеми за разделно събиране. В тази връзка, обществото следва да бъде по-добре информирано за рисковете и ползите за околната среда, в резултат на дейностите с отпадъците.

5: ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА И ПОЛИТИКА

5.1.Съществуваща законодателна рамка и политика на Република България и Европейския съюз 

   Общата структура на ефективен режим за управление на отпадъците е установена с Рамковата Директива 75/442/EEC за отпадъците и допълващата я Директива 91/689/EEС за опасните отпадъци. Основните принципи и изисквания, поставени с тези два документа са доразвити в два типа дъщерни директиви. Едната група установява изискванията за разрешаване и експлоатация на съоръженията за обезвреждане на отпадъците (депа и инсинератори). Другата група покрива няколко специфични групи отпадъци, като отработени масла, батерии и акумулатори, отпадъци от опаковки, излезли от употреба моторни превозни средства и т.н.

Основната цел на политиката на Общността по управление на отпадъците е осигуряване на висока степен на защита на околната среда, без да се нарушава функционирането на общия европейски пазар и при насърчаване на устойчивото развитие.

Като отчита, че управлението на отпадъците е комплексна задача, съставена от множество компоненти, Стратегията се основава на следните устойчиви принципи:

“предотвратяванеобразуването на отпадъци трябва да бъде намалено и избегнато, където това е възможно;

отговорност на производителяи замърсителят плаща– тези, които образуват или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват околната среда трябва да покрият пълните разходи за своите действия;

превантивност– потенциалните проблеми трябва да бъдат предвиждани и избягвани на възможно най-ранен етап;

близост– отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно най-близко до мястото на тяхното образуване.

Стратегията осъзнава необходимостта от активна роля и включването на всички стопански субекти за постигане на целите в областта на управление на отпадъците, като изисква участието на държавните власти, търговските дружества, екологичните организации и обществеността.

5.2. Национална законодателна рамка и политика

В изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците и Националната програма за управление на дейностите по отпадъците в периода 2008-2014 г. бяха приети и променени редица подзаконови нормативни актове в областта на класификацията на отпадъците, изискванията към площадките и съоръженията за третиране и обезвреждане на отпадъци, изисквания към специфични отпадъчни потоци.

  Отчитайки проблемите по прилагане на законодателството констатирани през последните години и поставените цели за приемане на Европейските стандарти за опазване на околната среда, през месец юли 2012 г. Народното Събрание прие нов Закон за управление на отпадъците. Като запазва основните принципи. Новия Закон регламентира мерките и контрола за защита на околната среда и човешкото здраве чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването и управлението на отпадъците, както и чрез намаляване на цялостното въздействие от използването на ресурси и чрез повишаване ефективността на това използване.

Законът урежда изискванията към продуктите, които в процеса на тяхното производство или след крайната им употреба образуват опасни и/или масово разпространени отпадъци, както и изискванията за разширена отговорност на производителите на тези продукти с цел насърчаване на повторната употреба, предотвратяването, рециклирането и друг вид оползотворяване на образуваните отпадъци.

Законът разграничава изискванията към различните по свойства и произход отпадъци, като за целта са дефинирани следните класове отпадъци - битови, производствени, строителни и опасни отпадъци и същевременно се регламентират общите условия за извършване на дейностите по тяхното събиране, съхранение, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане.

Рамковата Директива за отпадъците 2008/98/ЕО, в сила за страните членки от края на 2010 год., въвежда йерархия за управлението на отпадъците, която поставя като:

първи приоритет - предотвратяването на образуването на отпадъците,

втори приоритет - подготовка за повторна употреба;

трети приоритет - рециклиране;

четвърти приоритет - друго оползотворяване, оползотворяване за получаване на енергия или извличане на вторични суровини;

пети приоритет - окончателно обезвреждане чрез депониране или изгаряне на тези отпадъци, за които е невъзможно да бъдат предотвратени и/или оползотворени.

С въвеждането на йерархията за управление на отпадъците се регламентират задължения за използването на отпадъците като алтернативен суровинен и енергиен източник, като по-такъв начин се допринася за съхраняването на първичните природни ресурси.

 

6: ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

 Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците има за цел да предостави дългосрочна стратегия за устойчиво управление на отпадъците.

Тази глава описва целите, които поставя общинската програма за периода 2014 - 2020 година, основани на приетите принципи на управлението на отпадъците и съобразени с националните условия.

Основната цел на Общинската програма за управление на отпадъците е да допринесе за устойчивото развитие чрез установяване на интегрирана рамка за управление на отпадъците, която да доведе до:

• ограничаване и намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от образуваните отпадъци;

• максимална отговорност на замърсителите;

• насърчаване на инвестициите и дейностите, свързани с управление на отпадъците.

 

6.1. Принципи

 

Програмата се основава на следните принципи за управление на отпадъците:

1. Устойчиво развитие:

Устойчиво развитие в областта на управление на отпадъците означава използване на природните ресурси по начин, който не ги унищожава или уврежда и не ограничава възможността да бъдат използвани от бъдещите поколения. Това налага максимално използване на възможностите за предотвратяване на образуването на отпадъци и за оползотворяване и рециклиране на вторични суровини.

2. Принцип на предотвратяването:

Принципът на предотвратяването се състои в ограничаване до минимум на използването на природни ресурси и намаляване на количествата и/или опасността, произтичащи от образуваните отпадъци. Предотвратяването на образуването на отпадъци е принцип, който трябва да бъде използван както в домакинствата, така и от промишлеността, чрез внедряване на чисти технологии, намаляващи отрицателното въздействие на отпадъците при мястото на генериране.

3. Принцип на превантивността:

Принципът на превантивността е един от принципите, които са разработени, за да подпомогнат усилията за постигане на устойчиво развитие. Той насочва вниманието към предвиждане и избягване на потенциалните проблеми при дейностите с отпадъци, като по този начин подпомага предотвратяването на риска за околната среда и човешкото здраве.

4. Принцип на самостоятелността при управление на отпадъците:

Принципът на близостта изисква отпадъците да бъде обезвреждани, колкото се може по-близо до мястото на тяхното образуване. Този принцип трябва да бъде отчитан при изграждането на системи за управление на отпадъци на регионално ниво. Той цели ограничаване на неблагоприятните въздействия върху околната среда, свързани с транспортирането на отпадъци.

5. Йерархия на управлението на отпадъците:

Йерархията описва предпочитаната последователност на операциите и дейностите с отпадъци, както следва:

 Предотвратяване на образуването на отпадъците чрез намаляване на количествата и/или съдържанието на опасните вещества в образуваните отпадъци.

 Повторна употреба / Рециклиране / Оползотворяване посредством:

ü повторна употреба - многократно използване на продукти или предмети за същата или други цели;

ü рециклиране — преработка на отпадъците и използването им като суровини за производството на същите или други продукти;

ü оползотворяване - чрез прилагане на методите на компостиране, оползотворяване на енергията или други технологии.

 Обезвреждане чрез депониране или изгаряне на отпадъци, без оползотворяване на енергия, в случай, че няма друго подходящо решение.

 

Йерархията на управление на отпадъците следва да бъде разглеждана във връзка с другите принципи и в частност с прилагането на "най-добри екологични практики".

6. Най-добри налични техники, неизискващи прекомерни разходи

Принципът за използване на най-добрите налични техники, неизискващи прекомерни разходи (НДНТНПР) е консултативен процес за вземане на решения, в който се отчитат относителните преимущества на различните възможности за управление на отпадъците, имащи отношение към опазването на околната среда, на приемлива цена.

7. Пълна отговорност на замърсителите "Отговорност на производителите"

В съответствие с този принцип, производителите на продукти трябва да поемат отговорност за:

- предотвратяване и намаляване на отпадъци, образувани при производството на техните продукти;

- проектиране и разработване на продукти, които подлежат на рециклиране и не съдържат материали, представляващи риск за околната среда;

- развиване на пазари за повторната употреба и рециклирането на отпадъците, образувани след крайната употреба на пусканите на пазара стоки. "Замърсителят плаща".

Принципът "замърсителят плаща" изисква причинителите на отпадъци да поемат отговорност за техните отпадъци. Потенциалните разходи за опазване на околната среда и човешко здраве, свързани с образуването и третирането на отпадъците, трябва да бъдат отчитани при определяне цената на продуктите и таксите за управление на отпадъците.

8. Интегрирано управление на отпадъците

Интегрираното управление съчетава всички останали принципи на политиката по управление на отпадъци. То гарантира взаимодействие и оптимално съчетаване на различните методи и подходи, целящи достигане на икономически и екологически ефективно управление на отпадъците.

9. Участие на обществеността

Участието на обществеността в цялостния процес на промени в сектора за управление на отпадъците има много голямо значение. Населението е основен участник в процеса на управление на отпадъците, защото то е постоянен техен генератор и поради това трябва да бъде информирано за въздействието върху околната среда, причинено от обезвреждането на отпадъци, както и за възможностите и отговорностите относно предотвратяването и оползотворяването на отпадъците.

 

6.2. Ограничения

За определянето на целите на Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците и свързания с тях План за действие е важно да се вземат предвид специфичните условия и ограничения.:

Налагане на законодателството:

Основното ограничение се състои във въвеждането на ефективна система за практическо прилагане, контрол и мониторинг на приетото законодателство, съответстващо на изискванията на ЕС. Времеви график за извършване на процесите на промяна.

Планирането на развитието на системата за управление на отпадъците, която да е в пълно съответствие с изискванията на европейското законодателство, е свързано с времевата рамка за присъединяване на Р България към ЕС.

Финансови ограничения:

Прилагането на екологосъобразна система за управление на отпадъците ще изисква значителни инвестиции и ще доведе до повишаване на разходите за оползотворяването и обезвреждането им в близко бъдеще. Наличие на данни

Ефективното планиране на система за управление на отпадъците изисква наличие на достатъчни и достоверни данни за количествата и вида на генерираните отпадъци, което ще позволи вземането на оптимални управленски решения.

Участие на обществеността:

Процесът на промяна и преход към една система, напълно съответстваща на изискванията на ЕС, налага приемането на съответните принципи от населението и от всички участници в процеса на управление на отпадъците.

 

6.3. Основни цели

Настоящата Общинска програма за управление на отпадъците е насочена към предоставяне на рамка за политиката и вземането на решения относно бъдещото управлението на отпадъци, в съответствие с изискванията на ЕС.

Общинската програма поставя следните стратегически цели за управлението на отпадъците в периода 2014-2020 г. :

ü Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците;

ü Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци;

ü Създаване на организация по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците;

ü Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците;

ü Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци;

ü Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците;

ü Укрепване на административния капацитет на общината, във връзка с отговорностите за управлението на отпадъците;

ü Участие на обществеността.

 

6.3.1. Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци

    Предотвратяването на образуването на отпадъци е една от основните цели на Общинската програма, която изисква използване в максимална степен на потенциала за намаляване на количествата образувани отпадъци.

Настоящето българско законодателство създава подходяща основа за предотвратяване генерирането на отпадъци, поради което неговото прилагане е от първостепенна важност.

Увеличаването на разходите за управление на отпадъците, представлява стимул за намаляване на количествата образувани отпадъци, поради което усилията на кметския екип ще бъдат съсредоточени в отчитане на количествата на образуваните отпадъци при определяне на размера на таксите, заплащани от домакинствата и промишлеността;

Внедряването на системи за събиране на опасни битови отпадъци (като батерии, акумулатори, луминесцентни лампи, малограмажни химически отпадъци, лекарства с изтекъл срок на годност и др.) ще намали общото количество на опасни вещества, съдържащи се в потока на битовите отпадъци.

По този начин ще бъдат намалени рисковете за околната среда в резултат от работата на съоръженията за обезвреждане на битови отпадъци.

 

6.3.2. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци

  Увеличаването на количествата на рециклирани и оползотворени отпадъците е една от главните цели.

Формулирането на количествени цели за рециклиране и оползотворяване, засягащи определени приоритетни потоци отпадъци, като отпадъци от опаковки, отработени масла, оловно-кисели акумулатори и отпадъци от строителството и разрушаването на сгради, ще бъде практическа мярка за налагане на рециклирането/оползотворяването.

Въвеждането на разделно събиране, при източника на генериране на отпадъци, ще доведе до увеличаване количествата на събираните фракции.

Общината е отговорна за организиране на системите за разделното събиране на битови отпадъци, включително отпадъци от опаковки, като определя места за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки.

Кмета на общината контролира изхвърлянето на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно събиране в определени за целта съдове и следи за смесването на събраните отпадъци от опаковки с други материали, затрудняващи последващото им рециклиране или оползотворяване.

Приоритет ще има въвеждането на схеми за разделно събиране и рециклиране за следните групи отпадъци:

отпадъци от опаковки и други подобни битови отпадъци, подходящи за рециклиране (отпадъци от хартии и картони, пластмаси, метали и др.);

отпадъци от офиси, административни сгради и учреждения ;

биоразградими отпадъци от домакинствата и заведенията за обществено хранене;

едрогабаритни отпадъци;

отпадъци от строителство и разрушаване на сгради;

негодни за употреба автомобилни гуми;

излезли от употреба моторни превозни средства;

масово разпространени опасни отпадъци, като отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, негодни за употреба батерии и акумулатори, луминесцентни лампи и др.

Кампаниите за повишаване на общественото съзнание и консултации с участниците в процеса на управление на отпадъците ще допринесат за разбиране на потенциалните възможности и ползи за околната среда, произтичащи от оползотворяването и рециклирането на отпадъците.

Ръководството на Община Цар Калоян ще търси диалог със съответните икономически оператори, научната общност, НПО и обществеността, за въвеждане и разширяване на системите за разделно събиране на отпадъци.

 

6.3.3. Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците

     Цялостното състояние на системата за събиране, разделяне, съхранение и транспортиране на отпадъците не е на необходимото ниво.

Съгласно действащото национално законодателство за депониране на отпадъците, не трябва да бъде допускано смесване на опасни и неопасни отпадъци във всички фази на управление на отпадъците. Това налага осигуряване на условия за разделно събиране и съхранение на отпадъците, при мястото на образуването им и установяване на адекватни системи за събиране на опасни отпадъци.

Отчита се необходимостта от съществено подобряване на съществуващите практики за управление на масово разпространени опасни отпадъци като оловно-кисели акумулатори, отработени масла, луминесцентни лампи и излезли от употреба МПС. Условията за тяхното събиране, съхранение и третиране трябва да бъдат подобрени значително, за да се достигнат настоящите технически стандарти.

В средносрочен аспект е необходимо да се насочат усилия към предоставяне на подходяща логистика за централизираното съоръжение за обезвреждане чрез ефективна система за събиране, състояща се от претоварни станции.

Системата за събиране на битови отпадъци ще се развива в зависимост от плътността на населението, количествата генерирани отпадъци и плановете за развитие на инфраструктурата. Усилията на общинската администрация следва да бъдат насочени към:

ü обхващане на всички населени места в системите за сметосъбиране и сметоизвозване;

ü осигуряване на съвременни контейнери за събиране (вкл. разделно) на отпадъците и съответното транспортно оборудване;

ü оптимизиране на честотата и маршрутите за събиране и транспортиране на битови отпадъци;

ü въвеждане на практики и системи за разделяне на рециклируеми материали, биоразградими отпадъци, едрогабаритни отпадъци и опасни отпадъци;

ü изграждане на обществени центрове за управление на отпадъци, центрове за приемане на отпадъци и места за временно съхранение;

ü информиране на обществеността. Съответствието на общинската система за събиране на отпадъци с изискванията на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците ще бъде предпоставка за отпускане на бюджетни средства за проекти в областта на управление на отпадъците.

 

6.3.4. Екологосъобразно обезвреждане на отпадъци

 Обезвреждането на отпадъците следва да бъде извършвано без риск за човешкото здраве и околната среда. Към момента на изготвяне на програмата, депонирането е основен метод за обезвреждане на отпадъци в общината.

Съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци:

Съгласно мерките, предвидени в Националната Програма за прилагане на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъците, към 16 юли 2009 г. в страната трябва да функционира системата от 54 регионални депа за обезвреждане на битови отпадъци.

Община Цар Калоян, съвместно с общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат и Самуил участва в Регионално сдружение за управление на отпадъците по реда на Закона за управление на отпадъците. За обекта има издадено Комплексно разрешително № 248-Н0-И0-А0/2008 г. от Министъра на околната среда и водите. 

Подписан е договор № 41/02.08.2010 год. между седемте общини- участници в сдружението за приемане и депониране на отпадъци в Регионалното депо, съгласно издаденото комплексно разрешително. В Регионално депо – гр. Разград се депонират отпадъци от седемте общини. 

Усилията на общинската администрация в следващия етап трябва да са насочени към финансовото обезпечаване на обекта и изграждането на съоръжения за предварително третиране на отпадъците, включително за биоразградими отпадъци, едновременно с експлоатация регионалното депо за битови отпадъци.

Съоръжения за обезвреждане на опасни отпадъци:

Министерството на околната среда и водите ще реализира проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност” по българо-швейцарска програма за сътрудничество”.Определяне на Общините, които ще бъдат включени в проекта ще стане след извършване на оценка на риска и приоритетност.

Съоръжения за обезвреждане на производствени  и неопасни отпадъци:

Допуска се възможността по-малките причинители на производствени неопасни отпадъци да използват системата от регионални депа за обезвреждане на отпадъци.

Съоръжения за обезвреждане на отпадъци от строителство и разрушаване на сгради:

Изграждането на подходящи съоръжения за обезвреждане на отпадъци от строителни дейности и от разрушаване следва да намери своето приоритетно място в общинската програма за управление на дейностите по отпадъците.

 

6.3.5. Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци:

   Програмата за прилагане на Директива 1999/31/ЕС за депонирането на отпадъците предвижда почистването на всички съществуващи незаконни сметища за битови отпадъци да приключи до края на 2009 г. Общинската администрация е отговорна за изготвянето на подробни планове за рекултивация на нерегламентираните сметища.

Предвид големите разходи, необходими за изпълнение на санирането, съществуващите съоръжения следва да бъдат приоритизирани съобразно риска, който представляват за околната среда. В краткосрочен план мерките за рехабилитация трябва да бъдат изпълнени за депата и замърсяванията, характеризиращи се с най-голям риск. Средствата за закриване и рекултивация на нерегламентираните сметища и стари замърсявания с битови отпадъци ще бъдат осигурявани от общинския бюджет и ДБ.

Намаляване на риска за околната среда и човешкото здраве, произтичащ от съхранението на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност

Наличието на пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, които се съхраняват в изоставени или не-обезопасени места, представлява риск за околната среда. Това налага предприемане на незабавни мерки за подобряване на условията за съхранение на тези отпадъци, които да бъдат последвани от подходящо крайно обезвреждане.

 

6.3.6. Правно регулиране на управлението на отпадъците

  Планирането на дейности по управление на отпадъците на регионално ниво ще бъде от съществено значение за успеха на прилагане на националната програма. За целта е необходимо засилване на процесите на коопериране на общините при прилагането на регионални системи за събиране на отпадъците и изграждане на адекватна инфраструктура за оползотворяване и обезвреждането им.

Общината има задължение да актуализира програмата си за управление на отпадъци, в съответствие със Закона за управление на отпадъците, изискванията на произтичащите от него подзаконови нормативни актове и целите на националната програма.

 

6.3.7. Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците

  Осигуряването на достатъчна и достоверна информация за образуването, съхранението, оползотворяването и обезвреждането на отпадъци е необходимо условие за осигуряване на планиране и контрол на дейностите по управление на отпадъците.

 

6.3.8. Укрепване на административния капацитет на институциите, отговорни за управлението на отпадъците в страната

 

Планирането и установяването на финансово обезпечени и поносими за населението системи за събиране (включително разделно) и транспортиране на отпадъците, изграждането и експлоатацията на съоръжения и инсталации, е предизвикателство за община Цар Калоян. Това налага приемането на мерки за насърчаване на кооперирането между общините, с цел изпълнение на техните отговорности и ще подпомогне усъвършенстването на системите за управление на отпадъците в общините и чрез регионалните инициативи.

 

6.3.9. Увеличаване на инвестициите в сектора

    При отчитане на средствата, които се заделят за финансирането на общинските системи за управление на отпадъците понастоящем се налага мнението, че е необходимо осигуряване на адекватни по размер средства за оборудване, съдове за събиране, транспортни средства и съоръжения за обезвреждане, както и за текущите разходи за извършване на дейностите и експлоатация на съоръженията за обезвреждане.

По силата на националното законодателство, общинската администрация е отговорна за организиране на дейностите по управление на битови отпадъци и поддържане чистотата на населените места. Финансирането на услугите и дейностите се осигурява със средства, предвидени в общинския бюджет, осигурени чрез таксите за битови отпадъци, заплащани от домакинствата и промишлеността.

Организирането на системи за управление на отпадъците (събиране, временно съхранение, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане), които са в съответствие с по-високите изисквания, установени от законодателството, ще доведе до повишаване на разходите за управление на отпадъците. За да бъде постигнато съответствие с тези изисквания е необходимо да се създаде механизъм за прогресивно нарастване на "таксите за битови отпадъци", с цел достигане на нива, покриващи дългосрочните разходи. Едновременно с това, при повишаването на таксите следва да бъде отчитано състоянието на местната икономика и поносимостта им, съобразно доходите на населението. От особена важност е средствата, постъпващи от такси да бъдат изразходвани само за дейности по управление на отпадъците, по най-ефективния начин.

Целта е такса смет да се определя на база на" обеми и/или количества генерирани отпадъци, вместо въз основа на данъчната оценка на имотите.

 

6.3.10. Участие на обществеността

  Кампаниите за повишаване на общественото съзнание и консултациите с участниците в дейностите по управление на отпадъците ще способстват намирането на правилни решения при прилагане на общинската програма за управление на отпадъците.

От значение е редовното предоставяне на информация на населението и индустрията и привличането им в процесите на вземане на решения по въпросите на управление на отпадъците.

Ежегодно община Цар Калоян се включва в националната кампания „Да изчистим България за един ден” и "За чиста околна среда" и организираните през този период конкурси между училища и НПО за почистване на замърсени площи, както и редовното разпространение на публикации, способстват за повишаване на общественото съзнание по въпросите на управление на отпадъците.

На общинско ниво, населението следва да бъде информирано и привлечено в процесите на вземане на решенията, заложени в общинските програми за управление на отпадъците, като особено значение следва да бъде отделяно на начина за определяне на "такса битови отпадъци" и отчитането на изразходваните средства.

Повишаването на общественото съзнание има за дългосрочна цел да постигне промяна в поведението на населението чрез осъзнаване на екологичните рискове, свързани с изчерпване на ресурсите, генерирането и обезвреждането на отпадъците.

Обучението и комуникацията е процес, чрез който от една страна се предоставя информация на участниците, а от друга се обменят и оценяват идеи и дейности по управлението на отпадъците.

 

 6.3.11. Управление на специфични потоци отпадъци в съответствие в изискванията на ЕС и националното законодателство

 

    В допълнение към общите цели, настоящата програма поставя конкретни изисквания за подобряване на съществуващите практики за управление на определени групи масово разпространени отпадъци. Основание за това е наличието на специфични разпоредби в Европейското законодателство, както и потенциалните рискове за околната среда, свързани с тези отпадъци.

 Батерии и акумулатори

 

Екологосъобразното управление на негодните за употреба батерии и акумулатори има важно място в политиката по управление на опасни отпадъци.

Националната програма предвижда в средносрочен план, създаването на схеми за събиране на малки батерии и финансиране на пилотни проекти за въвеждане на такива схеми на общинско ниво.

Прилагането на задължително обратно приемане в местата за продажба и реализацията на периодични кампании за събиране, ще бъдат използвани за постигане на по-високи нива на събиране на негодни за употреба батерии.

Необходимо е обществеността да бъде редовно информирана за рисковете, свързани с неконтролираното обезвреждане на батерии и акумулатори, значението на символите използвани за маркиране, изискванията при отделяне на батериите от уредите, където те са вградени и възможностите за участие в системите за събиране.

 Излезли от употреба моторни превозни средства

 

Прилагането на екологосъобразна система за управлението на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) заема основно място в националната политика по управление на отпадъците.

Наложително е провеждане на информационна кампания за обучение на населението и стопанските субекти за правилно прилагане дейностите с ИУМПС.

 

Отработени масла

Съдържащите се в маслата опасни вещества, представляват опасност за замърсяване на околната среда през всички фази на техния жизнен цикъл. Предотвратяването на тези вредни последици следва да се постигне чрез системен и адекватен контрол на материалните потоци и отделяните емисии. В тази част от програмата са формулирани основните цели за управление на отработени масла.

Подобряването на съществуващите практики за съхранение, събиране, транспортиране и обработка на отработени масла е основен приоритет в политиката за управление на тези отпадъци. Това засяга в голяма степен местата за смяна на моторни и трансмисионни масла.

Предоставянето на информация за възможните вредни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, породени от изхвърлянето на отработените масла или изпускането им в канализацията, ще бъде от голямо значение за успешното изпълнение на посочените мерки.

Контролът по прилагането на изискванията за управление на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, следва да бъде осъществяван въз основа на установени процедури на общинско ниво.

 

 

Отпадъци от опаковки

Опаковането играе важна роля в съвременното производство и предлагане на различни стоки, материали и продукти, което води след себе си до образуване на големи количества отпадъци в домакинствата, търговската сфера, администрацията и промишлеността. Целите и мерките в областта на опаковките и отпадъците от опаковки, заложени в настоящата програма са изготвени в съответствие с приетата през 2003 г., Програма за прилагане на Директива 94/62/ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки ДВ бр. 19/2004 г. изм. бр. 104 /2004 г

Изпълнението се основава на следните принципи:

отговорност на производителите и вносителите на опаковки и опаковани стоки за постигане на целите по рециклиране и оползотворяване заложени в § 9 от ПЗР на ЗУО;

споделена отговорност на общините при организирането на разделното събиране на отпадъците от опаковки на тяхна територия;

прилагане на йерархия на методите за управление на отпадъците, която включва:

- насърчаване предотвратяване на образуването на отпадъци от опаковки, в т.ч. намаляване на съдържанието на опасни вещества в опаковките;

- увеличаване дела на опаковките за многократна употреба;

- постигане на високи нива на оползотворяване на отпадъците от опаковки с приоритет на рециклирането пред другите форми на оползотворяване.

възможности за доброволно колективно изпълнение на задълженията, произтичащи от законодателството, от страна на засегнатите икономически оператори;

насърчаване участието на обществеността;

диалог с индустрията и обществения сектор;

ефективност на предлаганите решения за събиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки;

достъп до информация за всички заинтересовани страни;

адекватни, възпиращи санкции за стопанските субекти нарушаващи изискванията на законодателството, в т.ч. за недостигане на поставените количествени цели.

 

Целите по оползотворяване и рециклиране на отпадъци от опаковки – хартия, картон, метали, пластмаси и стъкло, трябва да бъдат достигнати, както следва:

до 1 януари 2016г. не по-малко от 25% от общото тегло на образуваните отпадъци от опаковки;

до 1 януари 2018г. не по-малко от 40 % от общото тегло на образуваните отпадъци от опаковки;

до 1 януари 2020г. не по-малко от 50 % от общото тегло на образуваните отпадъци от опаковки;

 

Общинската администрация е отговорна за организиране на разделното събиране на отпадъците от опаковки от домакинствата на тяхна територия, а Националната програмата предвижда финансирането на общински проекти за изграждане на системи за разделно събиране на отпадъците от опаковки.

Отпадъци от хуманната медицина

Основната функция на лечебните заведения е да предоставят качествени здравни услуги на населението в България и управлението на отпадъците от хуманната медицина трябва да бъде разглеждано в този контекст.

Намаляването на рисковете за пациентите, медицинския персонал, работниците, заети с дейностите по събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъците и обществото като цяло, свързани с управлението на инфекциозни отпадъци и другите опасни отпадъци от лечебните заведения е приоритетна задача на общинската програма.

 

6.3.11.1. Изграждане на ефективна система от съоръжения и инсталации за третиране на отпадъците

  Депонирането на инфекциозни отпадъци е забранено от националното законодателство в съответствие с разпоредбите на Директива 1999/31/ЕС (член 5, пар. Зс). Независимо от това значителна част от образуваните отпадъци от хуманната медицина, все още се обезвреждат в съществуващите общински депа, съвместно с битови отпадъци.

 

6.3.11.2. Намаляване на здравния риск за пациентите и медицинския персонал, свързан с образуването, съхранението и третирането на отпадъците

    В съответствие с препоръките на Световната Здравна Организация: "изключително важно е всеки, ангажиран в сферата на здравеопазването да разбере, че управлението на отпадъците от хуманната медицина е неразделна част от здравеопазването и че опасностите в резултат на неправилно управление на тази отпадъци намаляват общата полза от предоставяните здравни услуги."

Болниците и другите здравни заведения са отговорни за безопасното управление на образуваните отпадъци в резултат на тяхната дейност. Това изисква разработване и прилагане на подходящи правила за разделно събиране, осигуряване на съдове за събиране и помещения за безопасно съхранение на отпадъците. Персоналът, ангажиран със събирането и дейностите по транспортиране и обезвреждане на отпадъците следва да бъде запознат с рисковете при боравене с инфекциозни отпадъци и другите опасни отпадъци, генерирани от лечебните заведения и изискванията за тяхното безопасно управление.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

С реализиране на целите и мерките от настоящата програма ще бъде направена значителна крачка за решаване на проблемите, свързани с управлението на отпадъците в общината.

През периода 2014-2020 ще се работи по въвеждане на система за създаване на инсталации, които да осигуряват оползотворяване/ обезвреждане на отпадъците чрез най-добрите налични техники, осигуряващи висока степен на защита на човешкото здраве и околната среда. Обезпечаването на разходите за обезвреждане на отпадъците при рутинните процеси ще се осигури чрез прилагане на принципа “замърсителят плаща”. През разглежданият период, един от приоритетите ще бъде ограничаване на количеството на отпадъците, предназначени за окончателно депониране, чрез оползотворяването им, извличането на суровини и енергия от тях и използването им като допълнителен ресурс за общинската икономика.

Общинската програма за управление на отпадъците подлежи на усъвършенстване, допълване и актуализиране. Тази процедура ще се използва само ако е доказано, че такива изменения са необходими. Оперативното изпълнението на програмата ще се следи от Общински съвет Цар Калоян, РИОСВ – Русе, други заинтересовани институции, неправителствени организации и граждани. Обществеността периодично ще бъде информирана от сайт страницата на община Цар Калоян и НПО сектора за резултатите по изпълнение на програмата, като същевременно се търси и обратна връзка от обществения отзвук относно по-нататъшното изпълнение на програмата.

Приета с Решение на Общински съвет- Цар Калоян №59, по протокол №9/17.12.2014 г.

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река