Проект № DIR-51222031-1-173 “Изпълнение на дейностите по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци на територията на Р.България, които не отговарят на нормативните изисквания с бенефициент ПУДОС

 

 

            Във връзка с изпълнението на „Рекултивация на общинско депо, Цар Калоян”“ с бенефициент ПУДООС, на 03.11.2014г. се сключи договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 826043.93 лв.

 

Стойност на проекта:97 627 253,99лв.

Европейски фонд за регионално развитие: 82 983 165,89лв.

Национално съфинансиране: 14 644 088,10лв.

 

            Цел на проекта е предотвратяване и намаляване във възможно най-висока степен на риска за околната среда и човешкото здраве чрез осигуряване на безопасно извеждане от експлоатация на съществуващото депо и неговото окончателно закриване.

 

            Основните дейностите и етапи за изпълнението на проеката са:

1.      Техническа рекултивация която включва - Прибутване на предепонирани отпадъци ; Изграждане земна трапецовидна канавка и биофилтър с дълбочина 1.1 м. от груб и ситен компост;  Доставка и полагане глина за запечатка; Площен дренаж от промита баластра за отвеждане на повърхностни води ; Доставка и полагане на слой хумус.

2.       Биологичната рекултивация включва – изораване, фрезоване, подравняване, затревяване, валиране, поливане и  залесяване

            Очаквания резултат  от рекултивацията е подобряване на условията на околната среда свързани с интересите на обществото. Рекултивационните процеси са насочени не само към възвръщане функциите на нарушените и замърсени почви, но и към създаването на балансирани екологични системи представляващи социaлно-икономически и естетически ценности за човека.

            Срока за изпълнение на проекта е 2 месеца за техническата рекултивация и 36 месеца за биологичната рекултивация

 

            Ръководител: Гюнай  Узунали – Зам. Кмет на Община Цар Калоян

            тел: 08424/2316

            Изпълнител: „Н.и М.”ООД, гр. Шумен, ЕИК 127555582

 

 

 

Преди изпълнението на проекта – 01.12.2014 година

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река