СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА

 

1.ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

                Чрез разработената стратегия се цели постигане на съгласуваност между целите на политиката за устройство на територията и тази за регионалното развитие като задължително условие за динамично, устойчиво и балансирано развитие на територията на община Цар Калоян.В тази връзка общинската стратегия следва да осигурява процеса на постигане на устойчивост на селищната мрежа и изграждане на качествена жилищна среда, която да гарантира благоприятно социално-икономическо и екологично развитие на общината.При това изходната позиция при определяне на действията на общинското ръководство и колектива, разработващ стратегията е необходимостта от извеждане на необходимите мерки за подпомагане, както се откроява от анализа  изоставането в социално-икономическото развитие и жизнения стандарт на населението в община Цар Калоян.Общинска стратегия и изведената на нейна основа общинска политика следва да бъдат насочени към разнообразяване на структурата на селскостопанската заетост и към създаване на нови връзки межди селото и града.В селата от община Цар Калоян основен приоритет следва да бъде предоставянето на услуги за техния селскостопански хинтерланд и в разкриването на малки и средни предприятия, свързани със селскостопанското производство.Близостта на селата от община Цар Калоян до град Разград е фактор , който общинското ръководство следва да използва в бъдеще като възможност за подобряване на връзката “град-село” и превръщане на общинския център и град Разград в опорни центрове на селищната мрежа, обслужващи селската местност.По този начин се цели чрез подобряване на взаимодействието между селата и града да се повиши конкурентно способността на селските райони в областта Разград, което е и в унисон с общоевропейската политика за устойчиво развитие и устройство на  Европейския континент и на приетата Национална стратегия за регионално развитие на Република България в периода 2005- 2013.

                Имайки предвид всичко това, както и резултатите от анализа, прогнозите за настъпващите промени в процеса на интеграция на страната ни в ЕС и в съответствие с целите и приоритетите на националната и областна стратегия, както и националните и областни секторни  политики са определени визията, целите и приоритетите на общинската стратегия, както следва :

 

В  И  З  И  Я

                 Община Цар Калоян е селищна система с развиващо се селско стопанство, място със съхранена природна среда, където основната идея на балансираното и устойчиво икономическо развитие е благополучието на отделната личност, живееща в хармония с общността.

Ние приемаме нашите културни, етнически и религиозни различия като букет от ценности.Ние поощряваме духа на  приятелство в региона, докато се грижим за еволюцията на нашата общност.

                Целта ни е да постигнем една хармонична среда за живеене. Приемайки различията да постигнем в дългосрочен план една трайна икономическа стабилност. Общината наистина да стане дом за нашите деца и внуци.

                Така формулираната визия очертава желаният от всички в общината краен резултат в развитието на общината през следващите 10-15 години.Държавата е отредила на общината роля на ядро в район и населени места, където са необходими мерки за подпомагане изоставянето в социално-икономическото развитие и жизнения стандарт.Общината е приела тази роля и чрез визията си е очертала ясна картина на очакваното бъдеще.Това предполага огромни усилия за мобилизиране на всички свои ресурси и привличане на външни.

               

2.ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

                Главната цел за развитие на община Цар Калоян произлиза от главната цел за регионално развитие на България до 2013 г. и намира израз в преодоляване изоставянето в социално-икономическото  развитие и жизнен стандарт и постигане на устойчиво и балансирано развитие на общината като селищна система с европейски измерения на работа, живот,  култура и образование.

                Тази главна цел се основава на изводите от проведения анализ на състоянието и тенденциите в развитието на общината и региона и преди всичко на необходимостта да се развие и използва вътрешния потенциал на селищната система и подобри качеството на живот в нея.

                Главната цел може да се постигне чрез реализирането на следните стратегически цели :

-          постигане на прелом в развитието на общината  чрез инвестиции в физически и човешки капитал за постигане на средните равнища на развитие в страната и конкретно на североизточен район на планиране;

-          намаляване на вътрешно регионалните различия в североизточния район на планиране чрез развитие на общинския потенциал;

-          развитие на териториалното сътрудничество за постигане на териториална кохезия в североизточен район на планиране и развитие на партньорството в региона, района, страната и ЕС.

Реализирането на първата цел предполага провеждането на комплекс от мерки, които ще доведат до повишаване равнището на социално-икономическото развитие на общината с оглед доближаване до средните параметри на развитие в североизточния район за планиране и страната.Това ще се постигне чрез създаване на условия за ускорен растеж и повишаване на конкурентно способността на общинската икономика.За целта общинската политика за  развитие на общината ще създава условия и подкрепя преструктурирането на местната икономика, стимулиране на заетостта и подобряване на образователните характеристики на работната  сила и съобразяването и с реалните потребности на местния пазар на труда, технологично развитие на селскостопанското производство, подобряване и до изграждане на местната техническа и социална инфраструктура, допринасяща за привличане на бизнес-инициативи.

Постигането на високи равнища на икономически растеж чрез подобряване на продуктивността в селско-стопанското производство и увеличаване на заетостта ще допринесат за повишаване на жизнения стандарт и генериране на ресурси, необходими за развитието на инфраструктурата, социалните услуги и др. 

Ограничеността на местните и национални  ресурси изискват определянето на приоритетите за развитие на общината до 20015 г, както следва :

Приоритет 1.Създаване на условия за растеж и заетост, чрез развитие и модернизация на инфраструктурата и повишаване конкурентно способността на общинската икономика;

Приоритет 2. Интегрирано развитие на селищните територии и повишаване привлекателността и качеството на живот в общината ;

Приоритет 3. Укрепване на институционалния капацитет на местно ниво и установяване на партньорство на национално и транс национално ниво.

Приоритетите на общинската стратегия за развитие до 20015 г. имат приемственост с тези, определени в актуализирания  общински план за развитие до 2006 г. като ги доразвиват в съответствие с приетата Национална стратегия  за регионално развитие на РБ за периода 2005-2015.

Концентрирането на общинските ресурси върху отделните приоритети са насочени за постигане на специфични цели по всеки един от приоритетите за развитие на община Цар Калоян, както следва :

 

Приоритет1. Създаване на условия за растеж и заетост, чрез развитие и модернизация на инфраструктурата и повишаване конкурентно способността на общинската икономика.

В рамките на този приоритет специфичните цели са :

 

Специфична цел 1:Утвърждаване на общината като водещо ядро на модерното селскостопанско производство в североизточния район за планиране и страната.

                За целта ще бъдат подкрепяни дейности, допринасящи до :

·         комасация на обработваемата земя ;

·         сдружаване на земеделски  производители и малки фирми;

·         стимулиране на малкия и среден бизнес в селското стопанство и преработвателната промишленост;

·         изграждане регионални центрове и тържища за селскостопанска продукция;

·         стимулиране на пазарно-ориентирани селско-стопански техологични проекти, разработени в национални и регионални селско-стопански научни центрове и институти;

·         насърчаване развитието на публично-частното партньорство при развитието и трансфера на ново биологично селско-стопанско производство.

 

Специфична цел 2 :Развитие и модернизация на местната транспортна инфраструктура

                Местната транспортна структура е важен фактор за развитие на икономически дейности в общината и привличане на инвеститори.Приоритетите на общинското ръководство в тази насока ще бъде в създаване на условия за реконструкция и рехабилитация  и модернизацията на пътищата от  II . IIIIIV клас, които се намират в недобро експлоатационно състояние.Общинската политика в тази насока  ще бъде насочена към  реконструкция и модернизация на :

·         пътищата, осигуряващи достъп до европейските транспортни коридори;

·         пътищата, осигуряващи вътрешно регионалните връзки в североизточния район на планиране и областната територия;

 

Специфична цел 3: Развитие на  местна екологична инфраструктура.

                Чрез общинската стратегия се предвижда изграждането и подобряването на специфичната за община Цар Калоян местна екологична инфраструктура :

-          изграждане на водоснабдителни и канализационни системи в населените места на общината: малки пречиствателни станции за питейна вода и за селско-стопански и битови отпадъчни води ; водопроводни мрежи и съоръжения в не водоснабдените населени места; водоснабдителна и канализационна инфраструктура в ново създаваните зони за развитие на малкия и среден бизнес в селското стопанство  и фермерство;

-          изграждане на необходимата инфраструктура за екологосъобразно управление на отпадъците;

-          ре култивация на замърсени земи и терени ;

-          развитие на възобновяеми енергийни източници

 

 

Специфична цел 4:Изграждане и подобряване на комуникационната и енергийна инфраструктура .

                Целесъобразни дейности в тази насока са:

 • Въвеждане на цифрова телефонизация във всички селища;
 • Осигуряване на мобилна комуникационна връзка на цялата територия на общината ;
 • Достъп до световната информационна мрежа/интернет/ на цялото население в рамките на общината;
 • Повишаване ефективността на енергопотребление на битовите и обществени потребители.

 

Специфична цел 5.Повишаване на достъпа и изграждане на местна бизнес инфраструктура.

                Осъщественият анализ на състоянието на местната икономика показва, че предоставянето на местни бизнес услуги, допринасящи за развитието на предприемачеството и местния бизнес, а с това и създаването на нови работни места, е все още дефицит.Това определя и необходимостта от иницииране на дейности по създаване и повишаване ефективността на съществуващите все още в начален стадии малък и среден бизнес и с по-голяма степен за стимулиране на предприемачеството и МСП в бъдеще след присъединяването ни към ЕС.

                Едно от важните условия за изграждане на конкурентен профил на общинската икономика е наличието на съвременна инфраструктура и достъпът до информационните и комуникационни технологии.

                Капацитетът за развитието на общинската икономика силно се ограничава от лошата социална,  транспортна, информационна, комуникационна и екологична инфраструктура. Ето защо подкрепата за развитието и модернизацията на инфраструктурата е от определящо значение за нарастване на инвестиционната атрактивност и конкурентно способност на общината в рамките на североизточен район за планиране и страната.Заедно с това дейностите по подобряването на регионалната  инфраструктура са и основен източник за създаване на нови работни места в процеса на нейното изграждане и функциониране в общината.

                В тази връзка с развитието на основната социална , транспортна, информационна , комуникационна и екологична  инфраструктура следва да се постигне :

                * прилагането на интегриран подход и хармонично изграждане на елементите на инфраструктурата в рамките на североизточния район за планиране и страната , съобразно техния специфичен потенциал и инфраструктурни дефицити;

                * подобряване качеството на инфраструктурните услуги, в съответствие с очакваното търсене на различните видове инфраструктура ;

                * развитие на инфраструктурата допринасяща за икономически растеж  и повишаване конкурентно способността на общинската икономика.

                При дефинирането на отделните проекти и програми за развитие и модернизация на инфраструктурата е взето предвид необходимостта от оценителни процедури за тяхното въздействие върху околната среда като важен механизъм за прилагане на принципите на устойчиво развитие.

 

                Приоритет 2. Интегрирано развитие на селищните територии и повишаване привлекателността и качеството на живот в общината

                Укрепването на човешкия капитал, социалното и етническо сближаване и интегриране, опазване на природното и културно наследство в общината ще допринесе за повишаване привлекателността и качеството на живот в общината.Общият ефект е не само в ползата от икономическото развитие на общината, свързано с растежа, заетостта, доходите и грижите за населението, но и социалната интеграция на  много етническото население в общината и в утвърждаването на традиционните сравнителни предимства на региона в страната и ЕС.

 

                Специфична цел 1: Повишаване атрактивността на общината чрез инвестиции в образованието.

                Уменията на работната сила се превърнаха в основното сравнително предимство в между регионалната конкуренция в страната и са основен фактор за атрактивност на региона.Наличните проблеми, както се вижда от анализа, изискват от общинското ръководство да положи големи усилия в подкрепа на действия, които водят до :

·         разработване на отворени системи на обучение, регулиращи професионалната подготовка според нуждите на общинския регионален пазар на труда;

·         социално-икономическо партньорство с другите общини от областната икономика;

·         повишаване участието в образованието и обучението през целия живот, водещи до значителен спад преждевременното напускане на училището от малцинствените групи;

·         стимулиране на връзките между работодателите  в процеса на обучението в професионалните училища в региона и областта;

·         участие в създаването на модерна регионална областна система за професионално насочване и информация;

·         осъществяване на преход към информационно общество чрез стимулиране и подпомагане на процеса по повишаване на компютърната грамотност и техническа обезпеченост на процеса;

 

Специфична цел 2:Интегриране към областната система на пазара на труда.

                За постигането на тази специфична цел е необходимо:

·         подкрепа за предприемачите, които прилагат нови технологии в селското стопанство, водещи до намаляване на заетостта;

·         професионална преориентация и преквалификация на безработните съобразно новите потребности на пазара на труда;

·         подкрепа на бъдещите предприемачи и само наети с особен акцент  върху развитието на женското предприемачество.

 

Специфична цел 3:           Подобряване на здравните услуги в общината и населените места.

                Основният индикатор на възможностите за достъп до и за качество на здравните услуги е продължителността на живота.Както показват данните от анализа населението в община Цар Калоян е не само с по-ниска продължителност на живота с голяма част от тази в ЕС и страната, но и вътре в североизточния район за планиране.

                За намаляване на регионалните дефицити в достъпа и в качеството на здравните услуги, общинското ръководство ще подкрепя дейности, свързани с развитието на здравеопазването, включително инвестиции за развитие и подобряване на предоставянето на здравни услуги в общината и населените места.

 

Приоритет 3. Укрепване на институционалния капацитет на местно ниво и установяване на партньорство на национално и транс национално ниво

                Укрепването на институционалния капацитет в община Цар Калоян ще спомогне за възприемане на Националната стратегия за регионално развитие до 20015 г. и създаването на административен капацитет за по-добро усвояване на средствата от Националните и Структурните фондове и Кохезионния фонд, програмно проектиране, наблюдение и оценка на изпълнението на общинската стратегия.Това ще се постигне чрез насърчаване на дейности по следните специфични цели:

 

                Специфична цел 1:Укрепване на капацитета на общинската администрация и подобряване на координацията при управлението на проекти от местно, национално и транс национално ниво за изпълнение на общинската стратегия.

                Ще бъдат предприети действия, които ще доведат до :

·         укрепване на общинските административни структури, отговарящи за разработването, координирането, изпълнението и оценката на изпълнените проекти;

·         подобряване на координацията и взаимодействието между различните селищни места и изпълнители на действията и мерките от общинската стратегия;

·         техническа помощ при подготовката на проектите;

·         обучение и развитие на умения по управление на проекти и финансов контрол;

·         информационно осигуряване на процеса на управление;

·         системи за наблюдение.

 

Специфична цел 2:Подпомагане изграждането на  местно  партньорство за развитие.

                Партньорството ще бъде засилено чрез :

·         подобряване на сътрудничеството между областното ръководство и общината в процеса на разработването ;

·          координацията  и изпълнението на общинската стратегия като елемент от областната.

 

Специфична цел 3: Подобряване на административното обслужване на населението и оптимизиране на предлаганите услуги

                Ще се стимулират процесите на :

* обслужване от едно гише в общината и развитие на електронните услуги;

* участие на не правителствените организации в контрола и оценката на общинската власт и процеса на вземане на политически решения;

* обучение на персонала за подобряване качеството на предоставяните административни услуги;

* изучаване и прилагане на “ добрите административни практики’ в страната и ЕС.

 • Изграждане на информационна система на видовете услуги и въвеждане на ефективна система за предлаганите услуги
 • Систематизиране на документацията на и архива на общината и въвеждане на електронна система на обработка
 • Повишаване квалификацията на служителите от общинската администрация,обслужването,управленската и комуникационна компетентност.

*  Изпълнение на програмата за изготвяне на кадастър на всички населени места в общината

 

3.СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И  МЕРКИ

 

Приоритет 1.Създаване на условия за растеж и заетост, чрез развитие и модернизация на инфраструктурата и повишаване конкурентно способността на общинската икономика

Специфични цели

Мерки

 

 

 

1

Утвърждаване на общината като водещо ядро на модерното селскостопанско производство в североизточния район за планиране и страната

1.1.1.Модернизация на земеделието и животновъдството.

1.1.2.Създаване на малки и средни предприятия за високо технологична  преработка на продуктите от животновъдството и растениевъдството.

1.1.3.Развитие на алтернативно земеделие

1.1.4.Увеличаване на площите с трайни насаждения

и възстановяване на традициите в областта на овощарството

1.1.5.Подобряване състоянието на горските ресурси и развитие на дейности с използването на горския фонд.

1.1.6.Общинска програма за заетост

2

 

Развитие и модернизация на регионалната и места транспортна инфраструктура

1.2.1.Подобряване на четвъртокласната пътна мрежа.

1.2.2.Ремонт на пътищата трети клас

3.

Изграждане и подобряване на екологичната инфраструктура

1.3.1.Подобряване на водоснабдяването и канализацията на населените места

1.3.2.Организация управлението на битовите отпадъци.

1.3.3.Подобряване състоянието на речните корита

4.

Изграждане и подобряване на комуникационната и енергийна инфраструктура

1.4.1.Подобряване на съобщителната и информационна инфраструктура.

1.4.2.Подобряване на състоянието на енергийната инфраструктура

 

5

Повишаване на достъпа и изграждане на местна бизнес инфраструктура.

 

1.5.1.Подобряване на научно-техническото обслужване на селско-стопанските производители и засилване на ролята на контролните институции

1.5.2.Подкрепа за организиране на селско-стопанските производители в местни браншови организации.

 

 

 

 Приоритет 2. Интегрирано развитие на селищните територии и повишаване привлекателността и качеството на живот в общината

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 на устойчива бизнес среда

 

 

 

Специфични цели

Мерки

 

1.

Интегрирано развитие на селищните територии и повишаване качеството на живот в общината

2.1.1.Подобряване  състоянието на инфраструктурата и МТБ на образователните и културни заведения.

2.1.2.Повишаване квалификацията  на педагогическите кадри

2.1.3.Благоустрояване на населените места.

2.1.4.Планиране на зони за отдих

2.1.5.Изграждане на нови, възстановяване и модернизация на съществуващи спортни съоръжения

 

2.

Интегриране към областната система на пазара на труда

2.2.1.Професионална преориентация и преквалификация на безработните съобразно новите потребности на пазара на труда;

2.2.2.Подкрепа на бъдещите предприемачи и само наети с особен акцент  върху развитието на женското предприемачество.

3.

Подобряване на здравните услуги в общината и населените места

2.3.1.Развитие на системата на доболнична медицинска помощ;

2.3.2.Подобряване координацията при оказването на интегрирани здравни услуги на населението от общината

 

 

 

ПРИОРИТЕТ 3- Укрепване на институционалния капацитет на местно ниво и установяване на партньорство на национално и транснационално ниво

Специфични цели

Мерки

 

1.

 

Укрепване на капацитета на общинската администрация и подобряване на координацията при управлението на проекти от местно, национално и транс национално ниво за изпълнение на общинската стратегия.

 

3.1.1.Укрепване на общинските административни структури, отговарящи за разработването, координирането, изпълнението и оценката на изпълнените проекти;

3.1.2. Изучаване и прилагане на “ добрите административни практики” в страната и ЕС.

3.1.3.Побратимяване с общини от страната, кандидат членки и членки на  ЕС.

2

Подпомагане изграждането на  местно  партньорство за развитие

3.2.1.Подобряване на сътрудничеството между областното ръководство и общината в процеса на разработването ,

 координацията  и изпълнението на общинската стратегия като елемент от областната.

3.2.2.Обучение на бизнес сектора

 

3

Подобряване на административното обслужване на населението и оптимизиране на предлаганите услуги

3.3.1.Обслужване от едно гише в общината и развитие на електронните услуги;

3.3.2.Участие на не правителствените организации в контрола и оценката на общинската власт и процеса на вземане на стратегически решения в ОС.

 

4.

Социална интеграция и развитие на гражданското общество

3.4.1.Модернизация на социалната инфраструктура

3.4.2.Социално интегриране на уязвими обществени групи

 

 

 

 

4.ОПИСАНИЕ НА СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЩИ ЦЕЛИ НА РАЗВИТИЕ НА СЪСЕДНИ ОБЩИНИ

                * Програма за управление на отпадъците

                * Проект “ Урбанизация”

 

5.ПРОЦЕДУРИ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

 

След приемането на Плана за развитие от Общински съвет, Кметът на общината ще назначи Постоянна работна група към общината, която да разработи Индикатори за оценка на реализацията на Плана за развитие, по които ще извършва оценка на ефективността му всяка година. Примерният списък на индикатори е както следва:

Ø       Повишаване на активността на пазара на земята/ терени на територията на общината

Ø       Километри  ремонтирани пътища

Ø       Увеличаване на дължината на ВиК инфраструктура в населените места

Ø       Подобряване на показателите за оценка на екологичното състояние на общината

Ø       Повишаване на броя постоянно заети на територията на общината

Ø       Брой закрити и новоткрити малки и средни предприятия на териториата на общината

Ø       Увеличаване на дължината на ВиК инфраструктура извън населените места

Ø       Повишаване качеството на пътната мрежа, чрез извършени ремонтни работи

Ø       Увеличаване на броя километри в общинската пътна мрежа

Ø       Процентно увеличаване на инвестициите на територията на общината

Ø       Брой санирани сгради

Ø       Подобряване показателите за енергийна  ефективност

Ø       Брой партньорски проекти по линия на Европейския съюз на училищата в общината

Ø       Брой участници в етнографски фестивали и празници

Ø       Брой спонсори, брой гости от чужбина.

Ø       Увеличаване на броя посещения в библиотеките и брой предлагани от тях услуги

Ø       Брой масови спортни мероприятия годишно

Ø       Брой курсове и брой обхванати в тях граждани на общината над 40 години

Ø       Процент от завършилите  професионалния техникум - ангажирани в местни компании

 

По предложение на кмета на общината, общинският съвет определя работна група за наблюдение,  която  извършва  мониторинга  и  оценката  на изпълнението на плана за развитие. Постоянната работна група изпълнява следните задачи:

 • разглежда и утвърждава индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана;
 • периодично извършва преглед на постигнатия напредък по отношение на целите;
 • анализира резултатите от изпълнението на мерките и степента на постигане на целите;
 • разглежда резултатите от междинната оценка;
 • разглежда предложения за преразпределение на средствата по мерките;
 • предлага промени, свързани с постигането на целите на плана.

Кметът изисква регулярни отчети от работната група извършваща надзора и оценката за осъществяване на плана. В отчетите се оценява прогреса при реализацията на задачите и мерките, обсъжда се изпълнението на посочените показатели на реализацията ( посочва се дали задачата/мярката е осъществена или не; ако е реализирана - какъв е прогресът, а ако не - причината за неизпълнението или закъснението ).

Заключителната оценка се извършва след изтичане на плановия период и включва:

 • оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси за изпълнение на плана за  оценка на общото въздействие
 • анализ на положителните и отрицателните фактори при изпълнението на програмата
 • оценка  на степента на постигане  на целите  и  на устойчивостта на резултатите
 • изводи и препоръки относно прилагането на политиката за регионално развитие

 

По резултатите от заключителната оценка и анализа на социално-икономическите фактори се изготвя нов план за следващия период на планиране.

Оценката за осъществяването на плана може да бъде вътрешна или външна. За външната оценка се наема независима професионална институция. За вътрешната оценка е достатъчна същата институция, която е координирала реализацията на плана и упражнявала надзор по неговото осъществяването.

Оценките се възлагат от кмета на общината.

 

6.ОСИГУРЯВАНЕ ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Публичност и прозрачност при обсъждане,  съгласуване и реализация на плана за развитие на община Цар Калоян

Планът за развитие на община Цар Калоян е подготвен от екип експерти, които са работили в тясно сътрудничество с кмета на общината, неговия екип и вънпни консултанти. Като част от програмата си екипът на местната власт е реализирал в процеса на разработване на стратегията  тясно сътрудничество с формациите на гражданското общество, със социалните и икономически  партньори.

Управленският екип на местната власт е избрал пътя на съгласуване и обогатяване с мненията и предложенията на гражданите на вече създаден проект за Общински план за развитие. По такъв начин екипът поема отговорността за стратегическата насоченост на Плана във връзка с управленската си програма, но я съгласува и подчинява на вижданията и партньорството с гражданското общество.

Проектът на План за развитие ще бъде представен на обществено обсъждане, преди да бъде одобрен от Общински съвет за развитие. По такъв начин пред местният парламент ще бъде представен един завършен проект и мнението на обществеността за него, което е основа за конструктивни обсъждания и решения

Общественото обсъждане на Проекта за План за развитие ще се проведе чрез: Представяне на Основните цели и приоритети на плана в местните медии;  обсъждане на целите, приоритетите, мерките и конкретните проекти на срещи, организирани от общинската управа ; организиране на събирането на предложения на гражданеите чрез поставяне на кутии за предложения в сградата на общината, читалището и други обществени места – кина, средно училище, видео клубове и др.; създаване на временна комисия за събиране и обобщаване на предложенията след изтичането на срока за тяхното представяне; провеждане на среща на кметската управа с гражданите по повод подготовката на Проекта за общински план за развитие в местния парламент.

Следваща стъпка е осъществяването на граждански контрол на реализацията на Плана и изграждането на обществени нагласи за дефиниране на целите и приоритетите на общината през първия планов период на участие на България и Община Цар Калоян в Европейския съюз – от 2007 до 2013 година. Публичните отчети и обсъждания на постигнатите резултати са основни инструменти на гражданския контрол върху изпълнението. Публичността и партньорството с гражданското общество предполага публично отчитане на резултатите от изпълнението на плана  всяка година.

Партньорство

Основни партньори на Местната власт в процеса на  подготовка, съгласуване и контрол на Плана за развитие са социалните и икономически партньори на територията на общината. Това са представители на организации на работодателите, професионалните съюзи, НПО, други най-значими организации в просветната, научната, културната, здравната и др. области .

Участието на партньорите на всички нива на подготовка, съгласуване и обсъждане, контрол на изпълнението, гарантира прозрачност, компетентност,  ефективност и реалистичност на Плана за развитие. Чрез тях той се обогатява така както с друга гледна точка, освен тази на местната власт, така и с инструментите на гражданското общество, които се основават на прякото участие на гражданите и технте организации.

Местният частен бизнес играе и в бъдеще ще играе все по-голяма роля в развитието на местните общности, поради своя нарастващ стабилитет, все повечето наемна работна ръка, ангажирана в частни компании и възможностите и за развитие на малкия бизнес. Развитието на Общината е невъзможно без участието на частната инициатива – като партньор, като коректив, като инвеститор и като генератор на нови инициативи за развитие.

Информационно осигуряване на процеса на подготовка, обсъждане, съгласуване и контрол на общинския план за развитие

Основните източници за информационно осигуряване на подготовката на плана са:

      -    Официални статистически издания на НСИ;

-          Работна статистика, работни документи и бележки, притежание на експертите, изготвили Плана;

-          Статистически данни, предоставени от Кметския екип, притежание на местната власт община Цар Калоян

-          Данни от лични стопанства, от запитвания или интервюиране на работници и работодатели;

-          Резултати от обсъжданията с представителите на гражданското общество и тяхната евристична и експертна оценка в процеса на « мозъчната атака»

-          Предишни разработки и  студии за регионалната социално-икономическа среда, или за групи от отделни фактори;

-          Предишни  осъществени планове и проекти на областно, или местно ниво, друга информация достъпна за работните групи;

-          Националната стратегия  за регионално развитие на РепубликаБългария за периода 2005-2015,София, 2005

 

7.ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

·         Закон за регионално развитие – обнародван в ДВ, бр.14 / 20.02.2004

·         Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015, София, 2005

·         Национален план за икономическо развитие за периода 2003-2006г. (актуализиран юни, 2003) АИАП

·         Стратегия за участието на България в структурните и Кохезионния фонд на ЕС

·         България 2002- Социално – икономическо развитие, Национален Статистически институт, София 2003

·         Районите и областите в България 1997 – 2001, Национален Статистически институт, София 2003

·         Регламенти на Европейския съюз за структурните и предприсъединителни фондове (2000-2006), МРРБ, Ноември 2001

·         Regional and local democracy in the European Union, European Union – Committee of the Regions, Brussels May 1999

·         Spatial Planning for the sustainable development of particular types of European ares: mountains, coastal zones, rural zones, flood-plains and alluvial valleys, Council of European publishing, European regional planning N 68, proceedings Sofia(Bulgaria), 23-24 October 2002

·         European spatial development perspective / Towards balanced and sustainable development of the territory of the European Union / Informal Council of Ministers in  Potsdam, Published by European Commission, May 1999

·         Интернет

o        http://www.namrb.org

o        http://www.golf-bg.com

·         Закон за опазване на околната среда, ДВ бр. 86/91 г.; бр. 100/1992 г.; бр. 31/1995 г.; бр. 63/1995 г.; бр. 13/1997 г.; бр. 85/1997 г.; бр. 86/1997 г.; бр. 62/1998 г.

·         Закон за опазване на водите  и почвата от замърсяване, ДВ бр. 84/63 г.; изм. и доп. бр. 26/68 г.; бр. 29/69 г.; бр. 95/75 г.; бр. 3/77 г.; бр. 1/78 г.; бр. 26/88 г.; бр. 86/91 г.; бр. 100/92 г.; бр. 45/96 г.; бр. 85/97 г.; бр. 11/98 г.

·         Закон за опазване на земеделските земи, ДВ, бр.35,1996 г.

·         Наредба № 3 за норми относно допустимото съдържание на вредни вещества в почвата, ДВ, бр.36, 1979 г. и бр.5, 1996 г..

·         Наредба за допълнение на Наредба №3 за норми относно допустимото съдържание на вредни вещества в почвата, ДВ, бр.54, 1997 г.

·         Почвена карта на България в М 1:400 000, София, 1968 г.

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река