ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН (2011 – 2015)

Веведение 

Промяната на Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагането му в началото на 2010 г. въвежда нов подход в развитието на социалните услуги чрез планиране на разкриването, закриването, промяната на капацитета и предоставянето им на общинско и областно ниво на базата на анализ на потребностите  от социални услуги. Промените в основните документи, определящи държавната социална политика имат за цел осигуряване на равен достъп до качествени социални услуги на хората от различните рискови групи.

Изготвяне на настоящата стратегия има за цел да постави основата на планирането на социалните услуги на общинско ниво за периода 2011-2015 год.  на основание чл.36а и чл.36б от Правилника за  прилагане на Закона за социално подпомагане

Стратегията разработва цялостен модел на планиране, развиване и предоставяне на социални услуги на общинско ниво, насочен към подобряване на достъпа до качествени социални услуги, повишаване на ефективността и ефикасността на системата за социални услуги. Реализирането на стратегията е непрекъснат процес, който се проследява чрез индикатори за мониторинг и измерване степента на постигане на целите. Стратегията ще послужи за основа при разработване на Годишен план за развитие на социалните услуги до 2015г. Стратегията очертава вижданията за развитие на общинските социални услуги  през периода, консолидира намерения, възможности, действия и допринася за тяхната еднопосочност. Стратегията е инструмент за хармонизиране на местните законодателни инициативи с държавните изисквания и потребностите на жителите на общината от социални услуги.

1.1 Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Цар Калоян (2011 – 2015) е разработена като част от Стратегията за развитие на област Разград (2011 – 2015).

Създаването на тази стратегия бе инициирано в рамките на проект „Планиране и усъвършенстване на социалните услуги на областно ниво”, изпълняван от УНИЦЕФ, Министерство на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане. Проектът цели да пилотира цялостен модел на планиране, развиване и предоставяне на социални услуги на областно ниво като по този начин подпомогне повишаване на ефективността и ефикасността на системата за социални услуги и използването на структурните фондове на Европейския съюз.

1.2 Визия. Създаването и приемането на  стратегия за социални услуги изразява стремежа на всички участници да допринесат за развиването на модерна социална политика в община Цар Калоян. Тази стратегия изразява желанието за създаване на условия за пълноценна реализация чрез грижа и подкрепа за местните общности, групи, индивиди в риск, защото реализацията е право на всеки един и допринася за развитието на общностите. Тя ще подкрепя съхраняването, поддържането и интеграцията на всяко дете и възрастен в тях. За постигането на тези цели общинската стратегия предвижда развиването на ефективна система от социални услуги, които поставят в своя център ползвателя, отговаря на нуждите на общността, осигурява равен достъп и непрекъснато подобрява своето качество.

1.3 Основна ценност  е да се осигурява достъпни и качествени социални услуги в община Цар Калоян, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи.

Общинската стратегия се изготви с прякото участие на всички заинтересовани страни – общинска администрация, обществения съвет по чл. 35 от Закона за социално подпомагане,кметства по населени места, Дирекция „Социално подпомагане” (Д”СП”), доставчици на услуги, граждански организации, местни структури на държавни институции, представители на целевите общности и рисковите групи. Стратегията е продукт на съвместните усилия на Общинския екип за изготвяне на “Общинската стратегия за развитие на социалните услуги“ и дирекция „Социално подпомагане” с активното участие и приноса на представители на всички заинтересовани страни в общината. 

Процесът на планиране използва за база анализ на нуждите на рисковите групи и ресурсите на община Цар Калоян, извършен през периода май – юни 2010 г.

При разработването на общинската стратегия са използвани Общинския план за развитие (2007-2013), Общинската програма за закрила на детето и Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015).

                При разработването на стратегията са следвани следните принципи и подходи на планиране:

·         Планиране с участието на заинтересованите страни на общинско ниво;

·         Съответствие с реалните нужди на групите в риск;

·         Изпълнимост и приложимост на планираните интервенции;

·         Гъвкавост при определянето на съдържанието на планираните услуги и мерки.

                1.4 Обхват и фокус на стратегията

Общинската стратегия за социалните услуги обхваща мерки и услуги, които са необходими за осъществяване на ефективна политика за подкрепа на лицата и групите в риск в общината, в съответствие с техните реални потребности и съвременни стандарти. За тази цел стратегията обхваща не само социални услуги и мерки, но и интегрирани политики, съществуващите ресурси на секторите образование, здравеопазване и политика за включване на пазара на труда.

1.5 Обхват на рисковите групи. Общинското планиране има за цел да очертае насоките за създаване на мрежа от услуги, която отговаря на нуждите на рисковите групи в Община Цар Калоян и е ефективна в своето действие от управленска и икономическа гледна точка. На първо място са включени съществуващите вече услуги (като се посочва доколко те трябва да бъдат подобрени или запазени в техния настоящ вид) и развитието на нови социални услуги.Посочени са начините на достъп до тези услуги и връзката между тях. Стратегията обхваща още и хоризонтални мерки и дейности в други свързани сфери (здравеопазване, образование и др.), които имат отношение към функционирането на социалните услуги и са от ключово значение за решаването на проблемите на рисковите групи и лицата. 

Стратегията предвижда социални услуги за всички рискови групи на територията на община Цар Калоян. В рамките й са изведени приоритети, както и целевите групи и услуги за периода на действието й. Изборът на приоритетите е основан на остротата на проблемите и наличните ресурси.

Времеви обхват. Планираните услуги и мерки за социално включване ще се изпълняват на територията на общината през следващите пет години (2011 – 2015 г.).

 

Приоритети и цели на Общинската стратегия

             Визия, ценности и принципи

Визия: Създаването и приемането на Общинска  стратегия за социални услуги в община Цар Калоян изразява стремежа на всички участници да допринесат за развиването на модерна социална политика в общината. Стратегията изразява желанието за създаване на условия за пълноценна реализация чрез грижа и подкрепа за местните общности, групи, индивиди в риск, защото реализацията е право на всеки един и допринася за развитието на общностите. Общинска  стратегия ще подкрепя съхраняването, поддържането и установяването на жизнени общности и интеграцията на всяко дете и възрастен в тях. За постигането на тези цели Общинска  стратегия предвижда развиването на ефективна система от социални услуги, които поставят в своя център ползвателя, отговаря на нуждите на общността, осигурява равен достъп и непрекъснато подобрява своето качество.

Стратегията следва основните човешки права, утвърдени в международните документи и конвенции за защита на правата на човека и основните свободи, както и тези за правата на детето. Основната ценност е човекът и правото на всяко човешко същество да развие максимално своите възможности, без оглед на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение.

Стратегията утвърждава следните принципи и ценности при планирането и предоставянето на социални услуги:

·         Съответствие на социалните услуги с международните документи относно човешките права;

·         Недискриминация, обществена солидарност и толерантност към всички социални групи;

·         Ефективност и ефикасност на социалните услуги и партньорствата;

·         Равен достъп до услуги за всички живеещи на територията на общината;

·         Насърчаване на услугите в общността;

·         Предоставяне на възможност за участие на потребителите в процеса на планиране и потребление на услугите;

·         Ефективност и прозрачност при усвояването на финансовите средства;

·         Надграждане и усъвършенстване на съществуващи практики, опит и услуги;

·         Изграждане на мрежа от партньорства на местно ниво, с участието на всички заинтересовани страни;

·         Подкрепа на персонала за развитие на професионалната квалификация и умения в съответствие с новите изисквания и стандарти;

·         Законосъобразност и обвързаност с нормативната уредбана Република България – Конституция, Семеен кодекс, Кодекс на труда, Наказателен кодекс, Закон за закрила на детето, Закон за социално подпомагане, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за интеграция на хората с увреждания, Закон за закрила от дискриминация и др. както и съответните подзаконови нормативни актове.

Приоритети в развитието на социалните услуги в община Цар Калоян

Приоритетните направления на Общинската стратегия са изведени в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от спешна намеса за решаване на основни критични социални проблеми на жителите в общината. Те са групирани в две посоки - отнасящи се до съдържанието на социалните услуги и до начина на функциониране и изпълнение на услугите и мерките за социално включване.

·         Приоритетно направление 1: Превенция за деца и семейства в риск

Обща цел 1.  Да се подобри грижата за децата в семейството, като се  предотврати появата и развитието на рискови фактори по отношение на децата и да се постигне максимално намаляване на броя на децата, отглеждани в специализираните институции, чрез:

·         намаляване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции и осигуряване на подкрепа за задържането им в биологичното семейство;

·         осигуряване на условия за развитие на децата с увреждания, отглеждани в семейството;

·         осигуряване на подкрепа на уязвимите семейства за превенция на рисково поведение и неглижиране на децата;

·         гарантиране равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до качествено образование;

·         развиване на  алтернативни социални услуги за предоставяне на резидентна грижа в среда близка до семейната за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда.

·         Приоритетно направление 2: Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение     

Обща цел 2. Да се създадат условия за социално включване/интегриране на максимален брой хора в неравностойно положение и уязвими групи, чрез:

·         осигуряване на условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания в семейна среда чрез разкриване на услуги и грижа в общността;

·         реформиране на специализираните институции за възрастни хора с увреждания и развитие на алтернативни социални услуги за предоставяне на резидентна грижа в среда, близка до семейната, за потребителите, които не могат да бъдат изведени в семейна среда;

·         създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица, групи и общности в риск.

·         Приоритетно направление 3: Грижа за старите хораза по-добър и достоен живот

Обща цел 3. Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички населени места в общината, чрез:

·         развитие на широка мрежа от услуги в общността за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора в семейна и домашна среда;

·         осигуряване достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в среда, близка до домашната.

Функционални приоритетни направления

Приоритетно направление 4: Развитие на човешките ресурси и изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество.

Обща цел 4. Да се гарантира качеството и ефективността на социалните услуги чрез изграждане на необходимия капацитет за управление на общинско ниво и чрез осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги, както и да се повиши ефикасността на услугите и допълване на наличните ресурси чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество.

Специфична цел 4.1. Да се стимулира развитието на административния и организационния капацитет на общинско ниво за прилагане на интегрирана грижа и политики към хора и групи в неравностойно положение.

Специфична цел  4.2.   Да се осигури подкрепа на персонала на социалните услуги за развитие на професионалната квалификация и умения в съответствие с новите изисквания и стандарти.

Специфична цел 4.3. Да се стимулира междуобщинското партньорство в социалните услуги.

Специфична цел 4.4. Да се утвърдят ефективни механизми за междусекторно сътруд-ничество и развитие на смесени услуги.

АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО РАВНИЩЕ

А) ВИДОВЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

                Социални услуги в общността

Община Цар Калоян активно работи за разкриване на услуги в общността, които да отговарят най-пълно на потребностите на уязвимите групи от общността.

В израз на целенасочената политика в това отношение са разкриваните услуги от резидентен тип – защитени жилища в населените места Кривица и Цар Калоян и предоставените услуги в семейна среда – социален асистент, домашен помощник и обществена трапезария. Община Цар Калоян предоставя услугата личен асистент с финансиране Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Услугите предоставени в общността имат за цел да подобрят условията за живот както на хората, които живеят изолирани по домовете си, така и на тези които ползват услуги в специализирани институции.

Слабост при предоставяне на социални услуги в общността е липсата на разнообразие във вида на предлаганите услуги, което води след себе си невъзможността да бъде оказана социална закрила на всички уязвими рискови групи в общината.

Социални услуги по националните програми

По данни на Д”СП” – Цар Калояни отдел ПНОФСД,услугата социален асистент по Национална програма ”Асистенти за хора с увреждания” през 2008 г. е осигурена грижа за 18 потребители от 9 социални асистенти. по Национална програма ”Асистенти за хора с увреждания” през 2009 г. е осигурена грижа за 20 потребители от 10 социални асистенти

По услугата личен асистент по Национална програма ”Асистенти за хора с увреждания” е осигурена грижа за 21 потребители от 12 лични асистенти, по услугата личен асистент по Национална програма ”Развитие на човешки ресурси” е осигурена грижа за 19 потребители от 19 лични асистенти. През 2009 г.  34 потребители са обслужвани от 7 социални асистенти  и 10 домашни помощници по Оперативната програма за „Човешки ресурси” . 

 

Б) КАЧЕСТВО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Съгласно действащото законодателство, социалните услуги предоставяни в общността са услуги, предоставяни в семейна среда или в близка до семейната среда. Нормативната уредба е в ППЗСП, като в чл. 36, ал. 2 са посочени следните услуги: Личен асистент; Социален асистент; Домашен помощник; Домашен социален патронаж; Дневен център; Център за социална рехабилитация и интеграция; Социална услуга - резидентен тип (център за настаняване от семеен тип; център за временно настаняване; кризисен център; преходно жилище; защитено жилище; наблюдавано жилище; приют); Социален учебно-професионален център; Звено "Майка и бебе"; Център за обществена подкрепа; Център за работа с деца на улицата; Приемна грижа; Обществени трапезарии. (ДВ, бр.26 от 2009г.)

В момента в община Цар Калоян се предоставят следните социални услуги:

·         Домашен социален патронаж с капацитет 80 човека;

·         Управляван проект за лични асистенти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. По проекта са разкрити 21 работни места в община Цар Калоян

·         Община Цар Калоян е партньор в проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. По проекта са разкрити 27 работни места: 16 социални асистенти и 10 домашни помощници.

·         Предоставя се услугата „Топъл обяд”, при която хората получават топла храна по домовете на ползвателите, закупуване на неща от първа необходимост - лекарства и др., пазаруване на допълнителни хранителни продукти, помощ при почистване на домовете, измерване на кръвно налягане и др

На територията на общината няма действаща специализирана институция за социални услуги.

Съществуват Клуб на пенсионера и  Клуб на инвалида в град Цар Калоян и на територията на останалите населени места в общината, като местна услуга, финансирана от бюджета на общината.

Българското законодателство предоставя възможност за развитие и предоставяне и на други социални услуги съобразно потребностите на всяка община.

Основни насоки за работа :

·         Лицата с намалена работоспособност имат нужда  да бъдат информирани. Те имат нужда да знаят не само за новостите в нормативната уредба, която ги касае, но и за промените в заобикалящата ни среда.

·         Имат нужда от социални контакти. Лежащо болните и лицата с трайни увреждания над 90 на сто намалена работоспособност са принудени да изкарват ежедневието си в една стая. Техните социални контакти са ограничени до роднинския кръг и появата на друг човек е голяма радост за тях. Те жадуват при тях да влезе човек, с когото просто да си поговорят. Имат нужда и от медицинска рехабилитация.

·         Имат нужда да бъдат консултирани във връзка със здравната реформа. Постоянна промяна в законовата уредба ги кара да се чувстват несигурни.

·         Съдействие при оформянето на различни документи.

·         Голяма част от лицата с намалена работоспособност имат нужда от медицинска рехабилитация.

Предвид направения анализ се констатира общ недостиг на социални услуги за всички рискови групи, предоставяни в среда, близка до семейната. Социалните услуги, които предлагаме да бъдат създадени, имат за цел решаване на основните проблеми на рисковите целеви групи.

В) ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Основни целеви групи – потребители на услугите в община Цар Калоян

                При анализа на рисковите групи е използвана информация от институциите в съответната област, които пряко са ангажирани в решаването на проблемите на хората. Най-общо представяне на рисковите групи може да бъде направено с оглед на възрастта на групите в риск – деца и възрастни.

Рискови групи включващи деца:

Деца от семейства в неравностойно социално положение

Към тази група се включват: деца от социално слаби семейства; деца от малцинствени групи; деца на самотни родители и деца без родители; деца от многодетни семейства; деца на родители с увреждания. Данните показват, че по-голямата част от семействата на социално подпомагане са от етническите малцинства, сред които най – вече роми.

В Община Цар Калоян преобладаващото население и в трите населени места е от малцинствен произход. Най-често срещаните проблеми при децата от малцинствените етнически групи са лоши битови условия на живот и  ранно отпадане от училище и насилие. Много често тези деца живеят в многодетни семейства, често с един родител родители (най-често майки), с влошен психо-социален климат в семейството, което е предпоставка за попадане на децата в криминогенна среда. При тях съществува висок риск от институциализиране. Това ги поставя в лоша стартова позиция и намалява шансовете им за успешна реализация в живота. През последните няколко години тези проблеми се наблюдават като цяло сред населението на общината, без значение на етническия произход.

Не се предоставят други или алтернативни услуги, освен предоставяните в момента социални помощи от Дирекция "Социално подпомагане” Разград (община Цар Калоян е в обхвата) и социалното подпомагане на семействата с един родител от Община Цар Калоян, което е важен и неотменим елемент от социалната политика в общината и има за цел да социализира и доближи максимално до обществените структури социалните групи в неравностойно социаллно положение.

Деца с увреждания.

По данни на Дирекция “Социално подпомагане” - Цар Калоян, децата с увреждания в община Цар Калоян са над 34.

Децата с увреждания имат трайни и необратими, значителни ограничении функционални възможности в следствие на заболяване или увреждане, което нарушава нормалното им развитие. Към тази група спадат деца с физически недъзи, психически разстройства, неврологични заболявания. Основни проблеми за тази целева група и техните семейства са липсата на емоционална подкрепа и превантивна работа. Липсата на услуги за семействата води до напускане на работа от родителите, бедност, изолация и разпадане на семейството. Липсва рехабилитацията, затруднен е достъпа до образование. Не се предлага в достатъчна степен заместваща грижа за облекчаване на родителите.

Най-достъпната помощ за тази целева група е паричното подпомагане по Закона за социално подпомагане, Закона за интеграцията на хората с увреждания и Закон за семейните помощи за деца, както и единствената предлагана в общността услуга за деца с увреждания – личен асистент.

Предлаганите социални услуги не обхващат всички деца с увреждания. Капацитетът на предоставената социална услуга личен асистент е недостатъчен, а отдалечеността на населените места една от друга и липсата на транспортна връзка е само една от причините за социалната изолация на децата.

Деца с отклоняващо се поведение

По данни на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2008 год. и 2009 год. са  извършени 7  противообществени прояви от малолетни и непълнолетни на територията на Община Цар Калоян.

Основни фактории за извършване на противообществени прояви от деца са понижен родителски, интитуционален и обществен контрол, деформация в ценностната система, психо – травмриащи семейни взаимоотношения, социална и педагогическа занимареност.  Проблемите от финансов и битов характер в семейството са друга причина децата да бъдат подтиквани към извършване на противообществени деяния.

Преобладават грабежите и кражбите, като характерна особеност е тяхното групово извършване. Наблюдава се трайна тенденция за увеличаване на скитничеството, бягството от училище и дома. Нарастват и случаите на непълнолетни и малотелтни лица, които употребяват алкохол.

Не са достатъчно предлаганите услуги по превенция на противообщественото поведение на децата и консултирането им и на техните семейства, с цел да не се допусне извършване на нови и по – тежки прояви и престъпления.

Деца жертва на насилие

Групата на децата жертва на насилие може да се раздели на две подгрупи, тъй като се нуждаят от различен тип грижа и услуга. Това са деца жертви на насилие в семейството и извън семейството.

Характерно за първата група е, че насилието се извършва главно в семейството. Констатираните случаи на домашно насилие върху деца са физическо нараняване, емоционално накърняване и неглижиране. Броят на жертвите вероятно е много по-голям, но оплакванията са малко, поради сложните емоционални връзки и зависимостта на децата от родителите им.

Неглижирането се проявава като форма на неспособност на родителя (настойника) да осигури подходящи грижи, удовлетворяващи потребностите, характерни за възрастта, които детето не е в състояние да си осигури само – храна, облекло, здравни грижи и др. Като причини за домашното насилие може да се посочат копиране на стериотипите на поведение в поколенията, особенно сред ромското население, ниското образователно и интелектуално равнище на родителите и близката обкръжаваща децата среда.

За втората група все по-актуален става проблемът с нарасналата агресия сред подрастващото поколение. Училищната и улична среда са формите в които тя се проявява.

Необходимо е повишаване на капацитета на всички институции, които работят с тези рискови групи, с оглед на трудната разпознаваемост на случаите на насилие, както и планиране на мерки и услуги в подкрепа на децата и техните семейства при преодоляване на факторите образуващи рисковата среда.

 

Деца в риск от отпадане или отпаднали от училище през 2009 год.

По данни на Звено “Образование” и РИО - Разград общия брой ученици в общината е 515,  от тях през учебната 2010/2011 г. са отпаднали 3 ученика. От посоченият брой ученици 5 са на индивидуална форма на обучение, поради призната степен на увреждане, а 7 са на ресурсно подпомагане и обучение.

Основните причини, които водят да отпадане на учениците от училище за тези семейства, сабедността, високата безработица, ниска квалификация, жилищни проблеми, липса на емоционална и морална подкрепа, несъвършенствата в образователната система. Наблюдава се липса на желание у децата и родителите за повишаване образователното ниво. Има риск за децата от попадане в институция, на улицата, от напускане на образователната система. Други причини са незаинтерасованост на родителите, недостатъчен родителски контрол, ниска степен на родителски капацитет и др.

Рискови групи, включващи възрастни хора:

Възрастните хора представляват една от най-големите групи лица с потребности от социални услуги и съответно ангажират голямата част от ресурсите за предоставянето им. В община Цар Калоян се наблюдава устойчива тенденция на застаряване на населението. Предвид ниския естествен прираст на населението процентното увеличение на хората над трудоспособна възраст е закономерен резултат. Този факт води до извода, че продължаващото застаряване на населението ще оказва все по-голяма потребност от здравни и социални услуги. Все по – често, в сравнение с изминали години се наблюдава желание от изоставените стари възрастни хора да искат настаняване в специализирани институции, не защото услугите предлагани там в най-висока степен отговарят на техните потребности, а поради липса на алтернатива за предоставяне на грижи в домашна среда и/или в общността и/или недостатъчни финансови средства. В специализираните институции постъпват все повече възрастни с влошено здраве. Голяма част от тях са на легло, с потребност от специализирани и сериозни медицински грижи.

Съществен процент от хората от възрастните хора с потребности от социални услуги може да бъде причислен към групата на хора с увреждания. Така разграничаването им от групата на хора с увреждания става много трудно. Често хора, които по принцип са запазили способността си за самостоятелен начин на живот след прекаран инсулт или усложнения на хронични заболявания, получават физически или други увреждания и съответно се появява потребност от адекватни социални услуги, съобразени с тези увреждания.Във връзка с това изключително важно е да се предвидят превантивни услуги и програми с ранна степен на интервенция, насочени предимно към възрастните и хората с увреждания. Целта тук трябва да бъде осигуряване на възможности за по-нататъшно личностно развитие, за пълноценно участие в социалния живот за предотвратяване на последваща институционализация.

Оказва се, че желаещите да ползват социални услуги са значително повече от фактически ползващите социални услуги, въз основа на което може да се направи извода, че съществуващите и развити социални услуги за възрастни хора на територията на община Цар Калоян не са съобразени и не отговарят на реалните потребности.

Не са развити мобилните услуги на терен и услугите в домашна среда (с изключение на домашен помощник). Такива услуги биха имали много добър ефект по отношение потребностите на възрастни в неравностойно положение, които са запазили способността си за самостоятелен начин на живот.

Липсват превантивни социални услуги за възрастни и хора с увреждания с ранна степен на интервенция, целяща да предотврати социалното изключване на хората в напреднала възраст. Не са разработени програми и услуги, насочени към семействата на възрастните хора и техните близки.

Анализът на потребностите от социални услуги в община Цар Калоян, показва, че липсва адекватна оценка на потребностите от услуги за възрастни и хора с увреждания, както и от услуги, предназначени за техните семейства и близки.

Г) ВЪЗМОЖНОСТ НА ОБЩИНАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Д) КАПАЦИТЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

·         През последните две години община Цар Калоян показва развитие в правилна посока и добър капацитет за предоставяне на социални услуги, като подобрява качеството на собствените ресурси и се кооперира с доставчици на социални услуги – неправителствени организации.

·         Ръководството на община Цар Калоян сериозно и отговорно работи за откриване на нови социални услуги, ориентирани към основните уязвими групи в общността.

·         Община Цар Калоян спечели проект за Дневен център за възрастни хора, финансиран от Оперативна програма „За развитие на селските райони” с бюджет от 1,4 млн.лв. по проекта ще се ремонтира основно сградата на Старата гимназия, за да отговаря на стандартите за предоставяне на социални услуги за 40 потребители.

·         В момента се осъществява проект BG051PО001-5.2.07-0138 - С-0001 Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора в община Цар Калоян, финансиран от ОПРЧР/АСП. Бенефициент е СНЦ „Младежки форум 2001 - Разград” и община Цар Калоян е партньор. Предоставят се социалните услуги социален асистент и домашен помощник.

·         Община Цар Калоян е партньор на АСП за предоставяне на социалната услуга „личен асистент”.

·         В Община Цар Калоян се констатира общ недостиг на социални услуги за всички рискови социални групи, предоставяни в среда, близка до семейната.

·         В общината няма добре развити социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания, които да предоставят подкрепа в среда близка до семейната.

·         Община Цар Калоян е от групата общини, които са изостанали доста от процеса за разкриване на нови социални услуги в общността. Една не малка част от общините имат прекалено много разкрити услуги за подкрепа на деца и възрастни хора. За съжалени община Цар Калоян не предоставя толкова голям брой услуги. Тези, които функционират до момента са насочени към възрастни хора и хора с увреждания.

·         Висок е процент на застаряващо население и самотно живеещи възрастни хора, което представлява уязвима и рискова група. Не са достатъчни възможностите по отношение на периода на действие услугата Обществена трапезария при обслужването на възрастни хора.

·         Клуб на инвалида и Клуб на пенсионера имат социални функции, но те не са социални услуги по своята същност. Клубовете са социални средища с финансиране от общинския бюджет, които са останали от предишния обществен строй, без да са развили достатъчно ефективно своя потенциал.

·         Наличието на деца и възрастни с увреждания, които се обгрижват в домашна среда, налага разкриване на услугата Домашен социалнен патронаж. Поради това,че същата е  мобилна, я прави още по-популярна и необходима. За бенефициентите на тази услуга, чрез нея ще се осигурява храна, поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, съдействие за снабдяване с лекарства или на необходимите технически помощни средства при ползватели с уврежданния.

·         В община Цар Калоян има реална неоходимост от различни социални услуги за възрастни хора, деца и хора с  увреждания. Услугите за деца да са свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище; деинституционализация и реинтеграция на деца; консултиране и подкрепа на семейства в риск; оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители; консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.

·         Услугите в общността, предоставяни по национални и оперативни програми са предпочитани, тъй като са най-близки до семейната среда на клиентите.

Е) ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ПАЗАРА НА ТРУДА И ДРУГИ;

                Услуги и мерки в други сектори

Разглеждането на социалните услуги в по-широк контекст се предопределя от факта, че ползвателите на социална подкрепа са носители на различни проблеми, които са решавани в другите сектори и дава възможност да се подобри стратегическото планиране и практическата реализация на интервенции в тях, но и да се развият и предлагат специфични и приемливи за потребителите услуги, като се използват оптимално ресурсите на всяка сфера. 

Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности към МОМН

Ресурсният център за подпомагане на интегрираното обучениеи възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности (РЦПИОВДУСОП) – Разград е държавно обслужващо звено в структурата на МОМН. Той е извънучилищна педагогическа структура, която е в системата на образованието. Функциите на центъра са консултативна, образователно-възпитателна, рехабилитационна и координираща.

В него се осъществяват дейности по провеждане на държавната политика в областта на интегрираното обучение, като подпомага успешното интегриране на децата и учениците със специални образователни потребности в общообразователната среда. В община Цар Калоян, ресурсният център осъществява дейността си чрез един специалист-ресурсен учител. Назначен е в: СОУ ”Христо Ботев” – гр. Цар Калоян.  

През учебната 2010/2011 г.  интегрирано се обучаваха 7 деца и ученици

                МКБППМН - работа с деца с отклоняващо поведение

Местната комисия за борба с противообществените прояви на непълнолетни и пълнолетни (МКБППМН) е орган, който контролира социално-превантивната дейност на територията на община Цар Калоян, като издирва деца, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие. МКБППМН разглежда деяния, взема възпитателни мерки. От комисията се очаква да оказва подкрепа на родителите и да контролира грижата за деца от общината, които са настанени във възпитателни институции.

За 2010 г. са разгледани 3 възпитателни дела от МКБППМН с предприети 2 възпитателни мерки съгласно ЗБППМН.

По данни, към 31.12.2010 г.

Деца, живеещи на улицата

0

Деца, проституиращи

0

Деца, извършили кражби

1

Деца, извършили насилие

4

Ж) ДОСТЪПНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Идентифициране на дефицити и липса на услуги:

·         Дефицитни по отношение на необходимостта от посрещане на нуждите:

Услуги, предлагани в общността.

·         Наличието на потребители в институциите, които са в състояние да бъдат изведени и да ползват резидентен тип услуги. Превенцията на населението с увреждания, от вероятността да се окаже потребител на услуги от институционален тип, налага необходимостта от изграждането на защитени жилища.

 

·         Липса на услуги:

Услуги, предлагани в общността:

·         Не се извършва превенция на деца, отпаднали или застрашени от отпадане от училище и техните семейства, подкрепа на деца с отклоняващото се поведение, с противообществени прояви и техните семейства, семейно консултиране, което може да се осъществи в Център за обществена подкрепа.

·         Липса на услугата Дневен център, чрез която ше се удовлетворят нуждите на  деца с увреждания, отглеждани в семейна среда; деца, отглеждани в семейства в риск и възрастни с увреждания в семейна среда, свързани със задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти.

·         Не е развита с пълния си потенциал услугата Домашен социалнен патронаж,  въпреки високия процент, застаряващо население и самотно живеещи възрастни хора. Наличието на деца и възрастни с увреждания, обгрижвани в домашна среда, които имат нужда топла храна, поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, съдействие за снабдяване с лекарства и хранителни продуки.

                Социално подпомагане и мерки

Програмата “Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход” цели осигуряване на основните жизнени потребности и допълване на доходите на бедни лица и семейства до диференцирания минимален доход, чрез предоставяне на месечни, целеви и еднократни помощи, съгласно Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане. Помощите се отпускат след преценка на доходното и имуществено състояние, семейното положение и здравословно състояние на лицата и семействата, като се прилага диференциран подход към всеки отделен случай; осигурява здравните вноски на лицата; предоставя целеви средства за диагностика и лечение в болнични заведения на български граждани без доходи и мущество , което да им носи допълнителни доходи ,с прекъснати здравно-осигурителни права. Приоритетно помощите се предоставят на самотни възрастни хора, хора с увреждания, родители, които сами отглеждат децата си. За тях диференцираният минимален доход за определяне на размера на месечната помощ е в по-голям размер. През 2009 г. в община Цар Калоян с месечни социални помощи са подпомогнати общо 97 лица и семейства, а през 2008 г. са подпомогнати общо 67 лица и семейства. В сравнение с 2008 г. се отчита  намаляване на случаите, обект на социално подпомагане.

                 Основните причини за намаляване на случаите на лица, възползващи се от правото си на социална закрила с месечни помощи   са :

·         Участие в програми и мерки  за заетост и сезонна работа  на членове от семействата. На територията на община Цар Калоян се предлагаха социални услуги в общността , които осигуриха заетост на безработни лица, отговарящи на условията за месечно подпомагане.  « Домашен помощник» по НП»СУСС», « Домашен помощник» по ОПРЧР, « Социален асистент « по НП»АХУ».

·         Отпадането на безработни лица в трудоспособна възраст съгласно чл.12 в от ЗСП, съгласно  който лица в трудоспособна възраст се подпомагат 12 месеца непрекъснато след което се лишават от тях за срок от една година. Това нормативно основание отпада от Закона за социално подпомагане считано от 01.01.2011год.

·         Прецизиране на случаите на лица / семейства,  търсещи социална закрила, чрез детайлно проучване на социалния статус и възможността чрез притежаваното имущество или чрез близки и роднини да осигурят своето препитание.

Програма “Целева социална защита за отопление”. За покриване на част от разходите за отопление през зимния период се предоставят целеви помощи за отопление. Основен приоритет са самотно живеещите възрастни хора, хората с трайни увреждания и родителите, които сами отглеждат децата си, като се осигурява облекчен достъп до помощта. Наблюдава се намаление  в броя на подпомогнатите случаи и по тази програма. За отоплителен сезон 2008/2009 г., обхващащ периода от 1 ноември до 31 март, в общината са отпуснати целеви помощи за отопление общо на 398 лица и семейства, спрямо 495 случая за отоплителен сезон 2007/2008 година. За отоплителен сезон 2009/2010 год. са отпуснати целеви помощи за отопление на 414 лица/семейства . Най – често срещаните причини за откази са доход над диференцирания гарантиран минимален доход за отопление, извършени пътувания зад граница на собствени разноски/което основание вече е отменено считано от 09.04.2010 год. /, недекларирани доходи за предходните шест месеца , наличие на втори недвижим имот идр.

 Програмата “Закрила на детето”  оказва финансова подкрепа на семействата и е в съответствие и изпълнение на принципите за закрила – отглеждане на децата в семейна среда. Тя е част от работата по превенция на изоставянето, реинтеграция, настаняване на деца в семейства на роднини и близки, настаняване в приемни семейства. По превенция на изоставянето, реинтеграция, настанени деца в семейства на роднини или близки и в приемни семейства отделът „ Закрила на детето „ предприема необходимите мерки за социално парично подпомагане. 

З) УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И САМИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ В РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Представителите на гражданското общество, доставчиците на социални услуги и самите потребители ще участват активно в развитието на социалните услуги в община Цар Калоян чрез възможностите за участие в Обществения съвет за социално подпомагане и предвидените механизми за наблюдение и мониторинг на Стратегията за равитие на социални услуги 2011г.-2015г.

И) ДРУГИ ВАЖНИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ФАКТОРИ

·         Ситуацията в община Цар Калоян не се е променила в положителна посока– с изостряне на световната икономическа и финансова криза проблемите са се изострили: безработицата се е увеличила, расте броя на застаряващото население, увеличават се хората с  увреждания.

·         Липса на Дирекция СП и Дирекция БТ, поради сравнително малкия обхват на територията и само три населени места в общината;

·         Недостатъчен капацитет на общинската администрация – няма специално звено, което да отговаря за социалните услуги и дейности;

·         Слабо развит пазар на социалните услуги – едва четири в цялата община; неравномерно разпределение и обхват на социалните услуги, като са съсредоточени основно в общинския център;

·         Силно уязвима социална среда с големи групи в неравностойно положение: хора с увреждания, безработни семейства с деца, деца с увреждания, възрастни хора;

·         Преобладаващи малцинствени етнически групи;

·         Високо ниво на безработица и липса на сериозна икономическа активност;

·         Няма изготвена стратегия за развитието на социалните услуги в общината;

·         Недостатъчни собствени приходи от страна на общината за съфинансиране по проекти и развитие на социални услуги.

2. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА, СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ И НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ;

Планираната интервенция очертава общата картина на развитието на мрежа от социални услуги на общинско ниво, за периода от 2011 до 2015 година. В плана се конкретизират приоритетите на общинско ниво, както и видовете услуги, които ще се развиват в Община Цар Калоян. Стратегията обхваща:

·         Развитие и усъвършенстване на съществуващите социални услуги през следващите 5 години (2011 – 2015);

·         Разкриване на нови и иновативни социални услуги за изведените приоритетни целеви групи;

·         Иницииране на междусекторни „смесени” иновативни услуги и програми;

·         Успоредно развитие на политики и мерки за социално включване в свързани сектори (образование, здравеопазване, заетост, жилищна среда), чрез които се решават конкретни проблеми на рисковите групи и/или се създават условия за ефективно функциониране на социалните услуги.

Към всяко приоритетно направление са описани услугите и мерките, като се правят препратки и уточнения в случаите, при които една социална услуга изпълнява дейности, отнасящи се до две или повече приоритетни направления или конкретна цел. Социалните услуги и дейности се разглеждат като система от услуги, които си взаимодействат и допълват, за да се постигне ефект и реална полза за обхванатите целеви групи.

Дейности по приоритетно направление 1: Превенция за деца и семейства в риск

Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата в семейството, като се предотврати появата и развитието на рискови фактори по отношение на децата, чрез:

Конкретна цел 1.1. Да се намали изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции и да се подкрепи задържането им в биологичното семейство. Приоритетно развитие на приемната грижа.

Мярка 1.1.1. Комплексна програма за ранна превенция на изоставянето и задържане на новородените деца в биологичното семейство  

Дейностите са насочени към подкрепа на бъдещата майка и семейството с цел  „затваряне на входа” към специализираните институции (СИ). За да се предотврати изоставянето на новородени деца на ниво „родилен дом” е необходимо работата по превенция да започне преди раждането на детето. Успехът на превенцията зависи от ранната навременна намеса и продължителността на социалната работа с бъдещата майка, нейното семейство и близко обкръжение.

Дейност 1.1.1.1. Разкриване на Център за обществена подкрепа в Община Цар Калоян през 2012 г., с капацитет от 30 потребители. Центърът ще работи по две направления: деца и семейства в риск и приемна грижа.

Преките дейности на ЦОП включват подкрепата за семейства и деца в риск, разнообразни услуги за превенция на изоставянето на деца на ранна и по-късна възраст, превенция на отклоняващото се поведение, насилието, подпомагане осигуряването на достъп до образование за деца от семейства с нисък социален статус и неграмотни родители, консултиране и оказване на подкрепа на деца и родители по проблеми, свързани с общуването, кризи в развитието на детето, специализирана психологическа работа с деца и семейства при поведенчески проблеми, състояние на криза, посттравматични състояния, социална и педагогическа подкрепа на деца с училищни затруднения, превенция и закрила на деца в риск и др. Паралелно с това се развиват и услуги в подкрепа на приемна грижа, подкрепа на родители, развиване на родителския капацитет и уменията за отговорно родителство, консултиране и обучения за добро родителство (училище за родители). Основна дейност на ЦОП е развитието на приемна грижа.

Работата по приемна грижа е насочена към обучение и консултиране на кандидат-приемни родители, подкрепа и консултиране след настаняване на детето. Подкрепата за рисковите групи – за децата и техните семейства се осъществява не само в сградата на ЦОП, но и в дома на уязвимите семейства. Освен това Центровете за обществена подкрепа имат и мобилен компонент, с който се осигуряват възможности за посещение в дома на семейства в риск, живеещи в изолирани населени места, извън общинските центрове. 

Мярка 1.1.2. Осигуряване на грижа при близки и роднини за изоставени и неглижирани деца, лишени от родителска грижа

Дейност 1.1.2.1. Съвместни дейности на Отдел “Закрила на детето” и ЦОП за настаняване в семейства на близки и роднини на деца от СИ, изоставени деца и на деца в риск от изоставяне.

Дейност 1.1.2.2. Оказване на продължаваща подкрепа от О ”ЗД” и ЦОП за семействата на близки и роднини, в които са настанени деца, лишени от родителска грижа – консултации, посредничество и съдействие. Подкрепата включва дългосрочна работа с детето  и семейството в зависимост от случая и индивидуалните потребности. Консултиране, съдействие и подкрепа за обгрижване и възпитание на детето, за справяне с кризи и проблеми в общуването и поведението, съдействие и насочване в общността и институциите.

Мярка 1.1.3. Услуги в подкрепа на осиновяването

Дейност 1.1.3.1. Съвместни подкрепящи услуги между ЦОП и О “ЗД” при осиновяването на деца, като се планира част от дейностите на О ”ЗД” да се насочат към центъра – обучение на кандидат – осиновителите, наблюдение и подкрепа на осиновителите в следосиновителния период. Услугите ще са насочени към:

·         консултиране, информиране;

·         мотивиране и обучение за кандидат-осиновители;

·         подкрепа в следосиновителния период.

Мярка 1.1.4. Развитие на Приемната грижа в Община Цар Калоян  В община Цар Калоян до момента не се развива приемната грижа, като превантивна мярка за попадането на деца в специализирани инситтуции. Няма утвърдени и вписани в регистъра за приемни семейства и не са настанявани деца.

Дейност 1.1.4.1. Развитие на дейности по приемна грижа в бъдещия ЦОП в общината по отношение на: 

·         информационни кампании, обучение, подбор и наемане на приемни родители, наблюдение и подкрепа за приемните родители и приемните деца, възстановяване и/или поддържане на връзки със семейството;

·         методическа помощ и подкрепа на персонала на ЦОП, от О ”ЗД” в общината, както и на местни неправителствени организации, които работят по приемна грижа на общинско ниво; обучение на общинските комисии за детето по приемна грижа и други свързани с развиване и предоставяне на социалната услуга ”Приемна грижа”.

Дейност 1.1.4.2. В рамките на приемната грижа - създаване на алтернативни форми за краткосрочна грижа за изоставени деца (новородени и по-големи) с настаняване по спешност, като превенция на настаняването в СИ. Определяне на 2 професионални приемни семейства в общината за спешно, краткосрочно настаняване на изоставени деца – новородени и на по-късна възраст – за периода на процедурите по осиновяване, или за намиране на решение за грижата за детето (настаняване при близки и роднини, приемна грижа или ЦНСТ). Координация от ЦОП, заедно с О ”ЗД”.

 

Мярка 1.1.5. Общински и областни програми/мерки за здравна профилактика и семейно планиране

Дейност 1.1.5.1. Прилагане на цялостна програма за здравна профилактика на майчинството/ бременността, насочена към нежелана и рискова бременност в община Цар Калоян. 

Целта на програмата е да подобри здравната профилактика за всички бъдещи майки в съответствие с националните приоритети. Целевите мерки в сферата на здравеопазването на общинско ниво трябва да обхванат всички бъдещи майки в Община Цар Калоян, чрез здравна профилактика и задължителна пренатална диагностика на риска от увреждане. При изпълнението на тези мерки, личните лекари, женската консултация и акушерките ще идентифицират случаи на потенциален риск от изоставяне на дете и ще насочват към програмата за ранна превенция и О “ЗД”.

Дейност 1.1.5.2. Здравно-социални програми за семейно планиране – информиране и консултиране, обучения. Програмите ще се изпълняват по проект за Социално включване, здравни институции, училища и ще включват здравно-социални консултации за майки и семейства в риск, здравна просвета сред подрастващите за намаляване на нежеланите и рисковите бременности.

Мярка 1.1.6. Общински програми/мерки за целева подкрепа на уязвими семейства, за създаване на условия за задържане на детето в семейството

Дейност 1.1.6.1. Посредничество и информиране за осигуряване на достъп до заетост.

Конкретна цел 1.2. Да се осигурят условия за развитие на децата с увреждания, отглеждани в семейството, чрез:

Мярка 1.2.1. Развиване на ЦСРИ за осигуряване на качествена здравна грижа, медицинска и социална рехабилитация за децата с увреждания и подкрепа за техните семейства.

Създаването на ЦСРИ ще подобри условията за предоставяне на адекватни здравни грижи, рехабилитация и интеграция на децата с увреждания, отглеждани в семейна среда; ще осигури подкрепа на техните родители и близки чрез индивидуални и групови консултации (социални, здравни, правни, психологически) и обучение на родителите, семействата и близките за подобряване на уменията им за грижа за децата с увреждания в семейна среда. Там, където е необходимо, услугата ще има мобилен компонент, като в мобилните екипи могат да се включват различни специалисти (логопед, психолог, рехабилитатор, социален работник, медицинско лице, социален педагог и др.), за да предоставят на място някои рехабилитационни услуги за децата и хората с увреждания, консултиране и обучение на семействата и близките на децата и младежите с увреждания.

Дейност 1.2.1.1. Изграждане на ЦСРИ  (капацитет 40 потребители) за обслужване на децата и младежите в Община Цар Калоян през 2012 г.

Мярка 1.2.2. Подкрепа за родителите за отглеждане на децата с увреждания в семейството

Дейност 1.2.2.1. Разширяване на програмите, които предлагат домашни грижи – Личен асистент, Социален асистент и Домашен помощник за деца с увреждания.

Дейност 1.2.2.2. Осигуряване на помощни средства чрез Д ”СП ” по Закона за хората с увреждания. Разкритите социални услуги в общността за деца и възрастни ще предоставят информация, консултиране, съвети за права, процедури и посредничество за получаване на техническите помощни средства от хората с увреждания, подкрепа и специализирани обучения.

Конкретна цел 1.3.  Осигуряване на ефективна подкрепа на уязвимите семейства за превенция на рисково поведение и неглижиране на децата, чрез:

Мярка 1.3.1. Развиване на услуги в общността за подобряване на родителския капацитет. 

Планираните дейности и услуги ще подобрят родителската грижа и ще спомогнат за ограничаване на неглижирането на децата в семейната среда. Дейностите са насочени и към създаване на чувствителност у населението и професионалистите за симптомите, причините и формите на насилие над деца.

Дейност 1.3.1.1. Услуги в рамките на ЦОП за развитие на родителските умения. Подкрепата за семейства с деца в риск за превенция на изоставянето и неглижирането на деца, отглеждани в семейна среда включва:

·         Посредничество, информиране, социални, правни, психологически консултации за уязвими семейства с деца;

·         Училище за родители и обучения за добро родителство;

·         Повишаване на чувствителността – промяна на нагласите и уменията на родителите за стимулиране на ранното детско развитие;

·         Информиране и консултиране за наличните форми на социално подпомагане и подкрепа, достъп до административни услуги;

·         Подкрепа и придружаване за достъп до административни и други услуги за социална подкрепа;

·         Подкрепа за достъп до услуги по професионално ориентиране, квалификация и преквалификация, активни мерки на пазара на труда и заетост;

·         Подкрепа за достъп до здравни грижи – издирване, подкрепа и консултиране за здравно осигуряване и налични здравни грижи;

·         Семейно консултиране и подкрепа на семействата за преодоляване на семейни кризи и взаимоотношения в семействата, което ще се осъществява от ЦОП;

·         Училище за бъдещи родители – работа с бъдещите родители за информиране и консултиране по въпроси, свързани с пренаталното развитие; процеса на раждане и след родилния период; подкрепа за посрещане на детето – във физически и емоционален план; следродилна рехабилитация. „Училището за бъдещи родители” ще се изпълнява съвместно от ЦОП в общините, кабинетите по семейно планиране, лечебни заведения, организации с нестопанска цел.

Дейност 1.3.1.2. Осигуряване на здравни грижи. Дейността ще бъде осъществявана  съвместно от лични лекари, ЦОП, общинска администрация, кметове и кметски наместници, детски заведения и ще включва:

·         Проследяване на развитието на детето (с най-висока интензивност през първата една година);

·         Информиране и консултиране по въпроси, свързани с развитието на детето (хранене, сън, стимулиране, общуване, игра);

·         Информиране и консултиране по въпроси, свързани с нуждите на детето и умения за разпознаването им;

·         Извършване на редовни имунизации. Съвместна работа със здравните медиатори за обхващане на деца от етническите общности в неравностойно положение;

Мярка 1.3.2. Превенция на всички форми на насилие и експлоатация на деца.

Дейност 1.3.2.1. Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация.

Насилието срещу деца се превърна в нарастващ проблем, както на национално така и на регионално ниво, през последните години. То има най-различни форми - от насилие в семейството и в училищата, сексуална и трудова експлоатация, туризъм с цел секс с деца, детска порнография по интернет. Защитата на детето срещу всички форми на насилие и експлоатация е един от приоритетите на политиката за детето в България. Законодателството за детето предоставя право на детето на защита срещу всички видове насилие. Нужно е развитието на мерки за повишаване капацитета на професионалистите, които работят с деца и за деца. Органите за закрила, включително медиите, повишават обществената чувствителност по тази тема за недопускане на насилие и за защита на децата. Дейностите в тази област се осъществяват от О “ЗД”, ЦОП, МКБППМН, РПУ, неправителствени организации, работещи в тази насока. Те ще  се изразяват в:

·          Образователни кампании, беседи, дискусии и тренинги в образователни институции- детски градини и училища, както и в рамките на Центровете за обществена подкрепа в областта. Тяхната цел е развиване на умения в подрастващите за ненасилствени методи на комуникация, разпознаване на различните форми на насилие;

·         Подобряване уменията на социалните работници, лекарите, училищните психолози и учителите за разпознаване белезите на насилие и незабавно сигнализиране за случаите на насилие;

·         Създаване на ефективен механизъм на координирано действие за предотвратяване и установяване на насилието, оценка на случая, насочване на детето към рехабилитация и проследяване на случаите.

Мярка 1.3.3. Създаване на превантивна среда за децата в Община Цар Калоян, способстваща намаляването на правонарушенията и асоциалните прояви от малолетни и непълнолетни.

Дейност 1.3.3.1.  Създаване на условия и среда за развитие на уменията и интересите на децата в областта на изкуството и спорта, чрез поддържане и разширяване на общински програми за ангажиране и осмисляне на свободното им време.

 

Дейност 1.3.3.2.  Обучение и придобиване на  умения за осъществяване на превантивна дейност сред връстници на ученици от общообразователните училища.

·         Провеждане на занятия, спортни състезания, конкурси, отбелязване на  Международни дни за борба с тютюнопушенето и СПИН;

·         Пълноценно общуване, социализация, социална адаптация и интеграция, самоконтрол, грижа и отговорност за собствения живот и личностно израстване, постигане на социална зрялост при младежите;

·         Формиране на чувствителност към различията и нагласи за толерантно отношение и приемане на различията;

·         Запознаване с модела на конструктивно поведение при конфликт; формиране на умения за противопоставяне в конфликтна ситуация при общуване.

Дейност 1.3.3.3.  Въвеждане на ефективни превантивни програми за превенция на асоциалното поведение на децата в общата популация на децата - програми за ранна превенция (агресия; насилие; отклоняващо се поведение; рисково поведение на деца и младежи); провеждане на здравна и социална просвета против зависимостите; лекции и дискусии в часа на класа. Превантивните програми ще се осъществяват от:

·         МКБППМН;

·         Център за обществена подкрепа.

Дейност 1.3.3.4.  Предотвратяване на първия опит с наркотични вещества  и  редовната употреба и злоупотребата с наркотични вещества, както и развиването на зависимости чрез :

·         Повишаване нивото на информираност на младите хора относно проблемите, свързани с употребата и злоупотребата с наркотични вещества, като им се осигури обективна информация, базирана на научно-доказани факти;

·         Активно ангажиране на много партньори за изграждане на здравословна среда: намаляване на търсенето на наркотични вещества, посредством реализиране на последователни, системни и адекватни действия във всички сфери от живота на младите хора - училище, семейство, местата за забавление;

·         Изграждане на позитивни нагласи към здравословен начин на живот- ефективната превенция на наркотичната употреба включва изграждане на позитивна нагласа у младите хора към здравословни модели на поведение.

Дейност 1.3.3.5. Повишаване на квалификационните умения на професионалистите, работещи в системата за превенция на противообществените прояви и правонарушения от деца, чрез разработване и прилагане на квалификационни програми.

 

Конкретна цел 1.4. Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от рискови общности и уязвими групи чрез:

Процесът на превенцията на отпадането трябва да е насочен към преодоляване на образователните причини за отпадане за всеки от етапите на обучение (целево финансиране на целодневно обучение, диагностични материали за ранно откриване на образователни затруднения, ранно професионално ориентиране за учениците и подготовка, стимулираща усвояването на български език). Необходимо е да се предприемат мерки за реинтеграция на отпаднали ученици, които все още могат да се върнат в нормалния цикъл на обучение; разработване и прилагане на образователни програми за отпадналите за по-дълъг срок от 1 учебна година, за които трябва да се търсят други подходящи форми за продължаване на образованието. Осигуряване на условия за достъп до образование на учениците в задължителната училищна възраст, чрез реализиране на дейности, свързани с по-пълното им обхващане и задържане, без разлика на етническа принадлежност, пол, произход, вероизповедание и увреждане,  чрез създаване на възможност за всеки да се обучава независимо от неговото местоживеене и икономическо положение.

 

Мярка 1.4.1. Гарантиране на задължителното предучилищно образование за всички деца в Община Цар Калоян

Дейност 1.4.1.1. Обхващане на всички деца в предучилищно образование от 5-годишна възраст чрез:

·         издирване на всички подлежащи деца и записване в предучилищна подготовка – изпълнява се от учителите, с подкрепата на общините, О “ЗД”, социалните работници, НПО;

·         разкриване на достатъчен брой подготвителни класове в училище и/или предучилищни групи в детските градини;

·         срещи и посещения по домовете за информиране и мотивиране на родителите.

Мярка 1.4.2. Програми за превенция на отпадането от училище и реинтеграция в образованието на отпадналите деца и младежи.

Дейност 1.4.2.1.  Целева работа с изоставащи и застрашени от отпадане деца за предотвратяване отпадането им от училище включваща :

·         Осигуряване на условия за съвместно възпитание и обучение на деца и ученици с различен етнически произход в държавните и общинските  детски градини и училища и обслужващи звена;

·         Осигуряване на допълнителна педагогическа работа с изоставащи ученици;

·         Разработване  и въвеждане в детските градини и в училищата на програми за възпитание и обучение, съобразени с културите на различните етнически малцинства;

·         Изследователска дейност, свързана с междуетническата интеграция на децата и учениците чрез образование;

·         Подготовка на родителите за осъществяване на образователната интеграция на децата и учениците;

·         Развитие на направления „Училищна подкрепа” в Центровете за обществена подкрепа за превенция на отпадането и задържане на децата в училище;

·         Изграждане на партньорство и взаимодействие между социалните услуги, от една страна, и организациите, ангажирани с образованието (училищата, НПО, и пр.), от друга страна, за образователна интеграция и реинтеграция на децата.

Дейност 1.4.2.2.  Мерки за подобряване на привлекателността на образователната среда, които осигуряват:

·         Иницииране и изпълнение на проекти, програми и инициативи за повишаване на интереса към учене, включване на децата и младежите в живота на училището, в т.ч. и при вземане на решения, отнасящи се до децата;

·         Извънкласни и извънучилищни дейности за мотивацияна децата и техните родители - включване на децата в извънучилищни занимания в рамките на учебната година (ателиета по интереси, школи по изкуства, спортни състезания); осмисляне на свободното време на децата и младежите;

·         Обучения на учителите и препоръки за промяна на практиката на преподаване на учителите и включване на интерактивни методи.

Дейност 1.4.2.3. Развитие на образователно-социални услуги за връщане в училище на отпадналите от училище деца, които се изпълняват от ЦОП, НПО, училища, училищни настоятелства, читалища, в тясно сътрудничество с О “ЗД” и общински администрации, включващи:

·         Посещения на място и срещи за издирване на отпадналите деца;

·         Срещи, консултации, инициативи за мотивиране на децата и техните родители;

·         Организиране на консултации, занимални и помощ от учителите за наваксване на учебния материал от децата и младежите.

Дейност 1.4.2.4. Адаптация и интегриране на изведените деца от помощните училища в масовите общообразователни училища.

Мярка 1.4.3. Осигуряване на качествено интегрирано образование за децата с увреждания 

Дейност 1.4.3.1. Обхващане на деца с увреждания от детски градини. Осигуряване на места за интегриране на деца с увреждания в общите групи в детски градини, вкл. подкрепа за адаптиране към средата, осигуряване на транспорт.

Дейност 1.4.3.2. Интегриране на децата с увреждания в масови училища за обучение с подкрепата на ресурсни учители - осъществява се от училищата, РИО на МОМН и Ресурсния център към РИО на МОМН, с подкрепата на общината, като подпомага осигуряването на необходимата достъпна среда за децата с увреждания – вътре и извън сградата на училището.

Дейност 1.4.3.3. Адаптация на изведените деца от помощни училища към масовите общообразователни училища.

Мярка 1.4.4. Целенасочена политика за приобщаване на родителите и общността в учебно-възпитателния процес на децата:

Дейност 1.4.4.1. Обучения за изграждане на капацитет в училищата и детските градини за включване на родителите и създаване на интегрираща среда в училище: обучения на учители и директори на училища и детски градини – методи и подходи за включване на родителите и приобщаване на родителите към образованието на техните деца; разпространение на обучителни материали за работа с родителите; обмяна на опит и добри практики с други училища и детски градини.

Дейност 1.4.4.2. Инициативи и съвместни дейности в училище за изграждане на връзката между трите страни: училище/учители – родители/общност – деца/ученици с подкрепата на общинската администрация, РИО на МОМН и гражданския сектор.

Дейност 1.4.4.3. Развитие на капацитета на Училищните настоятелства и НПО за подкрепа на интегрираното образование, с участието на родителите и местните общности: създаване, активизиране, консултиране, обучения и техническа помощ на Училищните настоятелства в   училищата от общината.  

Дейности по Приоритетно направление 2:Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение

Обща цел 2. Да се създадат условия за социално включване/интегриране на максимален брой хора в неравностойно положение и уязвими групи, чрез:

Конкретна цел 2.1. Да се осигурят условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания в семейна среда чрез разкриване на услуги и грижа в общността:

Мярка 2.1.1. Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа в ежедневието на хората с увреждания и техните семейства.

Спектърът на тези услуги обхваща както ежедневни дейности вкъщи (като помощ при хранене, обслужване, помощ за излизане и придвижване), така и предоставяне на дневни и почасови услуги извън дома (дневни центрове и алтернативни форми на заместваща грижа).

Дейност 2.1.1.1. Разширяване на обхвата на услугите, които предлагат домашни грижи за хора с увреждания като „Домашен помощник”, Социален и „Личен асистент”, чрез продължение на националните програми (ДП, СА, ЛА).

Дейност 2.1.1.2. Изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с увреждания в гр. Цар Калоян, с капацитет 60 потребители  – планиран за стартиране през 2012г.

Мярка 2.1.2. Развиване на целеви общински политики/мерки за социално включване на хората с увреждания

Дейност 2.1.2.1. Подобряване на инфраструктурата и осигуряване на достъпна среда в общественото пространство, културни и здравни центрове, училища и детски градини, предприятия и пр.

Дейност 2.1.2.2. Дейности на Д ”БТ”, общините и местни НПО за предоставяне на достъп до доходи, заетост, професионално ориентиране и професионална квалификация (преквалификация), обучение, практически умения и др., за лицата с увреждания с право на работа.

Дейност 2.1.2.3. Прилагане на общински и национални мерки за осигуряване на по-широки възможности за самостоятелен живот – обучение на хората с увреждания, жилище, доходи, достъп до услуги и подпомагане.

Конкретна цел 2.2. Създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица, групи и общности в риск

Мярка 2.2.1. Осигуряване достъп за развитие на етническите общности в неравностойно положение в Община Цар Калоян

Дейност 2.2.1.1. Мерки за реинтеграция в образованието на неграмотните и пълнолетните с ниско образование (със специален фокус към отпадналите от училище млади хора в ромските квартали) – предвижда се развитие на програми за ограмотяване на неграмотни пълнолетни, включително за образование на пълнолетни млади хора с незавършена степен (без диплома) на основно или средно образование. Такива програми се инициират от НПО, училищни настоятелства, общината и се изпълняват в тясно партньорство със специфичен принос на всички участващи организации.

Дейност 2.3.1.2. Обхващане с хоризонтални мерки и целеви инициативи за социално включване, насочени към достъп до професионална квалификация, заетост и доходи, чрез включване в програми и мерки на Д “БТ”; иницииране и изпълнение на проекти за професионална квалификация и заетост, финансирани по действащите програми за развитие на човешките ресурси; подкрепа за достъп до заетост и квалификация; развитието на кооперации и социални предприятия за осигуряване на заетост за трайно безработни и хора с увреждания.

Мярка 2.3.2. Развиване на услуги за превенция на рисково и зависимо поведение, насочени към деца и възрастни и реинтеграция на лица със зависимости и проблемно поведение

Дейност 2.3.2.1. Дейности на ЦОП, ЦСРИ, Консултативните центрове и гражданските инициативи в общината – информиране и консултиране. Чрез функционирането им ще се подпомага приобщаването на застрашените групи към обществото като цяло. Работата предимно ще е подкрепяща и консултативна, свързана с нуждите на отделните потребители и на семействата в общността.

Дейност 2.3.2.2. Включване на родителите и семействата в смесени социално-образователни услуги за превенция на зависимостите и рисковото поведение, изпълнявани от училища, училищни настоятелства и НПО.

Дейности по Приоритетно направление 3: Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот

Обща цел 3. Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички населени места в община Цар Калоян, чрез:

Конкретна цел 3.1. Развиване на широка мрежа от услуги в общността за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора в семейна и домашна среда:

Мярка 3.1.1. Развиване и разширяване на дейностите в Домашния социален патронаж и обхващане на малките отдалечени населени места.

Доставчик на услугите са общините, а необходимите средства се осигуряват от общинските бюджети.

Независимо от ограничения обхват на дейностите, ДСП е най-мобилната и най-широко разпространена социална услуга, обхваща най-голяма територия и има най-много клиенти, предимно възрастни, самотно живеещи хора и хора с увреждания. За много от тях, особено за тези, в най-отдалечените населени места, това е единствената алтернатива за подпомагане в домашна среда.

Домашният социален патронаж като модел най-много се доближава до философията на услугите в общността, където услугите се предлагат максимално близо до потребителите. Услугата има много предимства, възможности за развитие и за разширяване на дейностите.

Дейност 3.1.1.1. Развитие на услугата „Домашен социален патронаж” в Община Цар Калоян с кухня в с. Цар Калоян, със самостоятелна сграда. Капацитетът на домашния социален патронаж в трите населени места е 80 човека и ще се обслужват  бенефициенти от всички населени места в общината, като мобилна услуга.

Дейност 3.1.1.2. Общински мерки и/или програми за подобряване на достъпа до административни услуги и социална подкрепа – чрез посредничество, предоставяне на съвети, консултации и техническа помощ от НПО и общински администрации. Повишаването на информираността на потребителите и засилване на ролята им в процеса на предоставяне на услугите ще им даде възможност да вземат активно участие при управлението и решаването на собствените им проблеми и ще съдейства за положителни промени и иновации в социалната сфера.

·         Създаване на Бюро за социални услуги и консултации (като иновативна мярка)  в с. Цар Калоян през 2013 г.  Бюрото за социални услуги и консултации за подпомагане на хората в неравностойно положение при адекватен избор на социална услуга, има силно положителен ефект върху съхраняване на независимостта и достойнството на хората, в процеса на ползване на социални услуги.

Основните дейности на Бюрото за социални услуги и консултации са насочени към популяризиране на социалните услуги на територията на общината, информиране на заинтересованите страни за същността, обхвата и достъпа до различните социални услуги (разпространение на информационни материали, публични дискусии и др.), проучване на мнението на заинтересованите страни и анализиране на качеството на съществуващите услуги и потребността от ракриване на нови;

Дейност 3.1.1.3. Продължаване функционирането на Обществените трапезарии на територията на общината. Обхващане на повече лица, нуждаещи се от услугите на обществената трапезария по проект на фонд „Социално подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане.Услугата е налична през 2010 г. и 2011г с капацитет 80 потребители.

Дейност 3.1.1.4. Проучване  на възможностите за създаване на Комплекс за социални услуги през 2011 г. и стартиране през 2012 г.

Комплексът за социални услуги комбинира ресурсите на различни налични дейности и услуги на територията на общината (ЦСРИ, ЦОП, Дневен център за стари хора, „Домашен социален патронаж”, социален асистент, личен асистент, домашен помощник, Клуб на пенсионера, Социална кухня/обществена кухня, заети по програма „Социални услуги в семейна среда“, Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“ и др.), с цел оптимизирането и ефективното им използване при предоставяне на услуги за стари хор 

Комплексът не предполага задължително механично сливане на наличните социални услуги, а съвместно планиране и координиране на ресурсите и дейностите за една и съща целева група. Предложението се основава на припокриващите се дейности от различни услуги (хранене – ДСП и Дневен център за стари хора) и нуждата от налични ресурси (медицинско наблюдение в ДЦСХ, програма „Социални услуги в семейна среда“ и др.).

Мярка 3.1.2. Разширяване на услугите в домашна среда чрез увеличаване на  капацитета на услугите „Домашен помощник”, социален и „Личен асистент”.

Предоставянето на  социални услуги в посока обгрижване в домашна среда ще позволи на старите хора по-дълго да живеят в своя дом и в своята семейна среда, както и ще предотврати  настаняването им  в специализирани институции. Предвижда се през 2012-2013 г. да се създадат държавни стандарти за услугата „Личен асистент” и услугата да се предоставя като държавно-делегирана дейност. 

Дейност 3.1.2.1. Осигуряване, доразвиване на услугата „Домашен помощник” и запазване на капацитета от 50 потребители на услугата „Домашен помощник” на територията на  Общината  до 2015 г.;

Дейност 3.1.2.2. Осигуряване и доразвиване на услугата „Социален асистент”в Общинатапо Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

·         Планиране на разкриване през 2011 г. на услугата „Социален асистент” в Община Цар Калоян, с капацитет 10 потребители;

Дейност 3.1.2.3.Осигуряване и доразвиване на услугата „Личен асистент”в Общинатапо Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”.

·         Разширяване на капацитета на услугата „Личен асистент”  в Общината от 21 на 70 потребители до 2015 г.;

Мярка 3.1.3. Осигуряване на дневна грижа и почасови услуги за стари хора.

През периода на изпълнение на Общинската стратегия ще се положат целеви усилия за подобряване на услугите в общността за дневна грижа за старите хора чрез повече гъвкавост, адаптиране към индивидуалните потребности на всеки човек, предоставяне на възможности за избор на пакетни услуги от страна на старите хора по отношение както на честотата на посещаемост, така и на видовете ползвани услуги. Дневните центрове са основната форма на социална услуга в общността, предлагаща храна, дневна грижа и възможности за общуване. Освен тях, клубовете на пенсионера и други подобни форми на услуги също осигуряват за старите хора възможности за разнообразяване на ежедневието, общуване, споделяне на придобит опит, възможности за осмисляне на живота и достойни старини.

Дейност 3.1.3.1. Планиране, изграждане и стартиране на Дневен център за стари хора в гр. Цар Калоян през 2012 г. с капацитет 40 потребители.

Дейност 3.1.3.2.Продължаване на общинската подкрепа за дейностите на Клубовете на пенсионера, предоставящи възможности за общуване и социален живот на стари хора с относително съхранено здраве и възможности за самостоятелно придвижване.

Конкретна цел 3.2. Да се осигури достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в среда, близка до домашната:

3. ВИД И БРОЙ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ, КОИТО СЕ ПЛАНИРА ДА БЪДАТ ЗАКРИТИ. Не е приложимо

4. РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ.

Финансова рамка и източници на финансиране на социалните услуги в община Цар Калоян

Финансова рамка:Разчетните средства, необходими за финансиране на социалните услуги държавно- делегирани дейности на общината за периода 2011 – 2015 година, са представени в таблица 1. 

Таблица 1

Разпределение на средствата за финансиране на социалните услуги в Община Цар Калоян  за периода 2011 г. – 2015 г. в абсолютни стойности (лв.)

Община\Година

2011

2012

2013

2014

2015

Цар Калоян

 

Текущи разходи

157 970.00

217 270.20

278 173.60

328 882.50

407 031.10

Капиталови разходи

110 000.00

2 490 000.00

250 000.00

2 160 000.00

325 000.00

Общо средства

267 970.00

2 707 270.20

528 173.60

2 488 882.50

732 031.10

 

 

 

 

 

 

 

 

От таблица 1 се вижда, че се очертава почти плавен годишен ръст на необходимите средства за текуща издръжка в Община Цар Калоян. По голяма динамика се наблюдава при капиталовите разходи.

В таблица 2 средствата, необходими за финансиране на социалните услуги държавно- делегирани дейности за периода 2011 – 2015 година, са представени в проценти. 

Таблица 2

 

Разпределение на средствата за финансиране на социалните услуги по години в Община Цар Калоян за периода 2011 г. – 2015 г. в проценти

Община\Година

2011

2012

2013

2014

2015

 

Община Цар Калоян

 

Текущи разходи

58.14

59.33

69.50

95.73

95.79

Капиталови разходи

41.86

40.67

30.50 %

4.27 %

4.21

Общо средства

100

100

100

100

100

 

Източници на финансиране. Делегираните от държавата социални дейности се финансират със средства от държавния бюджет, което се осъществява по централизиран модел, регламентиран в Закона за социалното подпомагане, ежегодно в Закона за държавния бюджет, Закона за местните данъци и такси и редица други подзаконови нормативни актове.Средствата са съобразени със заявените потребности на общината и размерът им ежегодно се определя с Решение на МС.

Общинският съвет има право да допълва финансирането на държавно- делегираните дейности, за сметка на общински приходи от местни данъци и такси и други данъчни и неданъчни приходи.По този начин, общината има възможност да влага средства в усъвършенстването и развитието на социалната система.

Социалните услуги предлагани от общината са държавно- делегирани. Разходите за ДДД се изчисляват по единни стандарти, които включват броя на персонала и размера на заплащането му и разходите за веществена издръжка.

Общините имат право да възлагат изпълнението на ДДД на лицензирани доставчици след процедура по подбор, разписана в Правилника за прилагане на ЗСП. Това дава възможност и на неправителствения сектор да влага финансов ресурс в социалната система.

Друга съществена възможност за разкриване на социални услуги представляват европейските структурни фондове.За осъществяване на инвестиционната програма на социалните услуги, свързана с основен ремонт, изграждане на нови обекти за социални услуги и тяхното оборудване и обзавеждане, трябва да се търсят други източници за финансиране, като: оперативните програми (ОП „Развитие на човешките ресурси”, Програмата за развитие на селските райони), международни програми, фонд „Социално подпомагане“, от Републиканския бюджет и със собствени средства на общината.

Средствата за квалификация и преквалификация на социалните работници могат и трябва да се осигурят в необходимия размер от ОП „Развитие на човешките ресурси” и ОП “Административен капацитет”, като се подготвят няколко проекта с подходящи обучители.

Добре е да се стимулира откриване на социални услуги с частни инвестиции и създаване на публично-частни партньорства (развитие на социален бизнес).

Други необходими ресурси – инфраструктура, сгради и материално техническа база

С оглед на правилното и равномерно териториално разполагане на социалните услуги, общината разполага с необходимия инфраструктурен ресурс от сгради и материална база за възможните обекти (сгради, помещения и пр.), които могат да се използват за разкриване на  услугите по населени места,съобразени с визията за развитие на социалните услуги, заложена в стратегията. Планирания сграден фонд за разкриване на социални услуги включва:

·         сграда на в  с.Езерче; сграда „Бивша Детска градина” в  с.Костанденец

·         общински нежилищен имот за предоставяне на социални услуги: ОДЗ „Васил Левски”, гр. Цар Калоян, ул."Райко Даскалов" № 16;

·         сграда № 4 едноетажна, адрес: ул. „Кирил и Методий” , ползва се от Домашен социален патронаж гр. Цар Калоян.

В процес на реализация е проект на Програмата за развитие на селските райони/МЗХ (мярка 321) за изграждане на Дневен център за възрастни хора, с който ще бъде основно ремонтирана и модернизирана старата сграда на гимназията в Цар Калоян, на стойност 1,45 млн.лв. В него ще се предлагат социални услуги на 40 възрастни хора от 2012г.

5.3  Човешки ресурси - изграждане на капацитет за изпълнение на стратегията

Общинската стратегия предвижда конкретни мерки за обезпечаване на дейностите с необходимия персонал, със съответната квалификация и умения по отношение на управлението и предоставянето на услугите от:

5.3.1Управленски персонал

За да се гарантира качеството и ефективността на социалните услуги е необходимо осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за управление на общинско ниво чрез:

·         Изграждане на капацитет за управление на социалните услуги.

·         Стимулиране развитието на административния и организационния капацитет на общинска администрация за прилагане на интегрирана грижа и политики към хора и групи в неравностойно положение;

·         Осигуряване на подкрепа на персонала на социалните услуги за развитие на професионалната квалификация и умения в съответствие с новите изисквания и стандарти;

·         Осигуряване на системен контрол върху качеството на предоставяните социални услуги.

·         Обучения за развитие на капацитета на ДСП:

·         Осъществяване на поредица от базисни и надграждащи обучителни модули за ръководните екипи на социалните услуги с цел развитие на административния и управленски капацитет, допълнителна квалификация/опит и подобряване на вътрешния мениджмънт на социалните услуги в Община Цар Калоян.

·         Осигуряване на адекватен брой служители в отделите, ангажирани с разкриването и управлението на социалните услуги на територията на общината.

·         Осигуряване на възможности за непрекъснато обучение, обмяна на опит и добри практики, с цел развитие на капацитета на екипите ангажирани с управлението на социалните услуги и на доставчиците.

·         Изграждане на умения на общинско ниво за усвояване на структурни фондове с цел фективно използване на възможностите за финансиране от Структурните фондове на ЕС и национални и донорски програми.

·         Развитие на компетенциите за управление на проекти.

В обученията ще участват представители на общината, екипите управляващи социалните услуги , Д “СП” и О “ЗД”.

5.3.2 Брой и структура на необходимия персонал на социалните услуги

Услуга, вид

Капацитет

Необходим

персонал

2011

2015

1

Център за обществена подкрепа (ЦОП)

0

30

6 човека

2

Приемна грижа

0

15 приемни семейства

15 човека

3

ЦСРИ за деца и младежи

0

40

9 човека

4

ЦСРИ за възрастни с увреждания

0

60

9 човека

5

Домашен социален патронаж”

80

 

90

 

 

6

Обществена трапезария

120

130

 

7

Дневен център за стари хора

0

40

12 човека

8

Личен асистент”

10

 

40

 

2 човека

9

Социален асистент”  

10

 

30

 

4 човека

10

Домашен помощник” 

40

50

2 човека

11

Комплекс за социални услуги

0

1 бр.

Комплекс

10 човека

12

Бюро за социални услуги и консултации

0

1 бр. Бюро за социални услуги и консултации

12 човека

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3 План за необходимите обучения и квалификационни курсове

За да се осигури качествено и ефективно предоставяне на услугите е необходима подкрепа на персонала на социалните услуги за развитие на професионалната квалификация и умения в съответствие с новите изисквания и стандарти. 

·         Осигуряване на условия за непрекъснато обучение, обмяна на опит и споделяне на добри ефективни практики на персонала в съществуващите социални услуги.

·         Организиране и провеждане на специализирани обучения и курсове за квалификация и преквалификация за персонала в съществуващите социални услуги.

·         Планират се поредица от обучения за специалистите - социални работници, психолози, социални педагози, рехабилитатори и др., както и за помощния персонал, ангажиран в директното предоставяне на социалните услуги.

·         Развитие и насърчаване на доброволчески практики - осигуряване на обучение, възможности за обмяна на опит и консултиране по въвеждане на практика за работа с доброволци при предоставянето на социални услуги на общинско ниво.

·         Подкрепа и осигуряване на равен достъп до информация, консултации и обучения на ръководния, специализирания и помощния персонал, ангажиран с предоставянето на социални услуги на територията на общината, чрез уебстраниците на общината, Д “СП” и други информационни канали.

·         Провеждане на обучения, които да осигурят усвояване на специфични нови умения за планиране на професионалното развитие и кариерно израстване, умения за работа в екип и ефективно общуване, работа по проекти, взаимодействие с различни институции.

·         Преквалификация за персонала на трансформираните и/или закривани социални услуги и социални институции.

·         Провеждане на обучения, които да осигурят професионална подготовка и адаптация на персонала след пренасочването към новата услуга.

·         Осигуряване на капацитет за иновативните услуги и мерки, развитие на нов тип професионални умения и опит.

·         Организиране на поредица от въвеждащи и надграждащи обучения за професионалистите, които ще бъдат ангажирани със създаването и управлението на нови социални услуги, за да се придобият нов тип управленски умения и практика.

·         Организиране на обучения, семинари и конференции за обмяна на опит и добри практики.

5. РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ -  ПРИЛОЖЕНИЕ 3

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И САМИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ В ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА;

Гражданското общество, доставчиците на социални услуги и потребителите учасват в дейностите по стратегията чрез Обществения съвет по социално подпомагане, възможности за участие на сесии на Общински съвет – Цар Калоян, участие в Териториална работна група за мониторинг и оценка.

Държавни институции:

·         Община Цар Калоян, кметство с. Езерче, кметство с. Костанденец

·         ДСП –Разград- отдел социална закрила Разград, изнесени работни места в Цар Калоян

Неправителствени организации:

·         Сдружение „Подрепа” ;

·         Сдружение „ Развитие и подкрепа на инициативи”;

·         Сдружение „МЛадежки форум 2001 – Разград”;

·         Клон на фондация „Център за развитие и подкрепа на инициативи”

Съвети и комисии:

·         Общински съвет

·         Местна комсия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

7. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД И ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА;

Оценката на Стратегията и нейното актуализиране ще се осъществяват чрез изграждането на цялостна система за мониторинг и оценка, която се осъществява на няколко етапа:

·         създаване на структура и изграждане на екип;

·         развитие на уменията и капацитета за мониторинг и оценка;

·         планиране и изпълнение на дейности за мониторинг и оценка;

Оперативното изпълнение на дейностите изисква да се обособи Териториална работна група за мониторинг и оценка /ТРГМО/ с ясни и конкретни задачи и отговорности.

Структура: Териториална работна група за мониторинг и оценка ще се създаде в рамките на Общинската администрация и ще работи в партньорство с Д ”СП” и участието на социални доставчици, като съгласува действията си със ЗМО към Областна администрация Разград.

Териториална работна група за мониторинг и оценка ще се състои 4-5 човека: 1-2 от Общинска администрация, 1 общински съветник, 1 социален доставчик и 1 от Д”СП”, които работят в посочените институции и са натоварени с допълнителни конкретни задължения за прилагане на системата за мониторинг и оценка на Общинската стратегия.

Задачи и отговорности на ТРГМО

·         Координира цялостната дейност по мониторинг и оценка в Община Цар Калоян;

·         Планира дейностите за мониторинг и оценка – изработва и съгласува дългосрочните и годишните оперативни планове за мониторинг и оценка на изпълнението на стратегията;

·         Изпълнява посещения на място, за наблюдение на дейности и социални услуги в общината;

·         Предоставя консултации и практически съвети на доставчиците на услуги, за подобряване на дейностит;

·         Събира информация на общинско ниво, систематизира данните/информацията и предава на  областното Звено за мониторинг и оценка.

·          Изработва общ годишен мониторингов доклад за изпълнението на Стратегията, който се представя за обсъждане и одобрение на Общинския съвет;

·         Организира разпространението на резултатите от мониторинга и оценката и информира заинтересованите страни и обществеността за резултатите и препоръките.

Отговорности на Координатора в разширения екип на ЗМО

·         Участва в планирането на дейностите по мониторинг и оценка;

·         Участва в дискусии за определяне на ключовите въпроси на мониторинга и оценката и представя коментари по докладите за мониторинг и оценка;

·         Събира информация за базовите индикатори в общината;

·         Събира и систематизира текуща информация за социалните услуги и дейности;  

·         Оказва съдействие и логистика за проучвания, оценки и други дейности, осъществявани от външни експерти или организации в общината;

·         Организира дискусии в общината, за обсъждане на заключенията и препоръките от докладите за мониторинг и оценка на изпълнението на Стратегията.

Задължителните дейности по мониторинг и оценка включват:

·         Текущ мониторинг на дейностите – събиране на информация, посещения на място, доклади от мониторинговите посещения;

·         Създаване и постоянно актуализиране на база данни на общинско ниво, с разбивка по теми, рискови групи и пр.;

·         Актуализиране, систематизиране и анализ на данните за ключовите базови индикатори за ситуацията;

·         Събиране на информация и анализ на индикаторите за прогреса в изпълнението на Стратегията;

·         Разработване на годишен мониторингов доклад за цялостното изпълнение на Стратегията;

·         Разработване и внасяне на предложения за промени/подобрение в приоритетните направления, целите, дейностите на Стратегията.

8. ОТГОВОРНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО, КООРДИНАЦИЯТА И КОНТРОЛА ОРГАНИ.

Разпределение на ролите и задачите на общината, доставчиците на услуги и другите заинтересовани страни; взаимодействие с институциите на областно ниво, в изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги.

Управление на изпълнението на Стратегията, оперативно планиране, отчетност

Ролите и задачите на общината и институциите на общинско ниво, доставчиците на услуги и другите заинтересовани страни в изпълнението на Общинската и Областната стратегия за развитие на социалните услуги се определят от техните компетенции, идентифицираните потребности на групите в риск и планираните дейности за посрещането им.

4.1.1.Кметът на община Цар Калоян отговаря за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги. За целта организира разработване, приемане и прилагане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015 г.), чрез която на територията на общината ще се реализира и Областната стратегия за развитие на социалните услуги. Организира изработването на общинска програма и план за развитие на социални услуги за съответната година, като след съгласуване с Обществения съвет по социално подпомагане ги внася за обсъждане и приемане от Общинския съвет:

·         организира разработването на общинските секторни политики и след гласуването в Общинския съвет – организира цялостното им изпълнение. Кметът и общинската администрация осъществяват съгласуването на дейностите за развитие на социалните услуги с общите хоризонтални мерки за социално включване;

·         ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на програмата за реализация на общинския план за развитие на социални услуги;

·         след съгласуване с Обществения съвет представя годишен и заключителен доклад за изпълнението на програмата за реализация на общинския план за развитие на социални услуги за одобряване от Общинския съвет;

·         участва в осъществяваването на годишен мониторинг и оценка на изпълнението на общинския план за развитие на социалните услуги, като част от Областната стратегия;

·         търси възможности за финансиране от различни финансови източници, за реализиране на конкретните общински дейности, планирани в съответния общински компонент на Областната стратегия.

Местната власт разработва и изпълнява интегрирани политики за развитие на хората в риск на територия на общината, като комбинират ресурсите и координират дейностите в сферата на социалното подпомагане, образование, здравеопазване, политики на пазара на труда, водени от интересите и нуждите на групите и хората в риск.Общината е доставчик на социални услуги. Общината развива интегрирани политики в подкрепа на децата в риск, хората с увреждания и старите хора. Общината осъществява годишен мониторинг и оценка на изпълнението на социалната услуга и оценка на нуждите на групите в риск.

Общината се ангажира да предоставя сведение на Областния съвет за развитие на всички проекти, с които се кандидатства за финансиране на дейности по изпълнението на Общинската и Областната стратегия за развитие на социални услуги.

Определените като ключови участници в изпълнението на стратегията докладва поне веднъж годишно на заседание на Областния съвет за развитие за извършеното, за трудностите, които среща, както и прави предложения за подобряване на Стратегията.

Роля и отговорностина Общинския съвет:

·         Обсъжда и приема Общинска стратегия за развитие на социални услуги на територията на общината и годишния оперативен план за изпълнението й, по предложение на кмета на общината;

·         Одобрява докладите за изпълнението на програмата за реализация на общинския план за развитие на социални услуги, по предложение на кмета на общината;

·         Съгласува проектни предложения за финансиране на социални услуги, които ще се развиват на територията на общината, планирани в Общинската стратегия;

·         Взема решения, свързани с развитие на социалните услуги на територията на общината (откриване, закриване, разширяване, дофинансиране  и пр.).

Решение за развиване на конкретна социална услуга се взема от Общинския съвет, като преди това е било разгледано в съответната постоянна комисия и консултирано по въпросите, свързани с финансирането. Предложението се внася от кмета или от общинските съветници.

4.1.2.Общественият съвет по социално подпомагане е консултативен орган към общината за осъществяване на сътрудничество, координация и консултация между община, централни държавни органи и доставчици на социални услуги, с цел реализиране на социалната политика в общината. Неговата роля в изпълнението на стратегията е свързана с:

·         обсъждане на Общинската стратегия;

·         осъществяване на обществен контрол върху развитието на социалните услуги и инициативи, съобразно стратегията;

·         стимулиране на партньорството между местната власт и доставчиците на социални услуги, за реализиране на планираните дейности на територията на общината.

Местната власт носи конкретни отговорности също за инициирането и изпълнението на хоризонталните политики и мерки за социално включване. В този контекст, общината поема и основната отговорност за изпълнението на мерки за социално включване, предвидени в Стратегията, например:

·         Координира и инициира развитието на програми за повишаване на родителския капацитет, задържане на децата в училище, повишаване на качеството на образование и превенция на рисково поведение на деца съвместно с училищата и центровете за обществена подкрепа;

·         Отговаря и осигурява условия за обхващане на всички деца на територията на общината в подготвителни групи и класове, гарантира спазването на задължителното изискване за записване на ученици в първи клас, след завършена предучилищна подготовка в общинските училища;

·         Координира и инициира развитието на програми в училищата за превенция на отпадането от училище и реинтеграция в образованието на отпадналите деца и младежи, както и за наваксване на образователни пропуски;

·         Развива смесени социално образователни услуги в Центъра за обществена подкрепа за превенция на отпадането и задържане на децата в училище;

·         Развива интегрирана политика за подкрепа на хората в пенсионна възраст, чрез националните и оперативните програми за предоставяне на грижи в домашна среда и за осигуряване на заетост (НПСПОЗ), клубовете на пенсионера и читалища.

Осигуряват условия за посещаване в масови детски градини и училища на деца с увреждания, включително с осигуряване на транспорт и на достъпна среда.

 

                4.1.3.Неправителствени организации

Важна роля в изпълнението на стратегията играят НПО – част от тях участват в предоставянето на социални услуги като преки доставчици, други допринасят за прилагането на принципите и философията на Стратегията като представители на гражданското общество и на групите в риск в Община Цар Калоян. С активното участие на НПО в процеса ще се подобри развитието на съществуващите услуги, застъпничество, обучение, партниране в управление на услугите.Тяхната роля се заключава в:

·         Съвместно с общината, ДСП и граждани разработват интегрирани политики и мерки за социално включване, в съответствие с мерките в Стратегията;

·         Участват във формулирането и изпълнението на хоризонтални мерки и политики за социално включване, като партньори на общините и/или водещи организации за проектите;

·         Предоставят социални услуги на територията на общината за хора в риск;

·         Подпомагат училищата, ЦОП и СИ при работа със семейството и с деца за изграждане на умения за самостоятелен живот и индивидуално развитие, задържане в училище, превенция на рисково поведение и зависимости.

НПО участват в актуализирането на Стратегията, в изготвянето на годишен план за действие и в осъществяването на мониторинг и оценка на изпълнението й, като подпомагат събирането на данни и оценката на потребностите на крайните потребители.

4.1.4. Роля и отговорности на Дирекциите „Социално подпомагане”:

Д ”СП” – Цар Калоян (заедно с отделите си по Социална закрила и Закрила на детето) носят отговорност и изпълняват конкретни задачи при реализирането на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги: 

·         Правят предложения до кмета на общината за предоставяне на социални услуги в общината;

·         Правят предложения до РДСП - Разград за откриване, реформиране и закриване на социални услуги, съобразно планираните дейности в стратегията;

·         Д“СП” и О“ЗД” управляват случаите на хората и децата в риск; разработват оценки и индивидуални планове за  лицата, настанени в специализирани институции;

·         Осъществяват сътрудничество между общинската администрация и неправителствени организации, във връзка с областната стратегия и предвидените дейности в нея;

·         Събират и актуализират данни на базовите индикатори и резултатите от изпълнение на социалните услуги;

·         О“ЗД” подпомага интегрирането на деца в детски градини и предучилищно образование;  работят за изграждане на връзки между децата, настанени  в приемни семейства; провежда дейности за изграждане на родителски капацитет, за задържане и реинтеграция на децата в училище и за превенция на рисково поведение.

Предвид основните си функции, РДСП и Д”СП” (с отделите си по Социална закрила и Закрила на детето) имат отношение към всички заложени цели в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги и това са задачи свързани с:

·         идентифициране и насочване на случаи към социални и здравни услуги за ранна превенция; подкрепа на семейства в риск от изоставяне на дете;

·         насочване на  семействата на деца с увреждания към дневни центрове и детски градини за получаване на гъвкава грижа;

·         насочване на семействата с увредени деца за ранна диагностика и навременна интервенция на увреждането;

·         работа по изграждане на връзка между децата настанени в приемни семейства; 

·         планиране (съвместно с Дирекция Бюро по труда) мерки за професионално ориентиране и трудова интеграция на младежи;

·         консултиране и насочване на семейства с деца в риск към социални услуги;

·         подпомагат изграждането на алтернативни социални услуги;

·         подпомагат общината при идентифициране на нуждаещите се стари хора от услуги в общността и други.

Същевременно взаимодействието на АСП с МТСП се определя като фактор за гарантиране на устойчивостта на изпълнението на общинската стратегия, чрез практическите възможности за осигуряване на средства за предоставяне на услуги като държавно-делегирана дейност.

Доставчици на социални услуги

Доставчици на социални услуги в община Цар Калоян са: НПО вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане и предоставяща социални услуги в общноста на територията на Община Цар Калоян. Общината и Д“СП” са доставчици на социални услуги, които се предоставят в общността, които са:  личен асистент; социален асистент; домашен помощник; домашен социален патронаж; дневен център; център за социална рехабилитация и интеграция.

На социална услуга - резидентен тип:  център за обществена подкрепа; приемна грижа; обществени трапезарии.

Социални услуги в специализираните институции се предоставят след изчерпване на възможностите за извършване на услуги в общността.

При необходимост и съобразно потребностите на населението на всяка община могат да се разкриват и други видове социални услуги. Социалните услуги могат да се предоставят краткосрочно и/или дългосрочно.

Взаимодействие с областните структури

4.3.1.Областният съвет за развитие на Област Разград е колективен междуведомствен орган, председателстван от областния управител, който също има определени отговорности за развитието на социалните и междусекторните услуги на територията на областта:

·         Обсъжда и приема Областната стратегия за развитие на социалните услуги;

·         Прави предложения за сключване на споразумения за сътрудничество между съседни общини за осъществяване на съвместни дейности в изпълнение на стратегията;

·         Отговаря за развитието на социалните и междусекторните услуги на територията на областта;

·         Оценява инициативите на общините и на юридически лица с нестопанска цел, свързани със стратегията;

·         Обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване при изпълнението на областната стратегия за развитие, включително за финансиране на общински проекти;

·         Приема годишната оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги, разглежда предложенията и одобрява годишен план за изпълнението й, на базата на заложените приоритети и цели на стратегията и на актуализираната оценка на нуждите на групите в риск.

Областният съвет за развитие текущо получава информация за всички проекти, с които се кандидатства за финансиране на дейности по изпълнението на Областната стратегия за развитие на социални услуги. Съветът изслушва докладите на определените като ключови участници в изпълнението на стратегията за извършеното, за срещнатите трудности и проблеми, обсъжда представените предложения на общините. По този начин ще се постигне успешно координиране на секторни политики, областни стратегии и общински планове и програми и ефективно използване на средствата по Оперативните програми.

4.3.2. Ролята  на РДСП – Разград в изпълнението на Общинската стратегия включва:

·         Изготвя съвместно с общините годишен план за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социални услуги;

·         Поема оперативната и техническа координация на изпълнението на Стратегията, с подкрепата на общинската администрация;

·         Изготвя становища и прави предложения до АСП за откриване и закриване на социални услуги, в съответствие с планираните дейности в стратегията;

·         Събира и актуализира база данни с резултатите от предоставяните социални услуги и следи за изпълнението на индикаторите за оценка на стратегията;

·         Сътрудничи с общинската администрация и с неправителствени организации при осъществяването на планираните дейности в стратегията;

·         Осигурява методическа подкрепа на персонала на социалните услуги, планира програми за професионално развитие и квалификация и системен контрол върху предоставянето на социалните услуги, планирани в стратегията;

·         РДСП отговаря за подготовката на планове за закриване/трансформиране на СИ и тяхното изпълнение; РДСП носи отговорност за реформирането и преструктурирането на специализираните институции в Община Цар Калоян; 

4.3.3. Регионалният инспекторат по образованието – гр. Разград отговаря съвместно с РДСП за координирането и изпълнение на дейностите от стратегията, свързани с образованието, като  осигуряване на достъп до качествено образование на деца и ученици, реинтеграция в системата на образование на необхванати, отпаднали и нередовно посещаващи училище ученици, интегриране в системата на образованието на децата с увреждания, отглеждани в семействата и от СИ и контролиране на дейностите, свързани с насочване на деца със специални образователни потребности, осигуряване на учители за ресурсно подпомагане на децата с увреждания и пр. Важна роля в реализацията на мерките в сферата на образованието, заложени в Стратегията, изпълняват и Екипът за комплексно педагогическо оценяване към РИО, както и Ресурсният център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – РЦПИОВДУСОП за Област Разград.

Конкретните отговорности и роля на РИО са:

·         Носи отговорност за интегриране в системата на образование на децата с увреждания, отглеждани в семействата;

·         Съдейства на училищата за насочване на нередовно посещаващи училище ученици и деца с рисково поведение към отделите за закрила на детето и ЦОП;

·         Осигурява методическо ръководство и насърчава училищата за развитие на дейности съвместно с ЦОП и НПО за повишаване на мотивацията на учениците за задържане в училище и за запълване на свободното им време според индивидуалните им интереси; програми и проекти за превенция на рисковото поведение на деца; за реинтеграция в системата на образование на отпаднали деца, за задържането им в училище чрез участие в извънкласни дейности според индивидуалните им интереси и за наваксване на образователни пропуски;

·         Осъществява контрол върху обхващането на всички деца на територията на Област Разград в предучилищна подготовка и възпитание; върху редовното посещение на ученици в училище и записването на ученици в учебни заведения на територията на общината, в която живеят семействата им;

·         Съдейства за извеждането на деца от помощни училища в масови училища и за осигуряването на условия съвместно с училищата за наваксване на образователните пропуски и интегрирането им с връстниците им (оценка на образователното ниво и на нуждите, изготвяне на индивидуална програма за обучение, осигуряване на допълнителни часове за компенсиране на разлики в нивото, участие в дейности за запълване на свободното време и социализация).

РИО активно си взаимодейства с местната власт, институциите от други сектори (като системата на здравеопазването, социалните услуги и заетостта) и гражданските организации при прилагането на Стратегията за развитие на социалните услуги в Област Разград. РИО оказва съдействие на създадените Центрове за развитие на ромските общности и НПО при изпълнението на проекти за подобряване на образователното ниво на ромската общност. Съвместно с РДСП, ДБТ и директори на училища планира програми за вечерно и професионално обучение на младежи и възрастни с основно и по-ниско образование.

Екипът за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО) към РИО:

·         изготвя първична оценка на децата със специални образователни потребности (СОП), предварително консултирана от лекар- специалист;

·         насочва децата към подходяща форма на обучение;

 

4.3.4. Ресурсният център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – РЦПИОВДУСОП за Област Разград е извънучилищно педагогическо учреждение със следните задачи:

·         осъществява дейности по провеждане на държавната политика за интегрирано и включващо образование и изпълнява консултативни, образователно-възпитателни, рехабилитационни и координиращи функции;

·         координира и осигурява условия (съвместно с общообразователните училища) за интегрираното обучение на деца със СОП, чрез изработване на индивидуални образователни програми, осигуряване на ресурсни учители и други специалисти.

4.3.5. Регионална здравна инспекция – гр. Разград

Държавната здравна политика на територията на Област Разград се осъществява и организира от Регионална здравна инспекция (РЗИ) и Регионален съвет по здравеопазване. Тяхната роля е свързана с:

·         Координацията и изпълнението на хоризонтални здравни мерки, за осигуряване на достъп до качествена здравна грижа за цялото население, включително за хората в риск;

·         Създаване на база данни за здравни специалисти в помощ на хора с увреждания и хора със зависимости, която се използва от Д”СП” за насочване и консултиране на клиенти в риск;

·         Взаимодействие с местната власт и с други институции за методическо ръководство, иницииране и реализация на смесени медико-социални услуги, предвидени в Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Цар Калоян.

Конкретните им отговорности са насочени към: здравна профилактика на майчинството/ бременността, с фокус към нежелана и рискова бременност; медицинска рехабилитация за деца и възрастни с увреждания и подкрепа за техните семейства; разработване на здравно-социални програми за семейно планиране; качествена здравна грижа в домовете за деца и хора с увреждания и стари хора.

4.3.6. Дирекция Бюро по труда - гр. Разград, филиал Цар Калоян участва в планирането и изпълнението на програми и активни мерки за интеграция на пазара на труда на хора в риск (лица с увреждания, младежи, напускащи специализирани институции, младежи, отпаднали от училище, трайно безработни, със специално внимание към безработните от обособените ромски общности) и мерки за подкрепа на семействата на групи в риск (деца и възрастни с увреждания, живеещи в семейна среда).

Основната роля на ДБТ по изпълнението на стратегията включва:

·         Участие  в разработването на общински програми за заетост и за обучение на рискови групи;

·         Консултиране на младежи, напускащи и напуснали институции с цел професионално ориентиране, повишаване на квалификацията и посредничество при намиране на работа;

·         Разработване на мерки и програми, съвместно с общината за професионална квалификация и включване на пазара на труда на възрастни с увреждания и на роми, живеещи в затворени етнически общности;

·         Участие в разработването на програми за обучение и пренасочване на персонал от СИ;

·         Посредничество между работодатели и безработни от рисковите групи, с цел намиране на работа;

·         Съвместни дейности с институциите от други сектори (системата на здравеопазването, образованието и социалните услуги, териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление, ръководствата на регионалните структури на представителните организации на работниците, служителите и на работодателите, НПО) при прилагането на Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Цар Калоян.

Партньорство и сътрудничество с други общини, работа в мрежа

Ефективното междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество ще допринесе за изграждане на оптимална мрежа от социални услуги в Община Цар Калоян, която да осигури равен достъп до услуги за рисковите групи и инструменти за максимално оползотворяване на наличните ресурси. Изграждането на механизми на партньорство е определено като направление в Общинската стратегия, което е определено като приоритетно в Областната стратегия и включва: 

·          Да се стимулира междуобщинското партньорство в социалните услуги;

·         Сътрудничество в дейностите за мониторинг и оценка на Стратегията;

·         Отворени работни групи с участие на всички заинтересовани страни и участие на експерти в съвместни работни групи, комисии и екипи;

·         Провеждане всяка година на срещи и обменни посещения между съседни общини за обмен на информация за групи в риск. Междуобщински срещи с участието на всички заинтересовани институции, в чиито компетенции попадат групите в риск (като ДСП, ДБТ, доставчици на социални и здравни услуги, училища, НПО и др.);

Участие на общината в мониторинга и оценката

Изграждането на цялостна функционираща система за мониторинг и оценка предполага комплекс от дейности, които се осъществяват на няколко етапа:

·         създаване на структура и изграждане на екип;

·         развитие на уменията и капацитета за мониторинг и оценка;

·         планиране и изпълнение на дейности за мониторинг и оценка;

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река