Р Е ШЕ Н И Е

 20

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №4 от 12.07.2011 година

 

Съгласно чл. 36б, ал. 1 от ППЗСП „Въз основа на областната стратегия кметът на общината организира разработването на стратегия за развитие на социалните услуги на общинско равнище, която се приема от общинския съвет.

При разработването на стратегията по ал. 1 кметът на общината осигурява участието на представители на дирекция "Социално подпомагане", обществените съвети по чл. 35 от Закона за социално подпомагане и други заинтересувани органи, лица и организации, имащи отношение към развитието на социалните услуги.

Стратегията обхваща 5-годишен период и включва:

1.      анализ на потребностите от социални услуги на общинско равнище

2.      описание на предизвикателствата, стратегическите цели и необходимите дейности в областта на социалните услуги;

3.      вид и брой на социалните услуги, предоставяни в специализирани институции, които се планира да бъдат закрити;

4.      ресурсно обезпечаване;

5.      резултати и индикатори за изпълнение;

6.      механизъм за участие на гражданското общество, доставчиците на социални услуги и самите потребители в дейностите по стратегията;

7.      механизъм за периодичен преглед и за актуализиране на стратегията;

8.      отговорни за изпълнението, координацията и контрола органи.

За изпълнение на стратегията по предложение на кмета на общината и след съгласуване с дирекция "Социално подпомагане" и с обществения съвет по чл. 35 от Закона за социално подпомагане общинският съвет ежегодно приема годишен план за развитие на социалните услуги на общинско равнище, който съдържа: (чл.36б, ал.4):

1. брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират на територията на общината;

2. брой, вид и капацитет на социалните услуги, които се предлага да бъдат открити, закрити и/или преструктурирани на територията на общината;

3. източници на финансиране на социалните услуги;

4. ресурсно обезпечаване на предоставянето на социалните услуги;

5. други дейности за развитие на социалните услуги.

(5) Планът по ал. 4 се предоставя на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане в 14-дневен срок от неговото приемане чрез регионалната дирекция за социално подпомагане.

Р Е Ш Е Н И Я :

 

Промяната на Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагането му в началото на 2010 г. въвежда нов подход в развитието на социалните услуги чрез планиране на разкриването, закриването, промяната на капацитета и предоставянето им на общинско и областно ниво на базата на анализ на потребностите  от социални услуги. Промените в основните документи, определящи държавната социална политика имат за цел осигуряване на равен достъп до качествени социални услуги на хората от различните рискови групи. В тази връзка на основание чл.36а и чл.36б от Правилника за  прилагане на Закона за социално подпомагане се изготви настоящата стратегия, която има за цел да постави  основата на планирането на социалните услуги на общинско ниво за периода 2011-2015 год.  

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Цар Калоян (2011 – 2015) е разработена, като част от Стратегията за развитие на област Разград (2011 – 2015).

 

 

 

На основание чл.36б, ал.4 от Правилника за  прилагане на Закона за социално подпомагане за изпълнение на стратегията се изготви и “Годишен план за развитие на социалните услуги на община Цар Калоян за 2011г.”, който е съгласуван с Дирекция „Социално подпомагане” – Разград и  и с обществения съвет по чл. 35 от Закона за социално подпомагане в община Цар Калоян.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 36б, ал.1 и ал. 4 от ППЗСП ,  Общински съвет - Цар Калоян със  7 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 1,

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема “Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Цар Калоян 2011-2015г.” по Приложение №1

2. Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Цар Калоян за 2011г. по Приложение №2

3.Упълномощава кмета на община Цар Калоян, да предприеме съответните действия за изпълнение на “Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Цар Калоян 2011-2015 г.” и „Годишния план за развитие на социалните услуги в Община Цар Калоян за 2011 г.”

         4. Настоящите решения да бъдат изпратени в седемдневен срок от приемането им на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящите решения подлежат на оспорване в 14-дневен срок след обявяването им пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Приложение №1 и Приложение №2 са приложени  към докладната записка и към настоящия протокол и са неразделна част от докладната записка и протокола.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                         

Снел преписа:

Джюверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река