Прием на документи от кандидати за потребители на  социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Със Заповед № РД 010188/ 14.01.2021 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е разкрита социалната услуга „Асистентска подкрепа“. Община Цар Калоян в качеството си на доставчик на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 27.01.2021 г. до 05.02.2021 г. вкл. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

   Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

·         Заявление-декларация /по образец/;

·         Документ за самоличност (за справка);

·    Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; Медицински протокол на ЛКК; Други медицински документи – актуална епикриза и др.;

·         Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).

   Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите  индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 27.01.2020 г. в сградата на Община Цар Калоян, пл.“Демокрация“ №1, ет.3 стая № 212, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Цар Калоян на адрес: www.tsarkaloyan.eu .

 

За допълнителна информация тел. 08424/23-16 в Община Цар Калоян

 

Приложение № 1 - З А Я В Л Е Н И Е – Д Е К Л А Р А Ц И Я за ползване на услуга „Асистентска подкрепа“word

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река