Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 58

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 9 от 30.11.2018 г.

В Община Цар Калоян постъпи искане на директора на ОД „Земеделие“ - Разград с Вх. № 1307/13.11.2018 г. за предоставяне на имоти „Полски пътища“ за ползване на собственици и ползватели на земеделски земи, участващи в споразумения за създаване на масиви в землищата на населените места на община Цар Калоян. Към постъпилото искане са приложени заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ за землищата в община Цар Калоян и Приложение №2 към тях, представляващо регистър на имоти с начин на трайно ползване полски пътища и канали, попадащи в масивите за ползване във всяко землище.

На основание чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ имотите се предоставят за ползване по цена в размер на средното рентно плащане за всяко землище. Кметът се произнася след решение на общинския съвет. Когато в едномесечен срок от искането общинският съвет не е взел решение, директорът определя в заповедта по ал. 4 цена на имотите в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Въз основа на заповедта ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в едномесечен срок от издаването й.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, след поименно гласуване с 7 гласа „За“, против – няма, въздържали се – няма Общински съвет – Цар Калоян

Р Е Ш И:

1.         Предоставя за ползване на собственици и ползватели на земеделски земи, участващи в споразумения за създаване на масиви в землищата на населените места в община Цар Калоян имоти с начин на трайно ползване полски пътища, включени в Приложение № 2 към искането на директора на ОД „Земеделие“ - Разград по цена в размер на 60 лв./шестдесет лв./ на дка за всяко от трите землища/Цар Калоян,Езерче и с. Костанденец/.

2.         Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 59

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 9 от 30.11.2018 г.

На основание чл.124, ал.1 – 5 от Закона за публичните финанси, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и на основание чл. 26, ал.1 – 7 от Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, поемане,            изпълнение и отчитане на бюджета на община Цар Калоян, след поименно гласуване с 8 гласа „За“, против – няма, въздържали се – един Общински съвет – Цар Калоян взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

Актуализира поименен списък за капиталови разходи за 2018 година, източник на приходи собствени средства, §40-40 Приходи от продажба на земя

                                                                                         Било         Става

Дейност “Образование“ – ДГ “Славейче“

52-03 Придобиване на система за видео наблюдение   0             4510.00

Дейност 122 „Общинска администрация“

52-03 Придобиване на система за видео наблюдение   0           4800.00

    

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение i на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

 

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

60

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 9 от 30.11.2018 г.

С настоящата докладна записка внасям за обсъждане и приемане план–сметка за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на територията на община Цар Калоян за 2019 г.

План–сметката се изготвя и одобрява за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

 1. 1.осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци /контейнери, кофи и други/;
 2. 2.събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
 3. 3.проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
 4. 4.почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Съгласно изготвена ПЛАН-СМЕТКА, необходимите разходи по видове дейности за 2019 г. са както следва:

Такса регламентирано депо – 1 400 т. х 12,72 лв. – 17 808 лева;

Заплати и осигуровки отдел «Чистота» - 22 000 лева;

Разходи по поддръжка и експлоатация на камион и гориво – 40 000 лева.

Отчисления по чл. 60, ал. 1 от ЗУО – 79 800 лева.

Общо разходи: 159 608 лева /сто петдесет и девет хиляди, шестстотин и осем лева/.

Съобразявайки се с отчета за внесените през 2018 г. суми за такса битови отпадъци и отчитайки възможностите на населението за плащане на необходимите суми за ТБО, предлагам прогнозната разлика от 79 608 лева да се осигури от други собствени приходи на Общината.

Предвид гореизложеното, след поименно гласуване с 6 гласа „За“, против – няма, въздържали се –трима, поради липса на изискуемото мнозинство предвидено в чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, Общински съвет – Цар Калоян НЕ ПРИЕМА следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.8, ал.3 и ал. 4 от ЗМДТ, и чл.21, ал.1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – Цар Калоян:

І. Одобрява план-сметка за такса битови отпадъци за 2019 г. за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

Такса регламентирано депо – 1 400 т. х 12,72 лв. – 17 808 лева;

Заплати и осигуровки отдел «Чистота» - 22 000 лева;

Разходи по поддръжка и експлоатация на камион и гориво – 40 000 лева.

Отчисления по чл. 60, ал. 1 от ЗУО – 79 800 лева.

Предвидени приходи от такса за битови отпадъци – 80 000 лева.

     ІI. Дава съгласие разликата между необходимите разходи за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на територията на Община Цар Калоян за 2019 г. и очакваните приходи от такса битови отпадъци, в размер на 79 608 лв. да се изплати от други собствени приходи на Община Цар Калоян.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

 

Препис:  

Р Е Ш Е Н И Е

61

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 9 от 30.11.2018 г.

Със свое Решение № 28 от 20.04.2018 г., взето на редовно заседание, Общински съвет-Цар Калоян, е разрешил изработване на проект на ПУП- Парцеларен план на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ” ЕООД на територията на община Цар Калоян по следното трасе:

-от регулационна граница на гр. Цар Калоян до регулационна граница на с. Костанденец;

-от регулационна граница на с. Костанденец до землищна граница на община Иваново.

Дължината на трасето е 10 937 м., без отклонения. Трасето се разполага в обхвата на местни полски пътища, държавен републикански път и пасища, мери.

Със свое решение по протокол № 4 от 14.11.2018 г. ОЕСУТ Цар Калоян е приел Проекта на ПУП- Парцеларен план на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ” ЕООД на територията на община Цар Калоян по посоченото по-горе трасе.

Съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ „Подробният устройствен план се одобрява с решение на общинския съвет по доклад на кмета на общината в едномесечен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от експертен съвет. Решението се изпраща в 7-дневен срок за обнародване в "Държавен вестник"…”.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Цар Калоян с 7 гласа „За“, против – няма, въздържали се – двамавзе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

 1. 1.ОДОБРЯВА проект на ПУП- Парцеларен план на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ” ЕООД на територията на община Цар Калоян по следното трасе:

-  от регулационна граница на гр. Цар Калоян до регулационна граница на с. Костанденец;

-  от регулационна граница на с. Костанденец до землищна граница на община Иваново.

 1. 2.Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник".

Решениетода бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян, на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ                                                 Снел преписа:

Председател на ОбС                                               Хатидже Язаджиева

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

62

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 9 от 30.11.2018 г.

На основание чл. 124, ал. 1 – 5 от Закона за публичните финанси, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и на основание чл. 26, ал. 1 – 7 от Наредба № 20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, поемане,            изпълнение и отчитане на бюджета на община Цар Калоян след поименно гласуване с 9 гласа „За“, против – няма, въздържали се – няма Общински съвет – Цар Калоян взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1.         Актуализира поименен списък за капиталови разходи за 2018 година, източник на приходи собствени средства, §40-40 Приходи от продажба на земя

                                                                                         Било         Става

Дейност 122 „Общинска администрация“

52-01 Придобиване на копирна машина                           0             400.00

52-03 Придобиване на стоп. инвентар – храсторез     0             820.00

    

   Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

63

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 9 от 30.11.2018 г.

         Със заявление с вх. № 313/27.02.2018 г., АХМЕД АЛИЕВ КАСАБОВ - собственик на сграда, законно построена в урегулиран поземлен имот– частна общинска собственост, с идентификатор № 77308.503.1552, в гр. Цар Калоян, п.к. 7280, ул. Камчия № 19, НТП „Ниско застрояване” (до 10 m), с площ 523 кв.м., актуван с АОС № 679/01.03.2018 г., моли да му бъде разрешено да закупи имота.

Лицето е собственик на законно построена сграда в поземления имот съгласно Нотариален акт № 80, том 12, рег. 4128 от 21.09.2017 г., издаден от Служба по вписванията - гр.Разград.

Съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян „Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс, след решение на общинския съвет”.

Съгласно чл. 42, ал. 3 на Наредбата „Правото на собственост се придобива по пазарни цени, определени от оценител на имоти. Оценките се одобряват от общинския съвет и не могат да бъдат по-ниски от данъчните. Общинският съвет може да определи по-висока оценка”.

Пазарната оценка за гореописания имот, определена от независим оценител, е в размер на 1767 лева.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 42 от Наредба № 5 на Община Цар Калоян, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, след поименно гласуване с 8 гласа „За“, против – няма, въздържали се – няма Общински съвет – Цар Калоян

Р Е Ш И:

1. Разрешава на АХМЕД АЛИЕВ КАСАБОВ да закупи урегулиран поземлен имот– частна общинска собственост, с идентификатор № 77308.503.1552, в гр. Цар Калоян, п.к. 7280, ул. Камчия № 19, НТП „Ниско застрояване” (до 10 m), с площ 523 кв.м. (петстотин двадесет и три кв. м.) , актуван с АОС № 679/01.03.2018 г., на цена размер на 1 767 лева /хиляда седемстотин шестдесет и седем лева/, определена от независим лицензиран оценител.

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да издаде заповед с определената цена на имота, която лицето, подало молба за закупуване, следва да заплати в едномесечен срок след което да сключи договора за продажба.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 64

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 9 от 30.11.2018 г.

Със заявление с вх. № 283/22.02.2018 г., Махмуд Салиев Белберов - собственик на сграда, законно построена в урегулиран поземлен имот– частна общинска собственост, с идентификатор № 77308.503.1403, в гр. Цар Калоян, п.к. 7280, ул. Ропотамо № 1, НТП „Ниско застрояване” (до 10 m), с площ 1 752 кв.м., актуван с АОС № 678/01.03.2018 г., моли да му бъде разрешено да закупи имота.

Лицето е собственик на сграда в поземления имот съгласно Нотариален акт № 180, том 7, дело 3561 от 23.10.1997 г., издаден от Районен съд-Разград.

Съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян „Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс, след решение на общинския съвет”.

Съгласно чл. 42, ал. 3 на Наредбата „Правото на собственост се придобива по пазарни цени, определени от оценител на имоти. Оценките се одобряват от общинския съвет и не могат да бъдат по-ниски от данъчните. Общинският съвет може да определи по-висока оценка”.

Пазарната оценка за гореописания имот, определена от независим оценител, е в размер на 6 603 лева.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 42 от Наредба № 5 на Община Цар Калоян, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, след поименно гласуване с 9 гласа „За“, против – няма, въздържали се – нямаОбщински съвет – Цар Калоян

Р Е Ш И:

1. Разрешава на Махмуд Салиев Белберов да закупи урегулиран поземлен имот– частна общинска собственост, с идентификатор № 77308.503.1403, в гр. Цар Калоян, п.к. 7280, ул. Ропотамо № 1, НТП „Ниско застрояване” (до 10 m), с площ от 1 752 кв.м. (хиляда седемстотин петдесет и два кв. м), актуван с АОС № 678/01.03.2018 г., на цена размер на 6 603 лева /шест хиляди шестстотин и три лева/, определена от независим лицензиран оценител.

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да издаде заповед с определената цена на имота, която лицето, подало молба за закупуване, следва да заплати в едномесечен срок след което да сключи договора за продажба.

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването им пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

 

Препис:

Р Е Ш Е Н И Е

№ 65

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 9 от 30.11.2018 г.

Проявен е интерес за закупуване на поземлени имоти, частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Езерче, с ЕКАТТЕ 27156 и гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, област Разград, както следва:

 1. 1.Незастроен урегулиран поземлен имот, с НТП „Ниско застрояване” (до 10 кв. м), с идентификатор № 77308.503.1399 в гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, ул. Ропотамо № 7, вид територия-урбанизирана, с площ от 2 159 кв. метра (две хиляди сто петдесет и девет кв. метра), стар № 1399, в кв. 113, актувана с АЧОС № 677 от 01.03.2018 г.;
 2. 2.Незастроен поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 27156.96.5 в землището на с. Езерче, с ЕКАТТЕ 27156, община Цар Калоян, местността „Бохловски рид”, категория на земята – трета, с площ от 967 кв. метра (деветстотин шестдесет и седем кв. метра), актувана с АЧОС № 227 от 27.04.2007 г., стар № 096005.
 3. 3.Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 27156.99.5 в землището на с. Езерче, с ЕКАТТЕ 27156, община Цар Калоян, местността „Бохловски рид”, категория на земята-трета, с площ от 1 894 кв. метра (хиляда осемстотин деветдесет и четири кв. метра), актувана с АЧОС № 226 от 27.04.2007 г., стар № 099005.
 4. 4.Поземлен имот, с НТП „Друг вид земеделска земя”, с идентификатор № 27156.119.24 в землището на с. Езерче, с ЕКАТТЕ 27156, община Цар Калоян, местността „Руски паметник”, с площ от 3 847 кв. метра (три хиляди осемстотин четиридесет и седем кв. метра), актувана с АЧОС № 335 от 25.10.2018 г., стар № 119024.

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската сосбтвеност, продажба на имоти и вещи - частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственостРазпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закон е предвидено друго. Началните цени при провеждане на търгове или конкурси за разпореждане с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, не могат да бъдат по-ниски от цените, определени от общинския съвет.”.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, след поименно гласуване с 7 гласа „За“, против – няма, въздържали се – двамаОбщински съвет – Цар Калоян

Р Е Ш И:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти - частна общинска собственост:

 1. 1.Незастроен урегулиран поземлен имот, с НТП „Ниско застрояване” (до 10 кв. м), с идентификатор № 77308.503.1399 в гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, ул. Ропотамо № 7, вид територия-урбанизирана, с площ от 2 159 кв. метра (две хиляди сто петдесет и девет кв. метра), стар № 1399, в кв. 113, актувана с АЧОС № 677 от 01.03.2018 г., при първоначална тръжна цена в размер на 6 835 лева (шест хиляди, осемстотин тридесет и пет лева), определена от независим лицензиран оценител.
 2. 2.Незастроен поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 27156.96.5 в землището на с. Езерче, с ЕКАТТЕ 27156, община Цар Калоян, местността „Бохловски рид”, категория на земята – трета, с площ от 967 кв. метра (деветстотин шестдесет и седем кв. метра), актувана с АЧОС № 227 от 27.04.2007 г., стар № 096005, при първоначална тръжна цена в размер на 611,60 лева (шестстотин и единадесет лева и шестдесет стотинки), определена от Общински съвет – Цар Калоян.
 3. 3.Поземлен имот, с НТП „Лозе”, с идентификатор № 27156.99.5 в землището на с. Езерче, с ЕКАТТЕ 27156, община Цар Калоян, местността „Бохловски рид”, категория на земята-трета, с площ от 1 894 кв. метра (хиляда осемстотин деветдесет и четири кв. метра), актувана с АЧОС № 226 от 27.04.2007 г., стар № 099005, при първоначална тръжна цена в размер на 1197,90 лева (хиляда, сто деветдесет и седем лева и деветдесет стотинки), определена от Общински съвет – Цар Калоян.
 4. 4.Поземлен имот, с НТП „Друг вид земеделска земя”, с идентификатор № 27156.119.24 в землището на с. Езерче, с ЕКАТТЕ 27156, община Цар Калоян, местността „Руски паметник”, с площ от 3 847 кв. метра (три хиляди осемстотин четиридесет и седем кв. метра), актувана с АЧОС № 335 от 25.10.2018 г., стар № 119024, при първоначална тръжна цена в размер на 2692,90 лева (две хиляди шестстотин деветдесет и два лева и деветдесет стотинки), определена от Общински съвет – Цар Калоян.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да проведе търга за продажба по реда на глава Осма от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, след което да сключи договора за продажба.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

 

Препис:

Р Е Ш Е Н И Е

№ 66

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 9 от    30.11.2018 г.

Със заявление с вх. № 1347/28.11.2018 г., Ремзи Мюмюнов Ремзиев - собственик на сграда, законно построена в урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор № 77308.502.320, в гр. Цар Калоян, п.к. 7280, ул. Пенчо Хинков № 7, с площ 562 кв.м., актуван с АОС № 676/01.03.2018 г., моли да му бъде разрешено да закупи имота.

Лицето е собственик на законно построена сграда в поземления имот съгласно Нотариален акт № 167, том 5, рег. 1836 от 11.05.2018 г., издаден от Служба по вписванията - гр. Разград.

Съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян „Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс, след решение на общинския съвет”.

Съгласно чл. 42, ал. 3 на Наредбата „Правото на собственост се придобива по пазарни цени, определени от оценител на имоти. Оценките се одобряват от общинския съвет и не могат да бъдат по-ниски от данъчните. Общинският съвет може да определи по-висока оценка”.

Пазарната оценка за гореописания имот, определена от независим оценител, е в размер на 2 063 лева.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 42 от Наредба № 5 на Община Цар Калоян, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, след поименно гласуване с 9 гласа „За“, против – няма, въздържали се – нямаОбщински съвет – Цар Калоян взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Разрешава на Ремзи Мюмюнов Ремзиев да закупи урегулиран поземлен имот– частна общинска собственост, с идентификатор № 77308.502.320, в гр. Цар Калоян, п.к. 7280, ул. Пенчо Хинков № 7, с площ 562 кв.м. (петстотин шестдесет и два кв. м.), актуван с АОС № 676/01.03.2018 г., на цена размер на 2 063 лева (две хиляди шестдесет и три лева/, определена от независим лицензиран оценител.

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да издаде заповед с определената цена на имота, която лицето, подало молба за закупуване, следва да заплати в едномесечен срок след което да сключи договора за продажба.

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река