Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

28

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 3 от 20.04.2018 г.

Изготвено е задание по чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Закон за устройство на територията за изготвяне на ПУП - Парцеларен план на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ” ЕООД на територията на община Цар Калоян, по следното трасе:

- от регулационна граница на гр. Цар Калоян до регулационна граница на с. Костанденец;

- от регулационна граница на с. Костанденец до землищна граница на община Иваново.

Дължината на трасето е 10 937 м., без отклонения. Трасето се разполага в обхвата на местни полски пътища, държавен републикански път и пасища, мери.

Касае се за далекосъобщително строителство-полагане на оптичен кабел чрез плуг в земята-между населени места. Оптичният кабел ще се използва за пренос на Интернет и ТВ. Трасетата на подземната оптична мрежа ще се предвидят в сервитутните ивици на полски и местни пътища-публична общинска собственост, и републикански пътища-държавна публична собственост. По изключение-при липса на друга възможност-ще се предвидят трасета в имоти с НТП „пасище, мера”.

Неразделна част от предложението за изработването са Обяснителна записка, в която са посочени имотите, през които ще преминава проектното трасе, които, видно от Регистъра на засегнатите имоти, са общинска публична собственост, един имот – общинска частна собственост и един имот-държавна частна собственост. Всички засегнати имоти са в землищата на община Цар Калоян.  

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, бук „а”, ал. 1, чл. 124, бук. „б”, ал. 1 от Закона за устройство на територията, с 7 гласа „За“, против – няма, въздържали се – тримаОбщински съвет – Цар Калоян взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Разрешава изработване на проект на ПУП- Парцеларен план на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ” ЕООД на територията на община Цар Калоян по следното трасе:

от регулационна граница на гр. Цар Калоян до регулационна граница на с. Костанденец;

от регулационна граница на с. Костанденец до землищна граница на община Иваново.

2. Одобрява Задание по чл. 125, ал. 1 и 2 от ЗУТ за изготвяне на ПУП - Парцеларен план на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ” ЕООД на територията на община Цар Калоян.

3. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Цар Калоян и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Решението следва да бъде се разгласено с обявление на определеното за това място в сградата на Общината и да се публикува на интернет страницата на Общината и в един местен вестник.

Настоящото решение не подлежи на оспорване съгласно нормата на чл. 124, б. „б”, ал. 4 от ЗУТ.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

29

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 3 от 20.04.2018 г.

На основание чл.103, ал.2 от Закона за публичните финанси, на основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и на основание чл.21, ал.1 от Наредба № 20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, поемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Цар Калоян, Общински съвет – Цар Калоян след поименно гласуване с 9 гласа „За“, против – няма, въздържали се – един

Р Е Ш И:

Предоставя заем от бюджета на общината на ОУ “Св. П. Хилендарски“ с.Езерче за финансиране на просрочени осигурителни вноски към ТД на НАП – гр. Разград в размер на 13 000.00 /тринадесет хиляди лева/. Средствата следва да бъдат възстановени до 31.10.2018 г. При невъзстановяване на средствата същите ще бъдат приспаднати от месечната субсидия за м. ноември 2018г. на учебното заведение. Средствата ще бъдат предоставени от собствените приходи на община Цар Калоян за 2018 г.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

30

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 3 от 20.04.2018 г.

Приемането   на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Цар Калоян за 2019 г. е във връзка с изпълнението на чл.19,ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл.36 б, ал.4 ППЗСП.

Планът е съгласуван с дирекция "Социално подпомагане" гр. Разград и Обществения съвет по чл. 35 от Закона за социално подпомагане.

Социалните услуги, включени в Годишния план за развитие през 2019 г. са услуги в общността с финасиране от държавния бюджет, общинския бюджет и европейски фондове.

Годишният план за развитие на социалните услуги в община Цар Калоян за 2019 г. съдържа:

1. брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират на територията на общината;

2. брой, вид и капацитет на социалните услуги, които се предлага да бъдат открити, закрити и/или преструктурирани на територията на общината;

3. източници на финансиране на социалните услуги;

4. ресурсно обезпечаване на предоставянето на социалните услуги;

5. други дейности за развитие на социалните услуги.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, и чл. 19, ал. 2 и ал.3 от Закона за социалното подпомагане и чл.36 б, ал. 4 от ППЗСП, с 8 гласа „За“, против – няма, въздържали се – двамаОбщински съвет – Цар Калоян взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1.    Приема Годишния план за развитие на социалните услуги на общинско равнище в Община Цар Калоян за 2019 г.

Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

31

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 3 от 20.04.2018 г.

Със заявление с вх. № 223/13.02.2018 г., СД“ВЕТЕКС-4“, гр. Разград, моли за обособяване на транспортен достъп до имот с кадастрален № 27156.502.112, през имот № 27156.24.1, общинска публична собственост, с НТП „Пасище мера“.

СД „ВЕТЕКС-4“ е собственик на сграда с идентификатор 27156.502.112.4.

Съгласно чл. 30, ал. 3 на Правилника за приложение на Закона за опазване на земеделските земи, „Определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от държавния поземлен фонд или общинския поземлен фонд се извършва след предварително писмено съгласие на министъра на земеделието и храните или решение на общинския съвет.

На основание чл. 21, т. 8 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Цар Калоян след поименно гласуване с 9 гласа „За“, против – няма, въздържали се – един

Р Е Ш И:

Дава съгласие за определяне на трасе за нуждите на СД „ВЕТЕКС-4“ до имот с кадастрален № 27156.502.112, през имот № 27156.24.1, с НТП „Пасище, мера”, публична общинска собственост.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

32

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 3 от 20.04.2018 г.

Подготвено е проектно предложение „Обновяване и модернизиране на оборудване за Домашен социален патронаж – Цар Калоян”. Целта на предложението е да се обнови и модернизира част от оборудването на Домашен социален патронаж Цар Калоян, чрез закупуване на нови професионални кухненски уреди. Оборудването на патронажа е старо и амортизирано. От собствения бюджет през годините са закупувани най-необходимите неща, но част от електрическите уреди и кухненското оборудване се нуждаят от подмяна. Приемането на проектното предложение ще даде възможност Община Цар Калоян да кандидатства за осигуряване на средства от Фонд “Социална закрила”, като при одобрение ще бъдат закупени нови професионални уреди. Това ще създаде условия и възможност за подобряване и улесняване работата на персонала на ДСП и предоставяне на по-качествена услуга на потребителите.

Фонд “Социална закрила” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика и на основание чл.27, ал.1, т.5 от Закона за социално подпомагане и решение на Управителния съвет отпуска финансови средства в рамките на календарната (бюджетна) година за проекти за строителство, ремонт, обзавеждане и оборудване, за социални услуги и за организиране и провеждане на културни, спортни и други мероприятия, насочени към потребители на социални услуги. При одобрение на проектно предложение е необходимо кандидатът да осигури 10% от сумата.

Финансирането на проекти за строителство, ремонт, оборудване и обзавеждане е в размер до 30 000 лева общ бюджет или 27 000 лева от ФСЗ и собствен принос на кандидата до 3 000 лева.

Проектното предложение „Обновяване и модернизиране на оборудване за Домашен социален патронаж – Цар Калоян” е в пълно съответствие с европейското законодателство, при изготвянето му са спазени в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.18а, ал.1 и чл.27, ал1, т.5 от Закона за социално подпомагане с 9 гласа „За“, против – няма, въздържали се – нямаОбщински съвет – Цар Калоян взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Дава съгласие Община Цар Калоян да кандидатства с проектно предложение „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж - Цар Калоян“ към Фонд „Социална закрила” гр. София.

2.   Дава съгласие, при одобрение на проектното предложение Община Цар Калоян да съфинансира от общинския бюджет изпълнението на проекта с 10% от общата стойност, в размер на не повече от 3 000 лева.

3.   Възлага на Кмета на Община Цар Калоян осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

33

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 2 от 20.04.2018 г.

С Решение № 32 от 28.07.2017 г. Общинският съвет е разрешил предоставянето на заем от бюджета на Община Цар Калоян в СЕС за финансиране на разходи до тяхното възстановяване в размер на 70 000 /седемдесет хиляди/ лева по проект „Достоен живот за всички“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.

Изпълнението на проекта е приключило на 17.08.2017 г., като окончателния отчет е приет от страна на УО при МТСП при пълно верифициране на направените разходи за целия проектен период.

С оглед на това, че разходите за осигуровки на лицата, изпълнявали длъжностите „Здравен”, „личен” и „социален” асистент и „домашен помощник” (общо 85 броя) не са били заложени в проектното предложение на Община Цар Калоян, въз основа на което е сключен Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002-С001 с Министерство на труда и социалната политика, средствата, изплатени от Община Цар Калоян в размер на 59 639, 20 лева следва да останат за сметка на общинския бюджет.

Поради това, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 22, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба № 20 за условията и реда за съставяне на тригодишни бюджетни прогнози за месечните дейности и за съставяне, поемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Цар Калоян, Общински съвет – Цар Калоян след поименно гласуване със 8 гласа “ЗА”, против – няма, въздържали се – един,

     Р Е Ш И:

1.         Дава съгласие непогасената част от заем от 70 000 лева, в размер на 59 639, 20 лева, предоставен от бюджета на Община Цар Калоян в СЕС по проект „Достоен живот за всички“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г., да бъдат осчетоводени като разход на общинския бюджет, по следния начин: в параграф 0551 - 35 860 лева, в параграф 0560 – 15 379, 20 лева, и в параграф 0580 – 8 400 лева.

2.         Упълномощава Кмета на Цар Калоян да извърши последващите фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за сведение и изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

Председател на ОбС:  ГЮНАЙ УЗУНАЛИ                                                        

Снел преписа: Хатидже Язаджиева

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

34

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 3 от 20.04.2018 г.

Със Заповед № РД 09-206/06.03.2018г. Министерство на земеделието, храните и горите /МЗХГ/ обяви Втори прием по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Публичната инфраструктура е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях. Устойчивото социално-икономическо развитие на селските райони е неразривно свързано със съществуващата инфраструктура и качеството на предлаганите услуги за населението в селските райони. Недостига на инвестиции за обновяване на съществуващата инфраструктура и неадекватното качество на предлаганите услуги (спрямо градовете) е основният елемент, който продължава да разширява границите на развитие между селските и градските райони в България и който, освен това е пречка за създаването на равни възможности в социално-икономическото развитие на селските райони. Тези фактори водят до влошаване на качеството на живот в селските райони и застрашава способността им да задържат населението и да привличат инвестиции, което ги поставя в социално-икономически спад.

За да се намалят съществуващите различия между селските и градските райони, с предоставянето на фокусираната подкрепа ще се създаде, подобри или разшири малка по мащаби инфраструктура в селските райони. По този начин подкрепата ще допринесе до ограничаването на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването на селските райони.

Населените места в селските райони в България ще станат привлекателни за бизнеса и за живеене, чрез поддържането и стимулирането на тяхното икономическо, социално и културно развитие, изграждане на липсващата или рехабилитация на съществуващата публична техническа инфраструктура. По този начин ще се постигне както съхраняването на населените места, така и ще се осигури поддържането на образователните услуги, и осигуряването на работни места.

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в създаването и обновяването на малки по мащаби публична и техническа инфраструктура, която от своя страна да доведе до създаването на оптимална жизнена среда на селските райони, опазването на околната среда, създаването на достъпност и развитие на икономиката и образованието.

Максималният размер на общите разходи за едно проектно предложение не може да надхвърля левовата равностойност на 600 000 евро за един кандидат община. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта.

Допустими за подпомагане са следните разходи:

1. За строителство, реконструкция и/или рехабилитация, и съоръжения и принадлежности към тях:

а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;

б) непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените разходи по буква „а”;

2. Свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект.

При одобрение проектът се изпълнява в срок до 36 месеца от датата на подписването на административния договор с ДФЗ-РА. Крайният срок е не по-късно от 15 септември 2023 г.

Кандидатстването по отворената покана се извършва единствено чрез електронно подадено проектно предложение в ИСУН.

Производството по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор започва в деня на публикуването на обява за откриване на настоящата процедурата чрез подбор в ИСУН.

Крайният срок за подаване на проектни предложение е 17.30 часа на 9 юли 2018 г.

Във връзка с това и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, с 9 гласа „За“, против – няма, въздържали се – нямаОбщински съвет – Цар Калоян взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1.  Дава съгласие Община Цар Калоян да кандидатства по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Община Цар Калоян”;

2.  Дейностите, включени в Проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Община Цар Калоян”, съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на Цар Калоян 2014-2020- Приоритет 2: „Подобряване на техническата инфраструктура и състоянието на околната среда, Мярка 1.2: „Изграждане и реконструкция на транспортна инфраструктура „- „Обновяване на уличната мрежа“;

3.  Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да извърши всички необходими дейности по Условията за кандидатстване Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

4.  Упълномощава Кмета на Община Цар Калоян да представлява Общината по Проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Община Цар Калоян”.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването им пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

           Хатидже Язаджиева

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

35

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 3 от 20.04.2018 г.

С Решение № 47, взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян с протокол № 8/20.12.2017 г., Общинският съвет е променил наименованието на социална услуга от „Дневен център за възрастни хора” в гр. Цар Калоян на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания”, в гр. Цар Калоян.

Допусната е фактическа грешка – подлежащото на промяна наименование на социалната услуга е „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания.

С оглед на това, на основание чл. 62, ал. 2 от АПК, с 9 гласа „За“, против – няма, въздържали се – единОбщински съвет – Цар Калоян взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

За поправка на явна фактическа грешка в Решение № 47, взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян с протокол № 8/20.12.2017 г.: Вместо: „Променя наименованието на социална услуга от „Дневен център за възрастни хора” в гр. Цар Калоян на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания”, в гр. Цар Калоян, считано от 01.01.2018 г.” да се чете: „Променя наименованието на социална услуга от „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания”, в гр. Цар Калоян на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания”, в гр. Цар Калоян, считано от 01.01.2018 г.”.

1.         Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян, на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

2.         Задължава Кмета на Община Цар Калоян да изпрати на директора на Регионална дирекция за социално подпомагане, гр. Разград настоящото решение, в 10-дневен срок от влизането му в сила.

Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река