Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 15

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 2 от 26.02.2018 г.

Поземлен имот № 77308.80.1 в местността „Динища” в землището гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, с площ 43 201 дка , с начин на трайно ползване „Депо за битови отпадъци”, категория Трета (10, 799 дка), Пета (24, 621 дка) и Десета (7, 774), е актуван с акт за публична общинска собственост № 161/15.10.2009 г.

Във връзка с проект „Рекултивация на общинско депо” – Цар Калоян с изпълнител „Н.И.М.” ООД, гр. Шумен, е извършена техническа и биологична рекултивация на поземления имот, за което са съставени Протоколи с № 1/23.04.2015 г. и Протокол № 2 от 25.05.2015 г. за приемане на техническата рекултивация на обекта и Протокол № 5 за приемане на етап „Биологична рекултивация-Трета година” от 12.01.2018 г.

С оглед извършената техническа и биологична рекултивация имотът понастоящем няма предназначението „Депо за общински отпадъци”.

Това налага да се извърши промяна на НТП на имота от „Депо за общински отпадъци”, в НТП „Друг вид земеделска земя“, която промяна може да стане с решение на Общинския съвет.

Изготвена е скица на имота, от която е видна площта, за която се предвижда промяна на НТП, а именно за целия имот.

Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост публична общинска собственост са  „други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени от общинския съвет”.

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост „Имотите и вещите-публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост”.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с ал. 3, пр. 1 от ЗОС, чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Цар Калоян след поименно гласуване с 8 гласа „За“, против – няма, въздържали се – двама

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване от „Депо за общински отпадъци“ в начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“ на поземлен имот № 77308.80.1 в местността „Динища” в землището гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян, с площ 43 201 дка, актуван с акт за общинска собственост № 161/15.10.2009 г.

2. Обявява поземлен имот № 77308.80.1 в местността „Динища” в землището гр. Цар Калоян, с ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян от публична в частна общинска собственост, поради промяна НТП на гореописания имот.

3. Извършената промяна следва да бъде отразена в съответния акт за общинска собственост.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Приложения:

1.         АОС № 161/15.10.2009 г. и Скица на поземлен имот № 15-78151-08.02.2018 г., издадена от СГКК, гр. Разград.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

             

Приложения към Решение №15 и ДЗ №1

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 16

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 2 от 26.02.2018 г.

През м. декември 2017 г. са изтекли договорите за наем на помещения, публична общинска собственост, ползвани от ЕТ „Д-р Стоил Станков-индивидуална практика за първична медицинска помощ” и ЕТ „Д-р Хачик Магърдичян - амбулатория за първична медицинска помощ”.

Във връзка с това, от д-р Стоил Станков и д-р Хачик Магърдичян са постъпили искания, с вх. № 181/09.02.2018 г. и вх. № 222/13.02.2018 г. за това да им бъде разрешено да наемат ползваните от тях общински помещения за нуждите на лекарската им практика, за срок от 5 години.

Съгласно чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост „Свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на ал. 2 след решение на общинския съвет“. 

Ал. 2 на същия член предвижда, че „отдаването под наем на имоти по ал. 1 се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.“.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 15, ал. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, Общински съвет – Цар Калоян след поименно гласуване с 10 гласа „За“, против – няма, въздържали се – няма

Р Е Ш И:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ календарни години на следните помещения:

1. Част от първи етаж на имот - публична общинска собственост, помещение представляващо „Манипулационна”, със застроена площ от 12 кв. метра в „Здравно заведение” в с. Костанденец, община Цар Калоян, съгласно АОС № 4/14.11.1997 г.;

2. Част от първи етаж на имот - публична общинска собственост, 2 (два) броя помещения, представляващи „Лекарски кабинет и манипулационна”, с обща застроена площ от 25 кв. метра в „Здравен дом” в с. Езерче, община Цар Калоян, съгласно АОС № 28/28.11.2011 г.;

3. Част от първи етаж на имот - публична общинска собственост, помещение представляващо „Лекарски кабинет и манипулационна”, със застроена площ от 26 кв. метра в сградата на „Филиална поликлиника” в гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, съгласно АОС № 15/14.11.1997 г.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да проведе търга за наем по реда на глава Осма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, след което да сключи договори за наем.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 17

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 2 от 26.02.2018 г.

От писмо с рег. индекс № АВиК-Рз-011/30.01.2018 г. на Областния управител на Област Разград, адресирано до кметовете на Общините Разград, Кубрат, Лозница, Цар Калоян, Завет, Попово и Опака е видно, че на 06.03.2018 г. предстои провеждане на редовно Общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, при следния дневен ред:

 1. 1.Приемане на отчет за дейността на Асоциация по В и К за 2017 г. на основание чл. 198 в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите;
 2. 2.Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К за 2017 г. на основание чл. чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация;
 3. 3.Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация по В и К на основание чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството, във вр. с чл. 28, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация;
 4. 4.Разглеждане и одобряване на подробна инвестиционна програма за 2017 г. на основание чл. 6.2 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационните услуги;
 5. 5.Разглеждане и одобряване на подробна инвестиционна програма за 2018 г. на основание чл. 6.2 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационните услуги;
 6. 6.Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 2018 г. на основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от закона за водите;
 7. 7.Други;

В писмото са предоставени предложения за решения по т. 1 до т. 6 от дневния ред на заседанието.

На основание чл. 198 е, ал. 3 от Закона за водите представител на общината в асоциацията по В и К е кмета на общината.

С писмо с рег. индекс: АВиК-Рз-014/12.02.2018 г. на Областния управител на Област Разград, адресирано до кметовете на Общините Разград, Кубрат, Лозница, Цар Калоян, Завет, Попово и Опака, са изпратени нови писмени материали, представляващи актуализирани инвестиционни програми за 2017 г. и 2018 г.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 198 е, ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, с 8 гласа „За“, против – няма, въздържали се – двамаОбщински съвет – Цар Калоян взе следните

Р Е Ш Е Н И Я:

І. Общински съвет – Цар Калоян оправомощава Кмета на Община Цар Калоян да обсъжда и да гласува по точките от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД гр. Разград, както следва:

 1. Решение № 1: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, приемат годишен отчет за дейността на Асоциация по В и К за 2017 г.
 2. Решение № 2: На основание чл. 9, ал. 2, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К приемат отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К за 2017 г. и вземат решение за публикуване на същия на интернет страницата на Областна администрация Разград, раздел Асоциации по В и К.
 3. Решение № 3: На основание чл. 198в, ал. 4 от Закона за водите и чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството, във вр. с чл. 28, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, приемат годишен финансов отчет на Асоциация по В и К за 2017 г. и вземат решение за публикуване на същия на интернет страницата на Областна администрация Разград, раздел Асоциации по В и К.
 4. Решение № 4: На основание чл. 198в, ал. 4 от Закона за водите и чл. 6.2 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационните услуги, членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, одобряват подробна инвестиционна програма за 2017 г., която е изцяло съобразена с инвестиционните нужди на всички публични собственици в обособената територия и гарантира пълно изпълнение на задължителното ниво на инвестиции от страна на „Водоснабдяване Дунав” ЕОО№, гр. Разград за 2017 г.
 5. Решение № 5: На основание чл. 198в, ал. 4 от Закона за водите и чл. 6.2 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационните услуги, членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, одобряват подробна инвестиционна програма за 2018 г.

След анексиране на Договора, съгласно чл. 2.2 от същия, подробната инвестиционна програма за 2018 г. следва да бъде изменена, като страните се съгласяват да използват модифицирана подробна програма, с която да бъдат променени финансовите условия във връзка с настъпилата програма.

 1. На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, приемат бюджет на Асоциация по В и К за 2018 г.

ІІ. При настъпване на промени в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград, Общинския съвет оправомощава Кмета на Община Цар Калоян да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Цар Калоян

Настоящите решения да бъдат изпратени в седемдневен срок от приемането им на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Приложения: Писмо с рег. индекс № АВиК-Рз-011/30.01.2018 г. на Областния управител на Област Разград.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

Приложения към Решение №17 и ДЗ №3

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 18

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 2 от 26.02.2018 г.

Съгласно чл. 37о, ал. 4 и ал. 5 от ЗСПЗЗ Общинският съвет ежегодно приема решение с мнозинство от общия брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата, което съдържа годишен план за паша /представляващ Приложение №1 към настоящата докладна записка/, съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално ползване, задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите и пасищата/. Предвид гореизложеното на основание чл. 37о, ал. 4 и ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5, Общински съвет – Цар Калоян след поименно гласуване с 8 гласа „За“, против – няма, въздържали се – един

Р Е Ш И:

 1. I.Общински съвет – Цар Калоян дава съгласие за предоставяне на мери и пасища – общинска собственост, посочени в Приложение №1.1 за общо и за индивидуално ползване. Мерите и пасищата, определени за общо ползване, се ползват безвъзмездно от всички лица, притежаващи животни. Мерите и пасищата, определени за индивидуално ползване, могат да се отдават под наем по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, регистрирани в Интеграционната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм.
 2. II.Приема Годишен план за паша за 2018 г. за общо и индивидуално ползване на мери и пасища от ОПФ Приложение № 1.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Приложения към Решение №18 и ДЗ №4

Приложения към Решение №18 и ДЗ №4 Пасища

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 19

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 2 от 26.02.2018 г.

На основание чл.140, ал.1, 2 и 3 от Закона за публичните финанси, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и на основание чл.32, ал.1, 2 и 3 от Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Цар Калоян, Общински съвет – Цар Калоян след поименно гласуване със 7 гласа “ЗА”, против – един, въздържали се – двама,

Р Е Ш И:

Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2017 година и отчета за средствата от Европейския съюз в следния вид:

1.Приходна част на делигирани от държавата дейности:

№ Наименование на параграф                         План         Отчет     %изпълн.

1.31-11 Обща допълваща субсидия                 2209027         2209027       100.00%

2.31-28 Др.целеви трансфери                              13302           13302       100.00%

3.61-00 Получени трансфери                             144788          144788        100.00%                                          

4.95-01 Остатък към 01.01.2017                        26576          26576         100.00%                            

5.45-00Помощи и дарения от страната                648               648         100.00%        

6.88-00 Събрани средства за др.орг.                    1786             1786      100.00%

7.95-07 Наличност на 31.12.2017                                              -30637

8.76-00Временен заемв СЕС                              131587           -15849      

9.24-00Приходи и доходи от собств.                  11449           11449         100.00%

10.37-00 Внесени ДДС и др.данъци                        -342               -342         100.00%

Общо държавни приходи:                               2538821       2360748           92.99%

2.Приходна част за местни дейности:

№   Наименование на параграф                         План         Отчет       %изпълн.

1.01-00 Данък в/у доходите от физ.лица             4000          4859              121.48%

2.13-00 Имуществени данъци                            171000      206093             120.52%

3.20-00 Други данъци                                               500                 0

4.24-00 Приходи и доходи от собств.                  98200        103505             105.40%

5.27-00 Общински такси                                      158300       162851             102.87%

В т.ч.§27-07такса битови отпадъци                  70000         76991             109,98%

6.28-00 Глоби,санкции и нак.лихви                       5000               50                1.00%

7.36-00 Др.неданъчни приходи                                7000           6304               90.05%

8.37-00 Внесени ДДС и др.данъци                        -7642           -7607              99.54%

9.40-00 Приходи от продажба на ДМА                30000          12546               41.82%

10.41-00 Приходи от концесии                              6000             5207             86.78%

11.31-12 Обща изравнителна субсидия            437700      437700            100.00%  

12.31-13 Капиталови разходи                            122000        122000           100.00%  

13.31-18 Получени трансфери                            950000       950000           100.00%

14.61-00 Получени трансфери                            -32328         -98779             305.55%

15.45-00 Помощи и дарения от страната            5000           6000           120.00%    

16.95-01 Наличност на 01.01.2017                   392850      392850           100.00%

17.95-07 Наличност към 31.12.2017                                    -830804

18.76-00 Временен заем СЕС                           9081                   0

Всичко общински приходи:                           2356661     1472775             62.49%

3.Разходна част на делигирани от държавата дейности :

№               Разпоредител /функция                   План         Отчет   %изпълн.

1.Цар Калоян                                            

-Дейност 117 Държ.и общ служби по избори    10975        11065           100.82%

-Дейност 122 Общинска администрация       485268       344322           70.95%

-Дейност 239Др.дейности по вътр.сиг.           15260           9574           62.74%

-Дейност 282Отбранит.мобил.подготов.       52060        46750             89.80%

-Дейност 285 Доброволни формирования            2000           1878             93.90%          

-Дейност 311ДГ                                                  348543       349822           100.37%    

-Дейност 389Др.дейности по образов.                 3913             3913          100.00%        

-Дейност 437 Здравен кабинет в ОУ и ЦДГ     38598           36679             95.03%

-Дейност 530 ЦНСТ                                            181400       181918           100.29%

-Дейност 532 Програми по временна зает.     150023         150023         100.00%        

-Дейност 550 ЦСРИ                                           48620           48620         100.00%

-Дейност 589 Др.служби по соц.подп.                12878             12878         100.00%

-Дейност 738 Читалища                                   80300             84333           105.02%

-Дейност 713 Спорт за всички                              1134            1642          144.80%

-Дейност 606 Изграждане на ул.мрежа             57835           57835           100.00%

2.Общообразователни училища                     1050014      1019496           97.09%

Общо държавни разходи:                           2538821        2360748         92.99%

4.Разходна част за местни дейности:    

№ Разпоредител/функциия                            План         Отчет             %изпълн.

1.Цар Калоян                                          

-Дейност 122 Общ.администрация             373700        358848             96.03%

-Дейност 123 Общински съвети                  127860           84391            66.00%

-Дейност 311 ДГ                                              754596        316138           41.90%  

-Дейност 524 Домашен соц.патронаж       104750        100184            95.64%  

-Дейност 525 Клубове на пенсионера              2630          2162             82.20%

-Дейност 532 Програми за врем.заетост    14600             6929               47.46%  

-Дейност 604Осветление на улици и пл.      50470           48624            96.34%

-Дейност 622 Озеленяване                             40340          39635            98.25%

-Дейност 623 Чистота                                 60450           60406            99.93%

-Дейност 714 Спортни бази                           23000           20123              87.49%

-Дейност 745 Обредни домове и зали             6000            3473              57.88%

-Дейност 832 Служби по под.пътища           21200           21356            100.74%

-Дейност 898 Др.дейности по икон.               2700             2306               85.40%

-Дейност 619 Др.дейности по стр.               1000             1033             103.30%                              

-Дейност 603 Водоснаб.и канализация       14250          14141               99.24%

-Дейност 606 Изграждене,ремонт и под     759115          393026               51.77%            

Всичко общински разходи:                      2356661        1472775               62.49%

5.Разходи за представителни цели:    План         Отчет           %изпълн.

-Кмет гр.Цар Калоян                                   5800               5804              100.06%

-Общински съвет                                           2200             2285               103.86%

-Кмет с.Езерче                                                500               500               100.00%

-Кмет с.Костанденец                                     200                200               100.00%

6.Капиталови разходи по обекти от държавния бюджет от §31-13

§52-01 Придобиване на комп.и хард.общ.админ.           16500      14272     86.50%  

§52-05Придобиване на ст.инв.контейнери,храсторез 20000      20902  104.51%

§53-09 Придобиване на кадаст.план                            12500     12500   100.00%

§53-09 Придобиване на проекти за кандат.                73000     48202     66.03%

Всичко капиталови разходи:                                     122000    95876      78.58%

7.Капиталови разходи по обекти от собствени приходи по §40-00 Приходи от продажба на ДМА

§52-04Придобиване на ДМА/автомобил/                    30000       25490         84.97%

Общо:                                                                                30000        25490        84.97%

8.Капиталови разходи от преходен остатък

§51-00 Реконст.и основен ремонт улици                    390000     389984     100.00%

9.Капиталови разходи от №31-18

§5100 Основен ремонт ДГ гр.Цар Калоян                  600000       185373       30.90%

§5100 Основен ремонт улици                                      350000               0

10.Отчет на средствата от Европейския съюз към 31.12.2017г.

А.Приходна част на средствата от Европейския съюз:

§63-01 Получени трансфери                                      454573       454573     100.00%  

§76-00 Получен заем от бюджета                             15849         15849       100.00%

§95-01 Остатък към 1.01.2017г.                                 2128       2128      100.00%  

§95-07 Остатък към 30.06.2017г                                                     -764

§88-00 Средства за др.бюджети                                  -1786       -1786       100.00%

Всичко приходи:                                                          470764    470000       99.84%

Б.Разходна част:

Проект“Достоен живот за всички“                          291561     291561     100.00%

В.Разходна част:

Проект „Топъл обяд“                                                      36653       36653     100.00%

Г.Разходна част:

Проект“Наука и образование“                                     39041       39041    100.00%

Д.Разходна част:

Проект“Приеми ме“                                                        25644       25644     100.00%

Е.Разходна част:

Проект“Активно включване“                                         77101       77101   100.00%

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 20

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 2 от 26.02.2018 г.

На основание чл.9 от Закона за общинския дълг и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА   Общински съвет – Цар Калоян след поименно гласуване със 7 гласа “ЗА”, против – няма, въздържали се – трима,

Р Е Ш И:

Приема настоящият годишен отчет за състоянието на общинския дълг, който е изготвен в изпълнение на чл.9 от Закона за общинския дълг /ЗОД/.

Съгласно чл.18 от същия закон в 10-дневен срок от приемане на съответното решение, същото се изпраща на министъра на финансите с копие до Сметна палата,заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг.

В чл.3 на ЗОД е регламентирано,че общинския дълг се формира от:

   1.емисии на общински ценни книжа;

   2.дълга,поет с договори на общински заеми;

   3.дълга на общинските предприятия по чл.52 от Закона за общинската собственост;

   4.изискуемите общински гаранции;

   5.безлихвените заеми,отпуснати по реда на чл.43,ал.1 от Закона за устройство на държавния бюджет за временен недостиг на средства по бюджетите на общините;

   6.безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз;

   7.задължения по търговски кредити и финансов лизинг над две години;

През изминалата 2017 година състоянието на дълга в община Цар Калоян е следното:

   1.През 2017 година са финансирани разходи по проект “Достоен живот за всички“ със заем от бюджета, който към 01.01.2017г. е в размер на 50 250 лв., през 2017 г. са ползвани 156 300 лв., а възстановени 146 882 лв. Към 31.12.2017 г. остатъкът по този проект е 59 668лв.

   2.През 2017г. са финансирани от бюджета и разходи по проект “Активно включване“ в размер на 2 500 лв., които към 31.12.2017 г. не са възстановени.

   3.През 2017 г. са финансирани, като заем от бюджета разходи по проект “Топъл обяд“, които към 01.01.2017 г. са били в размер на 7 000 лв., през 2017 г.са ползвани 33 191 лв., а възстановени 34 631 лв. Към 31.12.2017 г.остатъкът по този проект е 5 560 лв.

След верифициране на разходите по проектите същите ще бъдат възстановени по бюджетната сметка на общината.    

Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за сведение и изпълнение, Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр.Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 21

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 2 от 26.02.2018 г.

На основание чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185 от АПК от Прокурор при Окръжна прокуратура – Разград, до Административен съд-Разград, е подаден протест срещу разпоредбите на чл. 15, ал. 1, т. 7, чл. 15, ал. 5, изр. 2 и чл. 16, ал. 4, т. 3 и т. 4 на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015-2019 г.

В протеста се твърди, че текстовете на посочените разпоредби, са незаконосъобразни и следва да бъдат отменени.

Констатирани са следните несъответствия:

 1. 1.Разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 7 от Правилника, която гласи, че Председателят на Общинския съвет упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени в бюджета на общината за издръжка на общинския съвет, противоречи на ЗМСМА и по-конкретно на разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 25, чл. 44, ал. 1, т. 5 и чл. 52, от чието систематическо тълкуване следва че бюджетът не е на общинския съвет, а на общината и правомощията за контрол върху него са предоставени на кмета на общината. Разпоредбата противоречи и на разпоредби на Закона за публичните финанси.
 2. 2.Разпоредбата на чл. 15, изр. 2 на Правилника предвижда, че размерът на възнаграждението на председателя на ОС не може да бъде по-голям от размера на възнаграждението на кмета на общината. Нормата противоречи на чл. 26, ал. 1 изр. последно от ЗМСМА, в която е визиран „таван” на размера на възнаграждението – то не може да бъде повече от 90 % от възнаграждението на кмета. Разпоредбата в този й вид позволява председателското възнаграждение да е по-малко от това на кмета, но и по-голямо от неговото, каквато хипотеза е незаконосъобразна.
 3. 3.Разпоредбите на чл. 16, ал. 4, т. 3 и т. 4 на Правилника допълват основанията, на които се освобождава избраният заместник председател на ОС, като това са основания, извън посочените в закона. Визират се следните хипотези:  

Правомощията на заместник-председателя на ОС-Цар Калоян се прекратяват по:

– искане на 1/3 от общинските съветници, с решение на ОС, взето по реда на чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА и

– по искане на групата съветници, която е издигнала кандидатурата с решение на ОС, взето по реда на т. 3.

Основанията за освобождаване на заместник председателя не може да са различни от основанията, предвидени за освобождаване на председателя на ОС. Дописаните правила за прекратяване правомощията на заместник-председателя се явяват незаконосъобразни и следва да бъдат отменени.

Съгласно чл. 16, ал. 1, т. 1 от АПК прокурорът следи за спазване на законността в административния процес, като предприема действия за отмяна на незаконосъобразни административни актове.

Във връзка с горното е изготвен проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015-2019 г., който е обявен чрез окачване на информационното табло и публикуване на интернет-страницата на Община Цар Калоян на 12.02.2018 г.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, с 8 гласа „За“, против – няма, въздържали се – двамаОбщински съвет – Цар Калоян взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Приема Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015-2019 г.,със следното съдържание:

І. Отменя чл. 15, ал. 1, т. 7 на Правилника;

ІІ. Отменя чл. 15, ал. 5, изр. 2 на Правилника;

         ІІІ. Отменя чл. 16, ал. 4, т. 3 и т. 4 на Правилника;

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

           Хатидже Язаджиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 22

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 2 от 26.02.2018 г.

Във връзка с обявяването на Разградски окръг през 1959 г. и 30 – годишнината от преустановяването му като административно- териториална единица през 1987 г. е подготвен за издаване краеведски сборник „РАЗГРАДКИ ОКРЪГ”(1959- 1987). Инициативата за написването му е на разградчани, членове на Земляческо дружество „Лудогорие”- София, подкрепени от разградски общественици.Изданието е плод на три годишна събирателска и изследователска дейност,показва главно успехите и постиженията в основните направления на развитието на Разградски окръг през посочения период.

Сборникът съдържа 400 страници със статии от 18 автори, които са родени или дълги години живели,учили и работили в Разград и региона,съвременници на събитията през изследвания период.Материалите съдържат статистически данни,цифри и снимки от развитието на населените места от региона и хората, сътворили историята на Разградския край през 30- годишния период.Целта на творческия колектив е да остане писмено слово за идните поколения,че трудови хора на изостаналия в миналото Делиормански край са сътворили нещо значително за региона, България и света през втората половина на XX век, най- динамичното развитие на региона през тези години.

За отпечатване на сборника община Цар Калоян ще осигури средства в размер на 300 лева.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 9 гласа „За“, против – един, въздържали се – нямаОбщински съвет – Цар Калоян взе следните

Р Е Ш Е Н И Я:

Решение № 1:Предоставя на инициативния комитет средства в размер на 300 лева за издаване на краеведски сборник „РАЗГРАДКИ ОКРЪГ”(1959- 1987), които да бъдат осигурени от общинския бюджет.

Решение № 2: Предоставя средства в размер на 150 лв. за издаване на книга „Панорамен поглед на огузките миграции“, с автор Абтула Мехмед Абтула. Средствата да бъдат осигурени от общинския бюджет.“

Настоящите решения да бъдат изпратени в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян, Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящите решения подлежат на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването им пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 23

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 2 от 26.02.2018 г.

Законът за младежта е създаден в изпълнение на приоритетите на Националната стратегия за младежта (2010-2020), която определя визията на правителството за европейското развитие на България по отношение на политиката за младите хора в страната. Тя е насочена към подобряване качеството на живот на младите хора чрез създаване на устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал и за мобилизиране на потенциала на младите хора в развитието на България и Европейския съюз.

Целите на националния стратегически документ се изпълняват от всички ресорни държавни институции в страната, чиято дейност има отражение върху живота на младите хора в страната, както и от общините в Р България, на принципа на междусекторното сътрудничество, многосекторния подход и съвместното управление с младите хора в страната.

Специална отговорност по отношение на изпълнението на стратегията имат местните власти, чиято активност ще осигури по-висока степен на отзивчивост към нуждите на младите хора в съответствие с принципите на Ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите. Отговорностите и координацията между държавните, областните и общинските структури, както и между държавата и представителите на младите хора при управлението и формирането на политиката за младежта се регламентират от Закона за младежта, приет от Народното събрание на Р България на 05.04. 2012 г. (Обн., ДВ, бр. 31 от 20.04.2012 г., в сила от 20.04.2012 г., изм., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г.).

Общинският план се приема от Общинския съвет по предложение на кмета на общината съгласно чл. 16, ал. 1 от Закон за младежта.

Предложеният „Годишен план за младежта на Община Цар Калоян за 2018 г.“ е разработен в съответствие с чл. 15 от Закона за младежта, Националната стратегия за младежта 2010-2020 година, Общински план за развитие на Община Цар Калоян 2014-2020.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта, чл. 21, ал. 1, т. 12 във връзка с ал. 2, с 9 гласа „За“, против – няма, въздържали се – единОбщински съвет – Цар Калоян взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Приема Годишен план за младежта на Община Цар Калоян за 2018 г.“.

Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ                                   Снел преписа:

Председател на ОбС                             Хатидже Язаджиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 24

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 2 от 26.02.2018 г.

Община Цар Калоян предоставя услугата „Извозване на покойник от дома до гробищен парк”, чийто размер съгласно чл. 33, ал. 2 на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян е в размер на 30 лева.

От 16.02.2016 г. до момента услугата се предоставя от Общината чрез Специален автомобил, марка Форд Транзит, собственост на Мюсюлманско изповедание, гр. София по силата на сключен договор за наем за ползване на автомобила, чийто двугодишен срок е изтекъл на 16.02.2018 г. Съгласно договора наемната цена за ползване на автомобила за предоставянето на погребалната услуга е 50 лева в рамките на гр. Цар Калоян и 1,40 лева за един километър за предоставянето на услугата извън границите на града.

Предстои сключване на нов договор с цел да се осигури предоставянето на услугата по чл. 33, ал. 2 от Наредба № 3.

Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси „В случаите, когато размерът на таксите не възстановява пълния размер на разходите по предоставянето на услугата, разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи. В случаите на освобождаване от такси по решение на общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи”.

Поради невъзстановяване на размера на разходите от размера на таксата, предвидена за услугата „Извозване на покойник от дома до гробищен парк”, на основание чл. 8, ал. 4 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, с 9 гласа „За“, против – няма, въздържали се – единОбщински съвет – Цар Калоян взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Разрешава разликата между размера на разходите за предоставяне на услугата „Извозване на покойник от дома до гробищен парк”, и предвиденият размер на таксата по чл. 33, ал. 2 на Наредба № 3 да е за сметка на общинските приходи от бюджета на Община Цар Калоян.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 25

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 2 от 26.02.2018 г.

В Община Цар Калоян е постъпило заявление с вх. № 264/21.02.2018 г. от Хълми Хасанов Акифов, с адрес: гр. Цар Калоян, ул. Освобождение № 22, с което лицето моли да му бъде отдаден под наем терен – общинска собственост, на който да бъде разположен преместваем обект тип „павилион“ за срок до 10 години.

Съгласно чл. 56, ал. 1 от Закон за устройство на територията „Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).

За обектите по ал. 1 се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на общинския съвет, а за държавни и общински имоти - и въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината.

Във връзка с това, Главният архитект на Община Цар Калоян е издал схема за разполагане на преместваем обект тип „павилион“, на терен, представляващ зелена площ (тротоарна площ) с площ от 21, 32 кв. метра, находящ се на ул. Освобождение № 22 в гр. Цар Калоян, представляващ публична общинска собственост.

Съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № 18 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Цар Калоян, „Преместваеми обекти в общински имоти се поставят с разрешение за поставяне след провеждане на търг за отдаване под наем на определената в схемата площ – за обекти по чл.5, точка 2.1 и т.2.2.”.

Съгласно чл. 15, ал. 3 „Търговете се провеждат по реда на глава осма от Наредба № 5 на Общински съвет Цар Калоян за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост…” .

Съгласно чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост „Отдаването под наем на имоти по ал. 1 се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс или е определен друг ред. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.

Съгласно ал. 7 на цитираната по-горе разпоредба „Свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на ал. 2 след решение на общинския съвет.“.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 на Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 18 и чл. 18 от Наредба № 5 на Община Цар Калоян, Общински съвет – Цар Калоян след поименно гласуване със 10 гласа “ЗА”, против – няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок до 10 /десет/ календарни години на терен, представляващ зелена площ (тротоарна площ) с площ от 21, 32 кв. метра, находящ се на ул. Освобождение № 22 в гр. Цар Калоян, представляващ публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект тип „павилион“, при първоначална тръжна цена, определена в т. 2 на Тарифа към Наредба № 5: месечна наемна цена за 1 кв. метър на общински терени за разполагане на павилиони за търговска дейност – ІІ-ра зона в гр. Цар Калоян – 1,70 лева.

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да проведе търга за наем по реда на глава Осма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, след което да сключи договора за наем.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Приложения: 1. Заявление с вх. № 264/21.02.2018 г. от Хълми Хасанов Акифов и 2. Схема за разполагане на преместваем обект тип „павилион“ на Гл. архитект на Община Цар Калоян;

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

Приложения към Решение №25 и ДЗ №11

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 26

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 2 от 26.02.2018 г.

Получено е заявление с вх. № 2184/29.12.2018г. от Зюлкяр Ахмедов Гавалджиев – председател на Спортен клуб по борба „Езерче“. Поради липса на база за провеждане на тренировъчни дейности председателят на спортния клуб проявява интерес за безвъзмездно управление на сграда за физкултурни нужди – Борцова зала в с. Езерче за срок от 2 /две/ години.

Спортен клуб по борба „Езерче“ е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза по чл. 2 от ЗЮЛНЦ с Рег. №1-014-186/28.03.2014. Чл. 59, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта гласи, че общините могат да подпомагат юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, които организират и насърчават децата и младежта да се занимават с физически упражнения, спорт и спортни игри.

Сградата – обект на интерес представлява публична общинска собственост, съгласно Акт № 86 за ПОС от 24.01.2005 г., със застроена площ от 405 кв. м. с идентификатор 27156.502.399.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 27156.502.399 на ул. „Васил Левски“ в с. Езерче. Понастоящем горепосочената сграда не се ползва от общината. В чл. 49, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта е споменато, че Общинските съвети определят общинските обекти и съоръжения, техния статут, условията и реда за предоставянето им за ползване от спортните организации и вземат решение за разпореждане със спортни обекти – общинска собственост.

Съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост „Имотите и вещите - общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури.“.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 12, ал. 3 от Закон за общинската собственост, чл. 49 ал.1 и чл. 59, ал. 1 от Закон за физическото възпитание и спорта и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет – Цар Калоян след поименно гласуване със 9 гласа “ЗА”, против – няма, въздържали се – един,

Р Е Ш И:

1. Да се предостави за безвъзмездно управление сграда за физкултурни нужди – Борцова зала в с. Езерче със застроена площ от 405 кв. метра, за срок от 2 /две/ календарни години на Спортен клуб по борба „Езерче“. Сградата е публична общинска собственост съгласно Акт № 86 за ПОС от 24.01.2005 г., със застроена площ от 405 кв. м., с идентификатор 27156.502.399.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 27156.502.399 на ул. „Васил Левски“ в с. Езерче.

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да сключи договора за предоставеното безвъзмездно управление.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 27

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 2 от 26.02.2018 г.

Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, издадена на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост е приета с Решение № 15 по Протокол № 2/22.02.2005 г. на ОбС-Цар Калоян.

Приложение към Наредба № 5 е Тарифа за размера на наемните цени при ползване на общински недвижими имоти, приета с Решение № 20/07.12.1999 г., изменяна и допълвана с Решения с № 31, № 50 от 2004 г.и № 61 от 2014 г. Размерът на наемните цени за ползване на общински недвижими имоти не е актуализиран от 2004 г.

Съгласно чл. 23, ал. 2 от Наредба № 5 „Първоначалните наемни цени при провеждане на търг са утвърдени с тарифа-Приложение № 1 към настоящата наредба”.

Съгласно чл. 23, ал. 3 от Наредбата „Размерът на наема за ползване на помещения-публична общинска собственост за лекарски кабинети се определя на 1 лев за кв. метър”, чието систематическо място е в Тарифа-Приложение № 1 към Наредба № 5.

След анализ на резултатите от прилагането на действащата правна уредба се установи необходимост от актуализиране размера на наемните цени, като във връзка с това е изготвен проект за изменение и допълнение на Тарифа - Приложение към Наредба № 5, който бе обявен в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, на интернет страницата на Община Цар Калоян на 12.02.2018 г.

С настоящия проект се цели актуализиране на наемните цени при ползване на общинските недвижими имоти.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 23, ал. 2 на Наредба № 5, с 8 гласа „За“, против – няма, въздържали се – двамаОбщински съвет – Цар Калоян взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Приема изменение и допълнение на Тарифа – Приложение № 1 към Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, със следното съдържание:

І. Изменя Тарифа за размера на наемните цени при ползване на общински недвижими имоти по следния начин:

1.

Месечна наемна цена за ползване на един кв. м. недвижим имот
Зони Търговска площ Ресторанти барове и дискотеки Производствена дейност Услуги Други
Гр. Цар Калоян
I 1.76 1.87 1.43 1.43 2.31
II 1.60 1.76 1.32 1.32 2,15
с. Езерче и с. Костанденец
I 1.60 1.76 1.32 1.32 2,14
II 1.43 1.60 1.16 1.16 1.98
             

 

2. Месечна наемна цена за ползване на 1/един/ кв. м. на общински терени за разполагане на павилиони за търговска дейност .

         а/. Общински пазар – 2,59 лв.

         б/. I – ва зона в гр. Цар Калоян – 2, 15 лв.

         в/.II – ра зона в гр. Цар Калоян – 1,87 лв.

3. Месечна наемна цена за ползване на общински жилища за 1 кв.м –0,33лв

4. Месечна наемна цена за ползване на недвижими имоти за нуждите ръководството на политическите партии – 0.55 лв. за 1 кв.м.

5. Определя месечна наемна цена за ползване на помещенията отдавани на ЮЛ с нестопанска цел , осъществяващи дейност в обществена полза и на общинските ръководства на синдикалните организации – 0,33 лв. за 1 кв.м

ІІ. Отменя чл. 23, ал. 3 от Наредба № 5 и създава нова т. 6 към Тарифа- Приложение № 1 към Наредба № 5, със следното съдържание: „Размерът на наема за ползване на помещения-публична общинска собственост за лекарски кабинети се определя на 1, 20 лев за кв. метър”.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река