Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 1

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 1 от 30.01.2018 г.

На основание чл.52,ал.1 и чл.21,ал.1,т.6,във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,чл.94,ал.2 от Закона за публичните финанси,във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018година и ПМС №332 за изпълнение на ЗДБРБ за 2018 година и на основание чл.17,ал.6 от Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна прогноза за местните дейности и за съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на  бюджета на община Цар Калоян, Общински съвет – Цар Калоян след поименно гласуване с7 гласа „За“, против – няма, въздържали се – четирима

РЕШИ:

1.Приема  бюджет за 2018г.  както следва:

1.1.По прихода в размер на 4 157 580лв. /съгласно Приложение №1/в т.ч.:

1.1.1.Приходи от държавни трансфери в размер на 2281876лв.в т.ч.:

1.1.1.1.Обща субсидия за делигирани от държавата дейности в размер на 2235390лв.

1.1.1.2.Преходен остатък от 2017г.в размер на 30637лв.,разпределен както следва:

-СУ”Хр.Ботев”гр.Цар Калоян                                                         16821лв.

-ОУ”Св.П.Хилендарски”с.Езерче                                                     13816лв.

1.1.1.3.Възстановяване на заем от СЕС                                          15849лв.

1.1.2.Приходи от местни дейности в размер на 1 875 704 лв. /съгласно Приложение №1/в т.ч.

1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 205500лв.

1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 265650лв.

1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 425300лв.

1.1.2.4.Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер на 32 900лв.

1.1.2.5.Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на местни дейности в размер на 130300лв.

1.1.2.7.Възстановен   заем от СЕС                                              57250лв.

1.1.2.8.Изплатен трансфер за сметище/61-02/                         72000лв.

1.1.2.9.Преходен остатък в местни дейности                           830804лв.

В.т.ч.за капиталови разходи от предходна година                  791653лв.

и от собствени приходи                                                               39151лв.

1.2.По разходите в размер на 4 157 580лв.,разпределени по групи и дейности, съгласно Приложение №2, в т.ч.

1.2.1.За делигирани държавни дейности в размер на 2281 876лв.

1.2.2.За местни дейности в размер на 1875 704лв.съгласно Приложение №2.

1.3.Разчет на разходите по второстепенни разпоредители,съгласно Приложение №2

1.4.Приема разчета за целеви разходи и субсидии,както следва:

1.4.1.Членски внос                                        4400лв.

1.4.2.Помощи при погребение 2500лв./ Помощта е в размер на 50% от МРЗ за страната и се изплаща за разходи за издаване на смъртен акт,некролог,ковчег,превоз на покойника,надгробен знак,изкопаване и заравяне на гроба.Помощта се предоставя на самотни,без близки и роднини,бездомни,безпризорни,настанени в социални домове и регистрирани в службите за социално подпомагане.Помощта се изплаща срещу представено копие на смъртния акт и удостоверение от социалните служби/.

1.4.3.Субсидии за читалища 92125лв./разпределя се от комисия определена  със заповед на кмета на общината/

1.4.4.Субсидии за нефинансови предприятия – 19 000лв., в т.ч.5 000лв.за провеждане на традиционни спортни мероприятия в с.Езерче,12 000лв.за “Калоянови дни”,2 000лв.за подпомагане на спортните клубове.

1.5.Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по целевите разходи по т.1.4.,свързани с времето и начина на предоставяне и отчитане на тези средства.

1.6.Определя социално битови разходи в размер на 3%от начислените  възнаграждения.Размерът за СБКО включва и дължимите осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната организация.

.7.Приема разходи за представителни цели  за  2018г.както следва:,

1.7.1.Кмет на общината                                          5800лв.

1.7.2.Председател на ОбС                                        2900лв.

1.7.3.Кмет на с.Езерче                                               500лв.

1.7.4.Кмет на с.Костанденец                                    200лв.

1.8.На основание чл.36,ал.1,2 и 3 от ПМС №332 за изпълнение на ЗДБРБ за 2018г.утвърждава списък на длъжностите и лицата,които имат право на транспортни разходи в размер на 90% от действителните разходи/съгласно Приложение №3/.

1.9.На основание чл.4 от ПМС №67/14.04.2010г.определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати,/съгласно Приложение №4/.

1.10.На основание чл.11,ал.10 от ЗПФ и на основание чл. 3,ал.2,т.2 от Наредба №20 на Общински съвет гр.Цар Калоян определя второстепенните разпоредители и разпоредителите на делегирани бюджети към община Цар Калоян/съгласно Приложение №5/.

1.11.На основание чл.52 от ЗДБРБ за 2018г.,на основание чл.84,ал.4 и чл.94,ал.3,т.6 от ЗПФ,на основание чл.18,ал.2,т.6 от Наредба №20 утвърждава поименен списък за капиталови разходи за 2018г./съгласно Приложение №6/.

1.12.На основание чл.94,ал.3,т.3 и т.4 от ЗПФ приема план-график за просрочените задължения,които ще бъдат изплатени през 2018година и размерът на просрочените вземания,които ще бъдат събрани през 2018г./съгласно Приложение №7/.

1.13.На основание чл.94,ал.3,т.1 и 2 от ЗПФ приема максимален размер на новите задължения и максимален размер на ангажиментите за разходи за 2018г./съгласно приложение №8/.

1.14.На основание чл.94,ал.3,т.9 от ЗПФ приема актуализирана тригодишна прогноза за периода 2018-2020година/Приложение №9/.

1.15.Задължава кмета на общината да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по тримесечия и по месеци и предостави бюджетни сметки на всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

1.11.Възлага на кмета на общината:

1.11.1.Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни средства

1.11.2.Да ограничава или спира финансиране на бюджетните организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол.

1.11.3.Да отразява служебно промените в общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя,донора.

1.11.4.Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида,размера и причините за просрочените задължения,в случаите на натрупани просрочени задължения в определен размер над 5% спрямо общинските приходи,както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

1.12.При спазване на общия размер по бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година,доколкото със закон не е определено друго,предоставя следните правомощия на кмета:

1.12.1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна година,без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делигирани от държавата дейности.

1.12.2.Да прехвърля бюджетни кредити от различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в  границите на една бюджетна група,без да изменя общия й размер в частта за местни дейности.

1.12.3.Да кандидатства със средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.

1.12.4.Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС,по национални програми и др.източници за реализиране на годишните цели на общините за изпълнение на общинския план за развитие.

1.12.5.Да разработва и възлага подготовка на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определени годишни цели на общината.

1.12.6.Задължава ръководителите на бюджетни звена,финансирани от общинския бюджет да го разработят по тримесечия в срок от 3 дни и го представят в общината за изготвяне на консолидиран бюджет за Министерство на финансите и Сметна палата сектор Разград.

1.12.7.Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти и  програми,съфинансирани от ЕС.

1.13.Упълномощава кмета на общината при възникнал временен недостиг на бюджетни средства за общинските дейности да ги покрива текущо с временен безлихвен заем от сметки за средства по СЕС или обратното.

1.14.При преизпълнение на собствените приходи да бъде извършена актуализация на приходната и разходна част на бюджета на всички дейности.

Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за сведение и изпълнение и Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Елиз Халил

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 2

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян

с Протокол № 1 от 30.01.2018 г.

На основание чл.21,ал.1, т. 6  от ЗМСМА, Общински съвет – Цар Калоян след поименно гласуване с 9 гласа „За“, против – няма, въздържали се – двама

РЕШИ:

1. 70% от сумата 1 632,00 лева, представляващи приходи от наем на помещение в спортна зала с. Езерче, да бъдат преведени на спортен клуб с. Езерче – в размер на 1 142,00лева.

2.Разходите да бъдат отразени по §43-09 Субсидии за нефинансови предприятия към бюджета на Кметство с.Езерче.

Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за сведение и изпълнение и Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Елиз Халил

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 3

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян

с Протокол № 1 от 30.01.2018 г.

На основание чл.104,ал. 1,т. 5 от Закона за публичните финанси, на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и на основание чл.22,т.3  от Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,поемане,изпълнение и отчитане на бюджета  на община Цар Калоян, Общински съвет – Цар Калоян след поименно гласуване с 7 гласа „За“, против – няма, въздържали се – четирима

Р Е Ш И:

1. Предоставя заем от бюджета на Общината в СЕС за финансиране на разходи до тяхното възстановяване в размер на 60000лева. Средствата следва да бъдат възстановени до приключване на проекта,не по късно от 31.12.2018г. Средствата са за изплащане на разходи по проект BG05M9OP001-2.005-0093-C01 “Подобряване на достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвими групи в община Цар Калоян“, финансирана по ОП “Развитие на човешките ресурси“2014 – 2020 г.         

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за сведение и изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Елиз Халил

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 4

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян

с Протокол № 1 от 30.01.2018 г.

До Агенция за социално подпомагане е изпратена молба от Кмета на Община Цар Калоян за промяна капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Цар Калоян, ул. Христо Ботев № 11, област Разград от 15 на 20 места.

Молбата е депозирана по повод Заповед № РД 01-0899/27.07.2017 г. на Заместник-изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, с която е извършена промяна на капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Цар Калоян, ул. „Христо Ботев” № 11, област Разград, от 20 на 15 места.

В отговор на молбата, в Община Цар Калоян е получено писмо от АСП, с вх. № 30/09.01.2018 г., от което се установява следното: Съгласно регламента на чл. 36в от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, АСП разрешава промяна на капацитета на социалните услуги, когато са делегирани от държавата дейности, по предложение на директора на регионалната дирекция за социално подпомагане. Към предложението е необходимо да се приложи мотивирано решение на общинския съвет за промяна капацитета на социалната услуга, с аргументи за необходимостта от възстановяване на капацитета.

При проверка на документацията, изготвена за работата на ЦСРИ-гр. Цар Калоян се констатира, че за периода от м. Октомври до м. Декември е налице тенденция към повишаване на броя на потребителите на социалната услуга: през м. Октомври 2017 г. – 17, през м. Ноември 2017 г. – 19, през м. Декември 2017 г.- 19.

Налице е и трайна тенденция към увеличаване на броя на отработените месечни часове на работещите в ЦСРИ специалисти: за м. Октомври 2017 г. – 85, 30 часа, за м. Ноември 2017 г. – 86, 30 часа, за м. Декември 2017 г. – 88 часа, видно от справки за отработените часове за съответните месеци.

Съгласно разпоредбата на чл. 36 „в”, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане  „при констатирано незапълване на определения капацитет на социална услуга, когато е делегирана от държавата дейност, за период от три месеца изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане разрешава промяна на капацитета по мотивирано предложение на инспектората по чл. 5, ал. 4 от Закона за социално подпомагане”.

По аргумент на противното, при запълване на определения капацитет на социална услуга за период от три месеца съществува възможност същият да бъде пременен, в случая възстановен, от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по мотивирано предложение на инспектората по чл. 5, ал. 4 от Закона за социално подпомагане

С оглед гореизложеното, във връзка с констатирана трайна тенденция към увеличаване броя на отработените месечни часове от работещите в ЦСРИ специалисти и увеличаване на броя на потребителите на социалната услуга, на основание чл. 36 „в”, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, с 9 гласа „За“, против – няма, въздържали се – двама Общински съвет – Цар Калоян взе следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Променя капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Цар Калоян, ул. Христо Ботев № 11, област Разград от 15 на 20 места, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение, поради обоснована необходимост от възстановяване на капацитета на Центъра.
  2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за сведение и изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.
  3. Задължава Кмета на Община Цар Калоян да изпрати на директора на Регионална дирекция за социално подпомагане, гр. Разград настоящото решение, в 10-дневен срок от влизането му в сила.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Елиз Халил

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 5

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян

с Протокол № 1 от 30.01.2018 г.

С Решение № 5 от 21.01.2008 г. Общински съвет-Цар Калоян е учредил Местната комисия за обществен ред и сигурност – гр. Цар Калоян. Основание за създаване на комисията е „Стратегията за борбата на полицията в близост до обществото”, утвърдена със Заповед № Ів-907/30.10.2002 г. на Министъра на вътрешните работи и плана на Дирекция НС „Полиция” от 19.12.2002 г. относно подобряване на контактите с обществото и взаимодействието на полицията с държавни, неправителствени организации и местна власт. За по-доброто реализиране на целите, описани в Стратегията, е подписан обществен договор за ред и сигурност с цел опазване на обществения ред и обезпечаване спокойствието и сигурността на гражданите на територията на община Цар Калоян.

Поименният състав на Местната комисия за обществен ред и сигурност-Цар Калоян е променен с Решение № 17 по Протокол № 1 от 20.02.2012 г. на Общинския съвет.

Към настоящия момент се налага поредна актуализация на поименния състав на Местната комисия за обществен ред и сигурност-Цар Калоян.

Във връзка с това, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и Решение № 5 от 21.01.2008 г. на Общински съвет-Цар Калоян, с 10 гласа „За“, против – няма, въздържали се – единОбщински съвет – Цар Калоян взе следните:

РЕШЕНИЯ:

І. С цел опазване живота, здравето и имуществото на гражданите, собствеността на обществените организации и юридическите лица, опазване на обществения ред и сигурност на населението на община Цар Калоян, Общински съвет-Цар Калоян утвърждава единадесетчленния състав на Местната комисия за обществен ред и сигурност-Цар Калоян и избира ръководство и членове на същата, както следва:

Председател – общински съветник;

Секретар – общински съветник;

Членове:

1.     Представител на ПУ-гр. Цар Калоян;

2.     Представител на СУ „Христо Ботев”, гр. Цар Калоян;

3.     Зам. кмет по „Социални дейности и образование” при Община Цар Калоян;

4.     Кмет на кметство Езерче;

5.     Кмет на кметство Костанденец;

6.     Представител на Д „СП”, гр. Цар Калоян;

7.     Представител на ПК „Съгласие”, гр. Цар Калоян;

8.     Представител на ЗК „Изгрев”, гр. Цар Калоян;

9.     Представител на ЗК „Златен клас”, гр. Цар Калоян;

10.  Представител на ЗКПУ „Торлак“, гр. Цар Калоян;

11.  Общински съветник.

ІІ. Задължава местната комисия за обществен ред и сигурност:

Да актуализира и приеме Работни карти за видовете мероприятия с цел опазване на обществения ред и сигурност.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Елиз Халил

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 6

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян

с Протокол № 1 от 30.01.2018 г.

Програмата за управление на  отпадъците на община Цар Калоян за периода  2017-2020 г. изготвена в съответствие с изискванията на чл.79 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и чл.52 от Закона за управление на отпадъците  /ЗУО/ и приета от Общински съвет гр.Цар Калоян с Решение № 44, Протокол № 7 от 30.10.2017 год.

Общинската програма е разработена в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (НПУО) -2014-2020 г.. При разработване на Програмата за управление на отпадъците на община Цар Калоян са спазени Методически указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед № РД – 211/31.03.2015 г. на министъра на околната среда и водите.

Основните  цели залегнали в програмата са:

ü    Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване;

ü    Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци,чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда;

ü    Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда;

ü    Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците;

 Приоритети през 2017 година по изпълнение на Програмата са:

ü    Оптимизиране на общинската система за събиране и транспортиране на битовите отпадъци;

ü    Въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци;

ü    Намаляванеколичествотодепониранибиоразградимиотпадъцинарегионалнотодепо;

ü    Почистване на замърсени с отпадъци терени.

     Изпълнените дейности в Програмата за управление на отпадъците на територията на община Цар Калоян са посочени в Приложение №1, което е неразделна част от настоящата докладна.

     Във връзка с чл.52, ал.9 кметът на съответната община ежегодно в срок до 31 март е длъжен да информира общинския съвет за изпълнението на програмата през предходната календарна година, включително и РИОСВ – гр.Русе.

     На основание чл.21, ал.1,т.12  от ЗМСМА  и чл.52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО),  с 9 гласа „За“, против – един, въздържали се – единОбщински съвет – Цар Калоян взе следното:

Р Е Ш Е Н И Е :

Общински съвет Цар Калоян приема Годишен отчет за изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците на община Цар Калоян през предходната 2017-та  календарна година,  съгласно Приложение №1.

 Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му  на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Елиз Халил

 

Препис:

Решение

№ 7

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян

с Протокол № 1 от 30.01.2018 г.

Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян e приета с Решение на Общински съвет-Цар Калоян от 28.02.2003 г.

Същата е изменяна и допълвана няколкократно, като последното изменение е прието с Решение № 28/28.07.2017 г.

След анализ на резултатите от прилагането на действащата правна уредба са установени възможности за оптимизиране на организацията на дейността по администрирането на местните такси и цени на услуги, както и необходимост от актуализиране на някои от цените на предоставяните общински услуги, по-конкретно на таксите за технически услуги, които за последен път са изменени с Решение № 19 от 07.12.2015 г.

Във връзка с горното е изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба № 3, който бе обявен в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, на интернет страницата на Община Цар Калоян на 28.12.2017 г.

С настоящия проект се цели актуализиране на видовете технически услуги по Закона за устройство на територията, с оглед приетите изменения на закона през 2017 г., предоставяни от Общинска администрация-Цар Калоян и съответно актуализиране размера на таксите, който следва да бъде съобразен с действителните разходи, които се правят за предоставяне на съответните услуги.

С  оглед гореизложеното, на  основание  чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗСМСА, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет –  Цар Калоян след поименно гласуване 7 гласа „За“, против – трима, въздържали се – един

Р Е Ш И:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци и такси, и цени на услуги на територията на община Цар Калоян, със следното съдържание:

§ І. Отменя се чл. 26 и се приема нов чл. 26, който гласи следното:

„Размерът на таксите за технически услуги се определя, както следва:

За издаване на комбинирана скица за изработване на ПУП - 10.00 лв.

За издаване на комбинирана скица за недвижим имот с указан начин на застрояване /виза за проучване и проектиране/- 25.00 лв.

За издаване на скица от съхранени предходни планове - 10.00 лв.

За издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство - 10.00 лв.

За издаване на удостоверение за идентичност на имот - 15.00 лв.

За издаване на удостоверение за търпимост на строежи - 20.00 лв.

За издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи- 20.00 лв.

За проверка съответствието на строежа със  строителните книжа и приложение на ПУП  по отношение на застрояването- 20.00 лв.

За заверка на копие от документ от технически архив – 5.00 лв.

За издаване на разрешение за изработване на ПУП.

- за имоти  в строителни граници – 30.00лв.

- за имоти извън строителни граници – 50.00лв.

За разглеждане на проекти за ПУП от ОЕСУТ, одобряване на ПУП  и съобщаване на заинтересованите страни

- със заповед на Кмета – 50.00 лв.

- с решение на Общински съвет и обнародване в ДВ – 100.00 лв.

 За извършване на оценка на инвестиционен проект от експертен съвет в случаите по чл.142 ал.6 /т.1/ от ЗУТ:

За строежи III категория по чл.137, ал.1, т.3 от ЗУТ – 350.00 лв.

За строежи IV категория по чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ – 250.00 лв.

За строежи V категория по чл.137, ал.1, т.5 от ЗУТ – 150.00 лв.

За одобряване /съгласуване/ на инвестиционен проект във връзка с издаване на разрешение за строеж:

по 1лв. на м.л. за обекти на техническата инфраструктура

по 0.50лв.на кв.м. разгъната застроена площ, но не по-малко от тези по категориите от І до V:

I категория - не по-малко от 500.00 лв.

II категория  - не по-малко от 400.00 лв.

III категория - не по-малко от 300.00 лв.

IV категория - не по-малко от 200.00 лв.

V категория - не по-малко от 100.00 лв.

За одобряване на комплексен инвестиционен проект - цената за одобряване на инвестиционен  проект според категорията на строежа + 30%.

За одобряване на инвестиционен проекти заповед по чл. 154 – 65 % от таксата за одобряване на инвестиционен проект , но не по-малко от 100 лв. 

За издаване на разрешение за строеж - 50.00 лв.

За издаване на разрешение за строеж без инвестиционни проекти по чл.153 във връзка с чл.147 от ЗУТ  - 60.00 лв.

За издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект- 30.00 лв.

За заверяване на разрешение за строеж, с изтекъл срок – 15.00 лв.

 Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

за строежи   I категория          - 150.00 лв.

за строежи  II категория           - 120.00 лв.

за строежи III категория          -   30.00 лв.

за строежи IV категория          -   20.00 лв.

за строежи  V категория           -   15.00 лв.

За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация по реда на чл.177 ал.3 от ЗУТ:

За строежи IV категория /при наличие на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ от лицето осъществило надзор в строителството/:

а) частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях – 150.00 лв. за 1 км., но не повече от 3000.00 лв.

б) жилищни и смесени сгради със средно застрояване – 150.00 лв.

в) сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м.или с капацитет от 100 до 200 места за посетители – 400.00 лв.

г) производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях – 400.00 лв.

д) паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар - 80.00лв.

е) паркове, градини и озеленени площи над 1 хектар- 160.00лв.

За строежи V категория /във основа на служебна проверка на обстоятелствата по чл.168, ал.1 от ЗУТ по документацията и съответствието на строежа с нормативните изисквания/:

а) жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради – 100.00 лв.

б) сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ:

до 500 кв.м. или капацитет до 50 места за посетители – 150.00 лв.

от 500 до 1000 кв.м. или с капацитет от 50 до 100 места за посетители – 300.00 лв.

в) производствени сгради с капацитет:

до 20 работни места – 150.00 лв.

от 20 до 50 работни места и съоръженията към тях – 300.00 лв.

г)строежи от допълващо застрояване, извън тези по VІ категория – 80.00 лв.

Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, както и основните им ремонти и реконструкции – 150.00 лв./км, но не повече от 3000.00 лв.

22. За откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво-   20.00 лв.

 23. Записване в регистъра на технически паспорт на строеж  -   15.00 лв.

§ ІІ. Изменя и допълва чл. 27, ал. 1 по следния начин:

Срокът за извършване на техническите услуги по чл. 26, т.1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 е 7 (седем) дни. За останалите технически услуги сроковете са съгласно разпоредбите на ЗУТ, а за неуредените в ЗУТ срокове се прилагат сроковете за издаване на индивидуални административни актове, предвидени в АПК.

§ ІІІ. Изменя и допълва чл. 41 по следния начин:

Отменя досегашните т. 11 и т. 12, т. 13, т. 14, т. 15 и т. 31.

Създава нова т. 11, със следното съдържание:

За изготвяне на текстове на „пълномощни” и „декларации-съгласие за пътуване в чужбина на малолетни и непълнолетни лица” – 5 лева. За изготвяне на текстове на „пълномощни за извършване на разпоредителни сделки” (продажба, дарение, замяна, апортиране и др.) – 7 лева.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Елиз Халил

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 8

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян

с Протокол № 1 от 30.01.2018 г.

Проявен е интерес за закупуване на следния недвижим общински имот:  Сграда на транспорта (Автогара и кафе) – частна общинска собственост, с идентификатор 77308.504.9073.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Цар Калоян,  община Цар Калоян, област Разград, одобрени със Заповед № РД – 18-19/23.03.2016 г. на ИД на АГКК, със застроена площ 74 кв.м., на един етаж, масивна, с административен адрес:  гр. Цар Калоян, п.к. 7280, ул. Царевец. Граници на имота: север-имот 77308.504.976, изток - имот 77308.504.673, запад - имот 77308.504.976.

Сградата е актувана с Акт за частна общинска собственост № 674 от 02.10.2017 г., вписан с вх. рег. № 4386/05.10.2017 г., акт № 16, том 3 дело № 1787/2017 г., в  Служба по вписванията - Разград

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, продажба на имоти и вещи - частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Съгласно чл.  41, ал. 2 от Закона за общинската собственост „Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закон е предвидено друго. Началните цени при провеждане на търгове или конкурси за разпореждане с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, не могат да бъдат по-ниски от цените, определени от общинския съвет.”.

Пазарната оценка за гореописания имот, определена от независим оценител, е  в размер на 20 000 лева.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет-Цар Калоян след поименно гласуване с8 гласа „За“, против – няма, въздържали се –             трима

Р Е Ш И:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на Сграда на транспорта (Автогара и кафе) – частна общинска собственост, с идентификатор 77308.504.9073.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Цар Калоян,  община Цар Калоян, област Разград, одобрени със Заповед № РД – 18-19/23.03.2016 г. на ИД на АГКК, със застроена площ 74 кв.м., с административен адрес:  гр. Цар Калоян, п.к. 7280, ул. Царевец, актувана с Акт за частна общинска собственост № 674 от 02.10.2017 г., при първоначална тръжна цена, определена от независим лицензиран оценител в размер на 20 000 лева (двадесет хиляди лева).

ІІ. Възлага на кмета на Община Цар Калоян да проведе търга за продажба по реда на глава Осма от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, след което да сключи договори за продажба.

ІІІ. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Елиз Халил

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 9

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян

с Протокол № 1 от 30.01.2018 г.

Проявен е интерес за закупуване на следните земеделски земи, собственост на Община Цар Калоян, находящи се в землището на гр. Цар Калоян, ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян:

имот № идентификатор площ/дка/ Начин на трайно ползване АОС скица
1. 77308.190.6 0,525 лозе да да
2. 77308.178.53 1,020 лозе да да
3. 77308.108.77 3,485 нива да да
4. 77308.148.246 1,508 нива да да
5. 77308.168.3 0,642 лозе да да
6. 77308.502.54 1,843 Урбанизирана територия да да
7. 77308.504.1702 0,555 Урбанизирана територия да да

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, продажба на имоти и вещи - частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Съгласно чл.  41, ал. 2 от Закона за общинската собственост „Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закон е предвидено друго. Началните цени при провеждане на търгове или конкурси за разпореждане с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, не могат да бъдат по-ниски от цените, определени от общинския съвет.”.

Текущите пазарни оценки за горепосочените имоти, определени от независим оценител,са както следва:

имот № идентификатор площ/дка/ Оценка
1. 77308.190.6 0,525 420,00
2. 77308.178.53 1,020 830,00
3. 77308.108.77 3,485 3320,00
4. 77308.148.246 1,508 910,00
5. 77308.168.3 0,642 520,00
6. 77308.502.54 1,843 4120,00
7. 77308.504.1702 0,555 1280,00

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, м Общински съвет-Цар Калоян след поименно гласуване с 8 гласа „За“, против – няма, въздържали се – трима

Р Е Ш И :

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Цар Калоян, ЕКАТТЕ 77308  , община Цар Калоян:

1.         Поземлен имот 77308.190.6, м. ПРИПЕК, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Лозе, площ 525 м2. (петстотин двадесет и пет м2), актуван с АЧОС № 558/10.09.2012 г., при първоначална тръжна цена, определена от независим лицензиран оценител в размер на 420,00 лева (четиристотин и двадесет лева);

2.         Поземлен имот 77308.178.53, м. РАКО ПОЛЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Лозе, площ 1020 кв.м (един декар, деветдесет м2), актуван с АЧОС № 474/04.06.2012 г., при първоначална тръжна цена, определена от независим лицензиран оценител в размер на 830,00 лева (осемстотин и тридесет лева);

3.         Поземлен имот 77308.108.77, м. ЕЗМИНА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 3485 м2.,(три декара, четиристотин осемдесет и пет м2), актуван с АЧОС № 414/05.03.2012 г., при първоначална тръжна цена, определена от независим лицензиран оценител в размер на 3320,00 лева (три хиляди триста и двадесет   лева);

4. Поземлен имот 77308.148.246, м. ДИНИЩА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 1508 кв.м., (хиляда петстотин и осем м2), актуван с АЧОС № 446/11.05.2012 г., при първоначална тръжна цена, определена от независим лицензиран оценител в размер на 910,00 лева (деветстотин и десет лева);

5. Поземлен имот 77308.168.3, м. РАКО ПОЛЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Лозе, площ 642 кв.м., (шестстотин четиридесет и два м2), актуван с АЧОС № 459/18.05.2012 г., при първоначална тръжна цена, определена от независим лицензиран оценител в размер на 520 лева (петстотин и двадесет  лева);

6. Поземлен имот 77308.502.54, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 1843 кв.м./хиляда осемстотин четиридесет и три м2/, квартал 17 /22/, парцел IX и X;гр. Цар Калоян, п.к. 7280, Баба Тонка № 34, актуван с АЧОС № 672/06.06.2017 г., при първоначална тръжна цена, определена от независим лицензиран оценител в размер на 4120 лева (четири хиляди сто и двадесет  лева);

7. Поземлен имот 77308.504.1702, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 555 м2. /петстотин петдесет и пет м2/, стар номер 1702, квартал 75;гр. Цар Калоян, ул. Ком), актуван с АЧОС № 673/27.06.2017г., при първоначална тръжна цена, определена от независим лицензиран оценител в размер на 1280,00 лева (хиляда двеста и осемдесет лева);

ІІ. Възлага на кмета на Община Цар Калоян да проведе търга за продажба по реда на глава Осма от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, след което да сключи договори за продажба.

ІІІ. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Приложения: 1. Актове за общинска собственост и 2. Пазарни оценки, изготвени от независим оценител на недвижими имоти на изброените поземлени имоти /7 броя/;

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Елиз Халил

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 10

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян

с Протокол № 1 от 30.01.2018 г.

Със заявление с вх. № 6/14.01.2018 г., Фатме Насуфова Бекирова от гр. Цар Калоян, моли да й бъде разрешено да закупи урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, с кадастрален № 77308.503.1431, в гр. Цар Калоян, п.к. 7280, ул. „Вит“ № 18, община Цар Калоян, с площ от 879 м2 (осемстотин седемдесет и девет м2), съгласно скица № 15-48877-26.01.2018 г. на поземления имот,  актуван с АЧОС № 675 от 19.01.2018  г.

Фатме Насуфова Бекирова е съсобственик на законно построена в посочения по-горе имот жилищна сграда еднофамилна с идентификатор № 77308.503.1431.1, видно от Нотариален акт за собственост върху недвижим имот по давностно владение с № 145, том 17, рег. № 5880/18.12.2017 г., дело № 3547 от 2017 г.

Съгласно чл.  42, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян „Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс, след решение на общинския съвет”.

Съгласно чл. 42, ал. 3 на Наредбата „Правото на собственост се придобива по пазарни цени, определени от оценител на имоти. Оценките се одобряват от общинския съвет и не могат да бъдат по-ниски от данъчните. Общинският съвет може да определи по-висока оценка”.

Пазарната оценка за гореописания имот, определена от независим оценител, е в размер на 1750,00 лева.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 42 от Наредба № 5 на Община Цар Калоян, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет-Цар Калоян след поименно гласуване с 11 гласа „За“, против – няма, въздържали се – няма

Р Е Ш И:

1. Да се ПРОДАДЕ на Фатме Насуфова Бекирова от гр. Цар Калоян, урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, с кадастрален № 77308.5031431, в гр.Цар Калоян, п.к. 7280, ул. „Вит“ № 18, община Цар Калоян, с площ от 879 м2 (осемстотин седемдесет и девет м2), съгласно скица № 15-48877-26.01.2018 г. на поземления имот,  актуван с АЧОС № 675 от 19.01.2018  г.,  на цена в размер на 1750,00 лева /хиляда седемстотин и петдесет лв./, определена от независим лицензиран оценител.

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да издаде заповед с определената цена на имота, която лицето, подало молба за закупуване, следва да заплати в едномесечен срок след което да сключи договора за продажба.

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Елиз Халил

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 11

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян

с Протокол № 1 от 30.01.2018 г.

Със заявление с вх. № 949/27.07.2015 г., Налян Невзад Идает от гр. Цар Калоян, моли да и бъде разрешено да закупи урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, с кадастрален № 77308.502.510, в гр. Цар Калоян, п.к. 7280, „Генерал Гурко“ № 10, община Цар Калоян, с площ от 166 м2 (сто шестдесет и шест м2), съгласно скица № 15-615433-13.12.2016 г. на поземления имот,  актуван с АЧОС № 670 от 28.11.2016 г.

Налян Невзад Идает е собственик на законно построена в посочения по-горе имот сграда за търговия, видно от Нотариален акт за покупко – продажба недвижим с № 173, том 13, дело № 2469 от 2014 г. вх Рег. 4046/31.07.2014 г.

Съгласно чл.  42, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян „Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс, след решение на общинския съвет”.

Съгласно чл. 42, ал. 3 на Наредбата „Правото на собственост се придобива по пазарни цени, определени от оценител на имоти. Оценките се одобряват от общинския съвет и не могат да бъдат по-ниски от данъчните. Общинският съвет може да определи по-висока оценка”.

Пазарната оценка за гореописания имот, определена от независим оценител, е в размер на 450,00 лева.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 42 от Наредба № 5 на Община Цар Калоян, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет-Цар Калоян след поименно гласуване с 11 гласа „За“, против – няма, въздържали се – няма

Р Е Ш И:

1. Да се ПРОДАДЕ на Налян Невзад Идает от гр. Цар Калоян урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, с кадастрален № 77308.502.510, в гр. Цар Калоян, п.к. 7280, „Генерал Гурко“ № 10, община Цар Калоян, с площ от 166 м2 (сто шестдесет и шест м2), съгласно скица № 15-615433-13.12.2016 г. на поземления имот,  актуван с АЧОС № 670 от 28.11.2016 г., на цена размер на 450 лева /четиристотин и петдесет лева/, определена от независим лицензиран оценител.

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да издаде заповед с определената цена на имота, която лицето, подало молба за закупуване, следва да заплати в едномесечен срок след което да сключи договора за продажба.

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Елиз Халил

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 12

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян

с Протокол № 1 от 30.01.2018 г.

Съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за пчеларството „пчелните семейства могат да се настаняват върху земеделски земи, горски територии, собственост на държавата, общините, физически и юридически лица, както и в урегулирани поземлени имоти“.

Чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост предвижда, че „С решение на общинския съвет имоти по ал. 1 (свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет), могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2.“.

Редът за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд е уреден в глава Десета на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян.

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 във връзка с ал. 1 от Закона за общинската собственост, и за целите на чл. 11, ал. 1 от Закона за пчеларството,  Общински съвет – Цар Калоян след поименно гласуване с 10 гласа „За“, против – няма, въздържали се – един

 

РЕШИ:

1.         Дава съгласие за отдаване под наем на земи от Общински поземлен фонд, включени в настоящия списък, по реда, предвиден в глава Х на Наредба № 5 за нуждите на лица, собственици на пчелни семейства, регистрирани в регистрите по чл. 8, ал. 1 от ЗП, отговарящи на изискванията на Закона за пчеларството.

Имот № Площ в дка Населено място
1 77308.347.2/част от имот/ 0,700 Цар Калоян
2 77308.347.3 1,500 Цар Калоян
3 77308.347.4 1,501 Цар Калоян
4 27156.170.7 8,000 Езерче

2. Упълномощава кмета на Общината да проведе процедура за подбор и да сключи договори за наем за срок от една календарна година. След изтичане на определения срок, по искане на наемателя договорът може да се продължи за още една година .

3. Определя годишна наемна цена в размер на 60 (шестдесет) лева за декар площ. Задължава наемателите на имоти от общинския поземлен фонд да заплатят годишната наемна вноска при подписването на договорите за наем.

4. Възлага на кмета на Общината да извърши всички фактически и правни действия по изпълнението на настоящото решение.

5. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и на Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Елиз Халил

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 13

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян

с Протокол № 1 от 30.01.2018 г.

Със Заповед № 30/24.01.2018 г., е определен състав на комисия, която да разгледа подадените декларации от собственици на имоти на територията на община Цар Калоян, за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци. За своята работа комисията е съставила протокол от 25.01.2018 г., съгласно който до 30.11.2017 г. в отдел „Местни данъци и такси” при Община Цар Калоян са постъпили 51 броя декларации. Направена е проверка на обстоятелствата по подадените декларации.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси, чл. 18 а, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 3 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,Общински съвет – Цар Калоян след поименно гласуване с 11 гласа „За“, против – няма, въздържали се – няма

РЕШИ:

Поради непредоставяне на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, ОбС освобождава от такса за сметосъбиране и сметоизвозване и определя такса за предоставяне на услугата по чл. 66, ал.1, т. 4 от ЗМДТ в размер на 1,8 промила

-собствениците на празни дворни места;

-собствениците на стопанските дворове и имотите извън регулация;

-собствениците на недвижими имоти в гр. Цар Калоян - ул. „Баба Тонка”, „Мизия”, „Филип Тотю”, „Георги Бенковски”, „ИларионМакариополски”, „Васил Петлешков”, „Георги Мамарчев”, „Цанко Церковски”, „Хаджи Димитър” от № 28 до последния, ул. „Ивайло”, ул. „Иван Рилски” и с. Езерче – ул. „Цар Калоян“ и ул. „Пирин”.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Елиз Халил

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 14

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян

с Протокол № 1 от 30.01.2018 г.

Поземлен имот № 27156.119.24 в местността „Руски паметник” в землището с. Езерче, с ЕКАТТЕ 27156, община Цар Калоян, с площ  3 847 дка , с начин на трайно ползване «пасище, мера», категория Десета (3, 677 дка) и Четвърта (0, 078 дка), е актуван с акт за общинска собственост № 25/23.04.2003 г.

До настоящия момент същият не се ползва по предназначение.

За целта е необходимо да се извърши промяна на НТП на имота от „Пасище, мера”, в НТП „Друг вид земеделска земя“, която промяна може да стане с решение на Общинския съвет.

Изготвена е скица на имота, от която е видна площта, за която  се предвижда промяна на НТП, а именно за целия имот.

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост „Имотите и вещите-публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост”.

Съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването върху земеделските земи „Собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и пасищата по реда на Закона за общинската собственост в определените в ал. 3 случаи.”.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с ал. 3, пр. 1 от ЗОС, чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА,Общински съвет – Цар Калоян след поименно гласуване с 9 гласа „За“, против – няма, въздържали се – двама

РЕШИ:

1. Дава  съгласие за промяна начина на трайно ползване от „Пасище, мера“ в начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“ на поземлен имот № 27156.119.24 в местността „Руски паметник” в землището с. Езерче, с ЕКАТТЕ 27156, община Цар Калоян, с площ  3 847 дка , категория Десета (3, 677 дка) и Четвърта (0, 078 дка), актуван с акт за общинска собственост № 25/23.04.2003 г.

2. Обявява поземлен имот № 27156.119.24 в местността „Руски паметник” в землището с. Езерче, от публична в частна общинска собственост, поради промяна НТП на гореописания имот.

3. Извършената промяна следва да бъде отразена в съответния акт за общинска собственост.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Елиз Халил

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река