Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 45

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 8 от 20.12.2017 г.

На основание чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185 от АПК от Прокурор при Окръжна прокуратура – Разград, до Административен съд-Разград, е подаден протест срещу разпоредбата на чл. 40, ал. 4, т. 1-4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян.

В протеста се твърди, че текста на посочената норма е незаконосъобразен  и следва да бъде отменен.

Чл. 40, ал. 4, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 от Наредба № 5 гласи следното:

„При разпореждане с имот, физическите и юридическите лица заплащат на общината режийни разноски в размер на 2 %, от неговите цена или данъчната оценка, съгласно чл. 46, ал. 2, т. 1 от Закона за местните данъци и такси:

1. на имота, предмет на продажба, съответно на ограниченото вещно право, което се учредява;

2.на имота с по-висока данъчна основа при замяна;

3.на реалния дял с по-висока данъчна основа - при делба.

4.в случаите на безвъзмездни сделки”.

В прокурорският протест са изложени доводи, че дължимите 2 % режийни разноски се явяват по своята същност данък, без същият да е конкретизиран и изискуем от закон. С нормата на чл. 40, ал. 4 на Наредба № 5 се изисква плащане без основание, т.е. разпоредбата противоречи на ЗМДТ. Според прокурора се налага изводът, че тези „режийни разноски” са въведени, без местният орган да е оправомощен за това от действащото законодателство.

Действително, в законодателството не се съдържа легално определение на термина „режийни разноски“. Понятието „режийни разноски“ се открива в чл.57, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, който гласи, че спечелилият търга участник е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски в 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта по чл. 55, ал. 1.

Понятието „режийни“ фигурира в § 1, т.15 от Закона за местните данъци и такси, в който е легална определен обхвата на понятието "Пълните разходи". Според тази дефиниция „пълните разходи“ включват всички разходи на общината по предоставяне на услугата, включително съответните разходи: за работни заплати и осигуровки на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други, имащи отношение към формирането на размера на таксата, определени конкретно от общинския съвет.

Основателно е заключението по протеста, че общините събират местни данъци и местни такси, но не и режийни разходи.

Съгласно чл. 16, ал. 1, т. 1 от АПК прокурорът следи за спазване на законността в административния процес, като предприема действия за отмяна на незаконосъобразни административни актове.

Във връзка с горното е изготвен проект за изменение на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, обявен чрез окачване на информационното табло и публикуване на интернет-страницата на Община Цар Калоян на 20.11.2017 г.  

С  оглед гореизложеното, на  основание  чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, с 8 гласа За“, въздържали се – двама, против – няма, Общински съвет – град  Цар Калоян прие следното 

РЕШЕНИЕ:

Приема Наредба за изменение на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, със следното съдържание:

- Отменя се чл.  40, ал. 4, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 от Наредбата;

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 46

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 8 от 20.12.2017 г.

В Деловодството на Общински съвет-Цар Калоян е получено писмо от Областния управител на Област Разград, с изх. № 08-00-260/28.11.2017 г., с което Председателят на Общински съвет - Цар Калоян, с копие до Кмета на Община Цар Калоян, се уведомяват за предстоящо изготвяне на Националната здравна картна и областни здравни карти.

Съгласно чл. 29, ал. 3 от Закона за лечебните заведения „За изработване на областната здравна карта министърът на здравеопазването назначава комисия за всяка област, която включва областния управител, двама представители на регионалната здравна инспекция, двама представители на районната здравноосигурителна каса, двама представители на районната колегия на Българския лекарски съюз, един представител на районната колегия на Българския зъболекарски съюз, един представител на регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, един представител на представителните организации за защита на правата на пациентите, признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето, и по един представител на всяка община в съответната област. Областният управител е председател на комисията”.

В писмото е указано, че съгласно чл. 29, ал. 4 от Закона за лечебните заведения представителите на общините се определят по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 29, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, във вр. с чл.21, ал. 2, вр. с чл. 21, ал.1, т. 23, чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от ЗМСМА, с 10 гласа „За“, въздържали се – няма, против – няма, Общински съвет – град  Цар Калоян прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е:

Определя ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА ГАНЕВА, на длъжност Ст. специалист „Проекти и екология“ в Община Цар Калоян, за представител на Община Цар Калоян, който да вземе участие в комисията по изработване на областна здравна карта на област Разград.

Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за сведение и изпълнение, Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр.Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 47

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 8 от 20.12.2017 г.

С Решение № 57, взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян с протокол № 8/30.11.2012 г., Общинският съвет е дал съгласие за откриване от 01.01.2013 г., като делегирана от държавата дейност на нова социална услуга – „Дневен център за възрастни хора”, предоставяна в гр. Цар Калоян.

С приети от НС изменения на чл. 36, ал. 2, т. 4 на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, разпоредбата е в следната редакция: „Социални услуги, които се предоставят в общността, са:

4. социални услуги от резидентен тип:

а) център за настаняване от семеен тип:

аа) център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания;

бб) (в сила от 01.01.2018 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 17 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания;

вв) (в сила от 01.01.2018 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 17 от 2017 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

гг) център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства;

дд) център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция;

ее) център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания;

жж) център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост;

зз) център за настаняване от семеен тип за стари хора;

С оглед синхронизиране наименованието на социалната услуга с предвидените в ППЗСП наименования на социални услуги, на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 2, т. 4, б. „ее” от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, с 9 гласа „За“, въздържали се – един, против – няма, Общински съвет – град  Цар Калоян прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е:

1.         Променя наименованието на социална услуга от „Дневен център за възрастни хора” в гр. Цар Калоян на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания”, в гр. Цар Калоян, считано от  01.01.2018 г.

2.         Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян, на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

3.         Задължава Кмета на Община Цар Калоян да изпрати на директора на Регионална дирекция за социално подпомагане, гр. Разград настоящото решение, в 10-дневен срок от влизането му в сила.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 48

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 8 от 20.12.2017 г.

Изготвено е задание по чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Закон за устройство на територията за изготвяне на ПУП - Парцеларен план на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ” ЕООД на територията на община Цар Калоян, по следното трасе:

-          от регулационна граница на гр. Цар Калоян до регулационна граница на с. Костанденец;

-          от регулационна граница на с. Костанденец до землищна граница на община Иваново.

Дължината на трасето е 10 937 м., без отклонения. Трасето се разполага в обхвата на местни полски пътища, държавен републикански път и пасища, мери.

Касае се за далекосъобщително строителство-полагане на оптичен кабел чрез плуг в земята-между населени места. Оптичният кабел ще се използва за пренос на Интернет и ТВ. Трасетата на подземната оптична мрежа ще се предвидят в сервитутните ивици на полски и местни пътища-публична общинска собственост, и републикански пътища-държавна публична собственост. По изключение-при липса на друга възможност-ще се предвидят трасета в имоти с НТП „пасище, мера”.

Неразделна част от предложението за изработването са Обяснителна записка, в която са посочени имотите, през които ще преминава проектното трасе, които, видно от Регистъра на засегнатите имоти, са общинска публична собственост, един имот – общинска частна собственост и един имот-държавна частна собственост. Всички засегнати имоти са в землищата на община Цар Калоян.  

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, бук „а”, ал. 1, чл. 124, бук. „б”, ал. 1 от Закона за устройство на територията, с 5 гласа „За“, въздържали се – 5, против – няма, Общински съвет – град  Цар Калоян НЕ прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е:

  1. Разрешава изработване на проект на ПУП – Парцелен план на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ” ЕООД на територията на община Цар Калоян по следното трасе:

-       от регулационна граница на гр. Цар Калоян до регулационна граница на с. Костанденец;

-       от регулационна граница на с. Костанденец до землищна граница на община Иваново.

2. Одобрява Задание по чл. 125, ал. 1 и 2 от ЗУТ за изготвяне на ПУП -  Парцелен план на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ” ЕООД на територията на община Цар Калоян.

 3. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Цар Калоян и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането муза осъществяване на контрол за законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 49

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 8 от 20.12.2017 г.

 

Управлението на земите от Общинския поземлен фонд е уредено в глава Десета на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Съгласно чл. 94 от Наредбата Общинският съвет определя земеделските земи от ОПФ, които могат да се отдават под наем, както и размера на наема, който не може да е по-малък от този, определен за земите от Държавния поземлен фонд.

В решението на Общинския съвет земеделските земи се описват по местонахождение (местност) категория, поливност и размера на наемната цена за 1 (един) декар.

Със Заповед № РД-46-158 от 30.03.2017 г. на Министъра на земеделието и храните, обнародвана в ДВ бр. 35/02.05.2017 г., е определен размерът на началните тръжни цени за участие в търговете за предоставяне под наем или аренда на земеделски земи от Държавния поземлен фонд.  

Съгласно заповедта началната тръжна цена за предоставяне под наем или аренда на земи от ДПФ за община Цар Калоян за отглеждане на едногодишни полски култури за срок до 10 стопански години е 60.00 лв.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 94, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Цар Калоян след поименно гласуване с 8 гласа „За“, против – няма, въздържали се – един,

Р Е Ш И:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване по реда на глава Осма от Наредба № 5 за отдаване под наем на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2017-2018 г., по землища и местности по Приложение № 1, които да бъдат предоставени под наем за срок от 5 години. 

 2. Определя начална тръжна цена за отдаване под наем на земеделските земи от Общинския поземлен фонд в размер на 60,00 лв. на декар.

3. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да проведе търга за наем по реда на глава Осма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, след което да сключи договори за наем на земеделските земи.

4. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Приложение № 1 е приложено към настоящото Решение и е неразделна част от него.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Препис:

Приложение № 1 към Решение № 49

ЗЕМЛИЩЕ с. ЕЗЕРЧЕ
№ по ред Имотен № Местност Начин на трайно ползване Категория Площ в дка.
1 031022 КЛАДЕНЕЦ   IV 1,804
2 037008 КРАИЩЕ   III 1,640
3 038014 КРАИЩЕ   III 12,102
4 038017 КРАИЩЕ   III 0,845
5 038018 КРАИЩЕ   VI 0,636
6 038020 КРАИЩЕ   VI 0,127
7 038021 КРАИЩЕ   VI 0,097
8 040018 КРАИЩЕ   VII 4,147
9 045001 КРАИЩЕ   III 0,286
10 045002 КРАИЩЕ   III 0,183
11 045003 КРАИЩЕ   III 0,206
12 045004 КРАИЩЕ   III 0,263
13 063004 ОРТА БОРУН   III 2,809
14 063006 ОРТА БОРУН   IV 0,043
15 063007 ОРТА БОРУН   IV 0,374
16 063008 ОРТА БОРУН   IV 0,168
17 065005 ОРТА БОРУН   IV 0,263
18 065009 ОРТА БОРУН   IV 0,701
19 065011 ОРТА БОРУН   IV 1,024
20 065021 ОРТА БОРУН   IV 3,526
21 086005 ДЪЛГА ПОЛЯНА   X 0,408
22 091001 БОЛХОВСКИ РИД   IV 1,039
23 091005 БОЛХОВСКИ РИД   IV 2,403
24 091019 БОЛХОВСКИ РИД   IV 0,315
25 092013 БОЛХОВСКИ РИД   IV 0,221
26 092014 БОЛХОВСКИ РИД   IV 1,618
27 103009 РУСКИ ПАМЕТНИК   IV 0,811
28 104006 РУСКИ ПАМЕТНИК   IV 3,272
29 138001 КАЯДЖИК Изост. нива X 41,285
30 147003 ДЕРВЕНТА   V 1,057
31 151016 ДЕРВЕНТ ДЕРЕ   III 1,730
32 174001 БОЛХОВСКИ РИД   IV 0,490
33 174002 БОЛХОВСКИ РИД   IV 0,712
34 174003 БОЛХОВСКИ РИД   IV 0,873
35 174004 БОЛХОВСКИ РИД   IV 0,725
36 174005 БОЛХОВСКИ РИД   IV 0,294
37 174007 БОЛХОВСКИ РИД   IV 0,038
38 174008 БОЛХОВСКИ РИД   IV 0,448
39 174009 БОЛХОВСКИ РИД   IV 0,289
40 175001 БОЛХОВСКИ РИД   IV 11,611
41 175003 БОЛХОВСКИ РИД   IV 0,340
42 178005 РУСКИ ПАМЕТНИК   X 2,514
        ОБЩО 103,737

 

Р Е ШЕ Н И Е

 № 50

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 8 от 20.12.2017 г.

Изготвено е задание по чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Закон за устройство на територията, което обосновава необходимостта от изработването на Подробен устройствен план - План за регулация /ПУП-ПР/ за изменение на озеленена площ в кв. 30 по плана на с. Езерче, община Цар Калоян, област Разград /част от поземлен имот с идентификатор 27156.502.728/.

От заданието е видно, че съгласно действащия Регулационен план на с. Езерче, община Цар Калоян, одобрен със Заповед № 276/1972 г. на ОНС-гр. Разград, поземлен имот с идентификатор 27156.502.728 е разположен северозападно от входящата улица към центъра на селището. Според застроителния план на с. Езерче частта от имота, която попада в кв. 30 е предвидена за озеленяване.

С оглед решаване на проблема за обслужване на прилежащите имоти и за осигуряване на най-добри условия за удобен, безопасен и икономичен транспорт и за достъпност на лица с увреждания, се налага създаването на улица върху терена, предвиден за озеленяване в кв. 30 в с. Езерче, като отклонение от входящата улица на селището. Това обосновава необходимостта да се осигури градоустройствен статут на тази нова улица.

За целта е необходимо изработването на проект на Подробен устройствен план-План за регулация /ПУП-ПР/ за изменение на озеленена площ в кв. 30 по плана на с. Езерче, община Цар Калоян.

Съгласно чл. 61, ал. 4 на ЗУТ озеленените площи са публична общинска  собственост.

В приложената към заданието Скица-предложение за изменение е показан начина за преструктуриране на общинския имот – създава се нова улица върху озеленената площ в кв. 30 по трасе, определено по осови точки ОТ-110 и ОТ – 114. По този начин кв. 30 се разделя на две части и се обособява нов квартал – 112, южно от новосъздадената улица.

Неразделна част от заданието са скица на ПИ № 15-455490-19.09.2017 г. на СГКК гр. Разград, комбинирана скица № 5/28.02.2017 г. на Община Цар Калоян, копие на ПУП-ПЗ на гр. Цар Калоян, одобрен със Заповед № 276/1972 г., скица-проектно предложение за изменение, заявление № 979/01.09.2017 г. от Мехмед Ибрямов Кьосев.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, бук „а”, ал. 1, чл. 124, бук. „б”, ал. 1 от Закона за устройство на територията, с 10 гласа „За“, въздържали се – няма, против – няма, Общински съвет – град  Цар Калоян прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Разрешава изработване на проект на Подробен устройствен план - План за регулация /ПУП-ПР/ за изменение на озеленена площ в кв. 30 по плана на с. Езерче, община Цар Калоян, област Разград /част от поземлен имот с идентификатор 27156.502.728/.

  1. Одобрява Задание по чл. 125, ал. 1 и 2 от ЗУТ за създаване на ПУП-ПР за изменение на посочения по-горе общински имот.

2. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Цар Калоян и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Решението следва да бъде се разгласено с обявление на определеното за това място в сградата на Общината и да се публикува на интернет страницата на Общината и в един местен вестник.

Настоящото решение не подлежи на оспорване съгласно нормата на чл. 124, б. „б”, ал. 4 от ЗУТ.

Приложение: Задание за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация /ПУП-ПР/ за изменение на озеленена площ в кв. 30 по плана на с. Езерче, община Цар Калоян, област Разград-част от поземлен имот с идентификатор 27156.502.728;

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 51

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 8 от 20.12.2017 г.

В Община Цар Калоян постъпи искане на директора на ОД „Земеделие“ - Разград с Вх. № 2147/12.12.2017 г. за предоставяне на имоти „Полски пътища“ за ползване на собственици и ползватели на земеделски земи, участващи в споразумения за създаване на масиви в землищата на населените места на община Цар Калоян. Към постъпилото искане са приложени заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ за землищата в община Цар Калоян и Приложение №2 към тях, представляващо регистър на имоти с начин на трайно ползване полски пътища и канали, попадащи в масивите за ползване във всяко землище.

На основание чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ имотите се предоставят за ползване по цена в размер на средното рентно плащане за всяко землище. Кметът се произнася след решение на общинския съвет. Когато в едномесечен срок от искането общинският съвет не е взел решение, директорът определя в заповедта по ал. 4 цена на имотите в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Въз основа на заповедта ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в едномесечен срок от издаването й.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 37в, ал. 16  от ЗСПЗЗ, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, Общински съвет – Цар Калоян след поименно гласуване с 9 гласа „За“, против – няма, въздържали се – един,

Р Е Ш И:

  1. Предоставя за ползване на собственици и ползватели на земеделски земи, участващи в споразумения за създаване на масиви в землищата на населените места в община Цар Калоян имоти с начин на трайно ползване „полски пътища“, включени в Приложение № 2 за стопанската 2017-2018 година по цена определена от Общинския съвет - Цар Калоян  в размер на 50 лв. за 1 дка площ за трите землища в Община Цар Калоян – с. Костанденец,с. Езерче и гр. Цар Калоян .
  2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Приложения :

  1. Писмо с вх.№ 2147/17 г. от Директора на ОД „Земеделие”- Разград
  2. Приложение № 2 – регистър на имоти с НТП „Полски пътища” по землища.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Препис:

 

Приложение № 1 към Решение № 51

Списък на имотите с начин на трайно ползване -  полски път
попадащи в масивите за ползване в землището на с.Цар Калоян
                 
ПОЛЗВАТЕЛ три имена/име   на юр. лице   Масив N  НТП масив  Имот N Кад. N КК НТП имот в КВС    Имот   дка  Ползвана площ  СОБСТВЕНИК три имена/име на юр.лице
БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ ЕООД  31 орна земя   251034  251.34   Полски път           2.244       0.355  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    31 орна земя   251728  251.728  Полски път           1.410       1.410  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    31 орна земя   282762  282.762  Полски път           3.821       3.809  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    31 орна земя   290734  290.734  Полски път           6.904       0.873  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    31 орна земя   307027  307.27   Полски път           1.481       0.583  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    31 орна земя   307763  307.763  Полски път           1.709       1.501  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    31 орна земя   307786  307.786  Полски път           1.946       0.664  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    31 орна земя   323789  323.789  Полски път           9.772       0.651  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    96 орна земя   177680  177.680  Полски път           6.058       2.818  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    96 орна земя   228665  228.665  Полски път           0.454       0.414  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    96 орна земя   235666  235.666  Полски път           4.713       0.324  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    98 орна земя   301751  301.751  Полски път           3.294       0.324  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    123 орна земя   330801  330.801  Полски път           0.398       0.367  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                              44.204      14.093                                     
АЛФА ГРУП ЕООД                    63 орна земя   121588  121.588  Полски път           2.610       0.641  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    63 орна земя   123549  123.549  Полски път           5.259       1.194  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    63 орна земя   126058  126.58   Полски път           3.083       0.168  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    63 орна земя   126545  126.545  Полски път           4.904       0.753  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    65 орна земя   34438   34.438  Полски път           3.888       1.114  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    82 орна земя   17032   17.32   Полски път           1.874       0.529  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    82 орна земя   17440   17.440  Полски път           1.746       0.698  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    82 орна земя   32441   32.441  Полски път           3.390       2.623  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    82 орна земя   74439   74.439  Полски път           3.521       2.798  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    82 орна земя   75488   75.488  Полски път           2.919       1.844  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    143 орна земя   33029   33.29   Полски път           5.834       0.696  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                              39.028      13.058                                     
EТ "БМК - БАСРИ ЯРЪМКАШЕВ"          37 орна земя   171597  171.597  Полски път           1.715       0.454  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                               1.715       0.454                                     
КРИСТЕРА - АГРО ЕООД              1 орна земя   212589  212.589  Полски път           3.289       0.141  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    1 орна земя   212645  212.645  Полски път           4.100       2.495  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    1 орна земя   212703  212.703  Полски път           4.649       0.313  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    41 орна земя   66514   66.514  Полски път           3.260       0.547  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    41 орна земя   91552   91.552  Полски път          10.199       1.768  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    41 орна земя   91594   91.594  Полски път           2.200       2.167  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    41 орна земя   92015   92.15   Полски път           1.316       1.233  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    41 орна земя   92508   92.508  Полски път           2.725       0.859  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    41 орна земя   97557   97.557  Полски път           5.989       2.849  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    94 орна земя   71486   71.486  Полски път           2.895       1.579  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    94 орна земя   73483   73.483  Полски път           3.371       1.172  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    94 орна земя   99485   99.485  Полски път           3.429       1.068  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    94 орна земя   99489   99.489  Полски път           3.220       0.350  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    94 орна земя   352437  352.437  Полски път           3.612       1.187  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    94 орна земя   358011  358.11   Полски път           3.007       2.097  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    122 орна земя   105532  105.532  Полски път           4.263       0.214  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    122 орна земя   106487  106.487  Полски път           1.186       0.048  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    122 орна земя   106530  106.530  Полски път           3.308       0.363  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    138 орна земя   287737  287.737  Полски път           5.716       0.025  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                              71.734      20.475                                     
БГ АГРО - АБРИТУС ЕООД            84 орна земя   306783  306.783  Полски път           7.091       0.473  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    84 орна земя   320760  320.760  Полски път           1.440       1.405  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                               8.531       1.878                                     
ДАНСИЯ 1 ЕООД                     3 орна земя   323789  323.789  Полски път           9.772       2.113  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    7 орна земя   84500   84.500  Полски път           3.841       2.114  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    7 орна земя   85503   85.503  Полски път           2.199       2.172  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    7 орна земя   344335  344.335  Полски път           5.866       0.104  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    10 орна земя   201636  201.636  Полски път           2.048       1.606  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    11 орна земя   241060  241.60   Полски път           2.598       0.317  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    11 орна земя   241696  241.696  Полски път           7.111       0.360  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    35 орна земя   41087   41.87   Полски път           2.076       0.283  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    35 орна земя   41501   41.501  Полски път          10.931       2.093  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    60 орна земя   16042   16.42   Полски път           4.197       0.964  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    60 орна земя   16403   16.403  Полски път           4.573       0.627  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    87 орна земя   319785  319.785  Полски път           1.229       1.072  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    87 орна земя   323789  323.789  Полски път           9.772       0.230  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    87 орна земя   329043  329.43   Полски път           3.265       1.010  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    93 орна земя   103524  103.524  Полски път           2.808       0.126  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    93 орна земя   105532  105.532  Полски път           4.263       2.709  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    93 орна земя   106487  106.487  Полски път           1.186       0.066  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    101 орна земя   207639  207.639  Полски път           1.884       0.156  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    120 орна земя   105532  105.532  Полски път           4.263       0.902  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    120 орна земя   106530  106.530  Полски път           3.308       2.945  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    120 орна земя   107031  107.31   Полски път           0.796       0.581  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    129 орна земя   323787  323.787  Полски път           1.018       0.782  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    129 орна земя   323789  323.789  Полски път           9.772       1.761  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    130 орна земя   41087   41.87   Полски път           2.076       0.318  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    130 орна земя   87546   87.546  Полски път           1.489       1.203  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    130 орна земя   344336  344.336  Полски път           3.286       0.572  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                             105.627      27.186                                     
БЕТА АГРО ЕООД                    13 орна земя   314004  314.4    Полски път           3.350       0.871  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    15 орна земя   313791  313.791  Полски път           0.373       0.126  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    92 орна земя   328782  328.782  Полски път           7.440       3.111  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    92 орна земя   328796  328.796  Полски път          12.055       0.147  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    104 орна земя   330079  330.79   Полски път          11.689       3.417  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    104 орна земя   330800  330.800  Полски път           6.228       0.944  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    108 орна земя   261741  261.741  Полски път           4.733       0.792  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    108 орна земя   294743  294.743  Полски път           1.272       1.268  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    108 орна земя   294768  294.768  Полски път           0.886       0.406  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    108 орна земя   295739  295.739  Полски път           1.430       1.177  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    108 орна земя   295740  295.740  Полски път           1.735       0.630  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    110 орна земя   328782  328.782  Полски път           7.440       1.600  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    110 орна земя   329043  329.43   Полски път           3.265       0.161  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    110 орна земя   332797  332.797  Полски път           1.431       0.575  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                              63.327      15.225                                     
МАТО ГРУПЕООД                     23 орна земя   66480   66.480  Полски път           3.959       0.157  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    23 орна земя   66514   66.514  Полски път           3.260       1.096  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    23 орна земя   94517   94.517  Полски път           3.532       0.188  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    51 орна земя   359029  359.29   Полски път           1.512       0.243  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    51 орна земя   359493  359.493  Полски път           5.171       0.937  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    57 орна земя   338388  338.388  Полски път           5.292       1.562  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    73 орна земя   42504   42.504  Полски път           1.792       0.328  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    73 орна земя   50453   50.453  Полски път           2.426       1.512  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    73 орна земя   50455   50.455  Полски път           4.302       1.399  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    73 орна земя   353450  353.450  Полски път           4.859       1.374  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    132 орна земя   34023   34.23   Полски път           3.699       1.323  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    132 орна земя   34438   34.438  Полски път           3.888       0.807  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    132 орна земя   333410  333.410  Полски път          10.017       2.262  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    132 орна земя   365406  365.406  Полски път           2.016       1.021  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    132 орна земя   365409  365.409  Полски път           0.666       0.666  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                              56.391      14.875                                     
АГРИКОРН СТАР ЕАД                 95 орна земя   32441   32.441  Полски път           3.390       0.750  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    95 орна земя   33029   33.29   Полски път           5.834       1.417  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    95 орна земя   72012   72.12   Полски път           0.814       0.597  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    95 орна земя   72435   72.435  Полски път           3.430       2.626  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    95 орна земя   72436   72.436  Полски път           0.991       0.991  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    95 орна земя   73049   73.49   Полски път           1.418       1.418  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    95 орна земя   73483   73.483  Полски път           3.371       2.191  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    95 орна земя   74439   74.439  Полски път           3.521       0.700  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    95 орна земя   75488   75.488  Полски път           2.919       0.501  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    95 орна земя   99039   99.39   Полски път           0.658       0.653  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    95 орна земя   99485   99.485  Полски път           3.429       2.361  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    95 орна земя   352437  352.437  Полски път           3.612       2.425  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    95 орна земя   358011  358.11   Полски път           3.007       0.090  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                              36.394      16.720                                     
ТРОФИЛ ПЕТРОВ ИВАНОВ                134 орна земя   16403   16.403  Полски път           4.573       0.286  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                               4.573       0.286                                     
АЙРИ МЕХМЕДОВ ЯРЪМКАШЕВ             79 орна земя   15046   15.46   Полски път           2.048       0.125  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                               2.048       0.125                                     
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДЯНКОВ               100 орна земя   207639  207.639  Полски път           1.884       0.238  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                               1.884       0.238                                     
АЙДЪН ХЮСЕИН ПИСАНЦАЛИ              49 орна земя   36447   36.447  Полски път           2.515       0.366  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    76 орна земя   305046  305.46   Полски път           3.879       0.233  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    78 орна земя   17032   17.32   Полски път           1.874       1.115  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                               8.268       1.714                                     
ЙОРДАН СТОЙЧЕВ ЙОРДАНОВ             89 орна земя   208005  208.5    Полски път           4.599       1.965  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    89 орна земя   259640  259.640  Полски път           2.080       0.079  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                               6.679       2.044                                     
МИРЧО ИЛИЯНОВ МИРЧЕВ                67 орна земя   107031  107.31   Полски път           0.796       0.145  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    68 орна земя   165049  165.49   Полски път           1.098       0.164  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    68 орна земя   165649  165.649  Полски път           3.157       1.528  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    69 орна земя   215650  215.650  Полски път           3.406       0.529  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                               8.457       2.366                                     
ИСА ЮМЕРОВ КЕРВАНОВ                 125 орна земя   41087   41.87   Полски път           2.076       0.475  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    125 орна земя   86502   86.502  Полски път           2.830       0.153  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                               4.906       0.628                                     
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ              99 орна земя   207639  207.639  Полски път           1.884       0.332  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    99 орна земя   207822  207.822  Полски път           2.325       0.103  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                               4.209       0.435                                     
ВЕЛИКО ТОНЕВ ВЕЛИКОВ                53 орна земя   16403   16.403  Полски път           4.573       0.281  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    53 орна земя   359490  359.490  Полски път           3.063       3.045  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    55 орна земя   2024    2.24   Полски път           3.716       2.312  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    55 орна земя   338388  338.388  Полски път           5.292       0.119  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                              16.644       5.757                                     
ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА ВЕЛИКОВА         52 орна земя   16403   16.403  Полски път           4.573       0.336  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    52 орна земя   359493  359.493  Полски път           5.171       0.578  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    58 орна земя   1392    1.392  Полски път           2.237       2.237  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    86 орна земя   319784  319.784  Полски път           1.270       0.588  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                              13.251       3.739                                     
САЛИ НЕЖДЕТ ДЖИНАЛИ                 70 орна земя   15046   15.46   Полски път           2.048       0.367  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    70 орна земя   340443  340.443  Полски път           6.903       0.306  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    71 орна земя   17032   17.32   Полски път           1.874       0.037  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    71 орна земя   17440   17.440  Полски път           1.746       1.048  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    71 орна земя   33029   33.29   Полски път           5.834       0.438  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    135 орна земя   81051   81.51   Полски път           6.790       1.060  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    135 орна земя   81497   81.497  Полски път           2.890       0.966  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    135 орна земя   124035  124.35   Полски път           2.654       1.249  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                              30.739       5.471                                     
ПАВЛИНА ИВАНОВА КИВШАНОВА           19 орна земя   365406  365.406  Полски път           2.016       0.154  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    19 орна земя   365408  365.408  Полски път           1.564       1.096  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    54 орна земя   2024    2.24   Полски път           3.716       0.881  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    91 орна земя   360412  360.412  Полски път           4.245       1.178  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                              11.541       3.309                                     
ЗК "ИЗГРЕВ"                         14 орна земя   39448   39.448  Полски път           2.612       2.598  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    14 орна земя   40495   40.495  Полски път           3.393       3.393  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    14 орна земя   81051   81.51   Полски път           6.790       0.464  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    14 орна земя   82499   82.499  Полски път           3.012       3.008  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    14 орна земя   84542   84.542  Полски път           2.477       0.216  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    14 орна земя   340445  340.445  Полски път           5.463       1.100  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    14 орна земя   344335  344.335  Полски път           5.866       1.296  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    17 орна земя   77017   77.17   Полски път           0.993       0.591  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    17 орна земя   77018   77.18   Полски път           2.376       0.703  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    17 орна земя   112532  112.532  Полски път           4.824       0.338  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    18 орна земя   151574  151.574  Полски път           5.606       0.244  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    24 орна земя   10429   10.429  Полски път           3.876       0.483  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    24 орна земя   27058   27.58   Полски път           8.071       1.567  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    24 орна земя   27423   27.423  Полски път           2.001       1.922  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    24 орна земя   27482   27.482  Полски път           0.797       0.732  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    24 орна земя   98484   98.484  Полски път           3.490       0.292  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    27 орна земя   6398    6.398  Полски път           1.056       0.622  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    27 орна земя   7401    7.401  Полски път           1.639       1.573  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    27 орна земя   8400    8.400  Полски път           3.032       2.245  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    27 орна земя   8402    8.402  Полски път           1.867       1.787  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    27 орна земя   10429   10.429  Полски път           3.876       3.050  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    28 орна земя   5420    5.420  Полски път           3.556       3.488  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    28 орна земя   19395   19.395  Полски път           0.984       0.373  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    28 орна земя   19414   19.414  Полски път           2.280       2.267  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    28 орна земя   20394   20.394  Полски път           1.669       1.139  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    28 орна земя   20413   20.413  Полски път           2.760       2.714  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    28 орна земя   21396   21.396  Полски път           2.681       2.629  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    28 орна земя   353415  353.415  Полски път           4.402       0.209  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    36 орна земя   123549  123.549  Полски път           5.259       3.136  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    36 орна земя   126545  126.545  Полски път           4.904       3.664  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    36 орна земя   127587  127.587  Полски път           5.420       3.877  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    36 орна земя   128548  128.548  Полски път           1.449       0.973  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    36 орна земя   129547  129.547  Полски път           2.907       2.336  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    36 орна земя   160592  160.592  Полски път           5.104       3.751  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    36 орна земя   161590  161.590  Полски път           5.642       3.911  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    36 орна земя   162586  162.586  Полски път           0.689       0.689  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    36 орна земя   211002  211.2    Полски път           2.158       0.977  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    36 орна земя   213646  213.646  Полски път           2.936       0.144  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    39 орна земя   52034   52.34   Полски път           1.052       0.011  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    39 орна земя   52456   52.456  Полски път           3.872       0.297  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    39 орна земя   89044   89.44   Полски път           2.246       2.246  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    39 орна земя   93032   93.32   Полски път           3.301       3.301  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    39 орна земя   94019   94.19   Полски път           2.159       0.178  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    39 орна земя   94507   94.507  Полски път           4.710       0.110  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    39 орна земя   132555  132.555  Полски път           2.477       2.433  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    39 орна земя   163512  163.512  Полски път           2.037       1.264  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    39 орна земя   163556  163.556  Полски път           1.387       0.034  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    39 орна земя   349509  349.509  Полски път           2.344       2.332  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    39 орна земя   350510  350.510  Полски път           4.089       0.423  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    40 орна земя   91552   91.552  Полски път          10.199       4.139  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    40 орна земя   94507   94.507  Полски път           4.710       3.356  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    40 орна земя   163512  163.512  Полски път           2.037       0.730  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    40 орна земя   163556  163.556  Полски път           1.387       1.353  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    40 орна земя   163593  163.593  Полски път           2.850       0.570  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    42 орна земя   133067  133.67   Полски път           1.872       0.290  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    42 орна земя   165649  165.649  Полски път           3.157       1.557  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    42 орна земя   165651  165.651  Полски път           1.155       0.220  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    42 орна земя   167023  167.23   Полски път           2.088       0.570  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    43 орна земя   79494   79.494  Полски път           2.570       0.031  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    44 орна земя   152573  152.573  Полски път           5.470       2.808  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    44 орна земя   156036  156.36   Полски път           3.704       1.192  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    46 орна земя   77017   77.17   Полски път           0.993       0.386  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    46 орна земя   81496   81.496  Полски път           0.659       0.655  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    46 орна земя   81497   81.497  Полски път           2.890       1.924  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    46 орна земя   112541  112.541  Полски път           4.626       4.438  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    46 орна земя   114535  114.535  Полски път           1.717       1.717  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    46 орна земя   115536  115.536  Полски път           1.500       1.479  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    46 орна земя   119043  119.43   Полски път           0.550       0.233  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    46 орна земя   119539  119.539  Полски път           2.195       2.195  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    46 орна земя   124035  124.35   Полски път           2.654       0.299  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    62 орна земя   113571  113.571  Полски път           4.017       4.015  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    62 орна земя   151574  151.574  Полски път           5.606       0.268  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    62 орна земя   152573  152.573  Полски път           5.470       1.679  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    62 орна земя   154065  154.65   Полски път           9.546       1.589  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    62 орна земя   155577  155.577  Полски път           1.287       1.245  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    62 орна земя   155579  155.579  Полски път           4.586       2.828  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    62 орна земя   156036  156.36   Полски път           3.704       0.320  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    103 орна земя   301772  301.772  Полски път           4.678       0.136  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    103 орна земя   311773  311.773  Полски път           2.600       0.764  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    103 орна земя   315012  315.12   Полски път           2.180       0.710  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    103 орна земя   316779  316.779  Полски път           1.043       1.043  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    103 орна земя   317778  317.778  Полски път           2.377       1.816  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    103 орна земя   330079  330.79   Полски път          11.689       6.404  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    103 орна земя   330780  330.780  Полски път           2.532       2.527  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    103 орна земя   330800  330.800  Полски път           6.228       0.434  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    112 орна земя   165651  165.651  Полски път           1.155       0.935  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    112 орна земя   167023  167.23   Полски път           2.088       0.783  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    112 орна земя   215038  215.38   Полски път           1.349       0.194  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    112 орна земя   215650  215.650  Полски път           3.406       2.262  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    114 орна земя   22419   22.419  Полски път           2.138       1.695  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    114 орна земя   23397   23.397  Полски път           4.868       0.748  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    114 орна земя   26040   26.40   Полски път           1.387       0.514  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    114 орна земя   26425   26.425  Полски път           2.737       2.667  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    114 орна земя   26426   26.426  Полски път           3.519       2.756  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    114 орна земя   48033   48.33   Полски път           2.575       1.490  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    114 орна земя   49418   49.418  Полски път           6.401       4.035  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    114 орна земя   56424   56.424  Полски път           5.953       3.538  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    116 орна земя   79494   79.494  Полски път           2.570       2.470  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    116 орна земя   80534   80.534  Полски път           2.248       0.521  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    121 орна земя   45452   45.452  Полски път           2.075       1.707  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    121 орна земя   50453   50.453  Полски път           2.426       0.072  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    121 орна земя   52034   52.34   Полски път           1.052       0.594  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    121 орна земя   52506   52.506  Полски път           2.265       0.124  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    121 орна земя   88454   88.454  Полски път           2.465       2.348  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    121 орна земя   90505   90.505  Полски път           2.164       2.164  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    136 орна земя   133067  133.67   Полски път           1.872       0.289  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    136 орна земя   133559  133.559  Полски път           6.519       6.495  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    136 орна земя   134596  134.596  Полски път           2.109       2.109  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    136 орна земя   135647  135.647  Полски път           7.762       1.884  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    136 орна земя   138561  138.561  Полски път           6.850       2.322  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    136 орна земя   142563  142.563  Полски път           4.938       4.817  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    136 орна земя   167022  167.22   Полски път           1.382       0.438  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    136 орна земя   167595  167.595  Полски път           2.736       2.736  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    139 орна земя   87546   87.546  Полски път           1.489       0.084  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    140 орна земя   287737  287.737  Полски път           5.716       0.928  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                             380.331     186.769                                     
ЗПК "ТРЕТИ МАРТ"                    22 орна земя   96024   96.24   Полски път           1.346       0.671  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    22 орна земя   135558  135.558  Полски път           0.136       0.115  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    45 орна земя   301772  301.772  Полски път           4.678       0.117  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    45 орна земя   302004  302.4    Полски път           0.562       0.158  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    45 орна земя   311773  311.773  Полски път           2.600       1.817  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    45 орна земя   311777  311.777  Полски път           2.251       2.244  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    45 орна земя   317778  317.778  Полски път           2.377       0.559  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    45 орна земя   318093  318.93   Полски път           9.732       0.330  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    45 орна земя   318756  318.756  Полски път           1.816       0.150  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    45 орна земя   318757  318.757  Полски път           2.341       2.332  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    47 орна земя   140568  140.568  Полски път           2.709       2.356  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    47 орна земя   142560  142.560  Полски път           4.506       0.712  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    47 орна земя   147564  147.564  Полски път           0.689       0.233  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    75 орна земя   305046  305.46   Полски път           3.879       1.112  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    75 орна земя   305761  305.761  Полски път           1.213       1.210  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    75 орна земя   355726  355.726  Полски път          12.532       0.416  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    102 орна земя   306783  306.783  Полски път           7.091       2.738  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    102 орна земя   319784  319.784  Полски път           1.270       0.642  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    102 орна земя   319785  319.785  Полски път           1.229       0.147  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                              62.957      18.059                                     
ЗК "ХЪРЦОЙ"                         115 орна земя   214648  214.648  Полски път           3.222       3.222  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    115 орна земя   214668  214.668  Полски път           1.816       0.209  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    115 орна земя   215038  215.38   Полски път           1.349       0.393  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    115 орна земя   264706  264.706  Полски път           5.223       2.844  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                              11.610       6.668                                     
ЗКПУ "ТОРЛАК"                       12 орна земя   356727  356.727  Полски път           3.407       2.023  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    30 орна земя   207639  207.639  Полски път           1.884       1.114  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    30 орна земя   241696  241.696  Полски път           7.111       0.063  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    32 орна земя   318093  318.93   Полски път           9.732       0.705  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    32 орна земя   318756  318.756  Полски път           1.816       0.695  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    33 орна земя   301003  301.3    Полски път           1.546       0.708  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    33 орна земя   301772  301.772  Полски път           4.678       0.011  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    33 орна земя   314792  314.792  Полски път           5.557       1.721  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    33 орна земя   330800  330.800  Полски път           6.228       1.131  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    33 орна земя   331793  331.793  Полски път           3.187       1.089  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    33 орна земя   331795  331.795  Полски път           1.370       1.362  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    33 орна земя   331802  331.802  Полски път           2.440       2.426  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    34 орна земя   305046  305.46   Полски път           3.879       1.160  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    34 орна земя   305781  305.781  Полски път           1.494       1.489  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    34 орна земя   322026  322.26   Полски път           2.092       1.721  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    34 орна земя   322794  322.794  Полски път           0.746       0.744  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    34 орна земя   332803  332.803  Полски път           1.378       0.251  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    34 орна земя   354046  354.46   Полски път           6.243       4.974  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    34 орна земя   355726  355.726  Полски път          12.532       2.661  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    34 орна земя   355804  355.804  Полски път           7.478       0.200  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    34 орна земя   355805  355.805  Полски път           2.245       2.237  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    34 орна земя   357046  357.46   Полски път           4.172       3.748  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    34 орна земя   357798  357.798  Полски път           1.035       1.030  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    34 орна земя   357799  357.799  Полски път           0.949       0.701  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    48 орна земя   133067  133.67   Полски път           1.872       0.449  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    48 орна земя   144608  144.608  Полски път           1.660       1.518  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    48 орна земя   145598  145.598  Полски път           0.865       0.865  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    48 орна земя   146567  146.567  Полски път           3.091       1.541  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    48 орна земя   166603  166.603  Полски път           2.788       2.774  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    48 орна земя   171009  171.9    Полски път           0.687       0.687  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    48 орна земя   171597  171.597  Полски път           1.715       0.955  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    48 орна земя   172019  172.19   Полски път           0.961       0.961  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    48 орна земя   172606  172.606  Полски път           1.798       1.798  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    48 орна земя   173605  173.605  Полски път           1.007       0.999  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    48 орна земя   173607  173.607  Полски път           1.657       1.657  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    48 орна земя   175012  175.12   Полски път           2.773       0.682  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    106 орна земя   287736  287.736  Полски път           2.207       1.379  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    109 орна земя   261714  261.714  Полски път           2.748       2.709  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    109 орна земя   261741  261.741  Полски път           4.733       3.913  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    109 орна земя   263705  263.705  Полски път           2.104       2.074  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    109 орна земя   295707  295.707  Полски път           3.355       1.714  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    109 орна земя   295740  295.740  Полски път           1.735       0.512  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    109 орна земя   348715  348.715  Полски път           0.734       0.717  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    111 орна земя   275723  275.723  Полски път           4.747       0.580  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    111 орна земя   328796  328.796  Полски път          12.055       3.456  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    111 орна земя   329043  329.43   Полски път           3.265       1.594  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    111 орна земя   332797  332.797  Полски път           1.431       0.201  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    111 орна земя   332806  332.806  Полски път           1.181       0.788  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    111 орна земя   355804  355.804  Полски път           7.478       0.276  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    124 орна земя   340443  340.443  Полски път           6.903       1.754  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    124 орна земя   360393  360.393  Полски път           1.695       1.683  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    124 орна земя   360412  360.412  Полски път           4.245       3.065  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    126 орна земя   41087   41.87   Полски път           2.076       0.327  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    126 орна земя   41501   41.501  Полски път          10.931       2.579  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    128 орна земя   278729  278.729  Полски път           2.029       1.819  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    128 орна земя   279730  279.730  Полски път           1.753       1.739  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    128 орна земя   281724  281.724  Полски път           2.134       1.337  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    128 орна земя   283062  283.62   Полски път           3.864       3.410  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    128 орна земя   284764  284.764  Полски път           1.450       1.405  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    128 орна земя   307763  307.763  Полски път           1.709       0.204  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    128 орна земя   307786  307.786  Полски път           1.946       0.980  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    128 орна земя   309765  309.765  Полски път           1.000       0.966  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    128 орна земя   323766  323.766  Полски път           1.883       1.767  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    128 орна земя   323787  323.787  Полски път           1.018       0.236  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    128 орна земя   323789  323.789  Полски път           9.772       2.782  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    128 орна земя   324725  324.725  Полски път           9.276       2.991  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    131 орна земя   87546   87.546  Полски път           1.489       0.144  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    144 орна земя   41501   41.501  Полски път          10.931       0.522  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                             237.950      98.473                                     
ЗК "ЗЛАТЕН КЛАС - 95"               2 орна земя   236701  236.701  Полски път           3.452       0.358  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    9 орна земя   83537   83.537  Полски път           1.943       1.542  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    9 орна земя   84544   84.544  Полски път           2.927       0.893  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    9 орна земя   118033  118.33   Полски път           2.195       0.571  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    9 орна земя   120543  120.543  Полски път           1.957       1.955  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    25 орна земя   25462   25.462  Полски път           1.789       1.770  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    25 орна земя   49418   49.418  Полски път           6.401       2.357  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    25 орна земя   54428   54.428  Полски път           1.833       0.941  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    25 орна земя   55046   55.46   Полски път           1.991       1.789  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    25 орна земя   56424   56.424  Полски път           5.953       2.163  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    26 орна земя   51511   51.511  Полски път           2.462       2.390  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    26 орна земя   94019   94.19   Полски път           2.159       1.820  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    26 орна земя   94507   94.507  Полски път           4.710       0.125  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    38 орна земя   18043   18.43   Полски път           0.750       0.719  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    38 орна земя   45452   45.452  Полски път           2.075       0.227  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    38 орна земя   46457   46.457  Полски път           1.583       1.583  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    38 орна земя   47451   47.451  Полски път           1.527       1.527  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    38 орна земя   50045   50.45   Полски път           1.134       1.134  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    38 орна земя   52034   52.34   Полски път           1.052       0.447  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    38 орна земя   52456   52.456  Полски път           3.872       3.575  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    38 орна земя   52506   52.506  Полски път           2.265       2.141  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    38 орна земя   53022   53.22   Полски път           0.558       0.526  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    38 орна земя   53458   53.458  Полски път           1.964       1.964  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    38 орна земя   88454   88.454  Полски път           2.465       0.095  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    38 орна земя   353029  353.29   Полски път           0.595       0.552  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    50 орна земя   35444   35.444  Полски път           1.896       1.128  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    50 орна земя   36442   36.442  Полски път           2.113       2.090  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    50 орна земя   36447   36.447  Полски път           2.515       1.668  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    50 орна земя   37446   37.446  Полски път           2.235       2.207  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    50 орна земя   38449   38.449  Полски път           2.844       2.025  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    50 орна земя   340445  340.445  Полски път           5.463       0.872  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    61 орна земя   155579  155.579  Полски път           4.586       1.578  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    61 орна земя   155584  155.584  Полски път           5.384       1.666  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    61 орна земя   208004  208.4    Полски път           6.081       5.027  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    64 орна земя   212642  212.642  Полски път           5.777       1.184  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    64 орна земя   236701  236.701  Полски път           3.452       0.628  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    64 орна земя   259640  259.640  Полски път           2.080       1.883  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    88 орна земя   121588  121.588  Полски път           2.610       1.947  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    88 орна земя   122585  122.585  Полски път           2.436       2.393  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    88 орна земя   127587  127.587  Полски път           5.420       1.405  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    88 орна земя   160592  160.592  Полски път           5.104       1.214  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    88 орна земя   161590  161.590  Полски път           5.642       1.184  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    88 орна земя   208005  208.5    Полски път           4.599       0.157  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    88 орна земя   209028  209.28   Полски път           2.427       2.404  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    88 орна земя   209644  209.644  Полски път           3.716       3.421  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    88 орна земя   213646  213.646  Полски път           2.936       0.539  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    107 орна земя   287736  287.736  Полски път           2.207       0.109  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    127 орна земя   86502   86.502  Полски път           2.830       0.340  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    127 орна земя   87546   87.546  Полски път           1.489       0.054  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    133 орна земя   34023   34.23   Полски път           3.699       0.972  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    133 орна земя   34438   34.438  Полски път           3.888       1.930  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    133 орна земя   333410  333.410  Полски път          10.017       1.062  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                             165.440      74.341                                     
МИЛЕН РОСЕНОВ КОЕВ                  72 орна земя   18044   18.44   Полски път           1.274       0.623  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    72 орна земя   42504   42.504  Полски път           1.792       0.665  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    72 орна земя   50453   50.453  Полски път           2.426       0.819  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    72 орна земя   50455   50.455  Полски път           4.302       2.102  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    72 орна земя   353450  353.450  Полски път           4.859       3.016  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                              14.653       7.225                                     
ИСКРА ДЕЧКОВА ПЕТКОВА               16 орна земя   326681  326.681  Полски път           6.312       1.070  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    16 орна земя   326790  326.790  Полски път           5.404       0.126  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    66 орна земя   208005  208.5    Полски път           4.599       0.972  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                              16.315       2.168                                     
САЛИ НАЗЪМ МАДЖУНДЖИ                80 орна земя   15046   15.46   Полски път           2.048       0.215  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    80 орна земя   340443  340.443  Полски път           6.903       0.411  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    113 орна земя   328782  328.782  Полски път           7.440       0.198  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                              16.391       0.824                                     
ДОБРОМИР СТОЯНОВ СТОЯНОВ            59 орна земя   75039   75.39   Полски път           3.449       0.150  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    59 орна земя   75488   75.488  Полски път           2.919       0.557  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    105 орна земя   287736  287.736  Полски път           2.207       0.197  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    105 орна земя   287737  287.737  Полски път           5.716       0.032  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    105 орна земя   289732  289.732  Полски път           2.320       0.280  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                              16.611       1.216                                     
СЮЛЕЙМАН МЕХМЕДОВ СЮЛЕЙМАНОВ        74 орна земя   329043  329.43   Полски път           3.265       0.273  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    74 орна земя   332797  332.797  Полски път           1.431       0.385  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                               4.696       0.658                                     
ВСИЧКО за споразумението                                                                      1467.104     546.477                                     
                 

 

Списък на имотите с начин на трайно ползване -  полски път
попадащи в масивите за ползване в землището на с.Костанденец
                 
ПОЛЗВАТЕЛ три имена/име на юр. лице   Масив N  НТП масив  Имот N Кад. N КК НТП имот в КВС    Имот дка  Ползвана площ СОБСТВЕНИК три имена/име на юр.лице
БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ         54 орна земя   95050   95.50   Полски път           2.583       0.362  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    54 орна земя   96023   96.23   Полски път           4.465       0.417  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    54 орна земя   98025   98.25   Полски път           8.040       3.763  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    54 орна земя   99056   99.56   Полски път           2.722       0.849  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    54 орна земя   106034  106.34   Полски път           2.973       0.155  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    54 орна земя   106035  106.35   Полски път           5.054       1.020  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    54 орна земя   107110  107.110  Полски път           4.409       2.425  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    54 орна земя   107111  107.111  Полски път           1.664       0.560  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    54 орна земя   107112  107.112  Полски път           3.514       3.453  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    54 орна земя   107113  107.113  Полски път           2.764       2.740  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    56 орна земя   99058   99.58   Полски път           0.902       0.211  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    57 орна земя   99061   99.61   Полски път           6.260       0.109  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    63 орна земя   95049   95.49   Полски път           5.819       1.019  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    63 орна земя   95050   95.50   Полски път           2.583       0.186  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    84 орна земя   84015   84.15   Полски път           6.895       0.162  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    84 орна земя   95048   95.48   Полски път           4.338       0.268  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                              64.985      17.699                                     
ТОАН - АНЕТА ХУБАНОВА               41 орна земя   201031  201.31   Полски път           3.881       0.368  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    61 орна земя   73068   73.68   Полски път           4.630       0.335  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    61 орна земя   74036   74.36   Полски път           4.920       0.072  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    62 орна земя   95048   95.48   Полски път           4.338       0.053  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    62 орна земя   95050   95.50   Полски път           2.583       0.694  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    62 орна земя   95053   95.53   Полски път           1.057       0.790  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    62 орна земя   107112  107.112  Полски път           3.514       0.045  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                              24.923       2.357                                     
ТЕРРА ГЛОУБ ЕООД                    23 орна земя   155093  155.93   Полски път           1.247       1.242  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    23 орна земя   220017  220.17   Полски път          15.427       0.634  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    24 орна земя   153027  153.27   Полски път           4.831       0.900  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    27 орна земя   187039  187.39   Полски път           4.655       1.634  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    27 орна земя   187040  187.40   Полски път          10.600       1.617  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                              36.760       6.027                                     
КРИСТЕРА АГРО ЕООД                  2 орна земя   138100  138.100  Полски път          22.376       2.100  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    2 орна земя   143061  143.61   Полски път           1.133       0.278  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    2 орна земя   143062  143.62   Полски път           7.060       7.043  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    2 орна земя   145011  145.11   Полски път           2.597       0.215  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    11 орна земя   68021   68.21   Полски път           4.644       0.628  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    11 орна земя   69055   69.55   Полски път           2.809       2.468  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    11 орна земя   70028   70.28   Полски път           0.983       0.086  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    11 орна земя   70029   70.29   Полски път           2.664       2.594  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    11 орна земя   71037   71.37   Полски път           3.444       2.103  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    11 орна земя   74034   74.34   Полски път           3.881       3.528  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    11 орна земя   75032   75.32   Полски път           1.239       0.311  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    11 орна земя   75033   75.33   Полски път           1.470       1.194  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    11 орна земя   76027   76.27   Полски път           0.486       0.309  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                              54.786      22.857                                     
АГРОСМАРТ БГ ЕООД                   55 орна земя   99057   99.57   Полски път           9.632       0.407  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    55 орна земя   100036  100.36   Полски път           1.462       0.407  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    55 орна земя   100037  100.37   Полски път           1.520       1.503  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    55 орна земя   101040  101.40   Полски път           0.800       0.126  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    55 орна земя   101041  101.41   Полски път           1.716       1.715  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    55 орна земя   102030  102.30   Полски път           1.136       1.125  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    55 орна земя   103025  103.25   Полски път           1.945       0.364  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                              18.211       5.647                                     
ТОАН - 69                           5 орна земя   43015   43.15   Полски път           2.828       0.223  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    5 орна земя   43016   43.16   Полски път           1.170       0.300  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    34 орна земя   43015   43.15   Полски път           2.828       0.971  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    34 орна земя   46085   46.85   Полски път           1.932       1.598  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    34 орна земя   47023   47.23   Полски път           1.826       0.788  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    59 орна земя   203024  203.24   Полски път           0.991       0.371  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                              11.575       4.251                                     
ДАНСИЯ 1 ЕООД                       14 орна земя   121050  121.50   Полски път           4.017       1.617  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    14 орна земя   121051  121.51   Полски път           2.757       0.121  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    35 орна земя   119039  119.39   Полски път           3.173       0.104  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    80 орна земя   153027  153.27   Полски път           4.831       0.456  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                              14.778       2.298                                     
ЕЛИТ 87 ЕООД                      30 орна земя   159035  159.35   Полски път           3.644       0.078  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                               3.644       0.078                                     
АГРИКОРН СТАР ЕАД                   1 орна земя   146027  146.27   Полски път           5.740       1.139  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    12 орна земя   58054   58.54   Полски път           5.979       2.229  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    12 орна земя   61055   61.55   Полски път           8.689       0.161  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    12 орна земя   62067   62.67   Полски път           1.312       0.144  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    12 орна земя   62068   62.68   Полски път           3.775       3.750  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    12 орна земя   63039   63.39   Полски път           4.756       4.752  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    12 орна земя   64057   64.57   Полски път           0.856       0.091  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    12 орна земя   64058   64.58   Полски път           6.065       0.111  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    12 орна земя   64059   64.59   Полски път           1.826       1.056  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    79 орна земя   109036  109.36   Полски път           6.068       0.301  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                              45.066      13.734                                     
ЕКО ХЕРБС ЕАД                       43 орна земя   146027  146.27   Полски път           5.740       0.958  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                               5.740       0.958                                     
РАДИ АНДРЕЕВ РАДЕВ                  48 орна земя   189030  189.30   Полски път           3.270       0.538  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    48 орна земя   190031  190.31   Полски път           2.666       0.381  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    48 орна земя   192032  192.32   Полски път           2.710       2.549  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    48 орна земя   192033  192.33   Полски път           2.419       1.811  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    48 орна земя   194019  194.19   Полски път           0.448       0.349  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    74 орна земя   115075  115.75   Полски път           3.845       0.274  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                              15.358       5.902                                     
ТОДОР СТОИЛОВ ТОДОРОВ               28 орна земя   198021  198.21   Полски път           2.479       1.182  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    32 орна земя   49045   49.45   Полски път           5.050       0.974  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                               7.529       2.156                                     
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ             89 орна земя   119036  119.36   Полски път           3.654       0.823  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    89 орна земя   119037  119.37   Полски път           3.144       0.778  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                               6.798       1.601                                     
КРАСИМИР АТАНАСОВ КИРИЛОВ           50 орна земя   188030  188.30   Полски път           5.573       0.752  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    50 орна земя   188033  188.33   Полски път           5.446       0.217  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                              11.019       0.969                                     
МИЛЕН ВЕЛИКОВ АТАНАСОВ              77 орна земя   39682   39.682  Полски път           1.171       0.319  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    77 орна земя   40475   40.475  Полски път           0.347       0.212  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    78 орна земя   38073   38.73   Полски път           2.460       0.533  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                               3.978       1.064                                     
ЗПК "ТРЕТИ МАРТ"                    3 орна земя   77042   77.42   Полски път           0.905       0.535  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    3 орна земя   77043   77.43   Полски път           3.610       2.695  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    3 орна земя   77044   77.44   Полски път           3.806       3.680  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    3 орна земя   78050   78.50   Полски път           3.543       3.194  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    3 орна земя   79047   79.47   Полски път           0.343       0.142  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    9 орна земя   78049   78.49   Полски път           3.766       0.440  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    9 орна земя   78051   78.51   Полски път           4.143       1.870  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    9 орна земя   78052   78.52   Полски път           0.752       0.156  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    16 орна земя   123014  123.14   Полски път           0.868       0.539  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    16 орна земя   123015  123.15   Полски път           1.169       0.035  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    16 орна земя   124017  124.17   Полски път           0.669       0.049  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    16 орна земя   125026  125.26   Полски път           4.437       2.275  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    16 орна земя   126012  126.12   Полски път           0.549       0.536  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    16 орна земя   129019  129.19   Полски път           6.310       0.250  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    22 орна земя   148036  148.36   Полски път           6.151       0.052  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    49 орна земя   20356   20.356  Полски път           6.644       2.656  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    49 орна земя   115071  115.71   Полски път           1.126       0.200  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    52 орна земя   182036  182.36   Полски път           4.920       2.856  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    52 орна земя   184059  184.59   Полски път           3.780       0.133  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    53 орна земя   117017  117.17   Полски път           2.180       0.108  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    53 орна земя   118024  118.24   Полски път           4.062       0.246  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    53 орна земя   223013  223.13   Полски път           5.711       0.073  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    58 орна земя   80061   80.61   Полски път           3.656       1.975  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    58 орна земя   80063   80.63   Полски път           0.588       0.289  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    58 орна земя   88055   88.55   Полски път           3.598       3.590  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    58 орна земя   88056   88.56   Полски път           0.909       0.343  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    58 орна земя   90053   90.53   Полски път           3.714       3.705  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    58 орна земя   90054   90.54   Полски път           1.209       0.394  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    58 орна земя   91046   91.46   Полски път           3.847       3.820  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    58 орна земя   91047   91.47   Полски път           1.048       0.608  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    58 орна земя   92052   92.52   Полски път           3.932       3.925  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    58 орна земя   92053   92.53   Полски път           0.469       0.203  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    58 орна земя   93021   93.21   Полски път           1.181       1.166  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    58 орна земя   93022   93.22   Полски път           3.948       1.200  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    64 орна земя   172015  172.15   Полски път           0.867       0.757  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    64 орна земя   173015  173.15   Полски път           0.795       0.694  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    64 орна земя   176029  176.29   Полски път           1.863       0.203  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    65 орна земя   184058  184.58   Полски път           6.959       0.799  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    67 орна земя   171017  171.17   Полски път           0.995       0.995  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    67 орна земя   171018  171.18   Полски път           1.561       0.846  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    67 орна земя   171019  171.19   Полски път           2.364       0.360  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    67 орна земя   177023  177.23   Полски път           1.397       0.605  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    67 орна земя   178024  178.24   Полски път           2.977       1.524  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    67 орна земя   179027  179.27   Полски път           2.214       2.189  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    67 орна земя   180024  180.24   Полски път           1.079       0.115  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    67 орна земя   180025  180.25   Полски път           2.663       1.689  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    69 орна земя   170038  170.38   Полски път           2.121       1.583  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    69 орна земя   227014  227.14   Полски път           7.681       0.334  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    73 орна земя   210015  210.15   Полски път           8.634       2.305  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    73 орна земя   212088  212.88   Полски път           7.997       7.992  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    73 орна земя   212090  212.90   Полски път           2.438       1.833  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    73 орна земя   213101  213.101  Полски път           8.686       8.618  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    73 орна земя   215082  215.82   Полски път           6.662       6.500  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    73 орна земя   215084  215.84   Полски път           1.503       0.735  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    73 орна земя   216058  216.58   Полски път           1.075       0.635  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    73 орна земя   216059  216.59   Полски път           5.575       5.537  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    73 орна земя   216060  216.60   Полски път           1.344       1.323  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    73 орна земя   217026  217.26   Полски път           3.012       2.992  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    73 орна земя   218042  218.42   Полски път           0.861       0.493  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    73 орна земя   218044  218.44   Полски път           2.557       1.900  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    73 орна земя   218045  218.45   Полски път           2.954       2.947  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    75 орна земя   175037  175.37   Полски път           2.294       1.572  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    75 орна земя   176029  176.29   Полски път           1.863       0.167  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    83 орна земя   155091  155.91   Полски път           6.986       0.394  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    83 орна земя   224013  224.13   Полски път          10.871       3.214  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                             208.391     105.788                                     
ЗК ХЪРЦОИ                           4 орна земя   95050   95.50   Полски път           2.583       0.847  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    4 орна земя   95053   95.53   Полски път           1.057       0.234  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    6 орна земя   56055   56.55   Полски път           3.981       3.912  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    6 орна земя   57048   57.48   Полски път           3.780       3.727  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    6 орна земя   65041   65.41   Полски път           2.225       0.014  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    6 орна земя   65042   65.42   Полски път           4.609       1.900  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    7 орна земя   65041   65.41   Полски път           2.225       0.795  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    7 орна земя   65043   65.43   Полски път           4.076       4.013  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    7 орна земя   72050   72.50   Полски път           3.188       2.858  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    7 орна земя   73068   73.68   Полски път           4.630       2.666  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    7 орна земя   74036   74.36   Полски път           4.920       0.324  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    10 орна земя   94013   94.13   Полски път           3.474       0.329  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    10 орна земя   95048   95.48   Полски път           4.338       0.017  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    13 орна земя   59051   59.51   Полски път           7.268       1.061  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    13 орна земя   60048   60.48   Полски път           2.863       2.833  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    13 орна земя   60049   60.49   Полски път           1.074       0.062  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    13 орна земя   60050   60.50   Полски път           2.984       2.969  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    13 орна земя   61054   61.54   Полски път           0.554       0.490  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    15 орна земя   127049  127.49   Полски път           5.352       0.530  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    15 орна земя   127050  127.50   Полски път           5.146       0.521  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    20 орна земя   151011  151.11   Полски път           1.004       0.084  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    21 орна земя   152015  152.15   Полски път           1.853       0.450  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    33 орна земя   189030  189.30   Полски път           3.270       1.945  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    33 орна земя   190031  190.31   Полски път           2.666       2.195  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    33 орна земя   192033  192.33   Полски път           2.419       0.064  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    44 орна земя   68022   68.22   Полски път           1.685       1.573  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    44 орна земя   71038   71.38   Полски път           2.190       2.131  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    44 орна земя   74033   74.33   Полски път           2.062       2.022  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    46 орна земя   206026  206.26   Полски път           4.073       0.134  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    46 орна земя   206027  206.27   Полски път           1.528       1.513  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    46 орна земя   207069  207.69   Полски път           2.042       0.451  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    46 орна земя   207071  207.71   Полски път           1.354       0.397  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    46 орна земя   207072  207.72   Полски път           4.870       0.056  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    46 орна земя   209024  209.24   Полски път           6.192       0.286  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    46 орна земя   211010  211.10   Полски път           5.442       4.047  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    81 орна земя   109036  109.36   Полски път           6.068       3.475  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    85 орна земя   81040   81.40   Полски път           2.267       0.871  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    85 орна земя   84015   84.15   Полски път           6.895       0.197  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    85 орна земя   87022   87.22   Полски път           2.915       2.888  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    85 орна земя   87023   87.23   Полски път           2.542       0.123  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    86 орна земя   54053   54.53   Полски път           3.776       3.733  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    87 орна земя   49045   49.45   Полски път           5.050       3.112  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    87 орна земя   50061   50.61   Полски път           1.527       0.340  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    87 орна земя   51047   51.47   Полски път           0.968       0.965  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    87 орна земя   51048   51.48   Полски път           3.136       3.136  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    87 орна земя   52028   52.28   Полски път           1.770       1.770  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    87 орна земя   53112   53.112  Полски път           6.063       5.201  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    87 орна земя   53113   53.113  Полски път           4.391       0.198  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    88 орна земя   202016  202.16   Полски път           2.894       2.333  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    90 орна земя   113042  113.42   Полски път           7.167       0.368  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    90 орна земя   114028  114.28   Полски път           4.460       0.980  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    90 орна земя   114029  114.29   Полски път           1.930       1.725  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    91 орна земя   111027  111.27   Полски път           3.241       0.597  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    91 орна земя   112029  112.29   Полски път           1.881       1.188  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    91 орна земя   113044  113.44   Полски път           2.046       0.173  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
ОБЩО за ползвателя                                                                             183.964      80.823                                     
ВСИЧКО за споразумението                                                                       717.505     274.209                                     

 

Списък на имотите с начин на трайно ползване -  полски път
попадащи в масивите за ползване в землището на с.Езерче
                 
ПОЛЗВАТЕЛ три имена/име на юр. лице  Масив N  НТП масив  Имот N Кад. N КК НТП имот в КВС    Имот дка  Ползвана площ СОБСТВЕНИК три имена/име на юр.лице
СД ВЕТЕКС-4                         75 орна земя   72051   72.51   Полски път           1.874       1.775  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    75 орна земя   72052   72.52   Полски път           5.743       4.215  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    75 орна земя   74030   74.30   Полски път           2.019       1.875  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    75 орна земя   75029   75.29   Полски път           1.396       1.391  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    75 орна земя   77044   77.44   Полски път           1.592       0.275  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    76 орна земя   26049   26.49   Полски път           4.354       1.919  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    76 орна земя   26050   26.50   Полски път           2.666       1.861  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    76 орна земя   27027   27.27   Полски път           3.091       3.091  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    77 орна земя   30056   30.56   Полски път           5.071       1.439  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    77 орна земя   32050   32.50   Полски път           3.648       3.630  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    77 орна земя   32051   32.51   Полски път           1.756       1.398  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    77 орна земя   32052   32.52   Полски път           1.679       0.628  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    78 орна земя   163032  163.32   Полски път           2.494       2.306  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    78 орна земя   163033  163.33   Полски път           3.071       3.055  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    78 орна земя   164038  164.38   Полски път           2.959       0.960  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    78 орна земя   179014  179.14   Полски път           3.807       1.303  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    78 орна земя   179015  179.15   Полски път           4.603       0.493  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    78 орна земя   180013  180.13   Полски път           1.790       0.921  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    79 орна земя   147044  147.44   Полски път           2.038       1.967  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    79 орна земя   148057  148.57   Полски път           4.998       0.249  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    79 орна земя   149037  149.37   Полски път           4.137       0.125  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    79 орна земя   149038  149.38   Полски път           0.884       0.303  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    79 орна земя   150017  150.17   Полски път           2.273       0.411  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    80 орна земя   10012   10.12   Полски път           0.347       0.169  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    80 орна земя   20052   20.52   Полски път           1.672       0.742  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    80 орна земя   21055   21.55   Полски път           3.773       3.666  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    80 орна земя   23038   23.38   Полски път           1.051       1.051  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    80 орна земя   23039   23.39   Полски път           0.895       0.410  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    80 орна земя   25054   25.54   Полски път           3.953       3.841  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    80 орна земя   25055   25.55   Полски път           1.077       0.845  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    80 орна земя   26049   26.49   Полски път           4.354       0.893  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    81 орна земя   8048    8.48   Полски път           3.179       3.095  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    81 орна земя   8049    8.49   Полски път           2.698       0.694  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    81 орна земя   8050    8.50   Полски път           2.832       2.138  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    81 орна земя   12062   12.62   Полски път           3.028       2.980  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    81 орна земя   13019   13.19   Полски път           2.803       2.698  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                  
                                    81 орна земя   22013   22.13   Полски път          23.888       2.355  ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН                &