Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 34

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 6 от 15.09.2017 г.

На основание чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185 от АПК от Прокурор при Окръжна прокуратура – Разград, до Административен съд-Разград, е подаден протест срещу разпоредбите на чл. 2, ал. 3, пр. 8, чл. 32, ал. 1, т. 2 и чл. 34, ал. 2 от Наредба № 9 за рекламно – информационната дейност на територията на община Цар Калоян.

В протеста се твърди, че текстовете на посочените разпоредби, са незаконосъобразни и следва да бъдат отменени.

Констатирани са следните несъответствия:

  1. Разпоредбата на чл. 2, ал. 3, пр. 8 от Наредбата, която гласи, че всички РИЕ на територията на общината, независимо от техния вид, собственост или собственост на мястото, където са поставени, трябва да не рекламират определена религия или религиозна общност, е приета без законова делегация, при липса на правно основание, което води до липса на материална компетентност на органа.

Общинският съвет с тази норма е уредил обществени отношения, за които съществува уредба със Закона за вероизповеданията. С преуреждането на вече уредени обществени отношения, Общински съвет – Цар Калоян е нарушил материалната си компетентност, като  е излязъл извън рамките на ограничените от чл. 76, ал. 3 на АПК нормотворчески правомощия. Липсва и законова делегация за приемане на разпоредбата, тъй като Законът за вероизповеданията и ЗМСМА не предвиждат уредба на подзаконово ниво на този вид обществени  отношения.

  1. Разпоредбата на чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредбата, съгласно която компетентните органи могат да откажат разполагането на РИЕ в случаите, когато заявителят е нарушавал системно или грубо изискванията на Наредбата или сключените с Общината договори по повод разполагането на други РИЕ, противоречи на чл. 23, ал. 1 от ЗОАРАКСД.

Посредством това ограничение се нарушава правото на свободна стопанска инициатива и се навлиза в имуществената сфера както на държавата, така и на частните физически и юридически лица в случаите, когато искането за издаване на разрешение за разполагане на РИЕ касае техни собствени имоти, накърнявайки принципа на свободното договаряне.

  1. Разпоредбата на чл. 34, ал. 2 от Наредбата, съгласно която разрешението за разполагане върху частна собственост на рекламни и фирмени пана /табели/ се издава след внасяне на обезпечителен депозит за разноски по принудително премахване в размер на определената едногодишна такса, е в противоречие с изискването на чл. 15 от ЗНА.

С цитираното изискване Общински съвет – Цар Калоян е въвел допълнително условие, каквото не се съдържа в специалните закони, с което е нарушено качеството на йерархичност и подчиненост на подзаконовите норми по смисъла на чл. 15 от ЗНА, като са надхвърлени условията и границите, определени от по-високите по степен нормативни актове.

Съгласно чл. 16, ал. 1, т. 1 от АПК прокурорът следи за спазване на законността в административния процес, като предприема действия за отмяна на незаконосъобразни административни актове.

Във връзка с горното е изготвен проект за изменение на Наредба № 9 за рекламно-информационната дейност на територията на община Цар Калоян, чрез окачване на информационното табло и публикуване на интернет-страницата на Община Цар Калоян на 25.07.2017 г.

С  оглед гореизложеното, на  основание  чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, с 10 гласа „За“, въздържали се – един, против – няма, Общински съвет – град  Цар Калоян прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е:

Приема Наредба за изменение на Наредба № 9 за рекламно-информационната дейност на територията на община Цар Калоян със следното съдържание:

І. Отменя се чл. 2, ал. 3, пр. 8 от Наредбата;

ІІ. Отменя се чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредбата;

ІІІ. Отменя се чл. 34, ал. 2 от Наредбата;

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 35

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 6 от 15.09.2017 г.

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11, ал.1, т.2 и чл.11а, ал.2 от Наредба №7/29.12.2000 г., изм. ДВ бр.17/28.02.2012 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата,детските градини и обслужващите звена и на основание вх. писмо №969 от 04.09.2017 година на директора на СУ ”Хр. Ботев” гр.Цар Калоян, с 10 гласа „За“, въздържали се – един, против – няма, Общински съвет – град  Цар Калоян прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е:

1.Утвърждава маломерни паралелки в СУ ”Хр. Ботев” гр. Цар Калоян за учебната 2017 / 2018 година както следва:

VI Iа клас – 16 ученика

VII б клас – 15 ученика

VIIIа – 15 ученика + 1 ученик със СОП

Х а – 12 ученика

XIа – 17 ученика

2. Утвърждава паралелки и  групи както следва:

1 клас – 1 паралелка – ЦДО /целодневна организация на учебния процес/ - 1 група

2 клас – 1 паралелка – ЦДО 1 група

3 клас – 1 паралелка – ЦДО 1 група

4 клас – 1 паралелка – ЦДО 1 група

СИП математика –

5 клас – 1 паралелка – ЦДО 1 група

СИП физическо възпитание и спорт – волейбол V, VI, VII клас сборна група

СИП физическо възпитание и спорт – V и VI клас

СИП изобразително изкуство – V, VI, VII клас сборна група

VI  клас  1 паралелка – ЦДО 1 група

7 клас – 2 паралелки

СИП математика

8 клас – 1 паралелка

Профил “Хуманитарни науки“

9  клас – 1 паралелка

Профил хуманитарен

10 клас – 1 паралелка, профил хуманитарен

11 клас – 1 паралелка, профил хуманитарен, 2 групи ЗИП – информационни технологии /ИТ/

12 клас – 1 паралелка, профил хуманитарен – 2 групи ЗИП по информационни технологии /ИТ/

СИП – биология и здравно образование

СИП география и икономика

Общо 14 паралелки – 1 – 12 клас, от които

1 паралелка 12 б клас задочно обучение

1 – 2 клас – 1 сборна група по СИП – турски език

3 – 4 клас – 1 сборна група по СИП – турски език

5 – 6 клас – 1 сборна група по СИП – турски език

3. Дава съгласието си дофинансиране на маломерните паралелки за обезпечаване на учебния процес.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 36

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 6 от 15.09.2017 г.

На основание чл.17, ал.1, т3 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11, ал.1, т.2 и чл.11а, ал.2 от Наредба №7/29.12.2000 г., изм. ДВ бр.17/28.02.2012 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и на основание вх. писмо №942 от 28.08.2017 година на директора на ОУ ”Св. П. Хилендарски” с. Езерче, с 10 гласа „За“, въздържали се – един, против – няма, Общински съвет – град  Цар Калоян прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е:

Утвърждава маломерни паралелки в ОУ ”Св. П. Хилендарски” с. Езерче за учебната 2017/2018 година както следва:

I клас – 9 ученика / 7 бр. недостиг до минималния / - 2923,00 лв. дофинансиране

III клас – 14 ученика / 2 бр. недостиг до минималния / - 835,00 лв. дофинансиране

IV клас – 14 ученика / 2 бр. недостиг до минималния / - 835,00 лв. дофинансиране

Vклас – 12 ученика / 6 бр. недостиг до минималния / - 2505,00 лв. дофинансиране

VI клас – 16 ученика / 2бр. недостиг до минималния / - 835,00 лв. дофинансиране

VII клас – 10 ученика / 8 бр. недостиг до минималния/ - 3340,00 лв. дофинансиране

Общо: 75 ученика / 27 бр. недостиг до минималния / - 11273,00 лв. дофинансиране

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 37

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 6 от 15.09.2017 г.

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на основание чл.95 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и на основание вх. писмо №726 от 01.09.2017 година на директора на СУ ”Хр. Ботев” гр. Цар Калоян, с 11 гласа „За“, въздържали се – един, против – няма, Общински съвет – град  Цар Калоян прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е:

1.Приема организацията на учебния процес в СУ ”Хр. Ботев” гр. Цар Калоян да се извършва на една смяна през учебната 2017/2018 година.

2.Обучението на учениците от 1 до 7 клас да се осъществява по 1 вариант на обучение – задължителните учебни часове в отделен блок, като и часовете за самоподготовка, занимания по интереси, организиран отдих и спорт също да бъдат в отделен блок след обяд.

3.Обучението на учениците от гимназиален етап 8 - 12 клас да се осъществява също на една смяна – преди обяд.

       Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 - дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 38

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 6 от 15.09.2017 г.

 

От писмо с рег. индекс: АВиК-Рз-048/04.09.2017 г. на Областния управител на Област Разград, адресирано до кметовете на Общините Разград, Кубрат, Лозница, Цар Калоян, Завет, Попово и Опака е видно, че на 03.10.2017 г. предстои провеждане на извънредно Общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, при следния дневен ред:

  1. Съгласуване на план за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите на основание чл. 4.2 б „г” от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационните услуги;
  2. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета за 2018 г., на основание чл. 20, ал. 3 от Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.
  3. Други.

В писмото са предоставени предложения за решения по т. 1 и т. 2 от дневния ред на заседанието.

На основание чл. 198 е, ал. 3 от Закона за водите представител на общината в асоциацията по В и К е кмета на общината.

Във връзка с това, на основание чл. 198 е, ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация,  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, с 9 гласа „За“, въздържали се – двама, против – няма, Общински съвет – град  Цар Калоян прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я:

І. Общински съвет – Цар Калоян  оправомощава Кмета на Община Цар Калоян да обсъжда и да гласува по точките от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД  гр. Разград,  както следва:

  1. Решение № 1: На основание чл. 198в, ал. 4 от Закона за водите, във вр. с чл. 4.2 б. „г” от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационните услуги, членовете на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград, съгласуват план за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активи.

След анексиране на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационните услуги, на основание чл. 2.2. - увеличаване на територията, чрез присъединяване на Община Кубрат и Община Завет, Плана за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите следва да бъде актуализиран по инициатива на В и К оператора, като същия се задължава да стопанисва, експлоатира и поддържа публичните активи с дължимата грижа и в съответствие с добрите инженерни практики.

  1. Решение № 2: На основание чл. 198 в, ал. 4 от Закона за водите, във вр. с чл. 20, ал. 3 от Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград, приемат решение препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета за 2018 г. да е в размер на 9 485, 15 лева /девет хиляди четиристотин осемдесет и пет лева и петнадесет стотинки/.

ІІ. При настъпване на промени в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград, Общинския съвет оправомощава Кмета на Община Цар Калоян да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Цар Калоян

Настоящите решения да бъдат изпратени в седемдневен срок от приемането им на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 39

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 6 от 15.09.2017 г.

В Деловодството на Община Цар Калоян е постъпила молба от Сюлейман Мехмедов Сюлейманов, от гр. Цар Калоян, ул. Преслав № 12, с която лицето моли да бъде допуснато изработване на Подробен устройствен план на собственият му земеделски имот с идентификатор № 38830.98.14, в землището на с. Костанденец, местността Папрата, Х категория, община Цар Калоян, област Разград.

Изготвено е задание /обяснителна записка към скица-предложение по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ/, от което е видно, че предстои процедура по ЗОЗЗ за промяна предназначението на земята от „земеделска” в „за производствени и складови нужди-овчарник” и че в имота е предвидено ниско застрояване.

Неразделна част от заданието е скицата - предложение, в която застройката е определена с ограничителни линии на застрояване.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, бук „а”, ал. 1, чл. 124, бук. „б”, ал. 1 от Закона за устройство на територията, с 11 гласа „За“, въздържали се – няма, против – няма, Общински съвет – град  Цар Калоян прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

  1. Разрешава изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ за изменение на поземлен имот с идентификатор № 38830.98.14, в землището на с. Костанденец, местността Папрата, Х категория, община Цар Калоян.
  2. Одобрява Задание /обяснителна записка към скица-предложение по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ/ за изменение на посочения по-горе имот.

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Цар Калоян и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Решението следва да бъде се разгласено с обявление на определеното за това място в сградата на Общината и да се публикува на интернет страницата на Общината и в един местен вестник.

Настоящото решение не подлежи на оспорване съгласно нормата на чл. 124, б. „б”, ал. 4 от ЗУТ.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 40

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 6 от 15.09.2017 г.

В Деловодството на Община Цар Калоян е постъпила молба от Мерием Басриева Новман от град Цар Калоян, с настоящ адрес ул. «П. Хинков» № 22, с искане за приемане на решение от Общинския съвет за внасяне на предложение до Министерски съвет, необходимо за преценяване правото на  персонална пенсия на Бану Юнал Новман, ЕГН:1446205298 и Гюлнур Юнал Новаман, ЕГН:0951245310, наследници /дъщери/ на починалия Юнал Махмуд Новман/ удостоверение за наследници №390 от 29.12.2014г./. Налице са основания по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване и чл.7, ал.2, т1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, а именно, че персонални пенсии могат да се отпускат на деца без право на наследствена пенсия от починал родител. Бану Юнал Новман, ЕГН:1446205298 и Гюлнур Юнал Новман, ЕГН:0951245310, са  получили отказ за отпускане на наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване от починалия им баща – Разпореждане №МП-1793/29.01.2015г. на Териториално поделение на Национален осигурителен институт гр. Разград.

Предвид горното и на основание чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, с 11 гласа „За“, въздържали се – няма, против – няма, Общински съвет – град  Цар Калоян прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

I.Общинския съвет дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на:

1. Бану Юнал Новман, ЕГН:1446205298 и Гюлнур Юнал Новамн, ЕГН:0951245310 от гр. Цар Калоян, ул.Абритус №4

2. В 14 дневен срок решението да се представи на молителя, за представяне в НОИ гр. София

II. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 41

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 6 от 15.09.2017 г.

Приемането на Доклад за междина оценка на Общинския план за развитие е в изпълнение на  чл.9, ал. 1,т. 1-4 и чл. 33, ал1 от Закона за регионално развитие.

Общинският план за развитие на Община Цар Калоян за периода 2014-2020 г. е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия. Документът очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината за период от седем години.

Междината оценка на изпълнението на ОПР представлява неразделна част от цикъла на местно (общинско) стратегическо планиране.Тя има за цел не само да констатира нивото на постигане на залегналите цели, приоритети и мерки в стратегическите документи, но и да се отразят критерии които се използват за постигане на обективна оценка, приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и устойчивост.

Междината оценка на изпълнението на ОПР на община Цар Калоян за периода 2014-2020 г. представлява констативен акт, имащ за цел да оцени съответствието, ефикасността, ефективността, въздействието и устойчивостта на стратегическия документ, съобразно предварително определените цели, приоритети и мерки, и при необходимост да предложи коригиращи действия.

Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за регионално и местно развитие, съгласно определени физически и финансови индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, както и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие (чл. 77, ППЗРР).

За постигане целите на наблюдението се изгражда система за наблюдение, която отговаря на условия и организация за изпълнение на Общинския план за развитие (чл. 78 от ППЗРР).

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, и   чл.9, ал. 1,т. 1-4 и чл. 33 , ал. 1 от Закона за регионалното развитие, с 8 гласа „За“, въздържали се – трима, против – няма, Общински съвет – град  Цар Калоян прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1.Одобрява  Доклад  за междина оценка на ОПР 2014-2020 г.  на Община Цар Калоян.

Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му  на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 42

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 6 от 15.09.2017 г.

В изпълнение на чл. 196 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), областният управител организира разработването на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, въз основа на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за всяка община на територията на областта. Анализът се изготвя от съответната общинска администрация и се приема с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината.

Въз основа на областната стратегия по чл. 196 се приема общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците (чл. 197, ал. 1).

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 197 ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО, с 9 гласа „За“, въздържали се – двама, против – няма, Общински съвет – град  Цар Калоян прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Цар Калоян (2017 – 2018 г.) – Приложение № 1.

2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 43

Взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 6 от 15.09.2017 г.

В  изпълнение на Решение №  175 по Протокол № 11 от проведено заседание на Общински съвет Разград на 30.05.2008 г. и Протокол от учредително събрание проведено на 09.12.2008 г с Решение № 1 от 10.01.2009  г. по ф.д. № 1/2009 г. на Разградски обкръжен съд е регистрирана Сдружение с нестопанска цел с наименование „ Лудогорие Еко“, със седалище и адрес на управление: гр.Разград, бел.“Бели Лом“ № 37а, с предмет на дейност: Сътрудничество в областта на управлението на отпадъците, осъществявано на базата на доброволност, равнопоставеност, взаимен интерес, гъвкавост и динамичност, прозрачност и отговорност.

Сдружение е създадено по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел/ЗЮЛГЦ/ като форма на сътрудничество, определена  в Споразумение от 16.05.2008  г. изготвено в съответствие с изискванията на чл. 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в него участват Община Разград, Община Исперих,Община Кубрат, Община Лозница, Община Завет, Община Цар Калоян и Община Самуил.

С Решение № 161 по Протокол № 13 от проведено заседание на 22.07.2016 г. на Общински съвет Разград е дадено съгласие за прекратяване на посоченото по- горе сдружение за срок до 30.10.2016 г., който срок е изтекъл.

На 27.04.2017 г. в Община Разград е депозирана до Общото  събрание на СНЦ „Лудогорие Еко“ гр.Разград молба вх. № АО-05-03-3338 от Денчо Стоянов Бояджиев, с която се иска да бъде освободен и заличен, като член  на Управителния съвет и Председател  на сдружението, считано от 26.04.2017 г.

Съгласно чл.№16 от Устава на сдружението- Общинските съвети на общините- членове на Сдружението упълномощават свои представители, които да представляват общината в сдружението, като определят поне двама представители- един основен представител и един заместник, а съгласно разпоредбата на чл.21, ал1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  в правомощията на общинския съвет е да приеме решение , с което да определи лицето или лицата, които ще представляват общината  в юридическите лица с нестопанска цел и ще участват в техните ръководни органи.

В съответствие с разпоредбите на чл.13, ал.1, т.2 и чл.25, ал.1,т.3 и т.7 от ЗЮЛНЦ и чл.22,т.4 и т.8 от Устава на сдружението, юридическото лице с нестопанска цел се  прекратява с решение на върховния си орган-Общото събрание, което също така избира и освобождава членовете на Управителния съвет.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 и чл.22,ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13,ал.1, т.2 и чл.25, ал.1, т.3 и т.7 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Общински съвет – гр. Цар Калоян, след поименно гласуване с 8 гласа „За“, против – няма, въздържали се – трима,

Р Е Ш И:

1.         Определя Дауд Назиф  Аляовлу, в качеството му на кмет на община Цар Калоян за основен представител на Общината пред  ръководните органи на Сдружение с нестопанска цел с наименование „Лудогорие Еко“ със седалище и адрес на управление: гр.Разград, бел.“Бели Лом“ № 37а, създадено с Решение № 1 от 10.01.2009 г., по ф.д. №1/2009 г. на Разградски окръжен съд и в тази връзка да подписва всички документи.

2.         Определя Белгин Хюсеин Хюсеин в качеството му на заместник кмет на Община Цар Калоян за заместник на определеното по т.1 лице.

3.         Възлага на кмета на Община Цар Калоян да участва в ръководните органи на сдружението.

4.         Дава съгласие за прекратяване на Сдружение с нестопанска цел с наименование „Лудогорие Еко“, със седалище и адрес на управление: гр.Разград, бул.“Бели Лом“ № 37а, създадено с Решение  №1 от 10.01.2009 г. по ф.д. № 1/2009 г. на Разградски окръжен съд.

Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му  на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен съд гр. Разград.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река