Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 27

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян с Протокол № 5 от 28.07.2017 г.

В Деловодството на Общински съвет-Цар Калоян е постъпило Предложение с вх. № 35/31.05.2017 г. от Прокурор при Районна Прокуратура-Разград за актуализиране на Наредба № 16 за управление на отпадъците на територията на община Цар Калоян.

С цел синхронизиране на разпоредбите на общинската наредба с измененията на ЗУО е разработен проект за изменение на Наредба № 16 за управление на отпадъците на територията на община Цар Калоян.

Проектът бе обявен в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чрез окачване на информационното табло и публикуване на интернет-страницата на Община Цар Калоян на 16.06.2017 г.

С  оглед гореизложеното, на  основание  чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, с 10 гласа „За“, въздържали се – трима, против – няма, Общински съвет – град Цар Калоян прие следното 

РЕШЕНИЕ:

Приема Наредба за изменение Наредба № 16 за управление на отпадъците на територията на община Цар Калоян:

І. Изменя се и се допълва чл. 5, ал. 1, т. 2 по следния начин: Организира и контролира изпълнението на Общинската програма за управление на отпадъците, като при промяна в нормативната уредба или при изтичане на срока, своевременно  внася в Общински съвет- Цар Калоян предложение за актуализация, както и ежегодно, „до 31 март, внася Годишен отчет за изпълнението й през предходната година”;

ІІ. Към чл. 5, ал. 1, т. 2 се създава нова подточка 2.1. „Програмата за управление на отпадъците се публикува на интернет страницата на Община Цар Калоян с цел осигуряване на обществен достъп”.

ІІІ. Към чл. 5, ал. 1, т. 3  се създава нова подточка 3.1. „За изпълнението на задълженията за участие в системите за разделно събиране сключва договори при условия и ред, определен с решение на общинския съвет, със:

3.1.1. организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III на ЗУО, и/или

3.1.2. други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на съответната община, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда”.

        С договорите по т. 3.1 се урежда разделното събиране на отпадъци от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм.

ІV. Към чл. 5, ал. 1 се създават нови точки:

т. 10. „Одобрява плановете за управление на строителни отпадъци по искане на възложителя на строежа след влизането в сила на разрешението за строеж и преди откриването на строителната площадка и/или преди започването на дейностите по изграждане или премахване на обект по чл. 11, ал. 1 от ЗУО”.

т. 11. „Може да изисква предоставяне на допълнителна информация или отстраняване на нередовности в случай на несъответствие с изисквания на наредбата по чл. 43, ал. 4 на ЗУО, като изпраща мотивирано становище до заявителя не по-късно от 14 дни от получаването на плана”.

т. 12. „Одобрява плана за управление на строителни отпадъци или мотивирано отказва одобряването му в 14-дневен срок от получаването на плана или от отстраняването на нередовностите и/или предоставянето на допълнителната информация”.

т. 13. „За строежи, разположени на територията на повече от една община, плановете по чл. 11, ал. 1 на ЗУО се одобряват от кметовете на съответните общини или от оправомощени от тях длъжностни лица за частта от строежа, която се изпълнява в териториалния обхват на съответната община”.

т. 14. „Организира и контролира закриването, рекултивацията на терените и последващия мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци на територията на община Цар Калоян”.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяванетому пред Административенсъд  - Разград по реда на АПК.

Приложение: Мотиви за изменение на Наредба № 16 за управление на отпадъците на територията на община Цар Калоян.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

   Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 28

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян с Протокол № 5 от 28.07.2017 г.

На основание чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185 от АПК от Прокурор при Окръжна прокуратура – Разград до Административен съд-Разград е подаден протест срещу разпоредбите на чл. 4, ал. 1, пр. 4 и пр. 5 и чл. 18 а, ал. 1 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Цар Калоян.

В протеста се твърди, че текстовете на посочените разпоредби, са незаконосъобразни.

Според Прокурора принципите, прогласени в чл. 4, ал. 1, пр. 4 и пр. 5, а именно: „ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне на такси и цени на услуги” и „насърчаване на частния сектор в предоставянето на регламентираните в Наредбата услуги”, противоречат на чл. 8, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, където такива принципи при определяне размера на местните такси и цени на услуги не са предвидени. 

Недопустимо е с подзаконов нормативен акт, какъвто е Наредба № 3, да се въвеждат допълнителни принципи, извън посочените от закона, който е нормативен акт от по-висока степен.

Съгласно разпоредба на чл. 18 а, ал. 1 от Наредба № 3, не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имотите, които не се обслужват, съгласно издадена заповед на кмета на общината за районите, в които се извършват дейностите сметосъбиране и сметоизвозване, както и за имотите, които не се ползват като основно жилище и за които собствениците и ползвателите са подали в Община Цар Калоян декларация до 30 число на месец ноември на предходната година.

Според чл. 71, т. 1 от ЗМДТ не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината или ако имота не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец ат собственика или ползвателя до края на предходната година в общината , по местонахождението на имота.

Според Прокурора, разпоредбата на чл. 18 а, ал. 1 от Наредба № 3, в частта й „за имотите, които не се ползват като основно жилище” е в противоречие с нормативен акт от по-висока степен – чл. 71 от ЗМДТ. С това изискване на посочената норма общинския съвет е превишил компетентността си и по този начин недопустимо е ограничил предоставеното с нормативен акт от по-висока степен право на собствениците и ползвателите на недвижими имоти, които не се ползват през цялата година и е подадена декларация по образец до края на предходната година в общината по местонахождението на имота, да бъдат освободени от заплащането на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване.

Съгласно чл. 16, ал. 1, т. 1 от АПК прокурорът следи за спазване на законността в административния процес, като предприема действия за отмяна на незаконосъобразни административни актове.

Във връзка с горното е изготвен проект за изменение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Цар Калоян, който бе обявен в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чрез окачване на информационното табло и публикуване на интернет-страницата на Община Цар Калоян на 23.06.2017 г.

С  оглед гореизложеното, на  основание  чл. 9 от ЗМДТ, във връзка с чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, с 10 гласа „За“, въздържали се – трима, против – няма, Общински съвет – град  Цар Калоян прие следното 

РЕШЕНИЕ:

Приема Наредба за изменение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Цар Калоян,

І. Отменя приложение 4 и приложение 5 на чл. 4, ал. 1 на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Цар Калоян;

ІІ. Изменя  чл. 18 а, ал. 1 от Наредба № 3, като отменя частта „както и за имотите, които не се ползват като основно жилище”.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Приложение: Мотиви за изменение на Наредба № 16 за управление на отпадъците на територията на община Цар Калоян.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

 

 

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 29

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян с Протокол № 5 от 28.07.2017 г.

На основание чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185 от АПК от Прокурор при Окръжна прокуратура – Разград до Административен съд-Разград е подаден протест срещу разпоредбите на чл. 1, ал. 2, чл. 21, ал. 4, чл. 22, чл. 24, ал. 2, чл. 27, чл. 29, ал. 2, чл. 33, чл. 66, чл. 67 и чл. 68 на Наредба № 6 за управление на общинските пътища.

В протеста се твърди, че текстовете на посочените разпоредби, са незаконосъобразни.

Констатирани са следните несъответствия:

1.         Чл. 21, ал. 4 от Наредба № 6 противоречи на чл. 8, ал. 3 от Наредбата за специално ползване на пътищата. В общинската наредба е посочено, че разрешението за специално ползване по ал. 2 е валидно за срок от една година. Ал. 2 на чл. 21 е дала определение, че търговски крайпътни обекти са и други крайпътни обслужващи комплекси по смисъла на § 1, т. 9 от Закона за пътищата. Съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за специално ползване на пътищата, разрешението за специално ползване по ал. 2 (т.е. разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на Глава осма, Раздел ІІІ от ЗУТ) е валидно за срок от две години и се издава по образец съгласно приложение № 1.

Разпоредбата на чл. 21, ал. 4 на Наредба № 6 не съответства на последното изменение на чл. 8, ал. 3 от Наредбата за специално ползване на пътищата, която е нормативен акт от по-висока степен, поради което несъответствието трябва да бъде отстранено.

2.         Чл. 22 от Наредба № 6 противоречи на разпоредбата на чл. 9 от Наредбата за специално ползване на пътищата. С изменението на чл. 9 от Наредбата за специалното ползване на пътищата /ДВ, бр. 1 от 2013 г., в сила от 04.01.2013 г./, са въведени изисквания, различни от тези, посочени в чл. 22 на общинската наредба. В нормата на чл. 22 на Наредба № 6 се съдържат изисквания, които са в разрез с изискванията на чл. 9 на Наредбата за специално ползване на пътищата, което налага нейната отмяна.

3.         Чл. 24, ал. 2 от Наредба № 6 за управление на общинските пътища противоречи на чл. 11 на Наредбата за специално ползване на пътищата.

Според чл. 24, ал. 1 от общинската наредба разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него се издава по искане на заинтересуваното лице при изпълнени условия в разрешението за специално ползване, чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него и е задължително условие за издаване на разрешение за ползване по смисъла на Глава единадесета от ЗУТ.

Съгласно ал. 2 на чл. 24 на Наредба № 6, към искането заинтересованото лице прилага удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация.

В разпоредбата се съдържа изискване, което е отменено и като такова противоречи на нормата на чл. 14 на Наредбата за специално ползване на пътищата, поради което разпоредбата трябва да бъде отменена.

4.         Чл. 27 от Наредба № 6 за управление на общинските пътища не съответства на чл. 14 на Наредбата за специално ползване на пътищата. Разпоредбата на чл. 27 на общинската наредба противоречи на последното изменение на посочената норма на Наредбата за специално ползване на пътищата и следва да бъде отменена.

5.         Чл. 29, ал. 2 от Наредба № 6 за управление на общинските пътища противоречи на чл. 16, ал. 2 на Наредбата за специално ползване на пътищата. Разпоредбата на общинската наредба не съответства на последното изменение на чл. 16, ал. 2 на Наредбата за специално ползване на пътищата и следва да бъде отменена.

6.         Чл. 33 от Наредба № 6 за управление на общинските пътища противоречи на чл. 20 на Наредбата за специално ползване на пътищата. С изменението на чл. 20 от Наредбата за специално ползване на пътищата /ДВ бр. 1 ат 2013 г., в сила от 04.01.2013 г. и ДВ бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г./ са въведени други изисквания, различни от посочените в чл. 33 на общинската наредба. Разпоредбата на чл. 33 на общинската наредба не съответства на последните изменения на Наредбата за специално ползване на пътищата и следва да бъде отменена.

7.         Чл. 66 от Наредба № 6 за управление на общинските пътища противоречи на чл. 52, ал. 1 и ал. 2 на Закона за пътищата.

8.         Чл. 67 от Наредба № 6 за управление на общинските пътища противоречи на чл. 53 на Закона за пътищата, след измененията му през 2011 г. /ДВ. Бр. 43 от 2008 г., ДВ. Бр. 39 от 2011 г., ДВ. Бр. 55 от 2011 г./.

9.         Чл. 68 от Наредба № 6 за управление на общинските пътища противоречи на чл. 54 на Закона за пътищата.

С предвидените санкции в нормите на чл. 66, чл. 67 и чл. 68 от общинската наредба се стеснява приложното поле на Закона за пътищата, тъй като в него са предвидени санкции в значително по-висок размер. Наредба № 6 трябва да съответства на Закона за пътищата и ЗАНН, които са нормативни актове с по-висока степен съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗНА, поради което разпоредбите следва да бъдат отменени.

Съгласно чл. 16, ал. 1, т. 1 от АПК прокурорът следи за спазване на законността в административния процес, като предприема действия за отмяна на незаконосъобразни административни актове.

Във връзка с горното е изготвен проект за изменение на Наредба № 6 за управление на общинските пътища, който бе обявен в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чрез окачване на информационното табло и публикуване на интернет-страницата на Община Цар Калоян на 23.06.2017 г.

С  оглед гореизложеното, на  основание  чл. 23 от Закона за пътищата, във връзка с чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, с 10 гласа „За”, въздържали се – трима, против-няма, Общински съвет – град Цар Калоян прие следното    

РЕШЕНИЕ:

Приема Наредба за изменение на Наредба № 6 за управление на общинските пътища със следното съдържание:

І. В чл. 21, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:

„Разрешението за специално ползване по ал. 2 е валидно за срок от две години и се издава по образец съгласно приложение № 1 на Наредба за специално ползване на пътищата”.

ІІ. Отменя се чл. 22 като вместо него създава нов със следното съдържание: „Към искането за издаване на разрешение за специално ползване заинтересуваното лице прилага:

1. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК);

2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;

3. копие от скицата (визата) за проектиране, с която се определят местоположението на обекта и пътната връзка към него, включително спрямо съседните поземлени имоти;

4. становище на органите на Министерството на вътрешните работи;

5. съгласуван технически проект - част "Пътна" и "Организация на движението".

ІІІ. В чл. 24, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:     

„Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него се издава по искане на заинтересуваното лице след приключване на производството по чл. 21, ал. 3 и при изпълнени условия в разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него. Към искането се прилага координатен регистър на площта на обекта и връзките към него в координатна система Българска геодезическа система 2005”.

Отменя се чл. 24, ал. 2.

ІV. Отменя се чл. 27 като вместо него се създава нов със следното съдържание:

„Към исканото разрешение за специално ползване по чл. 26 заинтересуваното лице прилага:

1. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК;

2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;

3. съгласуван работен проект от администрацията, управляваща пътя, или декларация-съгласие за изграждане на рекламно съоръжение, съответстващо на определен типов проект, съгласно чл. 13, ал. 3 на Наредбата за специално ползване на пътищата;

4. нотариално заверено съгласие от собственика на земята, когато рекламното съоръжение се изгражда в обслужващите зони на пътя, копие на документ за собственост и актуална скица на имота;

5. протокол за предварителен оглед от администрацията, управляваща пътя, органите на Министерството на вътрешните работи и заинтересуваното лице. В протокола се съдържат и мерки за безопасност в съответствие с изискванията на Техническите правила за приложение на ограничителни системи за пътища по републиканската пътна мрежа”.

V. В чл. 29, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

„Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение се издава по искане на заинтересуваното лице при изпълнение на условията в разрешението за специално ползване чрез изграждане на рекламно съоръжение. Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение се вписва в публичен регистър, воден от администрацията, управляваща пътя, под съответен регистрационен номер”.

Отменя се ал. 2 като вместо нея се създава нова със следното съдържание:

„Към искането заинтересуваното лице прилага констативен протокол за изграденото рекламно съоръжение. В случаите, когато искането за издаване на разрешение за експлоатация на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони е подадено по електронен път, констативният протокол за изграденото рекламно съоръжение се подава на хартиен носител”.

VІ. Отменя се чл. 33 като вместо него се създава нов със следното съдържание:

„Към искането за издаване на разрешение по чл. 31 заинтересуваното лице прилага:

1. декларация по образец на администрацията, управляваща пътя, с която се заявява, че при необходимост от изместване на съоръжението заявителят ще извърши това за собствена сметка;

2. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК;

3. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;

4. съгласуван от администрацията, управляваща пътя, технически или работен проект за съответния вид специално ползване на пътя, както и становище от органите на Министерството на вътрешните работи за част "Пътна" и част "Организация на движението";

5. документ за собственост и скица на имота, за нуждите на който се изгражда съоръжението, а при сключен договор за присъединяване между съответното експлоатационно дружество и лицето, за чиито нужди се изгражда съоръжението, се представя само копието от договора;

6. нотариално заверено пълномощно на представителя на лицето, за чиито нужди се издава разрешението за специално ползване на пътя, в случаите, когато искането не се подава лично”.

VІІ. В чл. 66, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

Наказват се с глоба от 200 до 500 лв. физическите лица, които извършат или разпоредят да бъдат извършени следните дейности в обхвата на пътя:

….

7.  движение с непочистени от кал машини;

8. превозване на мокри товари, с които се овлажнява платното за движение;

Изменя се ал. 2: При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 500 до 1000 лв.

VІІІ. В чл. 67, ал. 1 се правят следните изменения:

„Наказват се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието не представлява престъпление, физическите лица,  нарушили разпоредбите за забраната за строителство в ограничителните зони и извършване на действия извън специалното ползване, както и нормалното функциониране на водоотводните съоръжения или които извършват или наредят да бъдат извършени следните дейности”:

Отменят се бук. „в” и „г”.

Изменя се  т. 6: „разкриване на кариери на разстояние, по-малко от 300 м от оста на пътя и на по-малко от 1000 м от мостовете, без разрешение на администрацията, която управлява пътя”.

Изменя се ал. 2: „При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 2000 до 7000 лв.”

ІХ. Изменя се чл. 68: В случаите, когато на нарушенията по чл. 66 и чл. 67 са извършени от юридически лица и еднолични търговци, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Приложение: Мотиви за изменение на Наредба № 6 за управление на отпадъците на територията на община Цар Калоян.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ                   

Председател на ОбС

 

 

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

 

 

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 30

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян с Протокол № 5 от 28.07.2017 г.

       На основание чл.137,ал.2 и 3 от Закона за публичните финанси,на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и на основание чл.31,ал.1,2 и 3  от Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на бюджета на община Цар Калоян, Общински съвет – град Цар Калоян, след поименно гласуване с 8 гласа “За“, против – трима, въздържали се – двама,

РЕШИ:

1.Приема Отчета за касовото изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2017година и отчета за средствата от Европейския съюз в следния вид:

 

1.1.Приходна част на делигирани от държавата дейности:

№  Наименование на параграф                          План          Отчет      %изпълн.

1.31-11 Обща допълваща субсидия                2108287        1157206         54.89%

2.31-28 Др.целеви трансфери                              4730            4730           100.00%

3.61-00 Получени трансфери                           24860           21896          88.08%                                               

4.95-01 Остатък към 01.01.2017                    26576           26576         100.00%                             

5.45-00Помощи и дарения от страната         648             648            100.00%         

6.88-00 Събрани средства за др.орг.                                 -18823

7.95-07 Наличност на 30.06.2017                                      -32517

8.76-00Временен заемв СЕС                                             -29500

9.61-02 Възстановени трансфери               -30000         -12120           46.44%

Общо държавни приходи:                            2135101       1118096          52.37%   

 

 

1.2.Приходна част  за местни дейности:

№   Наименование на параграф                          План         Отчет       %изпълн.

1.01-00 Патентен данък                                   4000              4316             107.09%

2.13-00 Имуществени данъци                        171000          114285            66.83%

3.20-00 Други данъци                                             500                 

4.24-00 Приходи и доходи от собств.             98200           76837            78.25%

5.27-00 Общински такси                                 158300          94539            59.72%

В т.ч.§27-07такса битови отпадъци               70000          53902            77.00%

6.28-00 Глоби,санкции и нак.лихви               5000               50             1.00%

7.36-00 Др.неданъчни приходи                       7000            383              5.32%

8.37-00 Внесени ДДС и др.данъци                 -7642           -4624          60.50%

9.40-00 Приходи от продажба на ДМА      30000             312            1.04%

10.41-00 Приходи от концесии                   6000              4080            68.00%

11.31-12 Обща изравнителна субсидия     437700         225625        51.55%       

12.31-13 Капиталови разходи                     122000         54900          45.00%       

13.61-00 Получени трансфери                                        -63759     

14.45-00 Помощи и дарения от страната 5000             

15.95-01 Наличност на 01.01.2017               392850         392850        100.00%

Всичко общински приходи:                       1429908         899794        58.98%

                                                                             

 

1.3.Разходна част на делигирани от държавата дейности :

№               Разпоредител /функция                   План         Отчет    %изпълн.

1.Цар Калоян                                            

-Дейност 117 Държ.и общ служби по избори  10975         10900          99.32%

-Дейност 122 Общинска администрация      440861       199532           42.38%

-Дейност 239Др.дейности по вътр.сиг.            15260           3566          23.37%

-Дейност 282Отбранит.мобил.подготов.       52060         26642            51.18%

-Дейност 285 Доброволни формирования         7000           

-Дейност 311ДГ                                                    292063       208966          71.55%        

-Дейност 389Др.дейности по образов.              2740             2740          100.00%   

-Дейност 437 Здравен кабинет в ОУ и ЦДГ    38598          19154           49.62%

-Дейност 530  ЦНСТ                                          181400        87901            48.46%

-Дейност 532 Програми по временна зает.    13885         27282            196.49%            

-Дейност 550  ЦСРИ                                          53040          26765             50.46%

-Дейност 589 Др.служби по соц.подп.             3055            4154              135.97%

-Дейност 738 Читалища                                  80300           35588             44.32%

-Дейност 713 Спорт за всички                                               260

2.Общообразователни училища                     943864         464646           49.23% 

 Общо държавни разходи:                             2135101         1118096          52.37%

 

1.4.Разходна част  за местни дейности:    

№ Разпоредител/функциия                            План         Отчет             %изпълн.

1.Цар Калоян      

-Дейност 117 Държ.и общ.служби по изб.                                      

-Дейност 122 Общ.адмистрация                374690        203883            53.61%

-Дейност 123 Общински съвети                 127860        41129              32.16%

-Дейност 311 ДГ                                           154000         63242              41.07%     

-Дейност 524 Домашен соц.патронаж     102500       60345              58.87%

-Дейност 525 Клубове на пенсионера           4600          1460               31.74%

-Дейност 532 Програми за врем.заетост  14600          3099               21.23%      

-Дейност 604Осветление на улици и пл.  53100         27077                50.99%

-Дейност 622 Озеленяване                          36800         19774                 53.74%

-Дейност 623  Чистота                             60450         38832                 64.24%

-Дейност 714 Спортни бази                      23000          7434                  32.32%

-Дейност 745 Обредни домове и зали       6000           1773                  29.55%

-Дейност 832 Служби по под.пътища    31200         3387                 10.86%

-Дейност 898 Др.дейности по икон.        2700              830                 30.74%

-Дейност 619 Др.дейности по стр.          1000             160                 16.00%                                     

-Дейност 603 Водоснаб.и канализация    2000           14141                 707.05%

-Дейност 606 Изграждене,ремонт и под.435408       413228              94.90%                     

_______________________________________________________________

Всичко общински разходи:                       1429908        899794            58.98%

1.5.Разходи за представителни цели:        План          Отчет           %изпълн.

-Кмет гр.Цар Калоян                               5800           2845                    49.05%

-Общински съвет                                      2200            795                     36.14%

-Кмет с.Езерче                                          500              363                     72.60%

-Кмет с.Костанденец                             200  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.6.Капиталови разходи по обекти от държавния бюджет от §31-13

§52-01 Придобиване на комп.и хард.общ.админ. 16500    11970      72.54%    

§52-05Придобиване на ст.инв.контейнери          20000   19992      99.96%

§53-09 Придобиване на кадаст.план                      12500    6250      50.00%

§53-09 Придобиване на проекти за кандат.        73000    16688      22.86%

Всичко капиталови разходи:                                122000    54900     45.00%

 

 

1.7.Капиталови разходи по обекти от собствени приходи по §40-00 Приходи от продажба на ДМА

§52-04Придобиване на ДМА/автомобил/      30000               25490         84.97%

________________________________________________________________

Общо:                                                                   30000              25490        84.97%

1.8.Капиталови разходи от преходен остатък

§51-00 Реконст.и основен ремонт улици   390000           389984      100.00%

1.9.Отчет на средствата от Европейския съюз към 30.06.2017г.

А.Приходна част на средствата от Европейския съюз:

§63-01 Получени трансфери                       207855          207855       100.00%   

§76-00 Получен заем от бюджета             29500             29500        100.00%

§95-01 Остатък към 1.01.2017г.                 2128               2128          100.00%  

§95-07 Остатък към 30.06.2017г                                     -3585     

§88-00 Средства за др.бюджети             18823               18823          100.00%  

Всичко приходи:                                        258306             254721         98.61%

Б.Разходна част:

Проект“Достоен живот за всички“      202629        201988           99.68%

В.Разходна част:

Проект „Топъл обяд“                              22533           19589                86.93%

Г.Разходна част:

Проект“Наука и образование“              25529            25529              100.00%

Д.Разходна част:

Проект“Приеми ме“                                 7615               7615              100.00%   

       2.Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

 

 

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 31

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян с Протокол № 5 от 28.07.2017 г.

               На основание чл.104,ал.1,т.5 от Закона за публичните финанси,на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и на основание чл.22,т.3  от Наредба №20за условията е реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,поемане,изпълнение и отчитане на бюджета  на община Цар Калоян, Общински съвет - гр.Цар Калоян,след поименно гласуване с 11 гласа „За“, против – няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Предоставя заем от бюджета на общината в СЕС за финансиране на разходи до тяхното възстановяване в размер на 60000лева.Средствата следва да бъдат възстановени до приключване на проекта.Средствата са за изплащане на разходи по проект BG05M9OP001-2.005-0093-C01“Подобряване на достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвими групи в община Цар Калоян“,финансирана по ОП“Развитие на човешките ресурси“2014-2020.

       2. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

3. Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 32

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян с Протокол № 5 от 28.07.2017 г.

На основание чл. 104, ал. 1, т. 5 на Закона за публичните финанси, чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 22, т. 3 от Наредба № 20 за условията и реда за съставяне на тригодишни бюджетни прогнози за месечните дейности и за съставяне, поемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Цар Калоян, Общински съвет – град Цар Калоян, след поименно гласуване с 10 гласа „За”, въздържали се – един, против - няма,

РЕШИ:

1.         Предоставя заем от бюджета на Община Цар Калоян в СЕС за финансиране на разходи до тяхното възстановяване в размер на 70 000 /седемдесет хиляди/ лева по проект „Достоен живот за всички“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.

2.         Средствата следва да бъдат възстановени след приемане на окончателния отчет по проекта от страна на УО при МТСП.

3.         Упълномощава Кмета на Цар Калоян да извърши последващите фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок от обявяването му пред Административен съд-Разград.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 33

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян с Протокол № 5 от 28.07.2017 г.

Проявен е интерес от граждани на община Цар Калоян да провеждат сватбени тържества и мероприятия на площади и терени, собственост на Община Цар Калоян.

Във връзка с горното е изготвен проект за изменение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Цар Калоян, който е обявен в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чрез публикуване на интернет-страницата на Община Цар Калоян на 28.06.2017 г.

На основание чл.21 ал.1, т.7, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 27, ал.3 и ал.5 от ЗМСМА и чл.79 от АПК,Общински съвет – гр. Цар Калоян с 10 гласа „За“, против – двама, въздържали се – един,

Р Е Ш И:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Цар Калоян,:

2.Създава нова т. 7 на чл. 19, ал. 4, със следното съдържание:

„такса за ползване на общински площи и терени за провеждане на сватбени тържества и мероприятия както следва:

-           Централен площад в гр. Цар Калоян – 50,00 лв. за 1 ден;

-           Градски стадион в гр. Цар Калоян – 100,00 лв. за 1 ден;  

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и на Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок от обявяването му пред Административен съд-Разград.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Хатидже Язаджиева

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река