Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 14

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян с Протокол № 4 от 09.06.2017 г.

В Деловодството на Общински съвет-Цар Калоян е постъпило Предложение с вх. № 23/04.04.2017 г., от Прокурор при Окръжна прокуратура-гр. Разград, с което се предлага да бъдат предприети действия от Общински съвет-Цар Калоян за приемане на наредба по чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование, в сила от 01.08.2016 г.

Съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗПУО „Условията и редът за записване, отписване и преместване в общинските детски градини се определят с наредба на общинския съвет”.

Във връзка с горното е изготвен проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Цар Калоян, който ведно с мотивите за приемането й е публикуван на интернет страницата на Община Цар Калоян в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, на 05.04.2017 г.

С  оглед гореизложеното, на  основание  чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование, чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, с 11 гласа „За”, въздържали се – няма, против-няма, Общински съвет Цар Калоян прие следното 

РЕШЕНИЕ:

Приема Наредба № 21 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Цар Калоян;

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяванетому пред Административенсъд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Елиз Халил

   Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 15

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян с Протокол № 4 от 09.06.2017 г.

Изготвен е Годишен отчет за изпълнението  на „Общинската  програма за управление на  дейностите по отпадъците с период на действие  2014-2020 г. на Община Цар Калоян”.

Основните цели, залегнали в програмата са да допринесе за устойчивото развитие на община Цар Калоян в сферата на управлението на отпадъците чрез целенасочени действия по намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните отпадъци, подобряване ефективността на използване на ресурсите, увеличаване на отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за подпомагане на дейностите, свързани с управление на отпадъците.

Изпълнените дейности в Програмата за управление на отпадъците на територията на община Цар Калоян са посочени в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящото решение.

Във връзка с чл.52, ал.9 кметът на съответната община ежегодно в срок до 31 март е длъжен да информира общинския съвет за изпълнението на програмата през предходната календарна година, включително и РИОСВ – гр.Русе.

На основание чл.21, ал.1, т.12  от ЗМСМА  и чл.52 от Закона за управление на отпадъците, Общинският съвет с 10 гласа „За”, въздържали се – един, против-няма, Общински съвет-Цар Калоян прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е :

Общински съвет - Цар Калоян приема Годишен отчет за изпълнението на Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците  на община Цар Калоян през предходната календарна година, съгласно Приложение № 1.

 Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му  на Кмета на Община Цар Калоян, Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр.Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

 

Снел преписа:

Елиз Халил

                                                                                Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 16

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян с Протокол № 4 от 09.06.2017 г.

Изготвено е задание по чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Закон за устройство на територията, което обосновава необходимостта от изработването на Подробен устройствен план - План за регулация /ПУП-ПР/ за изменение на поземлен имот с № 666 в кв. 37 по плана на гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград.

От заданието е видно, че имотът е разположен в централната градска част и е предвиден за жилищно строителство с магазини. В имота има изграден жилищен блок с магазини в партерния етаж с лице към ул. „Освобождение” – 432 кв. м. и административна сграда в северната част на имота – 89 кв. метра. Възникнала е необходимост от обособяване на урегулиран поземлен имот към съществуващата сграда.

За целите на заданието се предвижда преструктуриране на посочения имот, който е с площ от 2 252 кв. м. и е общинска собственост.

В приложената Скица-предложение за изменение е показан начина за преструктуриране на общинския имот – създават се два нови поземлени имота: УПИ с № ХVІІ-9078 с площ от 364 кв. м. за обществено обслужване /за съществуващата административна сграда/ и УПИ с № ХVІІ-9079 с площ 1 383 кв. м. за жилищно строителство с магазини /за съществуващата четириетажна жилищна сграда/.

Обособява се и нова задънена улица върху площ от 305 кв. м., която да обслужва новосъздадените имоти съгласно чл. 81, ал. 1 от ЗУТ. Улицата ще се обедини с УПИ -  9001 /съществуващата ул. „Освобождение”/, по трасе определено от осови точки7 ОТ 211А – ОТ 212А.

Неразделна част от заданието са скици, копие на ПУП-ПЗ на гр. Цар Калоян, одобрен със Заповед № 534/1992 г., копия от стария ПУП-ПР на гр. Цар Калоян и скица-проектно предложение за изменение.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, бук „а”, ал. 1, чл. 124, бук. „б”, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Цар Калоян с 11 гласа „За”, въздържали се – няма, против-няма, прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е:

  1. Разрешава изработване на проект на Подробен устройствен план - План за регулация /ПУП-ПР/ за изменение на поземлен имот с № 666 в кв. 37 по плана на гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград.
  2. Одобрява Задание по чл. 125, ал. 1 и 2 от ЗУТ за създаване на ПУП-ПР за изменение на посочения по-горе имот.

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Цар Калоян и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Решението следва да бъде се разгласено с обявление на определеното за това място в сградата на Общината и да се публикува на интернет страницата на Общината и в един местен вестник.

Настоящото решение не подлежи на оспорване съгласно нормата на чл. 124, б. „б”, ал. 4 от ЗУТ.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ                   

Председател на ОбС

Снел преписа:

Елиз Халил

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 17

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян с Протокол № 4 от 09.06.2017 г.

С решение № 68, взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян с Протокол № 8 от 13.12.2016 г., е дадено съгласие за промяна НТП на поземлен имот с идентификационен № 38830.81.26 по картата за възстановена собственост  на с. Костанденец, в местността „Кържина”, с площ  5,772 дка, актуван с акт за публична общинска собственост № 403/18.07.2016 г., като от «пасище, мера», начинът на трайно ползване на имота е променен на „слабо продуктивни и  ерозирали земи”.

Преди това, с протокол от свое заседание, проведено на 11.08.2016 г., постоянно действащата общинска комисия по Наредба № 22 от 10.02.2006 г.  за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфично рискови материали извън обектите регистрирани в ОДБХ, е определила поземлен имот № 38830.81.26 в землището на с. Костанденец, за изграждане на трупосъбирателна яма, в която да се организира  обезвреждане  на странични животински продукти извън обектите, регистрирани в ОДБХ на територията на община Цар Калоян.

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост „Имотите и вещите-публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост”.

Съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването върху земеделските земи „Собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и пасищата по реда наЗакона за общинската собственоств определените в ал. 3 случаи.”.

Предвид гореизложеното, с оглед настъпилата промяна в предназначението на имота, на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с ал. 3, пр. 1 от ЗОС, чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Цар Калоян, след поименно гласуване, с 11 гласа „За”, въздържали се – няма, против-няма, прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Обявява поземлен имот с идентификационен № 38830.81.26 по картата за възстановена собственост  на с. Костанденец, в местността „Кържина”, с площ  5.772 дка, с начин на трайно ползване „Слабо продуктивни и ерозирани земи“ от публична в частна общинска собственост.

2. Извършената промяна следва да бъде отразена в съответния акт за общинска собственост.

Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му  на Кмета на Община Цар Калоян, Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр.Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Елиз Халил

 

 

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 18

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян с Протокол № 4 от 09.06.2017 г.

Със съдебно решение № 384/22.08.2000 г. по описа на Районен съд-Разград, влязло в сила на 15.09.2000 г., съдът е признал за основателна претенцията на Димитър Великов Митков в качеството на наследник на Велико Митков Камбуров, за възстановяване в реални граници на собствеността върху земеделски земи, находящи се в землището на с. Костанденец, община Цар Калоян, област Разград, с обща площ от 1 296 кв. метра.

Подадена е молба до Общинска служба „Земеделие и гори”, гр. Цар Калоян, с вх. № РД-06-ЦК-35/02.11.2016 г. от Димитър Великов Димитров – наследник на Димитър Великов Митков, във връзка с което на основание § 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, Общинската служба е отправила искане до Кмета на Община Цар Калоян за предоставяне на подходящ по площ обработваем имот в землището на с. Костанденец с оглед изпълнение на съдебното решение.

Съгласно § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ „Общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от следните условия:

1. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.“

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация, и § 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка със съдебно решение № 384/22.08.2000 г. по описа на Районен съд-Разград, влязло в сила на 15.09.2000 г., след поименно гласуване, с 11 гласа „За”, въздържали се-няма, против-няма, Общински съвет-Цар Калоян прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Възстановява правото на собственост на наследниците на Велико Димитров Великов съгласно удостоверение за наследници с изх. № 7187/31.10.2016 г., издадено от Община Разград, наследник на Велико Митков Камбуров съгласно удостоверение за наследници с изх. № 076/31.10.2016 г., издадено от Кметство с. Костанденец, община Цар Калоян, върху следните поземлени имоти, находящи се в землището на с. Костанденец, с ЕКАТТЕ 38830:

  1. Поземлен имот № 38830.20.353, с площ от 0, 846 дка, в местността Горна Елия, с НТП „Нива”, частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 215 от 09.09.2013 г. издаден от Община Цар Калоян;
  2. Поземлен имот № 38830.21.369, с площ от 0, 447 дка, в местността „Горна Елия”, актуван с АЧОС № 226/16.09.2013, издаден от Община Цар Калоян.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Общинска служба по земеделие-Цар Калоян за изпълнение, и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура-Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок от обявяването му пред Административен съд-Разград.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Елиз Халил

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 19

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян с Протокол № 4 от 09.06.2017 г.

В изпълнение на чл.19, ал. 2 и ал. 3 от Закона  за социално подпомагане и чл. 36 «б», ал.4 ППЗСП е необходимо приемането на Годишен план за развитие на  социалните услуги в община Цар Калоян за 2018 г. 

Планът е изготвен и съгласуван с Дирекция «Социално подпомагане»,  гр.Разград  и Обществения съвет по чл. 35 от Закона за социално подпомагане.

Социалните услуги, включени в Годишния план за развитие през 2018 г. са услуги в общността с финансиране от държавния бюджет, общинския бюджет и европейски фондове.

Годишният план за развитие на социалните услуги в община Цар Калоян за 2018 г. съдържа:

1. брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират на територията на общината;

2. брой, вид и капацитет на социалните услуги, които се предлага да бъдат открити, закрити и/или преструктурирани на територията на общината;

3. източници на финансиране на социалните услуги;

4. ресурсно обезпечаване на предоставянето на социалните услуги;

5. други дейности за развитие на социалните услуги.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, и чл. 19, ал. 2 и ал.3  от Закона за социалното подпомагане и чл.36 „б”, ал. 4 от  ППЗСП, Общински съвет-Цар Калоян, с 10 гласа „За”, въздържали се – един, против-няма, прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема Годишен план за развитие на социалните услуги на общинско равнище в община Цар Калоян за 2018 г.

Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му  на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок от обявяването му пред Административен съд-Разград.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Елиз Халил

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 20

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян с Протокол № 4 от 09.06.2017 г.

Във връзка с одобрено проектно предложение „Подобряване на достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвими групи в община Цар Калоян” по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, между Община Цар Калоян и Министерство на труда и социалната политика е сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.005-0093-С01 от 10.04.2017 г. 

Одобреният проект ще създаде интегрирана услуга за подпомагане на важни аспекти от реализацията на уязвими групи на пазара на труда и ще допринесе за тяхната социална интеграция и реализация, като ще има и неоспорим ефект върху цялостното развитие на общината.

Едно от изискванията на Управляващия орган /МТСП/ е подписване на запис на заповед във връзка с авансово плащане по проекта.

С оглед гореизложеното, на основание с чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет - Цар Калоян, с 10 гласа „За”, въздържали се – един, против-няма, прие следното

РЕШЕНИЕ:

Упълномощава Кмета на Община Цар Калоян да подпише Запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане в размер на 74 800 /седемдесет и четири хиляди и осемстотин/ лева, представляващи до 20 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ по проект  BG05M9OP001-2.005-0093-С01 „Подобряване на достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвими групи в община Цар Калоян”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.005-0093-С01 от 10.04.2017 г. 

Записът на заповед да бъде изготвен съгласно изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок от обявяването му пред Административен съд-Разград.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Елиз Халил

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 21

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян с Протокол № 4 от 09.06.2017 г.

Проявен е интерес за закупуване на следните земеделски земи, собственост на Община Цар Калоян, находящи се в землищата на гр. Цар Калоян, ЕКАТТЕ 77308 и на с. Костанденец, ЕКАТТЕ 38830, община Цар Калоян:

имот № идентификатор площ/дка/ Начин на трайно ползване АОС скица
1. 77308.182.10 0,491 лозе да да
2. 77308.183.82 0,492 лозе да да
3. 77308.103.31 0,398 нива да да
4. 77308.189.12 0,605 лозе да да
5. 77308.189.13 0,661 лозе да да
6. 77308.101.6 1,048 нива да да
7. 77308.189.47 0,658 лозе да да
8. 77308.189.49 0,316 лозе да да
9. 77308.189.50 0,913 лозе да да
10. 77308.189.14 0,689 лозе да да
11. 77308.189.16 1,310 лозе да да
12. 77308.189.17 1,509 лозе да да
13. 77308.185.52 0,578 лозе да да
14. 77308.189.43 0,328 лозе да да
15. 77308.196.22 0,472 лозе да да
16. 77308.188.5 0,535 лозе да да
17. 77308.199.8 0,531 лозе да да
18. 77308.103.26 0,852 нива да да
19. 77308.103.32 0,596 нива да да
20. 77308.102.19 0,883 нива да да
21. 38830.37.52 1,639 нива да да
22. 38830.37.56 0,406 нива да да
23. 38830.38.58 0,673 нива да да

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, продажба на имоти и вещи - частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Съгласно чл.  41, ал. 2 от Закона за общинската собственост „Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закон е предвидено друго. Началните цени при провеждане на търгове или конкурси за разпореждане с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, не могат да бъдат по-ниски от цените, определени от общинския съвет.”.

Текущите пазарни оценки за горепосочените имоти, определени от независим оценител,са както следва:

имот № идентификатор площ/дка/ Оценка
1. 77308.182.10 0,491 502,00 лв.
2. 77308.183.82 0,492 72,00 лв.
3. 77308.103.31 0,398 325,00 лв.
4. 77308.189.12 0,605 618,00 лв.
5. 77308.189.13 0,661 676,00 лв.
6. 77308.101.6 1,048 1 195,00 лв.
7. 77308.189.47 0,658 672,00 лв.
8. 77308.189.49 0,316 323,00 лв.
9. 77308.189.50 0,913 933,00 лв.
10. 77308.189.14 0,689 704,00 лв.
11. 77308.189.16 1,310 1 339,00 лв.
12. 77308.189.17 1,509 1 542,00 лв.
13. 77308.185.52 0,578 590,00 лв.
14. 77308.189.43 0,328 335,00 лв.
15. 77308.196.22 0,472 482,00 лв.
16. 77308.188.5 0,535 547,00 лв.
17. 77308.199.8 0,531 543,00 лв.
18. 77308.103.26 0,852 697,00 лв.
19. 77308.103.32 0,596 487,00 лв.
20. 77308.102.19 0,883 721,00 лв.
21. 38830.37.52 1,639 1 867,00 лв.
22. 38830.37.56 0,406 463,00 лв.
23. 38830.38.58 0,673 767,00 лв.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет-Цар Калоян, след поименно гласуване, с 10 гласа „за”, въздържал се – един, против – няма, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти - частна общинска собственост, находящи се в землищата на гр. Цар Калоян, ЕКАТТЕ 77308  и на с. Костанденец, ЕКАТТЕ 38830, община Цар Калоян:

1.         Поземлен имот, с идентификатор 77308.182.10, с начин на трайно ползване „лозе“, с площ от 0, 491 дка (нула декара, четиристотин деветдесет и един км. метра), актуван с АЧОС № 480/25.06.2012 г., при първоначална тръжна цена, определена от независим лицензиран оценител в размер на 502,00 лева (петстотин и два лева);

2.         Поземлен имот, с идентификатор 77308.183.82, с начин на трайно ползване „лозе“, с площ от 0, 492 дка (нула декара, четиристотин деветдесет и два км. метра), актуван с АЧОС № 493/25.06.2012 г., при първоначална тръжна цена, определена от независим лицензиран оценител в размер на 72,00 лева (седемдесет и два лева);

3.         Поземлен имот, с идентификатор 77308.103.31, с начин на трайно ползване „лозе“, с площ от 0, 398 дка (нула декара, триста деветдесет и осем км. метра), актуван с АЧОС № 407/05.03.2012 г., при първоначална тръжна цена, определена от независим лицензиран оценител в размер на 325,00 лева (триста двадесет и пет лева);

4.         Поземлен имот, с идентификатор 77308.189.12, с начин на трайно ползване „лозе“, с площ от 0, 605 дка (нула декара, шестстотин и пет км. метра), актуван с АЧОС № 542/03.09.2012 г., при първоначална тръжна цена, определена от независим лицензиран оценител в размер на 618,00 лева (шестстотин и осемнадесет  лева);

5. Поземлен имот, с идентификатор 77308.189.13, с начин на трайно ползване „лозе“, с площ от 0, 661 дка (нула декара, шестстотин шестдесет и един км. метра), актуван с АЧОС № 543/03.09.2012 г., при първоначална тръжна цена, определена от независим лицензиран оценител в размер на 676,00 лева (шестстотин седемдесет и шест лева);

6. Поземлен имот, с идентификатор 77308.101.6, с начин на трайно ползване „нива“, с площ от 1, 048 дка (един декар, четиридесет и осем км. метра), актуван с АЧОС № 393/27.02.2012 г., при първоначална тръжна цена, определена от независим лицензиран оценител в размер на 1 195,00 лева (хиляда сто деветдесет и пет лева);

7. Поземлен имот, с идентификатор 77308.189.47, с начин на трайно ползване „лозе“, с площ от 0, 658 дка (нула декара, шестстотин петдесет и осем км. метра), актуван с АЧОС № 552/03.09.2012 г., при първоначална тръжна цена, определена от независим лицензиран оценител в размер на 672,00 лева (шестстотин седемдесет и два лева);

8. Поземлен имот, с идентификатор 77308.189.49, с начин на трайно ползване „лозе“, с площ от 0, 316 дка (нула декара, триста и шестнадесет км. метра), актуван с АЧОС № 553/03.09.2012 г., при първоначална тръжна цена, определена от независим лицензиран оценител в размер на 323,00 лева (триста двадесет и три лева);

9. Поземлен имот, с идентификатор 77308.189.50, с начин на трайно ползване „лозе“, с площ от 0, 913 дка (нула декара, деветстотин и тринадесет км. метра), актуван с АЧОС № 554/03.09.2012 г., при първоначална тръжна цена, определена от независим лицензиран оценител в размер на 933,00 лева (деветстотин тридесет и три лева);

10. Поземлен имот, с идентификатор 77308.189.14, с начин на трайно ползване „лозе“, с площ от 0, 689 дка (нула декара, шестстотин осемдесет и девет км. метра), актуван с АЧОС № 544/03.09.2012 г., при първоначална тръжна цена, определена от независим лицензиран оценител в размер на 704,00 лева (седемстотин и четири лева);

11. Поземлен имот, с идентификатор 77308.189.16, с начин на трайно ползване „лозе“, с площ от 1, 310 дка (един декар, триста и десет км. метра), актуван с АЧОС № 545/03.09.2012 г., при първоначална тръжна цена, определена от независим лицензиран оценител в размер на 1 339,00 лева (хиляда триста  тридесет и девет лева);

12. Поземлен имот, с идентификатор 77308.189.17, с начин на трайно ползване „лозе“, с площ от 1, 509 дка (един декар, петстотин и девет км. метра), актуван с АЧОС № 556/03.09.2012 г., при първоначална тръжна цена, определена от независим лицензиран оценител в размер на 1 542,00 лева (хиляда петстотин четиридесет и два лева);

13. Поземлен имот, с идентификатор 77308.185.52, с начин на трайно ползване „лозе“, с площ от 0, 578 дка (нула декара, петстотин седемдесет и осем кв. метра), актуван с АЧОС № 519/23.07.2012 г., при първоначална тръжна цена, определена от независим лицензиран оценител в размер на 590,00 лева (петстотин и деветдесет лева);

14. Поземлен имот, с идентификатор 77308.189.43, с начин на трайно ползване „лозе“, с площ от 0, 328 дка (нула декара, триста двадесет и осем км. метра), актуван с АЧОС № 551/03.09.2012 г., при първоначална тръжна цена, определена от независим лицензиран оценител в размер на 335,00 лева (триста тридесет и пет лева);

15. Поземлен имот, с идентификатор 77308.196.22, с начин на трайно ползване „лозе“, с площ от 0, 472 дка (нула декара, четиристотин седемдесет и два км. метра), актуван с АЧОС № 570/10.09.2012 г., при първоначална тръжна цена, определена от независим лицензиран оценител в размер на 482,00 лева (четиристотин осемдесет и два лева);

16. Поземлен имот, с идентификатор 77308.188.5, с начин на трайно ползване „лозе“, с площ от 0, 535 дка (нула декара, петстотин тридесет и пет км. метра), актуван с АЧОС № 532/30.07.2012 г., при първоначална тръжна цена, определена от независим лицензиран оценител в размер на 547,00 лева (петстотин четиридесет и седем лева);

17. Поземлен имот, с идентификатор 77308.199.8, с начин на трайно ползване „лозе“, с площ от 0, 531 дка (нула декара, петстотин тридесет и един км. метра), актуван с АЧОС № 591/05.10.2012 г., при първоначална тръжна цена, определена от независим лицензиран оценител в размер на 543,00 лева (петстотин четиридесет и три лева);

18. Поземлен имот, с идентификатор 77308.103.26, с начин на трайно ползване „нива“, с площ от 0, 852 дка (нула декара, осемстотин петдесет и два км. метра), актуван с АЧОС № 404/05.03.2012 г., при първоначална тръжна цена, определена от независим лицензиран оценител в размер на 697,00 лева (шестстотин деветдесет и седем лева);

19. Поземлен имот, с идентификатор 77308.103.32, с начин на трайно ползване „нива“, с площ от 0, 596 дка (нула декара, петстотин деветдесет и шест км. метра), актуван с АЧОС № 408/05.03.2012 г., при първоначална тръжна цена, определена от независим лицензиран оценител в размер на 487,00 лева (четиристотин осемдесет и седем лева);

20. Поземлен имот, с идентификатор 77308.102.19, с начин на трайно ползване „нива“, с площ от 0, 883 дка (нула декара, осемстотин осемдесет и три км. метра), актуван с АЧОС № 663/29.09.2016 г., при първоначална тръжна цена, определена от независим лицензиран оценител в размер на 721,00 лева (седемстотин двадесет и един лева);

21. Поземлен имот, с идентификатор 38830.37.52, с начин на трайно ползване „нива“, с площ от 1, 639 дка (един декар, шестстотин тридесет и девет км. метра), актуван с АЧОС № 44/26.11.2012 г., при първоначална тръжна цена, определена от независим лицензиран оценител в размер на 1 867,00 лева (хиляда осемстотин шестдесет и седем лева);

22. Поземлен имот, с идентификатор 38830.37.56, с начин на трайно ползване „нива“, с площ от 0, 406 дка (нула декара, четиристотин и шест км. метра), актуван с АЧОС № 45/26.11.2012 г., при първоначална тръжна цена, определена от независим лицензиран оценител в размер на 463,00 лева (четиристотин шестдесет и три лева);

23. Поземлен имот, с идентификатор 38830.38.58, с начин на трайно ползване „нива“, с площ от 0, 673 дка (нула декара, шестстотин седемдесет и три км. метра), актуван с АЧОС № 47/26.11.2012 г., при първоначална тръжна цена, определена от независим лицензиран оценител в размер на 767,00 лева (седемстотин шестдесет и седем лева);

ІІ. Възлага на кмета на Община Цар Калоян да проведе търга за продажба по реда на глава Осма от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, след което да сключи договори за продажба.

ІІІ. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок от обявяването му пред Административен съд-Разград.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Елиз Халил

Р Е ШЕ Н И Е

№ 22

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян с Протокол № 4 от 09.06.2017 г.

В Община Цар Калоян е постъпило заявление с вх. № 590/23.05.2017 г. от Махмуд Алиев Гропов, с адрес: гр. Цар Калоян, ул. Батак № 1, с което лицето моли да му бъде отдаден под наем терен – общинска собственост, на който да бъде разположен преместваем обект тип „павилион“ за срок до 10 години.

Съгласно чл. 56, ал. 1 от Закон за устройство на територията „Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).

За обектите по ал. 1 се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на общинския съвет, а за държавни и общински имоти - и въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината.

Във връзка с това, Главният архитект на Община Цар Калоян е изготвил схема за разполагане на преместваем обект тип „павилион“, на терен, представляващ „улична шахта”,  с площ 3/4 метра, находящ се на ул. Батак в гр. Цар Калоян, представляващ публична общинска собственост.

Съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № 18 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Цар Калоян, „Преместваеми обекти в общински имоти се поставят с разрешение за поставяне след провеждане на търг за отдаване под наем на определената в схемата площ – за обекти по чл.5, точка 2.1 и т.2.2.”.

Съгласно чл. 15, ал. 3 „Търговете се провеждат по реда на глава осма от Наредба № 5 на Общински съвет Цар Калоян за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост…” .

Съгласно чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост „Отдаването под наем на имоти по ал. 1 се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс или е определен друг ред. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.

Съгласно ал. 7 на цитираната по-горе разпоредба „Свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на ал. 2 след решение на общинския съвет.“.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 на Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 18 и чл. 18 от Наредба № 5 на Община Цар Калоян, Общинския съвет след поименно гласуване, с 11 гласа „за”, въздържали се – няма, против – няма, взе следното

РЕШЕНИЕ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок до 10 /десет/ календарни години на терен, представляващ „улична шахта”, с площ 3/4  метра, находящ се на ул. „Батак” в гр. Цар Калоян, представляващ публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект тип „павилион“, при първоначална тръжна цена, определена в т. 2 на Тарифа към Наредба № 5: месечна наемна цена за 1 кв. метър на общински терени за разполагане на обекти за търговска дейност – ІІ-ра зона в гр. Цар Калоян – 1,45 лева.

Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да проведе търга за наем по реда на глава Осма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, след което да сключи договора за наем.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок от обявяването му пред Административен съд-Разград.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Елиз Халил

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 23

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян с Протокол № 4 от 09.06.2017 г.

Разпоредбата на чл. 23, т.4 от Закона за регионално развитие /ЗРР/ предвижда ангажимент за кмета на общината да предостави годишен доклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие за одобряване от общинския съвет.

Съгласно чл.24, т. 4 на ЗРР общинския съвет одобрява годишните доклади за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие.

Изпълнението на общинския план за развитие се отчита чрез годишни доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие по чл. 91, ал. 2 от ППЗРР, на основата на данните от системата за наблюдение и оценка на общинския план за развитие.

Наблюдението и оценката на изпълнението на ОПР се извършват за постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. От своя страна, резултатите от наблюдението и оценката на изпълнението на Общинския план за развитие и на регионалните планове за развитие служат като основа за наблюдението и оценка на Областната стратегия за развитие, Регионалния план за развитие и съответно на Националната стратегия за регионално развитие (чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 9 от ЗРР).

Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за регионално и местно развитие, съгласно определени физически и финансови индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, както и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие (чл. 77, ППЗРР).

Изготвен е Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Цар Калоян, за периода 01.01.2016 - 31.12.2016 г.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, и чл.24, т. 4  от ЗРР, Общински съвет  Цар Калоян с 9 гласа „за”, въздържали се – 2, против – 0, взе следното

РЕШЕНИЕ:

Одобрява Годишния доклад за наблюдение и изпълнение на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Цар Калоян, за периода 01.01.2016 - 31.12.2016 г.

Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му  на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок от обявяването му пред Административен съд-Разград.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Елиз Халил

 

 

 

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 24

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян с Протокол № 4 от 09.06.2017 г.

Проявен е интерес за закупуване на поземлен имот, с НТП „нива”, IV категория, с кадастрален № 27156.62.1 в землището на с. Езерче, с ЕКАТТЕ 27156, община Цар Калоян, местността Орта бурун, с площ от 1, 745дка (един декар, седемстотин четиридесет и пет м2), актувана с АЧОС № 130 от 08.02.2007 г.

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската сосбтвеност, продажба на имоти и вещи - частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Съгласно чл.  41, ал. 2 от Закона за общинската собственост „Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закон е предвидено друго. Началните цени при провеждане на търгове или конкурси за разпореждане с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, не могат да бъдат по-ниски от цените, определени от общинския съвет.”.

Пазарната оценка за гореописания имот, определена от независим оценител, е в размер на 1 783,00 /хиляда седемстотин осемдесет и три/ лева.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, след поименно гласуване, с 11 гласа – „За”, въздържали се – няма, против – няма, Общински съвет-Цар Калоян прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот, с НТП „Нива”, частна общинска собственост, с кадастрален № 27156.62.1 в землището на с. Езерче, с ЕКАТТЕ 27156, община Цар Калоян, местността Орта бурун, с площ от 1,745 дка (един декар, седемстотин четиридесет и пет м2), актувана с АЧОС № 130 от 08.02.2007 г., при първоначална тръжна цена в размер на 1 783,00 /хиляда седемстотин осемдесет и три/ лева, определена от независим лицензиран оценител.

Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да проведе търга за продажба по реда на глава Осма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, след което да сключи договора за продажба.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок от обявяването му пред Административен съд-Разград.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Елиз Халил

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 25

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян с Протокол № 4 от 09.06.2017 г.

Проявен е интерес за закупуване на поземлен имот, с НТП „нива”, с кадастрален № 27156.65.21 в землището на с. Езерче, с ЕКАТТЕ 27156, община Цар Калоян, местността Орта бурун, с площ от 3, 526 дка (три декара, петстотин двадесет и шест кв. метра), актувана с АЧОС № 135 от 08.02.2007 г.

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската сосбтвеност, продажба на имоти и вещи - частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Съгласно чл.  41, ал. 2 от Закона за общинската собственост „Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закон е предвидено друго. Началните цени при провеждане на търгове или конкурси за разпореждане с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, не могат да бъдат по-ниски от цените, определени от общинския съвет.”.

Пазарната оценка за гореописания имот, определена от независим оценител, е в размер на 3 604,00 (три хиляди, шестстотин и четири) лева.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет-Цар Калоян, след поименно гласуване, с 11 гласа „За”, против-няма, въздържали се – няма, прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост, нива, с кадастрален № 27156.65.21 в землището на с. Езерче, с ЕКАТТЕ 27156, община Цар Калоян, местността Орта бурун, с площ от 3, 526 дка (три декара, петстотин двадесет и шест кв. метра), актувана с АЧОС № 135 от 08.02.2007 г., при първоначална тръжна цена в размер на 3 604,00 (три хиляди, шестстотин и четири) лева, определена от независим лицензиран оценител.

Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да проведе търга за продажба по реда на глава Осма от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, след което да сключи договора за продажба.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок от обявяването му пред Административен съд-Разград.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Елиз Халил

Препис:

Р Е ШЕ Н И Е

 № 26

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян с Протокол № 4 от 09.06.2017 г.

Със заявление с вх. № 453/13.04.2017 г., Ремзи Хюсеинов Дживджаров от с. Езерче, моли да му бъде разрешено да закупи урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, с кадастрален № 27156.502.596, в с. Езерче, п.к. 7274, ул. „Ангел Кънчев“ № 2, община Цар Калоян, с площ от 721 м2 (седемстотин двадесет и един м2), съгласно скица № 15-182170-21.04.2017 г. на поземления имот,  актуван с АЧОС № 260 от 10.03.2009 г.

Ремзи Хюсеинов Дживджаров е собственик на законно построени в посочения по-горе имот жилищна сграда, лятна кухня, второстепенна сграда и навес, видно от Нотариален акт за прехвърляне на правото на собственост върху недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане с № 119, том 6, рег. № 10555, дело № 970 от 2008 г.

Съгласно чл.  42, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян „Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс, след решение на общинския съвет”.

Съгласно чл. 42, ал. 3 на Наредбата „Правото на собственост се придобива по пазарни цени, определени от оценител на имоти. Оценките се одобряват от общинския съвет и не могат да бъдат по-ниски от данъчните. Общинският съвет може да определи по-висока оценка”.

Пазарната оценка за гореописания имот, определена от независим оценител, е в размер на 2 163,00 лева.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 42 от Наредба № 5 на Община Цар Калоян, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет-Цар Калоян след поименно гласуване, с 11 гласа „за”, против-няма, въздържали се-няма, прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Да се ПРОДАДЕ на Ремзи Хюсеинов Дживджаров, от с. Езерче, урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, с кадастрален № 27156.502.596, в с. Езерче, п.к. 7274, ул. „Ангел Кънчев“ № 2, община Цар Калоян, с площ от 721 м2 (седемстотин двадесет и един м2), съгласно скица № 15-182170-21.04.2017 г.,  актуван с АЧОС № 260 от 10.03.2009 г., на цена в размер на 2 163,00 лева /две хиляди, сто шестдесет и три лева/, определена от независим лицензиран оценител.

Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да издаде заповед с определената цена на имота, която лицето, подало молба за закупуване, следва да заплати в едномесечен срок след което да сключи договора за продажба.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок от обявяването му пред Административен съд-Разград.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС

Снел преписа:

Елиз Халил

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река