Р Е ШЕ Н И Е

 №13

Взето на извънредно заседание на Общински съвет-Цар Калоян

с Протокол №3от 30.03.2017 година

Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”,  обяви покана за представяне на проекти по Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост” посредством процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“.

Целта на процедурата е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.  Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.

Дейностите са насочени към осигуряване на подкрепа за създаване на нови и разширяване дейността на вече съществуващи социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост чрез:

- Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост;

- Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;

- Предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;

- Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група.

- Оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания;

- Предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения за повишаване ефективността на управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;

- Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца;

- Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги;

- Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.

Крайният срок за представяне на проектните предложения е 03.04.2017 г. – 17:30 ч.

Във връзка с отворената процедура Община Цар Калоян  подготвя проект за създаване на ново социално предприятие като специализирано звено към Общината по реда на чл. 52 и 53 от ЗОС. Социалното предприятие ще бъде второстепенен разпоредител на бюджетни средства и ще бъде включено в структурата на Община Цар Калоян. То ще започне да функционира като социално предприятие, след одобрение на проектното предложение. Дейността си предприятието ще осъществява въз основа на правилник, приет от Общински съвет. С правилника ще се определят предметът на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с  изискванията за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“,  Общински съвет- Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 1,

Р Е Ш И:

     1. Дава съгласие, община Цар Калоян да подаде проектно предложение „Създаване на общинско социално предприятие по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост”, посредством процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“.

 2. Новосъздаденото по чл. 52 от Закона за общинската собственост общинско социално предприятие да стартира дейността си след подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост” посредством процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“.

3. Дава съгласие за предоставяне на новосъздаденото социално предприятие на следния имот – сграда/ кухня социален патронаж / - частна общинска собственост, със ЗП от 164 кв.м , с акт за собственост № 155 от 19.12.2008 г. , с административен адрес гр. Цар Калоян, ул. „Кирил и Методий“ № 11, за срока на изпълнение на проекта по т. 1 и със срок до одобряване на окончателния доклад по проекта и спазване на ангажимента за устойчивост, посочен в т. 23.2 от Условията за кандидатстване и административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и в помещението да бъде извършен ремонт.

4. Функционирането на социалното предприятие, както и заетостта на минимум 50 процента от новоназначените представители на целевата група да се запази за период не по-малко от 6 месеца след приключване на проектните дейности.

5. Упълномощава Кмета на Община Цар Калоян да подготви и внесе необходимата проектна документация.

           6. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река