Р Е ШЕ Н И Е

 №8

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян

с Протокол №2от 22.02.2017 година

На основание чл. 124, ал. 1-5  от Закона за публичните финанси, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и на основание чл. 26, ал. 1-7  от Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, поемане,      изпълнение и отчитане на бюджета на община Цар Калоян, Общински съвет- Цар Калоян след поименно гласуване със7 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 6,

Р Е Ш И:

1.Актуализира плана по за капиталови разходи за 2016 година,източник на финансиране  §31-13, целева субсидия за капиталови разходи от централния бюджет                                                         Било              Става

§51-00 Основен ремонт улици и рехабилитация                    0               780000                                                                                   

§51-00 Основен ремонт вътрешноградски улици          56502                56502

§52-00Придобиване на ДМА/снегорин/                                    0                   4301

§53-09 Придобиване на НДМА-проекти                          59998                  55697

Обща сума за капиталови разходи:                            116500              896500

2.Актуализира поименен списък за капиталови разходи за 2016 година,източник на приходи §40-40 Приходи от продажба на общинско имущество

§53-09 Придобиване на НДМА-проекти                         17824            22124

§52-00 Придобиване на ДМА/автомобил/                      35430            35430

§52-00 Придобиване на компютри и хардуер                  1075             1075

§52-00 Придобиване на др.оборудване                            1371             1371

§52-00Придобиване на ДМА/снегорин/                           4300                    0

Общо:                                                                              60000             60000

3.Списък на средствата от ЕС за капиталови разходи по проект“Достоен живот за всички“:

§52-00 Придобиване на ДМА/микробус/                    71760              71760

4.Актуализира списъка на капиталовите разходи за 2016г.,източник на приходите §13“Имуществини данъци „и §24-06“Приходи от наеми на земя“

-§51-00 Основен ремонт на улици                        47000                   40212

-§51-00 Основен ремонт на покрив ДСП                     0                    6788

-§53-09 Придобиване на НДМА/проекти/              1263                     1263

Общо:                                                                     48263                   48263

         

           5. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Р Е ШЕ Н И Е

 №9

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян

с Протокол №2от 22.02.2017 година

На основание чл.140, ал. 1,2 и 3 от Закона за публичните финанси, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и на основание чл. 32, ал. 1, 2 и 3  от Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Цар Калоян, Общински съвет-Цар Калоян след поименно гласуване със7 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 6,

Р Е Ш И:

1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2016 година и отчета за средствата от Европейския съюз в следния вид:

1.1.Приходна част на делигирани от държавата дейности:

№  Наименование на параграф                          План          Отчет      %изпълн.

1.31-11 Обща допълваща субсидия                  1980399          1980399     100.00%

2.31-28 Др.целеви трансфери                              5115                 5115       100.00%

3.61-00 Получени трансфери                             66254              66254       100.00%

4.64-00 Предоставени трансфери ПУДОС        2492               2492        100.00%

5.83-82 Погасен заем на фонд Енерг.ефектив-9000              -8932           99.24%                                               

6.95-01 Остатък към 01.01.2016                      21819             21819          100.00%                          

7.76-00 Временни безл.заеми                           112886            91198            80.79%    

8.24-00 Приходи и доходи от собств.               11699           11699        100.00%

9.45-00Помощи и дарения от страната             250                250        100.00%        

10.93-01 Чужди средства                                -108500         -108500       100.00%      

11.31-13 Субсидия за КР                                       0                  390000

12.31-20 Възстановени трансфери                   0                   -6651

13.88-00 Събрани средства за др.орг.                                   10697

14.95-07 Наличност 31.12.2016 г.                                       -419426        

Общо държавни приходи:                            2083414        2036414            97.74%         

 

1.2.Приходна част  за местни дейности:

№   Наименование на параграф                          План         Отчет       %изпълн.

1.01-00 Патентен данък                                       5000                 3542               70.84%

2.13-00 Имуществени данъци                          183263              200061             109.17

3.20-00 Други данъци                                             500                 

4.24-00 Приходи и доходи от собственост    65700                  84972        129.33%

5.27-00 Общински такси                                 194870                187352           96.14%

В т.ч.§27-07такса битови отпадъци           75000                   77877         103.84%

6.28-00 Глоби,санкции и нак.лихви                  1000                     8174           817.40%

7.36-00 Др.неданъчни приходи                      15297                   14583            95.33%

8.37-00 Внесени ДДС и др.данъци                -5500                  -10647          193.58%

9.40-00 Приходи от продажба на ДМА        60000                   1007              1.68%

10.41-00 Приходи от концесии                      6000                    5288            88.13%

11.31-12 Обща изравнителна субсидия    435100                435100         100.00%       

12.31-13 Капиталови разходи                     896500               505857         56.43%       

13.61-00 Получени трансфери                   -40178               -10257           25.53%      

14.45-00 Помощи и дарения от страната  5000                 5450           109.00%

15.76-00 Временни безлихвенни заеми       -226194         -204506            90.41%     

16.64-00 Трансфери от държ.предпр.         9965                  9965          100.00%     

Всичко общински приходи:                       1606323        1235941         76.94%

 

1.3.Разходна част на делигирани от държавата дейности :

№               Разпоредител /функция                   План         Отчет    %изпълн.

1.Цар Калоян                                            

-Дейност 117 Държ.и общ служби по избори    25794       25855            100.24%

-Дейност 122 Общинска администрация      388173      358044             92.24%

-Дейност 239Др.дейности по вътр.сиг.            6300          7157             113.68%

-Дейност 282Отбранит.мобил.подготов.       48800      46266              94.81%

-Дейност 285 Доброволни формирования                         1091

-Дейност 311ДГ                                                   266453     323060            121.25%            

-Дейност 389Др.дейности по образов.                2033          2033            100.00%   

-Дейност 437 Здравен кабинет в ОУ и ДГ        43706         42554             97.36%

-Дейност 530  ЦНСТ                                          176220      143792               81.60%

-Дейност 532 Програми по временна заетост 30915      17527               56.69%            

-Дейност 550  ЦСРИ                                            52100        39386              75.60%

-Дейност 589 Др.служби по соц.подп.               20056         20975               104.58%

-Дейност 738 Читалища                                    70800       73337              103.58%

-Дейност 713 Спорт за всички                           1167          1167               100.00%

2.Общообразователни училища                       950897      934170              98.24%   

 Общо държавни разходи:                              2083414      2036414           97.74%

 

1.4.Разходна част  за местни дейности:

№ Разпоредител/функциия                            План         Отчет             %изпълн.

1.Цар Калоян      

-Дейност 117 Държ.и общ.служби по изб.            0               3786                                     

-Дейност 122 Общ.адмистрация                253530          337666              133.19%

-Дейност 123 Общински съвети                  52922            80658              152.41%

-Дейност 311 ДГ                                           170950         105174                61.52%          

-Дейност 524 Домашен соц.патронаж       66402            73164               110.18%

-Дейност 525 Клубове на пенсионера          4920              5065                102.95%

-Дейност 532 Програми за врем.заетост    656                675               102.90%           

-Дейност 604Осветление на улици и пл.  37960            35354                93.13%

-Дейност 622 Озеленяване                          29147          32493                111.48%

-Дейност 623  Чистота                              24870           29302                117.82%

-Дейност 714 Спортни бази                       15660           24641                 157.35%

-Дейност 745 Обредни домове и зали        4920            6642                  135.00%

-Дейност 832 Служби по под.пътища     19193           13285                 69.22%

-Дейност 898 Др.дейности по икон.         1000              1266                126.60%

-Дейност 910 Разходи за лихви                                       104     

-Дейност 619 Др.дейности по строит     300               300                 100.00%

-Дейност 603 Водоснаб.и канализация    39300        39864                101.44%

-Дейност 606 Изграждене,ремонт и под.883502     446502                50.54%   

-Дейност 285 Доброволни формиро.          1091                  

_________________________________________________________________________

Всичко общински разходи:                       1606323      1235941             76.94%

1.5.Разходи за представителни цели:        План          Отчет           %изпълн.

-Кмет гр.Цар Калоян                                  8000              9401                 117.51%         

-Общински съвет                                       6000              3058                 50.97%    

-Кмет с.Езерче                                           3000             3000                 100.00%

-Кмет с.Костанденец                                1000              886                  88.60%   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.6.Капиталови разходи по обекти от държавния бюджет от §31-13

§53-09 Прибиване на НДМА-проекти              55697           55054           98.85%

§51-00 Основен ремонт вътреш.гр.улици    56502            56502           100.00%

§52-00Придобиване на ДМА/снегорин/            4301              4301          100.00%

§51-00 Основен ремонт ул.мрежа и рех.     780000         390000            50.00%

Всичко капиталови разходи:                     896500          505857         56.43%

 

1.7.Капиталови разходи по обекти от собствени приходи по §40-00 Приходи от продажба на ДМА

§53-09 Придобиване на НДМА/проект /           22124                         0

§52-04Придобиване на ДМА/автомобил/        35430                 35430       100.00%

§52-01Придобиване на компютри и хардиер   1075                   1075       100.00%        

§52-03 Придобиване на др.оборудване            1371                   1370        100.00%

_________________________________________________________________________

Общо:                                                                    60000             37875         63.13%

1.8.Капиталови разходи от средства от  ЕС

По проект“Достоен живот за всички“

§52-04 Микробус                                                     71760           71760    100.00%

1.9.Средства от собствени приходи§24-05

§51-00Основен ремонт улици                                40212                    0

§51-00 Основен ремонт покрив ДСП                      6788              6788      100.00%

§53-09Придобиване на НДМА/проекти/                 1263                    0

Общо:                                                                     48263               6788     14.06%

1.10.Обекти финансирани от §31-11Обща допълваща субсидия

-СУ“Хр.Ботев“,гр.ЦарКалоян
-§52-01 Придобиване на компютри и хардуер  7323          7323      100.00%

-ДГ“Славейче“,гр.Цар Калоян

-§52-01 Придобиване на компютри и хардуер   619           619       100.00%

1.11.Отчет на средствата от Европейския съюз за 2016 г.

А.Приходна част на средствата от Европейския съюз:

§63-01 Получени трансфери                       295564         295564        100.00%       

§76-00 Получен заем от бюджета             113308          113308       100.00%

§95-01 Остатък към 1.01.2016г.                20981             20981        100.00%

§95-07 Остатък към 31.12.2016г.                                     -2128    

§88-00 Средства за др.бюджети                                    -10697    

Всичко приходи:                                         429853           417028          97.02%

Б.Разходна част:

Проект“Достоен живот за всички“            404485          402637       99.54%

В.Разходна част:

Проект „Топъл обяд“                                  12840              12560         97.82%

Г.Разходна част:

Проект“Наука и образование“                  11296                  599           5.30%

Д.Разходна част:

Проект“Приеми ме“                                        1232             1232        100.00%    

        

           2. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Р Е ШЕ Н И Е

 №10

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян

с Протокол №2от 22.02.2017 година

            В изпълнение на чл. 9  от Закона за общинския дълг /ЗОД/ е изготвен  годишен отчет за състоянието на общинския дълг. Съгласно чл. 18 от същия закон в 10-дневен срок от приемане на съответното решение, същото се изпраща на министъра на финансите с копие до Сметна палата, заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг.

             В чл.3 на ЗОД е регламентирано,че общинския дълг се формира от:

            1.емисии на общински ценни книжа;

           2.дълга,поет с договори на общински заеми;

           3.дълга на общинските предприятия по чл.52 от Закона за общинската собственост;

          4.изискуемите общински гаранции;

          5.безлихвените заеми,отпуснати по реда на чл.43,ал.1 от Закона за устройство на държавния бюджет за временен недостиг на средства по бюджетите на общините;

          6.безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по програми,съфинансирани от Европейския съюз;

          7.задължения по търговски кредити и финансов лизинг над две години.

         

      Предвид гореизложеното, на основание чл. 9 от Закона за  общинския дълг и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет-Цар Калоян след поименно гласуване със7 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 6,

Р Е Ш И:

           1.Приема  настоящия годишен отчет за състоянието на общинския дълг, който  е изготвен в изпълнение на чл.9 от Закона за общинския дълг/ЗОД/,

През изминалата 2016 година състоянието на дълга в община Цар Калоян е следното:

        1.1. По договор за кредит №086/2010 година с фонд „Енергийна ефективност” за енергийна ефективна реконструкция на ОУ „Св.П.Хилендарски”с.Езерче и ЦДГ „Пролет”, с. Езерче в размер на 178647.00 лева главница и 31784.28 лихва за срок от 5 години. Заемът е отпуснат 20.04.2011 година. През 2015 година са платени вноски в размер на 44946 лева от които 42393 лв. главница и 2553 лева лихва. Към 31.12.2015 година остатъкът по заема е в размер на 8932 лв. Крайният срок за погасяване на заема беше 20.03.2016 година. Размерът от 8932 лв. е изплатен в срок. Спазен е   погасителния план, който е приложение към договора и договорът е приключил. В регистърът за общинския дълг също са заемът е приключил.

       1.2. Заем в размер на 1116 лв. прехвърлен  от бюджета по сметката на Разплащателна агенция, за възстановяване на неверифицирани разходи, който през януари 2016 година е закрит.

      1.3. През 2016 година са финансирани разходи по проект „Достоен живот за всички“, със заем от бюджета по СЕС, които към 31.12.2016 г.са в размер на 50250 лв. и 7000 лв.по проект „Топъл обяд“. При верифициране на разходите средствата ще бъдат възстановени в бюджета през 2017 година.

           2. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Р Е ШЕ Н И Е

 №11

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян

с Протокол №2от 22.02.2017 година

Съгласно чл. 37о, ал. 4 и ал. 5 от ЗСПЗЗ Общинският съвет ежегодно приема решение с мнозинство от общия брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата, което съдържа годишен план за паша /представляващ Приложение №1 към настоящата докладна записка/, съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално ползване, задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите и пасищата/.

         Предвид гореизложеното на основание чл. 37о, ал. 4 и ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка  с чл. 27, ал. 4 и ал. 5, Общински съвет–Цар Калоян след поименно гласуване с 8 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 4,

РЕШИ

1. Общински съвет–Цар Калоян дава съгласие за предоставяне на мери и пасища–общинска собственост, посочени в Приложение №1.1 за общо и за индивидуално ползване.Мерите и пасищата, определени за общо ползване, се ползват безвъзмездно от всички лица, притежаващи животни. Мерите и пасищата, определени за индивидуално ползване, могат да се отдават под наем по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, регистрирани в Интеграционната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм.

2. Приема Годишен план за паша за 2017-2018 г. за общо и индивидуално ползване на мери и пасища от ОПФ /Приложение № 1/.

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Приложение №1 и Приложение №1.1 са приложени към настоящия протокола и са  неразделна част от него.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Приложение № 1

Годишен план

за паша на община Цар Калоян за 2017 г.

I. ОСНОВАНИЕ

Настоящият Годишен план за паша за 2017 г., се разработва на основание чл. 37о. ал. 4 т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно който планът се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общинския съвет.

II. ОБХВАТ

Годишният план за паша определя годишното разпределение и ползване на мерите и пасищата от Общински поземлен фонд в населените места на територията на Община Цар Калоян.

III. ЦЕЛ

Да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на мерите и пасищата - общинска собственост от земеделските стопани или техни сдружения, както и да се повишат техните познания при прилагане на добрите селскостопански практики и тяхното положително и отрицателно въздействие върху околната среда.

IV. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

 1. Перспективен експлоатационен план за паша
 • Предвижда се дългосрочно опазване на пасищата в Община Цар Калоян и съхраняване на биологичното разнообразие, с цел преобръщане на негативните промени, като изоставяне на пасищата и използването им за други цели.
 • При разпределяне на пасищата да се отдаде приоритет на земеделски стопанства покрили европейските изисквания, както и тези с одобрени и изпълняващи в момента проекти по ПРСР за стабилизиране на икономическото състояние на земеделските стопанства и утвърждаване като фактор за развитие на животновъдството.
 1. Частите от мерите и пасищата, предназначени за общо и за индивидуално ползване по землища и тяхното ограничаване - Приложение № 1.1

Община Цар Калоян изготвя ежегодно списък с размера  и местоположението на мерите и пасищата на територията на Община Цар Калоян по населени места.

Изготвеният списък се предоставя на Общинския съвет, който  ежегодно приема решение с мнозинство от общия брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата, съгласно чл.37о, ал.1 от ЗСПЗЗ.

Частите от мерите и пасищата, предназначени за индивидуално ползване се разпределят по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ, между собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм.

 1. Частите от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене по землища - Приложение № 1.1

Частите от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене се отдават под наем чрез публичен търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона. Договорите се сключват за една стопанска година.

 1. Мерките за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, като почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия, наторяване, временни ограждения

При ползване на мери и пасища е необходимо да се спазват Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, а именно:

 •     За опазване на почвата от ерозия:

Национален стандарт 1.3.Задължително е запазването и поддържането на съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или земеделски парцел и сключването на споразумения между земеползвателите на даден физически блок.

 • Осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания:

Национален стандарт 4.1: Земеделски стопани, ползващи постоянно затревени площи (пасища и мери), са длъжни да поддържат минимална гъстота от 0,15 животински единици на декар (ЖЕ/дек.) или да извършват минимум 1 коситба за съответната година - до 15 юли за равнинните райони.

Национален стандарт 4.2. Задължително е постоянните пасища  да се почистват от нежелана растителност - орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima), аморфа (Amorpha fruticosa) и къпина (Rubus fruticosus).

Национален стандарт 4.3. Задължително е да се запазват съществуващите полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел.

Национален стандарт 4.4. Задължително е опазването на земеделски площи в близост до гори от навлизането на дървесна и храстовидна растителност в тях.

Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други нормативни актове.

 1.  Ветеринарна профилактика

При поява на заразна болест Директорът на Националната ветеринарномедицинска служба издава заповед, с която определя мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта. Общината съвместно с Регионална ветеринарномедицинска служба предприема действия за изпълнение и контрол за предотвратяване или ликвидиране на заболяването до стабилизирането на обстановката. В зависимост от обстановка се провеждат мероприятия за обезвреждане на околната среда, почистване  на пасищата, хигиенизиране на водопои или налагане на забрана върху използването им. В обявените огнища на заразни болести се провеждат задължителни /текущи и заключителни/ дезинфекции, дезинсекции и дератизации /ДДД/ предвидени в съответната наредба.

6. Построяване на навеси

Построяването на навеси в мери и пасища се извършва съгласно Наредба № 19 от 25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им /в сила от 06.11.2012г./

7. Охрана

Ползвателите на мери и пасища от Общинския поземлен фонд организират охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем и за които са поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

8. Режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености на топографски почвени, климатични и други условия, и на развитието на животновъдството на територията на общината;

 • Задължения на общината:
 • Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за извеждане на паша на притежаваните от земеделските стопани животни.
 • Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата.
 • Ползвателите на общински мери и пасища се задължават:
 • Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове.
 • Да не променят предназначението на пасищата и мерите, да не ги разорават и да не променят предназначението им , както и да запазват съществуващите полски граници / синори / на предоставените му физически блокове.   
 • Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци.
 • Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата и мерите.
 • Да окосяват порасналата, неизпасана тревна растителност.
 • При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени препарати за обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторяват с изкуствени торове и с утайки от пречистени отпадни води.
 • Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на тревната растителност.
 • Да не се извършва паша нощем и без пастир.
 • Да не се извършва паша в горите граничещи с пасищата.
 • Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата.
 • Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища и мери отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от оторизираните с това органи.
 • Да ги опазват от ерозиране и заблатяване.
 • Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата и мерите.
 • Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица.
 • Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището и да се грижат за него в пасището, или да ангажират и изрично посочат друго лице, което да извършва това от тяхно име и за тяхна сметка.
 • При агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната растителност, отводняване и напояване, както и построяването на навеси се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията почистване от камъни и почистване от храсти с кмета или кметския наместник на населеното място.
 • Наемателят няма право за събира такса от собствениците на животни, независимо от разходите, които е направил по почистването на пасищата.
 • Наемателят е длъжен да провежда необходимите мероприятия по осигуряване на пожарната безопасност в мерите и пасищата.
 • Наемателят сключва договор за наем след заплащане на определения  за годината наем .

V. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА

 • Кметът на Община Цар Калоян
 • Ръководи и контролира изпълнението на мероприятията по стопанисване и управление на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд на територията на общината, съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ;
 • Възлага на кметовете и кметския наместник на населените места упражняване на контрол върху спазването на утвърдените от Общинския съвет правила, както и националните стандарти.
 • Упълномощава длъжностни лица за провеждане на конкретни процедури в изпълнение на законовите уредби.
 • Управлява изразходването на средствата от събраните такси за ползване на пасищата, за извършване на мероприятия с цел екологичното им подобряване;
 • Кметски наместник на населеното място
 • Спазва правилата за ползване  на мерите и пасища на територията на община Цар Калоян;
 • Уведомява собствениците на животни за общинските  мери и пасищата, предоставени за общо ползване;
 • Уведомява пастирите на стадата в кои пасища  ще се извършва пашата на общите стада;
 • Съгласува договорите за наем на мери и пасища от общинския поземлен фонд, които представя в общинска администрация за сключване;
 • Организира и контролира мероприятията по поддържане на мерите и пасищата за общо ползване в добро земеделско и екологично състояние;
 • Управлява изразходването на средствата от наемите /таксите/ от мерите и пасищата за извършване на мероприятия с цел екологичното им подобряване;
 • Спец. в отдел „Общинска собственост“
 • Ежегодно изготвя списък с площа в декари на общинските пасища, мерите, пасищата с храсти и ливади разпределени по землища;
 • Отговаря за актуализация на годишния план за паша;
 • Съдейства и подпомага кметовете и кметските наместници по изпълнение на плана;
 • Води регистър на сключените договори и следи техните срокове;

VI. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА

Финансовото осигуряване на плана да се постига чрез:

1.Постъпленията от наемите (таксите) за ползване на мери и пасища, общинска собственост. По този начин се осигуряват на кметствата средства за поддържане на мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние.

Финансиране по проекти - Общинската администрация и/или ползвателите на мерите и пасищата могат да кандидатстват по европейски програми за средства с цел подобряване екологичното им състояние.

VIІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

При изпълнение на годишния план за паша за ползването на пасищата и мерите за стопанската 2017-2018година, Общинската администрация Цар Калоян взаимодейства с:

Общинска служба „Земеделие“ – Цар Калоян, кметове, кметски наместници по населени места и ветеринарния лекар отговарящ за общината.

 

Приложение 1.1

 

"МЕРИ И ПАСИЩА" за индивидуално ползване - землище гр. Цар Калоян

 

Имот № Местност Начин на трайно ползване Кат. Площ в дка.
1 207014 ПРИПЕК Пасище, мера IV 7,996
2 235006 ГАБЪРЕ Пасище, мера VII 21,097
3 313024 СТАНКОВ ДОЛ Пасище, мера III 10,234
4 314001 СТАНКОВ ДОЛ Пасище, мера VII 26,072
5 356011 КОЕВ ДОЛ Пасище, мера IV 6,936
   72,335
"МЕРИ И ПАСИЩА" за индивидуално ползване - землище с. Езерче
Имот № Местност Начин на трайно ползване Категория Площ в дка.
5 025008 ЕЗЕРСКА КЪРЖИНА Пасище, мера VII 2,296
11 037007 КРАИЩЕ Пасище, мера III 15,891
17 046004 КРАИЩЕ Пасище, мера IV 26,723
19 062006 ОРТА БОРУН Пасище, мера IV 2,047
36 119024 РУСКИ ПАМЕТНИК Пасище, мера X 3,831
39 119047 ЛОЗЯТА/121006/ Пасище, мера IV 95,297
59 172001 ЕЗЕРСКА КЪРЖИНА Пасище, мера VII 3,66
63 172005 ЕЗЕРСКА КЪРЖИНА Пасище, мера III 1,701
64 173001 ЕЗЕРСКА КЪРЖИНА Пасище, мера IV 4,262
65 175002 БОЛХОВСКИ РИД Пасище, мера IV 3,739
66 176001 БОЛХОВСКИ РИД Пасище, мера IV 2,936
67 178004 РУСКИ ПАМЕТНИК Пасище, мера X 1,824
68 178006 РУСКИ ПАМЕТНИК Пасище, мера X 2,101
          166,308
"МЕРИ И ПАСИЩА" за индивидуално ползване- землище с. Костанденец
Имот № Местност Начин на трайно ползване Категория Площ в дка.
1 017001 КОСТИН ДЯЛ Пасище, мера V 88,068
2 018007 ЧУКАТА Пасище, мера V 1,307
3 024004 ШИША Пасище, мера VII 16,608
4 035001 ПОЛЕНИТЕ Пасище, мера X 32,149
5 083003 КЪРЖИНА Пасище, мера VII 5,235
6 145001 ВИСОКАТА СТРАНА Пасище, мера VII 95,379
7 158001 ШИША Пасище, мера IX 29,582
8 158003 ШИША Пасище, мера IX 63,769
9 159011 ШИША Пасище, мера IX 1,089
10 159012 ШИША Пасище, мера IX 9,999
11 160003 ШИША Пасище, мера VII 9,538
12 160010 ШИША Пасище, мера IX 3,198
13 162009 ШИША Пасище, мера IX 3,596
14 163007 ШИША Пасище, мера IX 5,073
15 163013 ШИША Пасище, мера IX 4,752
16 166004 ШИША Пасище, мера VII 19,843
17 204005 ДОЛНА ЕЛИЯ Пасище, мера VI 9,097
          398,282
           

 

"МЕРИ И ПАСИЩА" за общо ползване - землище гр. Цар Калоян
Имот № Местност Начин на трайно ползване Категория Площ в дка.
1 011001 ЕЗИЦИТЕ Пасище, мера III 0,101
2 013001 ЕЗИЦИТЕ Пасище, мера III 0,077
3 043001 БАХЛАМА Пасище, мера VII 6,906
4 044001 БАХЛАМА Пасище, мера VII 0,651
5 051028 МЕХЛИЧ Пасище, мера III 8,436
6 065021 КАЛЕТО Пасище, мера III 1,392
7 092014 МЕХЛИЧ Пасище, мера IV 13,108
8 094008 МЕХЛИЧ Пасище, мера III 5,681
9 112034 ДИНИЩА Пасище, мера III 3,289
10 135020 АЛИ УВАСЪ Пасище, мера VII 2,345
11 153040 ДИНИЩА Пасище, мера X 1,313
12 178100 РАКО ПОЛЕ Пасище, мера IV 1
13 178101 РАКО ПОЛЕ Пасище, мера VII 0,248
14 231007 ГАБЪРЕ Пасище, мера III 15,813
15 237001 ГАБЪРЕ Пасище, мера III 5,821
16 240043 СТАНКОВ ДОЛ Пасище, мера III 32,649
17 235008 ГАБЪРЕ Пасище, мера IV 1,92
18 235009 ГАБЪРЕ Пасище, мера V 7,985
19 289003 ЛЮБИН ДОЛ Пасище, мера III 14,489
20 290006 ЛЮБИН ДОЛ Пасище, мера III 8,006
21 296002 ДЪЛЪГ РЕД Пасище, мера VII 7,96
22 302001 СТАНКОВ ДОЛ Пасище, мера X 0,67
23 302003 СТАНКОВ ДОЛ Пасище, мера X 1,985
24 307014 ЛЮБИН ДОЛ Пасище, мера X 4,094
25 314003 СТАНКОВ ДОЛ Пасище, мера VII 13,127
26 328013 СТАНКОВ ДОЛ Пасище, мера V 1,228
          160,294
           

 

"МЕРИ И ПАСИЩА" за общо ползване - землище с. Езерче
Имот № Местност Начин на трайно ползване Категория Площ в дка.
1 010001 ЕЗЕРСКА КЪРЖИНА Пасище, мера VII 0,655
2 014001 ЕЗЕРСКА КЪРЖИНА Пасище, мера VII 0,77
3 023011 ЕЗЕРСКА КЪРЖИНА Пасище, мера IV 7,501
4 030011 КЛАДЕНЕЦ Пасище, мера IV 1,462
5 030012 КЛАДЕНЕЦ Пасище, мера IV 6,733
6 039004 КРАИЩЕ Пасище, мера VI 7,25
7 040009 КРАИЩЕ Пасище, мера VII 6,708
8 042002 КРАИЩЕ Пасище, мера VI 4,358
9 043002 КРАИЩЕ Пасище, мера VI 16,09
10 052005 КРАИЩЕ Пасище, мера IV 13,051
11 065020 ОРТА БОРУН Пасище, мера IV 4,654
12 071028 ОРТА БОРУН Пасище, мера IV 0,233
13 071029 ОРТА БОРУН Пасище, мера III 1,265
14 072018 СЪРНИЦА Пасище, мера III 36,589
15 073003 СЪРНИЦА Пасище, мера III 0,193
16 075006 СЪРНИЦА Пасище, мера III 1,723
17 083002 СТАР КОРЕНЕЖ Пасище, мера VII 32,484
18 084010 ДЪЛГА ПОЛЯНА Пасище, мера VII 13,139
19 095012 БОЛХОВСКИ РИД Пасище, мера III 1,635
20 100009 БОЛХОВСКИ РИД Пасище, мера III 2,763
21 104007 РУСКИ ПАМЕТНИК Пасище, мера IV 0,703
22 115002 РУСКИ ПАМЕТНИК Пасище, мера X 176,635
23 119007 РУСКИ ПАМЕТНИК Пасище, мера X 2,766
24 119031 РУСКИ ПАМЕТНИК Пасище, мера X 4,635
25 138002 КАЯДЖИК Пасище, мера X 4,142
26 149001 ДЕРВЕНТА Пасище, мера V 4,024
27 158009 ДЕРВЕНТ ДЕРЕ Пасище, мера III 4,197
28 159002 ДЕРВЕНТ ДЕРЕ Пасище, мера III 6,039
29 166002 КАЯДЖИК Пасище, мера III 43,639
30 166009 КАЯДЖИК Пасище, мера III 3,319
31 167001 ГАБАРЕ Пасище, мера X 7,468
32 167003 ГАБАРЕ Пасище, мера IV 9,955
33 169001 ГАБАРЕ Пасище, мера III 7,798
34 170001 ГАБАРЕ Пасище, мера III 47,388
35 171001 ГАБАРЕ Пасище, мера X 32,086
36 172003 ЕЗЕРСКА КЪРЖИНА Пасище, мера VII 55,283
37 172004 ЕЗЕРСКА КЪРЖИНА Пасище, мера VII 12,615
38 178007 РУСКИ ПАМЕТНИК Пасище, мера IV 10,094
39 179001 КАЯДЖИК Пасище, мера VII 0,483
40 179002 КАЯДЖИК Пасище, мера VII 2,42
41 177005 КЛАДЕНЕЦА Пасище, мера III 7,555
42 177010 КЛАДЕНЕЦА Пасище, мера III 88,587
43 177011 КЛАДЕНЕЦА Пасище, мера III 29,036
                                                                                                                               720,123
"МЕРИ И ПАСИЩА" за общо ползване - землище с. Костанденец
Имот № Местност Начин на трайно ползване Категория Площ в дка.
1 015007 ШИША Пасище, мера V 0,509
2 016001 КОСТИН ДЯЛ Пасище, мера VII 15,733
3 016017 КОСТИН ДЯЛ Пасище, мера X 22,326
4 024001 ШИША Пасище, мера VII 11,06
5 024002 ШИША Пасище, мера VII 14,19
6 024005 ШИША Пасище, мера X 24,399
7 026001 ШИША Пасище, мера III 1,016
8 026002 ШИША Пасище, мера III 1,398
9 027002 ШИША Пасище, мера III 1,246
10 031003 ШИША Пасище, мера X 24,311
11 081019 КЪРЖИНА Пасище, мера VII 2,003
12 081026 КЪРЖИНА Пасище, мера VII 5,771
13 084001 НЕЙКОВ ДОЛ Пасище, мера X 183,299
14 085001 НЕЙКОВ ДОЛ Пасище, мера V 0,417
15 086002 НЕЙКОВ ДОЛ Пасище, мера V 19,768
16 116008 ГОРНА ЕЛИЯ Пасище, мера III 0,551
17 116015 ГОРНА ЕЛИЯ Пасище, мера III 0,095
18 116016 ГОРНА ЕЛИЯ Пасище, мера III 0,247
19 119026 ГОРНА ЕЛИЯ Пасище, мера V 0,155
20 130002 ЗАЕКОВ ПЪТ Пасище, мера III 6,899
21 131003 ЗАЕКОВ ПЪТ Пасище, мера III 0,197
22 132005 ЗАЕКОВ ПЪТ Пасище, мера III 0,105
23 136001 ЗАЕКОВ ПЪТ Пасище, мера III 0,756
24 139001 ЗАЕКОВ ПЪТ Пасище, мера III 9,342
25 142001 ЗАЕКОВ ПЪТ Пасище, мера V 67,684
26 147001 ВИСОКАТА СТРАНА Пасище, мера VII 32,136
27 157003 СИДОВЕЦ Пасище, мера VII 5,933
28 159001 ШИША Пасище, мера IX 4,522
29 159003 ШИША Пасище, мера IX 0,433
30 159005 ШИША Пасище, мера IX 2,176
31 159009 ШИША Пасище, мера IX 0,505
32 159010 ШИША Пасище, мера IX 1,488
33 159015 ШИША Пасище, мера VII 0,659
34 159020 ШИША Пасище, мера IX 2,346
35 160001 ШИША Пасище, мера IX 8,146
36 160004 ШИША Пасище, мера III 5,677
37 161001 ШИША Пасище, мера IX 3,615
38 161003 ШИША Пасище, мера IX 15,816
39 161008 ШИША Пасище, мера IX 1,793
40 161011 ШИША Пасище, мера IX 0,979
41 162002 ШИША Пасище, мера IX 23,329
42 162005 ШИША Пасище, мера IX 1,454
43 162007 ШИША Пасище, мера IX 3,632
44 162011 ШИША Пасище, мера IX 1,507
45 163003 ШИША Пасище, мера IX 35,197
46 163004 ШИША Пасище, мера IX 4,603
47 163011 ШИША Пасище, мера IX 0,069
48 164006 ШИША Пасище, мера IX 11,979
49 166002 ШИША Пасище, мера III 0,78
50 166003 ШИША Пасище, мера III 0,829
51 183001 ШИША Пасище, мера V 45,216
52 183002 ШИША Пасище, мера V 46,707
53 183004 ШИША Пасище, мера X 3,49
54 183005 ШИША Пасище, мера X 13,748
55 194002 ДОЛНА ЕЛИЯ Пасище, мера III 0,401
56 197001 ПОЛЕНИТЕ Пасище, мера III 1,012
57 197004 ПОЛЕНИТЕ Пасище, мера III 3,238
58 197005 ПОЛЕНИТЕ Пасище, мера III 3,361
59 201001 ДОЛНА ЕЛИЯ Пасище, мера III 1,722
60 201003 ДОЛНА ЕЛИЯ Пасище, мера III 0,885
61 205001 КОСТИН ДЯЛ Пасище, мера VII 52,762
62 210001 КОСТИН ДЯЛ Пасище, мера VII 552,077
63 210002 КОСТИН ДЯЛ Пасище, мера VII 18,797
          1326,496
"МЕРИ И ПАСИЩА" за косене - землище с. Езерче
Имот № Местност Начин на трайно ползване Категория Площ в дка.
1 067011 ОРТА БОРУН Пасище, мера IV 7,593
2 067012 ОРТА БОРУН Пасище, мера IV 28,353
3 174006 БОЛХОВСКИ РИД Пасище, мера IV 6,406
4 178001 РУСКИ ПАМЕТНИК Пасище, мера X 7,941
   50,293
"ЛИВАДИ" за косене -  землище гр. Цар Калоян   
Имот № Местност Начин на трайно ползване Категория Площ в дка.  
1 137004 ПОД ГРАДА Ливада III 0,270  
2 137066 ПОД ГРАДА Ливада III 0,270  
3 137140 ПОД ГРАДА Ливада III 2,270  
4 333001 КАДЪ КЮШЕ Ливада III 17,229  
5 334001 КАДЪ КЮШЕ Ливада III 5,395  
6 335001 КАДЪ КЮШЕ Ливада III 7,068  
7 336001 КАДЪ КЮШЕ Ливада III 1,294  
8 338002 КАДЪ КЮШЕ Ливада III 9,105  
9 338006 КАДЪ КЮШЕ Ливада III 5,429  
10 339019 КАДЪ КЮШЕ Ливада III 0,134  
11 341010 КАДЪ КЮШЕ Ливада III 0,264  
  48,728  
             
"МЕРИ И ПАСИЩА" за косене - землище с. Костанденец
Имот № Местност Начин на трайно ползване Категория Площ в дка.
1 110012 ЧУКАТА Пасище, мера X 125,573
2 158002 ШИША Пасище, мера IX 57,654
3 189003 ПОЛЕНИТЕ Пасище, мера IV 285,734
  468,961

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №12

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян

с Протокол №2от 22.02.2017 година

На основание чл. 5, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет- Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 1,

Р Е Ш И:

      1.Общински съвет-Цар Калоян упълномощава кмета на община Цар Калоян да инициира среща за провеждане на разговори с ръководството на Държавно горско стопанство, гр. Разград.

      2. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река