Р Е ШЕ Н И Е

 №1

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян

с Протокол №1от 27.01.2017 година

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 от Закона за публичните финанси,във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017година и ПМС №374 за изпълнение на ЗДБРБ за 2017 година и на основание чл.17, ал. 6 от Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на  бюджета на община Цар Калоян, Общински съвет-Цар Калоян след поименно гласуване с 8 гласа “ЗА”, против - 2, въздържали се – 3,

                                                                   Р Е Ш И:

 

1. ПРИЕМА  бюджет за 2017 г.  както следва:

1.1.По прихода в размер на 3572460лв. /съгласно Приложение №1/ в т.ч.:

1.1.1.Приходи от държавни трансфери в размер на 2114960 лв.в т.ч.:

1.1.1.1.Обща субсидия за делигирани от държавата дейности в размер на 2088384 лв.

1.1.1.2.Преходен остатък от 2016 г.в размер на 26576 лв.,разпределен както следва:

-СУ „Хр.Ботев”, гр. Цар Калоян                                                            7312 лв.

-ОУ „Св.П.Хилендарски”, с. Езерче                                                     19264 лв.

1.1.2.Приходи от местни дейности в размер на 1457500лв. /съгласно Приложение №1/ в т.ч.

1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 175500 лв.

1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 282200 лв.

1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 410600 лв.

1.1.2.4.Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер на 27100 лв.

1.1.2.5.Целева субсидия за капиталови рзаходи за финансиране на местни дейности в размер на 122000 лв.

1.1.2.7.Възстановен   заем от СЕС                                                57250лв.

1.1.2.8.Изплатен трансфер за сметище/61-02/                           -30000 лв.

1.1.2.9.Преходен остатък в местни дейности                           392850 лв.

В.т.ч.за капиталови разходи от предходна година                   390000 лв.

и от собствени приходи                                                                   2850 лв.

1.2.По разходите в размер на 3572460лв., разпределени по групи и дейности, съгласно Приложение №2 ,в т.ч.

1.2.1.За делигирани държавни дейности в размер на 2114960 лв.

1.2.2.За местни дейности в размер на 1457500лв. съгласно Приложение №2.

1.3.Разчет на разходите по второстепенни разпоредители, съгласно Приложение №2

1.4.Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва:

1.4.1.Членски внос                                        5560 лв.

1.4.2.Помощи при погребение                        2500 лв. /Помощта е в размер на 50% от МРЗ за страната и се изплаща за разходи за издаване на смъртен акт,некролог,ковчег,превоз на покойника,надгробен знак,изкопаване и заравяне на гроба.Помощта се предоставя на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в социални домове и регистрирани в службите за социално подпомагане. Помощта се изплаща срещу представено копие на смъртния акт и удостоверение от социалните служби/

1.4.3.Субсидии за читалища                         80300 лв. /разпределя се от комисия определена  със заповед на кмета на общината/

1.4.4.Субсидии за нефинансови предприятия – 23000 лв., в.т.ч. 5000 лв. за провеждане на традиционни спортни мероприятия в с. Езерче, 12000 лв. за “Калоянови дни”, 2000 лв. за подпомагане на спортните клубовеи 4000 лв. за поддръжка на спортни съоръжения и дейности.

 

1.5.Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по целевите разходи по т.1.4.,свързани с времето и начина на предоставяне и отчитане на тези средства

 

1.6.Определя социално битови разходи в размер на 3% от начислените  възнаграждения. Размерът за СБКО включва и дължимите осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната организация.

 

1.7.Приема разходи за представителни цели  за  2017г. както следва:,

1.7.1.Кмет на общината                                            5800 лв.

1.7.2.Председател на ОбС                                         2200 лв.

1.7.3.Кмет на с. Езерче                                                500 лв.

1.7.4.Кмет на с. Костанденец                                     200 лв.

 

1.8.На основание чл. 39, ал. 1, 2 и 3 от ПМС №374 за изпълнение на ЗДБРБ за 2017 г. утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи в размер на 90% от действителните разходи /съгласно Приложение №3/.

1.9.На основание чл. 4 от ПМС №67/14.04.2010 г. определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати, /съгласно Приложение №4/

1.10.На основание чл.11, ал. 10 от ЗПФ и на основание чл. 3, ал. 2 ,т. 2 от Наредба №20 на Общински съвет-Цар Калоян определя второстепенните разпоредители и разпоредителите на делегирани бюджети към община Цар Калоян /съгласно Приложение №5/

1.11.На основание чл.51 от ЗДБРБ за 2017 г., на основание чл. 84, ал. 4 и чл. 94, ал. 3, т. 6 от ЗПФ, на основание чл. 18, ал. 2, т. 6 от Наредба №20 утвърждава поименен списък за капиталови разходи за 2017г. /съгласно Приложение №6/

1.12.На основание чл.94,ал.3,т.3 и т.4 от ЗПФ приема план-график за просрочените задължения,които ще бъдат изплатени през 2017годинаи размерът на просрочените вземания,които ще бъдат събрани през 2017г./съгласно Приложение №7/

1.13.На основание чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 от ЗПФ приема максимален размер на новите задължения и максимален размер на ангажиментите за разходи за 2017 г. /съгласно Приложение №8/

1.14.На основание чл. 94, ал. 3, т. 9 от ЗПФ приема актуализирана тригодишна прогноза за периода 2017-2019 година/ Приложение №9/.

1.15.Задължава кмета на общината да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по тримесечия и по месеци и предостави бюджетни сметки на всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

1.11.Възлага на кмета на общината:

1.11.1.Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни средства

1.11.2.Да ограничава или спира финансиране на бюджетните организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол.

1.11.3.Да отразява служебно промените в общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя,донора.

1.11.4.Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида,размера и причините за просрочените задължения,в случаите на натрупани просрочени задължения в определен размер над 5% спрямо общинските приходи,както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

1.12.При спазване на общия размер по бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго, предоставя следните правомощия на кмета:

1.12.1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна година,без средствата за заплати,осигурителни вноски и степендии в частта за делигирани от държавата дейности

1.12.2.Да прехвърля бюджетни кредити от различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в  границите на една бюджетна група,без да изменя общия й размер в частта за местни дейности

1.12.3.Да кандидатства със средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти

1.12.4.Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС,по национални програми и др.източници за реализиране на годишните цели на общините за изпълнение на общинския план за развитие

1.12.5.Да разработва и възлага подготовка на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определени годишни цели на общината

1.12.6.Задължава ръководителите на бюджетни звена ,финансирани от общинския бюджет да го разработят по тримесечия в срок от 3 дни и го представят в общината за изготвяне на консолидиран бюджет за Министерство на финансите и Сметна палата сектор Разград.

1.12.7.Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти и  програми,съфинансирани от ЕС

1.13.Упълномощава кмета на общината при възникнал временен недостиг на бюджетни средства за общинските дейности да ги покрива текущо с временен безлихвен заем от сметки за средства по СЕС или обратното.

1.14.При преизпълнение на собствените приходи да бъде извършена актуализация на приходната и разходна част на бюджета на всички дейности.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

1.1.Приходи за делигирани от държавата дейности:

№  Наименование на параграф                                             План

1.31-11 Обща допълваща субсидия                                  2088384                                                                             

2.95-01 Преходен остатък 31.12.2016г.                              26576         

Общо държавни приходи:                                                2114960

 

1.2.Приходи за местни дейности:

№   Наименование на параграф                                    План

1.01-03 Патентен данък                                                      4000

2.13-00 Имуществени данъци                                        171000

3.20-00 Др.данъци                                                                   500

4.24-00 Приходи и доходи от соб.                                  98200

5.27-00 Общински такси                                                158300

В т.ч.§27-07такса битови отп.                                    70000

6.28-00 Глоби,санкции и нак.лихви                                 5000

7.36-00Др.неданъчни приходи                                         7000

8.40-00 Приходи от прод.ОС                                         30000

9.41-00 Приходи от концесии                                         6000

10.31-12 Обща изравн.субсидия                                410600

11.31-13Целева субсидия за КР                                 122000

12.37-01 Внесен ДДС/-/                                                   -4300

13.37-02Внесен данък върху СД                                 -3000                     

14.45-01 Помощи и дарения от страната                5000

15.76-00 Временен заем в изв.сметка                      57250

16.31-12 Обща израв.субсидия-зимно снегоп.       27100

17.61-02 Възстановени трансфери за сметище-30000

18.95-01 Преходен остатък                                    392850

Всичко общински приходи:                                   1457500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ №2

2.1..Разходна част за делигирани от държавата дейности по второстепенни разпоредители на бюджета и функции:

№   Разпоредител /функция                               План                   Корекция

1.Цар Калоян                                                      1098436

- общо държавни служби                                   377500

- отбрана и сигурност                                        74320

- здравеопазване                                                  43904

- читалища                                                          80300

-център за хора с физически увреждания      181400

-център за рехабилитация                                53040

-ОДЗ и детска градина                                    287972

2.СУ”Хр.Ботев”гр.Цар Калоян                     649668                   

3.ОУ”Св.П.Хилендарски”с.Езерче                255558                  

4.Кметство с.Езерче                                       26200

- общо държавни служби                                    26200

5.Преходен остатък                                       26576

-СУ”Хр.Ботев”гр.Цар Калоян                              7312                          

-ОУ”Св.П.Хилендарски”с.Езерче                       19264

6.Резерв за възст.на средства от намален брой ученици и деца в ДГ     59522лв.

Общо държавни разходи:                        2114960              

 

2.2.Разходи за местни дейности по второстепенни разпоредители и функции:

№ Разпоредител/функциия                                    План    

1.Цар Калоян                                                           1407900

-общинска админ. издръжка                                     279810

- общинска администрация-дофин.                          48180

-общински съвет                                                     127860

-ОДЗ и детска градина                                          154000

-домашен социален патронаж                                72500

-клуб на пенсионера,инвалида и др.                          4600

-програма за временна заетост                           14600

-осветление на улици и площади                           36000

-озеленяване                                                             35000

-чистота                                                                   38650

-физическа култура и спорт                                 18000

-обредни домове и зали                                           6000

-служби и дейности по пътищата                      27700

-др.дейности по икономиката                                1000

-водоснабдяване и канализация                             2000

-капиталови разходи                                           542000

2.Кметство с.Езерче                                       49600,в т.ч.5000лв.за §43-09 Спорт

Всичко общински разходи:                            1457500

 

 

 

 

Приложение №3

 

1.Пътуващия персонал от СУ „Хр. Ботев”, гр .Цар Калоян

-Виктория Валентинова Василева-Разград-Цар Калоян-Разград

-Слави Димитров Станев-Разград-Цар Калоян-Разград

-Гергана Иванова Дончева-Русе-Цар Калоян-Русе

-Здравка Пенева Стефанова-Разград-Цар Калоян-Разград

-Сашка Петкова Колева-Русе-Цар Калоян-Русе

-Тони Йорданов Тонев-с.Гецово-Цар Калоян-с.Гецово

-Лиляна Димитрова Иванова-Русе-Цар Калоян-Русе

-Борислава Иванова Бобева-с.Осенец-Цар Калоян-с.Осенец

-Милка Тодорова Стоянова-с.Гецово-Цар Калоян-с.Гецово

2.Пътуващия персонал от ОУ „Св.П.Хилендарски”, с. Езерче

-Цветалина Стойчева Занкова-Разград-Езерче-Разград

-Нина Василева Лалева-Разград-Езерче-Разград

-Таня Тодорова Великова-Разград-Езерче-Разград

-Снежана Енчева Велчева-Разград-Езерче-Разград

-Юсеин Османов Юсеинов-Разград-Езерче-Разград

-Веселина Гочева Цветкова-Разград-Езерче-Разград

-Димитър Иванов Минков-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Генчо Труфанов Станков-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Лейля Басриева Чалъкова-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Зюлейха Ибрям Карман-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Семиха Динчерова Карамустафова-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Любомира Славчева Русенова-Разград-Езерче-Разград

-Стела Ангелова Коева-Разград-Езерче-Разград

3.ДГ „Славейче”, гр. Цар Калоян

-Дарина Константинова Иванова-Разград-Цар Калоян-Разград

4.ДГ „Пролет”, с. Езерче

-Пенка Неделчева Стойчева-Разград-Езерче-Разград

-Цанка Георгиева Тодорова-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Румяна Радева Неделчева-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

5.Общинска администрация

-Цонка ТодороваПенева-Русе-Цар Калоян-Русе

-арх.Стефка Донева-Разград-Цар Калоян-Разград

-Юмгюлсюн Кумалиева-Езерче-Цар Калоян-Езерче

-Мейлин Еролова Хасанбашева-Езерче-Цар Калоян-Езерче

-Елиз Халил-Русе-Цар Калоян-Русе

-Диан Николов-Русе-Цар Калоян-Русе

6.Дейност „Здравеопазване”

-Фериде Махремова-Разград-Езерче-Разград

    Средствата ще бъдат изплащани срещу представени документи за пътуване /билети и абонаментни карти/. Разходите ще бъдат изплащани от бюджетите на всяко учебно и детско заведение или дейност в община Цар Калоян

 

 

 

                                                                              

Приложение 4

 

Дейности, СБРЗ и средства за заплати за местни дейности

 

-общинска администрация –държавни дейности- 33 бр.                  830.81 лв.

 

-общинска админинстрация-общинска дейност-дофинансиране-8.5 бр.                        679.94 лв. и средства за заплати в размер на 36080 лв.

 

-дейност „Здравеопазване”-държавна дейност -5 бр.                        632.50 лв.

 

-домашен социален патронаж-общинска дейност-5 бр.                    608.33 лв.

и средства за заплати в размер на 36500 лева

 

-дейност „Озеленяване”общинска дейност-5 бр.                                 542.12 лв.

и средства за заплати в размер на 24300 лева

 

-общинска администрация по ПМС №66 -3 бр.                                      679.94 лв.

и средства за заплати в размер на 24500 лева.

 

-детски заведения –държавна дейност-34 бр.                                      703.43 лв.

 

 

 

 

 

 

Приложение №5

 

1.Второстепенните  разпоредители на бюджети за 2017година както следва:

1.1.Кметство с.Езерче

2.Второстепенните разпоредители на бюджетни средства за 2017 година,които са на делегиран бюджет

2.1.СУ“Хр.Ботев“гр.Цар Калоян

2.2.ОУ“Св.П.Хилендарски“с.Езерче

 

3.Задълженията и отговорностите на второстепенните разпоредители произлизат  и се определят в Закона за публичните финанси,Закона за държавния бюджет за 2017г,ПМС  №374за изпълнение на  държавния бюджет за 2017година,решенията на Общински съвет гр.Цар Калоян,писма и указания от Министерство на финансите.

 

4.Съгласно чл.11,ал.13 от Закона за публичните финанси първостепенният разпоредител с бюджет упражнява контрол върху процесите по планирането,съставянето,изпълнението и отчитането на бюджетите на разпоредители от по ниска степен.

 

Приложение №6

 

 

1.Поименен списък за капиталови разходи за 2017 година, източник на финансиране  §31-13 целева субсидия за капиталови разходи от централния бюджет   

-Дейност „Чистота“                                                                            

§52-00 Придобива на ДМА /контейнери/                                            20000

-Дейност“Изграждане и ремонт на улична мрежа

§53-09 Придобиване на НДМА-проекти                                            73000

-Дейност“Общинска администрация“

§52-00 Придобиване на ДМА /компютри,принтери,сървър/      16500

§53-09 Кадастрален план и карта                                                   12500

Обща сума за капиталови разходи:                                            122000

 

2.Поименен списък за капиталови разходи за 2017 година, източник на приходи §40-40 Приходи от продажба на общинско имущество

-дейност „Домашен социален патронаж“

§52-00 Придобиване на ДМА/автомобил/                                 30000 лв.

 

3.Капиталови разходи от преходен остатък:

-Дейност“Изграждане и ремонт на улична мрежа“

§51-00 Рехабил. и основен ремонт улици Ц. Калоян и Езерче 390000 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №8

 

 

1.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината в размер на  525594 лв. Наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размерна отчетените за последните четири години. /2013 г.-199120 лв.+2014 г.-1036823 лв.+2015 г.-215611+2016 г- 376598 лв./:4х115/ .

 

 

2.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи,които могат да бъдат поети през годината,като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години в размер на 1377621 лв./2013г.-338539 лв.+2014 г.-1268935 лв.+2015 г.-1268935 лв.+2016 г- 797247/:4х150.

 

 

 

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН   Приложение №9  
         
         
Прогнозни парични потоци за периода 2017-2019 г.
§§/ под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ Бюджет Прогноза Прогноза
2017 г. 2018 г. 2019 г.
  I.ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ      
  1.Имуществени данъци и неданъчни приходи      
01-00 Данък върху доходите на физически лица: 4 000 4 000 4 000
01-03 окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници 4 000 4 000 4 000
13-00 Имуществени и други местни данъци : 171 000 171 000 171 000
13-01 данък върху недвижими имоти 21 000 21 000 21 000
13-02 данък върху наследствата      
13-03 данък върху превозните средства 110 000 110 000 110 000
13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин 40 000 40 000 40 000
13-08 туристически данък      
20-00 Други данъци 500 500 500
  Всичко  данъчни приходи 175 500 175 500 175 500
  2. Неданъчни приходи      
24-00 Приходи и доходи от собственост, в т.ч: 98 200 98 200 98 200
24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция      
24-05 приходи от наеми на имущество 13 000 13 000 13 000
24-06 приходи от наеми на земя 85 000 85 000 85 000
24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки      
27-00 Общински такси, в т.ч: 158 300 158 300 158 300
27-01 за ползване на детски градини 35 000 35 000 35 000
27-02 за ползване на детски ясли и други по здравеопазването 4 300 4 300 4 300
27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги 18 000 18 000 18 000
27-05 за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. 3 000 3 000 3 000
27-07 за битови отпадъци 70 000 70 000 70 000
27-10 за технически услуги 4 000 4 000 4 000
27-11 за административни услуги 24 000 24 000 24 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви 5 000 5 000 5 000
36-00 Други приходи 7 000 7 000 7 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -7 300 -7 300 -7 300
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи, в т.ч: 30 000 30 000 30 000
40-22 постъпления от продажба на сгради      
40-29 постъпления от продажба на др. ДМА      
40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи      
40-40 постъпления от продажба на земя 30 000 30 000 30 000
41-00 Приходи от концесия 6 000 6 000 6 000
  Всичко  неданъчни  приходи 297 200 297 200 297 200
  3. Помощи и дарения (§45-00, §46-00, §47-00 и §48-00) 5 000 5 000 5 000
  I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 477 700 477 700 477 700
  II. РАЗХОДИ      
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 1 450 000 1 450 000 1 450 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 170 000 170 000 170 000
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 350 000 350 000 350 000
10-00 Издръжка 700 000 643 324 643 324
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 4 000 4 000 4 000
  Разходи за лихви (§21-00;§22-00;§27-00;§29-00) 0    
40-00 Стипендии 6 700 6 700 6 700
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 8 000 8 000 8 000
43-00 Субсидии за текуща дейност 23 000 23 000 23 000
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 312 560 312 560 312 560
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 6 200 6 200 6 200
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 390 000 122 000 122 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 152 000 0 0
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 0    
54-00 Придобиване на земя 0    
55-00 Капиталови трансфери      
0-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи      
  II. ВСИЧКО РАЗХОДИ 3 572 460 3 095 784 3 095 784
  ІІІ. И ІV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ      
  ІІІ.Трансфери      
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) 2 648 084 2 648 084 2 648 084
31-11 обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) 2 088 384 2 088 384 2 088 384
 31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) 437 700 437 700 437 700
31-13 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) 122 000 122 000 122 000
31-20 възстановени трансфери за ЦБ (-) 0 0 0
61-00 Трансфери между бюджети (нето) -30 000 -30 000 -30 000
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) 0 0 0
64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП 0 0 0
  III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ 2 618 084 2 618 084 2 618 084
  IV.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ 57 250 0 0
  (ІІІ. +ІV) ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ 2 675 334 2 618 084 2 618 084
  V. БЮДЖЕТНО САЛДО -419 426 0 0
  Контрола: дефицит/излишък=финасиране с обратeн знак (V.+VI.=0) 0 0 0
  VІ. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ      
70-00 Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) 0 0 0
71-00 Предоставени кредити (нето) 0 0 0
72-00 Предоставена временна фин. помощ 0 0 0
73-00 Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето) 0 0 0
80-00 Заеми от чужбина - нето (+/-) 0 0 0
83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) 0 0 0
85-00 Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+) 0 0 0
86-00 Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 0
88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) 0 0 0
90-00 Приватизация на дялове, акции и участия 0 0 0
93-00 Друго финансиране - нето(+/-) 0 0 0
95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)   419 426 0 0
  остатък от предходния период (+) (от §§95-01 до §§95-06) 419 426 0 0
  наличноств края на периода (-) (от §§95-07 до §§95-12) 0 0 0
  VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ 419 426 0 0
               

 

 

2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

       Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд -Разград по реда на АПК.

 

Приложения №1,2,3,4,5,6,7,8 и 9 са приложени към протокола и са неразделна част от него.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

РЕШЕНИЕ

№2

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян

с Протокол №1от 27.01.2017 година

 

В Деловодството на Общински съвет-Цар Калоян е постъпило писмо с изх. № 2896/16 от 15.12.2016 г., заведено с вх. № 1581/20.12.2016 г., от Прокурор при Окръжна прокуратура-гр. Разград. ОП-Разград е констатирала два порока в съдържанието на Наредба № 5 на Община Цар Калоян-непълнота и незаконосъобразност.

Непълнотата се изразява в липсата на уредена възможност за отдаване под наем на имотите по чл. 14, ал. 1 от ЗОС без търг и конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, въпреки предвидената възможност в Закона за общинската собственост.

Незаконосъобразността се съдържа в чл. 15, ал. 1 на Наредбата, който не кореспондира с разпоредбата на чл. 14, ал. 7 от ЗОС, след промяната на закона през 2011 г.

Във връзка с това е направено предложение от страна на Прокурора за отстраняване на посочените пороци в едномесечен срок от получаване на писмото.

 

Във връзка с горното е изготвен проект за изменение на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, който ведно с мотивите бе публикуван на интернет страницата на Община Цар Калоян в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок преди внасянето на настоящото предложение.

С  оглед гореизложеното, на  основание  чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

 

РЕШИ

1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян:

1.1. Изменя и допълва изречение Първо на чл. 19, ал. 3 на Наредбата по следния начин:

„С решение на общинския съвет могат да се отдават под наем свободни нежилищни помещения - частна общинска собственост без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза.”.

1.2. Изменя чл. 15, ал. 1 на Наредбата по следния начин:

„Свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост, с изключение наобектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем следрешение на общинския съвет за срок до 10 години.”.

2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №3

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян

с Протокол №1от 27.01.2017 година

На основание чл.104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси, на основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА и на основание чл. 22, т. 3  от Наредба №20 за условията е реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, поемане, изпълнение и отчитане на бюджета  на община Цар Калоян, Общински съвет–Цар Калоян след поименно гласуване с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 1,

 

РЕШИ

   1. Предоставя заем от бюджета на общината в СЕС за финансиране на разходи до тяхното възстановяване в размер на 74000 лева. Средствата следва да бъдат възстановени до 31.12.2017 година.

2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му  пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

           

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №4

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян

с Протокол №1от 27.01.2017 година

 

        С моя Заповед № 96/10.01.2017 г., е определен състав на комисия, която да разгледа подадените декларации от собственици на имоти на територията на община Цар Калоян, за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци. За своята работа комисията е съставила протокол /Приложение №1/ от 17.01.2017 г., съгласно който до 30.11.2016 г. в отдел „Местни данъци и такси” при Община Цар Калоян са постъпили 27 броя декларации. Направена е проверка на обстоятелствата по подадените декларации.

Предвид гореизложеното и на основание мл. 8, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси, чл. 18 а, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 3 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,  Общински съвет–Цар Калоян след поименно гласуване с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

РЕШИ

1. Поради непредоставяне на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, ОбС освобождава от такса за сметосъбиране и сметоизвозване и определя такса за предоставяне на услугата по чл. 66, ал.1, т. 4 от ЗМДТ в размер на 1,8 промила

-собствениците на празни дворни места;

-собствениците на стопанските дворове и имотите извън регулация;

-собствениците на недвижими имоти в гр. Цар Калоян - ул. „Баба Тонка”, „Мизия”, „Филип Тотю”, „Георги Бенковски”, „Иларион Макариополски”, „Васил Петлешков”, „Георги Мамарчев”, „Цанко Церковски”, „Хаджи Димитър” от № 28 до последния, ул. „Ивайло”, ул. „Иван Рилски” и с. Езерче – ул. „Цар Калоян“ и ул. „Пирин”.

2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

       Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд -Разград по реда на АПК.

Приложение №1 е приложено към протокола и е  неразделна част от него.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

           

Р Е ШЕ Н И Е

 №5

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян

с Протокол №1от 27.01.2017 година

 

        В съответствие с разпоредбите на Закона за управление на отпадъците е необходимо функциониране на системи за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци. В изпълнение на тези изисквания следва да се постигнат конкретни цели до 2020 г. за ограничаване количеството на депонираните биоразградими и зелени отпадъци, както и за увеличаване дела на рециклируемите отпадъчни материали от общия поток на битовите отпадъци, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло. За функционирането на такива системи е необходимо да се изградят компостиращи  инсталации и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци,с което ще се:

   - намалят количествата на депонираните битови отпадъци на регионалното депо;

   - спазят изискванията на действащото екологично законодателство за депониране на отпадъци, които вече са били третирани;

   - постигнат целите за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали и ограничаване на количествата депонирани битови биоразградими отпадъци, което от своя страна ще доведе до намаляване или освобождаване от плащане на отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците.

    Със средства от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” е допустимо финансиране на проекти за изграждане на компостиращи инсталации и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци в региони където има изградени регионални депа за битови отпадъци.

   Със Заповед № РД–ОП-108/21.10.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” са утвърдени насоките за кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. Със същата Заповед седемте общини Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил и Цар Калоян от  „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград” са определени като конкретни бенефициенти за участие в процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” и получиха покана за кандидатстване.

   В съответствие с изискванията на насоките за кандидатстване седемте общини от „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград” имат право да подадат едно общо проектно предложение, като за целта общинските съвети на общините включени в регионалното сдружение е необходимо да вземат решения за :

  - даване съгласие съответната община да сключи споразумение за партньорство и да кандидатства в партньорството с останалите шест общини от „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград” с едно общо проектно предложение по процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”;

- поемане на ангажимент съответната община да не се присъедини към друго регионално сдружение за управление на отпадъците за срока на изпълнение на проекта и най- малко за срок от 5 години след окончателното плащане на средствата за проекта по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”;

- осигуряване на финансови ресурси за покриване на допустимите разходи /преди същите да бъдат възстановени/, за покриване на разходи, които не подлежат на финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, за недопустимите разходи, необходими за изпълнението на проекта и собствения принос по проекта, които ще бъдат осигурени от внесени отчисления по чл.64, ал.4 от Закона за управление на отпадъците в РИОСВ – Русе;

- поемане на ангажимент за изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество, ще бъде общинска собственост;

- поемане на ангажимент за изградените със средства по процедурата инсталации за компостиране и предварително третиране на отпадъците да бъде съсобственост на всички общини, чиито отпадъци ще се третират в нея, като преди въвеждането им в експлоатацията следва да се извърши дялово прехвърляне на собствеността на общините, участващи в „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград”;

- изградената довеждаща инфраструктура за съответните инсталации, намиращи се на територията на община Разград, да е единствено нейна собственост.

За подготовката на проектното предложение в съответствие с утвърдените насоки за кандидатстване е необходимо да се избере външен изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки, като разходите за плащане на услугата са допустими от внесените отчисления по чл.64, ал.4 от ЗУО в РИОСВ – Русе.

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното Р Е Ш Е Н И Е:

   Със Заповед № РД-ОП-108/21.10.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” са утвърдени насоките за кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. Със същата Заповед седемте общини Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил и Цар Калоян от „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград” са определени като конкретни бенефициенти за участие в процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” и получиха покана за кандидатстване.

    В съответствие с изискванията на насоките за кандидатстване седемте общини от „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград” имат право да подадат едно общо проектно предложение, като за целта общинските съвети на общините включени в регионалното сдружение е необходимо да вземат  конкретни решения, които  са визирани в насоките за кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

 

            Предвид  изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Насоки за кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, утвърдени със Заповед № РД -ОП -108/21.10.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, Общински съвет–Цар Калоян след поименно гласуване с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

 

РЕШИ

 

    1. Кметът на Община Цар Калоян да подпише споразумение за партньорство между всички общини, включени в „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград”, за които се допуска да подадат едно общо проектно предложение по процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, като споразумението бъде съобразено с Насоките за кандидатстване по посочената процедура.

    2. Община Цар Калоян в партньорство с общините Разград, Завет, Исперих, Кубрат, Лозница и Самуил, да кандидатстват с едно проектно предложение по процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”.

    3. Община Цар Калоян поема ангажимент да не се присъединява към друго регионално сдружение за управление на отпадъците за срока на изпълнение на проекта и най- малко за срок от 5 години след окончателното плащане на средствата за проекта по процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”.

    4. Със средствата от внесените отчисления по реда на чл. 64, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците в РИОСВ-Русе да се покрива съответния дял на Община Цар Калоян от:

    4.1. първоначалните допустими разходи по проекта,преди средствата да бъдат възстановени от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”;

    4.2. допустими разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, включително собствения принос по проекта;

    4.3. недопустимите разходи, необходими за изпълнението на проекта;

    5. Поема ангажимент изградените със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество, да бъде общинска собственост.

    6. Поема ангажимент за изградените със средства по процедурата всяка конкретна инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране да бъде съсобственост на всички общини, чиито отпадъци ще се третират в нея. Преди въвеждането и  в експлоатацията ще се извърши дялово прехвърляне на собствеността на общините, участващи в „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград”.

    7. Изградената по проекта съпътстваща инфраструктура за съответните инсталации на проекта, намиращи се на територията на община Разград, е единствено собственост на Община Разград.

    Предвидено е Община Разград да предостави до 264 000 лв. /двеста шестдесет и четири хиляди лв./, без ДДС, от внесените по нейната партида отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците в РИОСВ-Русе за покриване на съответния дял от разходите по процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”.

 

8. Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му  на Кмета на Община Цар Калоян, Областния управител на Област Разград и  Районна прокуратура – гр.Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване по реда на АПК пред Административния съд – Разград.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

                                                  Р Е Ш Е Н И Е

 №6

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян

с Протокол №1от 27.01.2017 година

Със заявление с изх. № 143/25.01.2017 г. от Адем Джиджикьосев - управител на ЕТ „Дениз-Адем Ибрахимов”, с. Езерче, е поискано учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата структура през имот с идентификатор 27156.28.30, в землището на с. Езерче, община Цар Калоян, област Разград, представляващ публична общинска собственост.

Искането е във връзка с проект за строеж: „Бензиностанция и газстанция с паркинг и заведение за бързо хранене”, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 27156.28.152, в местността „Кладенеца”, в землището на с. Езерче, община Цар Калоян.  При разработване на пътната част до влизането в поземления имот ще се пресече полски път – поземлен имот с идентификатор 27156.28.30.

Съгласно чл. 193, ал. 4 от Закон за устройство на територията „Правото да се прокарат отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през държавни или общински поземлени имоти се учредява, когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед на областния управител, съответно със заповед на кмета на общината”.

Чл. 7, ал. 2, изр. 2 на Закона за общинската собственост предвижда, че „Имоти - публична общинска собственост, могат да се обременяват с ограничени вещни права само в случаите, определени със закон”.

Във  връзка  с  гореизложеното на  основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА, чл. 7, ал. 2, изр. 2 на Закона за общинската собственост във връзка с чл. 193, ал. 4 на  ЗУТ, Общински съвет–Цар Калоян след поименно гласуване с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

РЕШИ

1. Разрешава на Кмета на Община Цар Калоян да издаде заповед за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот с идентификатор 27156.28.30 /Приложение №1/ в землището на с. Езерче, община Цар Калоян, област Разград, публична общинска собственост, в полза на ЕТ „Дениз-Адем Ибрахимов”, с. Езерче.

2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Приложение №1 е приложено към протокола и е  неразделна част от него.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №7

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян

с Протокол №1от 27.01.2017 година

 

На основание чл. 39, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет- Цар Калоян с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

  1. Изменя състава на следните постоянни комисии:

-       Комисия по нормативна уредба, ред и сигурност:

Севинч Зюлкяр Салиева – председател;

Мерал Илхан Караалиева;

Камен Иванов Ганев.

-       Комисия по здравеопазване и спорт:

Камен Иванов Ганев – председател;

Севинч Зюлкяр Салиева;

Селяйдин Хюсеинов Кумалиев.

      2. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

  

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река